Informácie

Aký je najčastejší spôsob podávania kľučkových diuretík a aký je ich časový priebeh?

Aký je najčastejší spôsob podávania kľučkových diuretík a aký je ich časový priebeh?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Prezerám nejaký materiál o slučkových diuretikách a som zvedavý, ako sa tieto lieky podávajú. Tiež ma zaujíma ich časový priebeh, keď sú podané do tela.


Viem, že furosemid (existuje viac druhov kľučkových diuretík) sa môže podávať intravenózne (ale dá sa aj perorálne (informačný list furosemidu)). Účinky i.v. furosemid sú takmer okamžité, pretože sa rýchlo prenášajú do obličiek krvou. Po i.v. podaní účinky vymiznú asi do pol hodiny. t1/2 je asi 2 hodiny, ale pravdepodobne v závislosti od spôsobu podania.


Inzulínový receptor kináza

Model kinázy inzulínového receptora ako prevodníka signálu cez plazmatickú membránu je založený na veľkom počte štúdií, ktoré boli iniciované pôvodným nálezom Kasuga a kol. (1982a), ktorí ukázali, že stimulácia intaktných buniek inzulínom vedie k fosforylácii β-podjednotky inzulínového receptora. Predpokladá sa, že k ďalšej signálnej transdukcii potom dochádza prostredníctvom fosforylácie iných bunkových proteínov na tyrozínových zvyškoch, ktoré by mohli prenášať inzulínový signál do efektorových systémov cieľovej bunky (Biela a kol., 1985b, c). Okrem toho sa špekuluje, že β-podjednotka autofosforylovaného receptora môže interagovať priamo s regulačnými proteínmi alebo s enzýmami, ktoré by mohli byť modulované nekovalentným spôsobom, napríklad tvorbou komplexu a konformačnými zmenami (Riedel a kol., 1986 Schlessinger, 1988).


Endozómová signalizácia časť B

Barry I. Posner, John J.M. Bergeron, in Methods in Enzymology, 2014

2.4 Na pôsobenie inzulínu stačí aktivácia endozomálneho IRK

V tejto časti demonštrujeme, že inzulínová odpoveď môže byť strhnutá aktiváciou IRK v úplnej neprítomnosti inzulínu. Ďalej, IRK v EN sa môže aktivovať v neprítomnosti predchádzajúcej aktivácie na bunkovom povrchu (t.j. v PM) (obr. 17.3).

Obrázok 17.3. Časový priebeh aktivácie IRK v PM (•) a EN (○) pomocou bpV(fen) s (+) alebo bez (-) predliečby kolchicínom. Potkanom boli injikované kolchicíny alebo tlmivý roztok a o 1 hodinu neskôr bpV(fen) (0,6 μmol/100 g bwt). V uvedených časoch sa pripravili pečeňové PM a EN a testovala sa aktivita IRK, ako je opísané (časť 2.2.1). Pripravili sa cytosóly a IRS-1 sa imunoprecipitoval a podrobil SDS-PAGE, imunoblotovaniu, rádioautografii a kvantitatívnej denzitometrii (časť 2.4). Predbežná liečba kolchicínom blokovala aktiváciu IRK indukovanú bpV (fen) v PM bez ovplyvnenia aktivácie v EN (pravý panel). Napriek tomu IRS-1 podstúpil fosforyláciu tyrozínu, čo naznačuje priamy endozomálny pôvod inzulínovej signalizácie.

Tento výskum bol pôvodne publikovaný v Bevan et al. (1995), © The American Society for Biochemistry and Molecular Biology.

Príprava endozomálneho IRK sa uskutočňuje u potkanov anestetizovaných a injikovaných cez jugulárnu žilu kolchicínom (25 μmol/100 g telesnej hmotnosti) v 0,9 % fyziologickom roztoku alebo v samotnom fyziologickom roztoku 1 hodinu pred injekciou bpV(fen) (0,6 μmol/100 g bwt) pripravený, ako už bolo opísané (Bevan et al., 1995). Ako je vidieť na Obr. 17.3, EN a PM sa pripravia tak, ako je opísané v časti 2.1 a aktivita IRK sa určí tak, ako je opísané v častiach 2.2.1 a 2.2.2. Fosforylácia tyrozínu IRS-1 sa meria na určenie aktivácie inzulínovej signálnej dráhy (White, 1994):

Alikvotná časť pečeňového homogenátu, pripravená ako v časti 2.1, sa podrobí centrifugácii pri 200 000 × gpriem 45 minút (SW40 Beckman rotor), čím sa získa supernatant tvoriaci cytosolovú frakciu.

Cytosolický proteín (15 mg v 1,1 ml) sa inkubuje s 1 % Triton X-100 (konečná koncentrácia) počas 1 hodiny pri 4 °C a centrifuguje sa pri 12 000 x gpriem na 5 minút (mikrocentrifúga Eppendorf), aby sa odstránil nerozpustný materiál.

Protilátka IRS-1 (pôvodne poskytnutá M. F.White (Bevan et al., 1995), ale teraz komerčne dostupná) sa pridá v objeme 10 ul a inkubácia pokračuje ďalšie 4 hodiny.

Protein A-Sepharose sa pridáva ako 50 % suspenzia (150 μl) po predekvilibrácii v 50 mM HEPES (pH 7,4), 150 mM NaCl a 2 mM Na ortovanadát a zmes sa trepe 1 hodinu.

Po odstredení ako v kroku 2 sa peleta trikrát prepláchne pufrom (krok 4) obsahujúcim 1 % Triton X-100 a 0,1 % SDS a následne sa povarí v 210 ul Laemmliho pufra (Bevan et al., 1995).

Vzorky (70 μl) sa podrobia SDS-PAGE (7,5 % gél), prenesú sa na membrány imobilon-P a imunoblotujú s protilátkami anti-PY a anti-IRS-1 na rádioautografiu a kvantitatívnu denzitometriu, ako je opísané v časti 2.2.3. .

Použitím kolchicínu na blokovanie recyklácie receptora by sme mohli ukázať, že podanie bpV(phen) aktivovalo IRK výlučne v EN (obr. 17.3, vpravo dole). Za týchto okolností bola jasne pozorovaná fosforylácia tyrozínu IRS-1 (horný panel), čo naznačuje účinnú signalizáciu endozomálnym IRK. Okrem toho sa ukázalo, že bpV(fen), hoci pri podávaní nemal prístup ku kostrovému svalu in vivobol napriek tomu schopný znížiť hladiny glukózy v krvi, čo naznačuje, že za to pravdepodobne zodpovedá pečeňový účinok na zníženie produkcie glukózy (Bevan et al., 1995).


Formulovanie programu

Všeobecnosti

Po vykonaní kompletného hodnotenia pacienta, vrátane testovania Pantox, je čas stretnúť sa s pacientom a jeho rodinou, aby sme zistili, či je premedikácia možnosťou, ktorú chcú využiť, a či je to pre nich prakticky otvorená možnosť. Inými slovami, majú nielen vôľu, ale aj finančné a logistické schopnosti. Môžu si dovoliť lieky? Bude ich lekár namietať? Existujú rodinní príslušníci alebo iní kľúčoví hráči, ktorí by mohli spôsobiť vážne problémy? A nakoniec, chce to pacient naozaj urobiť?

Táto posledná úvaha sa môže zdať daná, ale nie je. Umierajúci ľudia sú pozoruhodne odolní voči užívaniu liekov. To platí najmä pre perorálne lieky. Nedostatok chuti do jedla a psychické stiahnutie sú normálne prvky umierania. Keď sa pacient fyzicky zhorší, jeho prah pre akékoľvek nepohodlie alebo nepohodlie sa dramaticky zníži. Keď sa energia na dôležité denné aktivity vytráca, pacient sa najčastejšie stáva extrémne ochranným voči tomu, ako sa táto energia používa. Dokonca aj tie najjednoduchšie úkony, ako je kúpanie, jedenie alebo prehĺtanie piluliek podľa plánu, sa môžu stať neprijateľnou záťažou. Pridajte k tejto normálnej zmene vo fyziológii a psychológii prítomnosť GI dysfunkcie, nevoľnosť alebo malátnosť a máte dokonalý recept na nesúlad. Preto je dôležité s pacientom podrobne prebrať, čo obnáša premedikácia. Je tiež dôležité vopred sa s pacientom dohodnúť na tom, aký veľký tlak by mali opatrovatelia vyvíjať na pacienta, aby sa zachovala súdržnosť.

Pacienti, ktorí uvažujú o premedikácii, musia vedieť, že len veľmi málo pacientov zostáva oddaných tomuto postupu až do konca. Musia pochopiť, že ich okolie im umožní zastaviť premedikáciu, keď už nie je pre pacienta psychicky alebo fyzicky možné pokračovať. A čo je rovnako dôležité, pacient potrebuje vedieť, že prínosy premedikácie pravdepodobne presiahnu čas, po ktorom bude premedikácia ukončená. To platí najmä pre lieky rozpustné v tukoch, ako je vitamín E, koenzým Q10 (CoQ10), PBN a melatonín.

Ak je to vhodné (t. j. sú dlhodobo kryonikmi, ktorí používajú alternatívne parenterálne lieky), možno všeobecne diskutovať o použití parenterálnych premedikácií. Neodporúča sa, aby pohotovostný personál alebo organizácie zaoberajúce sa kryonikou poskytovali alebo odporúčali neschválené parenterálne lieky, avšak ak je to niečo, o čom si pacient uvedomuje a má v úmysle postupovať, môže mu poskytnúť informácie o tom, ako sa vyhnúť komplikáciám a zraneniam v dôsledku nevhodného použitia. injekčných liekov. Podobne stanovenie dávok na parenterálnych produktoch na dosiahnutie požadovaných hladín v sére a tkanivách je niečo, čo je možné riešiť od prípadu k prípadu opatrne a bez presadzovania.

Po určení všeobecného druhu premedikačného programu je ďalším krokom určenie špecifických prvkov programu. Ak ide o program s viacerými liekmi, ktorý zahŕňa vo vode rozpustné lieky s krátkym polčasom rozpadu, potom je veľmi dôležité, aby dávkovanie bolo jednoduché, jednotné a neoddeliteľnou súčasťou bežného denného režimu. Najlepším spôsobom, ako to dosiahnuť, je špecifikovať, že všetky lieky sa majú užívať s jedlom alebo s dvoma jedlami a pred spaním. To má dve ďalšie výhody v tom, že je pravdepodobné, že sa znížia vedľajšie účinky lieku na gastrointestinálny trakt (pálenie záhy, nevoľnosť, hnačka) a predĺži sa dĺžka trvania programu. Takmer nikdy nie je prijateľné, aby pacient užíval akékoľvek lieky viac ako trikrát denne alebo v inom čase ako pred jedlom alebo pred spaním.

Ak je pacient naklonený, treba ho povzbudiť, aby si všimol vedľajšie účinky, problémy alebo otázky, aby ich bolo možné riešiť a napraviť (napríklad ospalosť počas dňa alebo žalúdočné ťažkosti s liekom pred spaním).

V každom prípade, a to je veľmi dôležité, by sa príjem liekov u pacienta mal zaznamenať, alebo ak to nie je možné, zostaviť dennú tabuľu tak, aby bolo možné spoľahlivo určiť lieky, ktoré užili alebo neužívali. nádobu na konci dňa, na konci týždňa atď. Hladiny Pantox by sa mali spustiť, ak je to finančne možné, aspoň trikrát počas priebehu premedikácie: dva týždne po začiatku, pri odhadovanom “strednom bod” terminálneho priebehu pacienta a počas agonálneho obdobia.

Špecifiká

Expozícia predpokladaných cerebroprotektívnych liekov a ich farmakológie

Diskusia o komplexnej farmakológii každej z cerebroprotektívnych premedikácií diskutovaných nižšie by zabrala celý objem. Použitým prístupom bude rozdelenie liekov podľa typu kategórie a stručný prehľad farmakológie lieku, pokiaľ ide o jeho tradičné použitie a jeho použitie ako predpokladanej premedikácie pri ischemicko-reperfúznom poškodení.

Drogy 1. kategórie

400 IU d-alfa tokoferolu (vitamín E) p.o., t.i.d. Vitamín E je prirodzene sa vyskytujúci lapač voľných radikálov rozpustný v tukoch a antioxidant, ktorý sa ukázal ako cerebroprotektívny v rôznych experimentálnych modeloch mozgovej ischémie a poranení miechy a traumy hlavy. Cerebroprotektívne účinky vitamínu E sú najväčšie, keď sa podáva ako premedikácia, kde sa začlení do lipidov bunkovej membrány skôr, ako dôjde k ischemickej chorobe. Vitamín E prichádza v rôznych dávkových formách ako voľne predajný produkt. Obal, chemický vzorec a zdroj ovplyvňujú jeho biologickú dostupnosť a aktivitu. Na trhu je niekoľko chemických foriem vitamínu E: prírodné zmiešané tokoferoly, d-alfa tokoferol (syntetický) a esterifikované tokoferoly.

Esterifikované verzie tokoferolov (zvyčajne sukcinát alebo acetát) sú odolné voči autooxidácii a môžu sa bezpečne skladovať pri izbovej teplote. Toto je zďaleka najbežnejší spôsob, ako sa vitamín E predáva v Spojených štátoch, či už je balený rozpustený v oleji v gélových kapsliach, ako prášok v kapsulách alebo ako emulzia v žuvacích tabletách alebo elixíroch. U zdravého jedinca je vitamín E deesterifikovaný v pečeni (a v menšej miere aj v iných tkanivách) a stáva sa plne biologicky aktívnym len 7-10 dní po požití. Pravdepodobnosť narušeného metabolizmu v pečeni a potreba okamžitej ochrany (nevyliečení pacienti často zomierajú oveľa skôr, ako sa očakávalo) spôsobujú, že používanie esterifikovaného vitamínu E je problematické. Ideálom je použitie gama obohatených zmiešaných tokoferolov, ktoré budeme stále označovať ako suplementáciu „vitaim E“.

V súčasnosti sa odporúča, aby sa na premedikáciu „vitamínom E“ používali neesterifikované zmiešané tokoferoly a najlepšie gama tokoferol získaný čerstvý od spoľahlivého dodávateľa.

Okrem antioxidačných a neuroprotektívnych účinkov je vitamín E základnou živinou, ktorá sa podieľa na imunite, hojení rán a kardiovaskulárnom zdraví. Vitamín E má protidoštičkovú aktivitu a je miernym antagonistom vitamínu K1, a preto má účinky podobné kumadínu v dávkach oveľa vyšších ako 40 IU. V dávkach 400 IU a vyšších môžu účinky vitamínu E podobné kumadínu spôsobiť potenciálne závažné krvácanie u pacienta s gastrointestinálnou ulceráciou. Vysoké dávky vitamínu E môžu tiež interagovať s kumadínom, warfarínom a príbuznými antikoagulanciami, aby sa zosilnili ich účinky, čím sa zvyšuje riziko krvácania do kĺbov alebo krvácania do CNS. Antagonistický účinok vitamínu E na vitamín K1 možno zvrátiť suplementáciou vitamínu K1 pomocou vitamínu K1 získaného z obchodov so zdravou výživou.

Kyselina askorbová (vitamín C) POZOR: Nepodávať pacientom s preťažením železom! 1 g p.o., t.i.d. Kyselina askorbová je vo vode rozpustný antioxidant, ktorý sa distribuuje v tkanivách tela a hromadí sa v CNS. Približne 80 % celkovej záťaže tela askorbátom je v mozgu. Kyselina askorbová reaguje priamo s hydroxylovými a peroxylovými radikálmi, ako aj so superoxidovými radikálmi a singletovým kyslíkom. Pre tento protokol je dôležitá, že kyselina askorbová je dôležitá pre regeneráciu oxidovaného d-alfa tokoferolu na redukovanú formu. Použitie kyseliny askorbovej ako cerebroprotektívneho činidla je empirické. Zatiaľ čo kyselina askorbová je dôležitá pri regenerácii vitamínu E a glutatiónu (dva kritické antioxidanty chrániace pred ischémiou), je tiež jedným z najúčinnejších generátorov hydroxylových radikálov prítomných v mozgu vo vysokých koncentráciách. Kyselina askorbová sa podieľa na tvorbe hydroxylových radikálov svojou centrálnou účasťou ako redukčné činidlo vo Fentonovej reakcii. Fentonova reakcia je poháňaná v CSF a intersticiálnej tekutine mozgu masívnym uvoľňovaním askorbátu v dôsledku výmeny intracelulárneho askorbátu za extracelulárny glutamát ako jednej z prvých fyzikálno-chemických udalostí ischémie.

Ďalšou kritickou zložkou Fentonovej reakcie je železo. Približne 10 % populácie má poruchu metabolizmu železa alebo krvnú dyskráziu, ktorá má za následok hemochromatózu (preťaženie železom). U normálneho človeka sú celkové zásoby železa v tele (vrátane hemoglobínu) asi 5 gramov. Pri hemochromatóze je celkové množstvo železa v tele v rozmedzí 50 gramov. Na normalizáciu takéhoto masívneho preťaženia železom by bola potrebná terapeutická flebotómia 1 jednotky krvi (450 cm3) každých 6 týždňov počas piatich rokov!

Podávanie kyseliny askorbovej pacientom s hemochromatózou môže viesť k masívnemu poškodeniu voľnými radikálmi, ktoré má za následok závažnú chorobnosť alebo smrť. Primárnym cieľom poranenia je CNS so záchvatmi a zástavou srdca a dýchania ako bezprostrednou príčinou smrti. Pravdepodobné je aj vážne poškodenie pľúc a pečene. Preto je dôležité vyhodnotiť u pacienta hladiny voľného železa a celkovú väzbovú kapacitu železa pred doplnením kyseliny askorbovej.

Existujú určité empirické dôkazy, že kyselina askorbová poskytuje neuronálnu ochranu pri ischémii zlepšením regionálneho prietoku krvi a spotreby kyslíka v poškodenej mieche a ochranou kultivovaných kortikálnych neurónov pred toxicitou sprostredkovanou NMDA in vitro. Opakovane sa ukázalo, že kyselina askorbová je cerebroprotektívna, keď sa podáva pred ischémiou. Podobne ako vitamín E, aj kyselina askorbová sa dodáva v neuveriteľnom množstve dávkových foriem, balení a chemikálií. Vitamín C sa esterifikoval, stal sa rozpustným v tukoch reakciou s palmitátom a dodáva sa do žalúdka a čriev ako takmer každá soľ, ktorú si možno predstaviť v kapsulách, tabletách, granulách s postupným uvoľňovaním a ochutených elixíroch. Esterifikovaná (palmitátová) forma kyseliny askorbovej je výhodnou formou kyseliny askorbovej na premedikáciu. Zatiaľ čo k deesterifikácii na soli kyseliny askorbovej dôjde v pečeni, esterifikovaná forma má menej GI účinkov a dosiahne (pred deesterifikáciou) ustálený stav v bunkových membránach a zásobách telesného tuku, kde môže byť účinnejšia pri prevencii ischemického poškodenia. ako v neesterifikovanej (vo vode rozpustnej) forme.

Okrem toho, že vedie k Fentonovej reakcii, kyselina askorbová (ako kyselina alebo soľ) spôsobuje u niektorých ľudí žalúdočnú nevoľnosť. Užívanie s jedlom takmer vždy eliminuje tento vedľajší účinok. U pacientov so zníženým vylučovaním moču sa môže kyselina askorbová vyzrážať z moču a vytvárať kamene alebo bolestivé kryštály. Dávkovanie sa má upraviť u pacientov s renálnym zlyhaním alebo u pacientov, ktorí sú dehydratovaní. Príležitostný pacient netoleruje významné dávky kyseliny askorbovej v dôsledku buď GI vedľajších účinkov (vrátane hnačky) alebo v dôsledku bolesti chrbta alebo boku. Toto sú ďalšie dôvody na používanie esterifikovanej formy vitamínu C). Jednou z populárnych značiek je Ester-C.

Melatonín 10 mg p.o. pred spaním (alebo s večerou podľa želania pacienta). Melatonín je hormón vylučovaný epifýzou, ktorý sa podieľa na cirkadiánnych rytmoch u širokého spektra zvierat a zdá sa, že je ústredným prvkom pri iniciácii spánku u človeka a iných cicavcov. Biologická aktivita melatonínu sa až teraz začína chápať. Exogénne podaný melatonín rýchlo prechádza hematoencefalickou bariérou a vyvoláva ospalosť u normálnych ľudských subjektov. Melatonín je tiež silný lapač voľných radikálov a antioxidant, ktorý podľa všetkého ľahko prechádza mitochondriálnymi membránami, kde môže mať ochranný účinok pri ischémii.

Melatonín pôsobí odlišne od všetkých bežných antioxidantov, ktoré prerušujú reťaz, vrátane prirodzene sa vyskytujúcich tiolových zlúčenín cysteínu a glutatiónu (dve hlavné vo vode rozpustné tlmivé roztoky voľných radikálov). Na rozdiel od d-alfa tokoferolu, glutatiónu a prekurzora melatonínu (serotonínu), melatonín sa nezúčastňuje redoxného cyklu, nemôže vytvárať hydroxylové radikály v prítomnosti železa alebo iných prechodných kovov (ako je kyselina askorbová) a je extrémne odolný voči autooxidácii. Melatonín špecificky interaguje iba s vysoko reaktívnymi druhmi, ako sú hydroxylové radikály alebo komplexy prechodných kovov, ktoré majú rovnakú alebo väčšiu elektroreaktivitu. Stručne povedané, melatonín je najsilnejší endogénny lapač hydroxylových radikálov, ktorý bol doteraz identifikovaný, a vďaka svojej rozpustnosti vo vode aj v lipidoch poskytuje široké spektrum ochrany širokému spektru biomolekúl vrátane proteínov, lipidov a nukleových kyselín.

Ukázalo sa, že melatonín poskytuje in vivo ochranu proti neurotoxicite vyvolanej kainátom, inhibuje behaviorálne aj biochemické účinky kainátu, a teda pravdepodobne pôsobí ako inhibítor neuronálnej excitotoxicity.Tento neuroprotektívny účinok je zrejme výsledkom inhibície hydroxylových radikálov, ktoré vznikajú ako výsledok aktivácie NMDA receptora. Melatonín je v súčasnosti liekom “fad”, ktorý sa používa predovšetkým ako OTC liečba nespavosti a pásmovej choroby. Používa sa tiež ako hormón “proti starnutiu” a ako doplnok pri liečbe rakoviny prsníka a prostaty, ako aj ako primárna liečba benígnej hypertrofie prostaty (BPH).

Najvýznamnejším vedľajším účinkom suplementácie melatonínu je ospalosť a sedácia. Je známe, že inhibícia prostacyklínu a gonadotropínov sa vyskytuje počas trvalého používania vysokých dávok s možnosťou sterility a gonadálnej atrofie. Pri dávkach 20 mg je ranná ospalosť pravdepodobným vedľajším účinkom.

Seleničitan sodný 100 až 250 mikrogramov denne p.o. pri večeri alebo pred spaním. Selén je esenciálny stopový minerál nachádzajúci sa v pitnej vode a širokej škále potravín. Je nevyhnutný pre správne fungovanie systému zachytávania voľných radikálov selénu, glutatiónu a peroxidázy. Vo vysokých dávkach je toxický, ale je dobre znášaný v dávkach až 1000 mikrogramov denne. Selén sa ukázal ako cerebroprotektívny v modeloch poranenia hlavy a cerebrálnej ischémie. Selén je mimoriadne dobre tolerovaná živina, pričom jediným bežným vedľajším účinkom je kovová chuť pri vysokých dávkach (nad 500 mcg denne).

Seleničitan sodný je dostupný lacno v kapsulách od Twinlab Company z Ronkonkoma, New York.

Oxid horečnatý 300 mg p.o. t.i.d. s jedlami. Horčík je esenciálny stopový minerál, o ktorom je známe, že znižuje agregáciu krvných doštičiek, znižuje srdcové arytmie pri marazme a infarkte myokardu, stabilizuje bunkové membrány a pôsobí ako cytoprotektant pri cerebrálnej a koronárnej ischémii. Je tiež antihypertenzívom, znižuje vazospazmus pri katecholamínovej búrke, znižuje periférnu vaskulárnu rezistenciu a výrazne znižuje akútnu aj 1-ročnú mortalitu po infarkte myokardu.

Horčík by nemal poskytovať len primárnu cerebroprotekciu pri ischémii, ale mal by výrazne znížiť možnosť úmrtia pacienta na chorobu, kongestívne zlyhanie srdca, sekundárne arytmie v dôsledku zvýšenej dráždivosti myokardu a aktivácie krvných doštičiek zo zvýšených hladín tumor nekrotizujúceho faktora (TNF) a súvisiacich cytokíny.

Horčík je dostupný v mnohých formách ako soli a organické cheláty (ako je orotát horečnatý), avšak forma oxidu je zďaleka najlacnejšia a zdá sa, že má primeranú biologickú dostupnosť s minimálnymi vedľajšími účinkami.

Hlavným vedľajším účinkom oxidu horečnatého je hnačka, ktorá sa však pri tu uvedených dávkach vyskytuje zriedkavo. Veľmi vysoké dávky horčíka majú za následok svalovú slabosť s možnosťou zástavy dýchania pri veľmi vysokých dávkach. Suplementácia horčíka sa musí používať len s opatrnosťou a má sa monitorovať u pacientov s ochorením obličiek alebo u pacientov s oligúriou alebo anúriou sekundárnou k dehydratácii.

Co-Enzyme-Q10 (Co-Q10, ubichinón) 150 mg vo vitamíne E alebo inom oleji t.i.d. s jedlami. Co-Q10 je mitochondriálna molekula transportujúca elektróny, ktorá je rozhodujúca pre aeróbny metabolizmus. Je to silný lapač voľných radikálov, ktorý hlboko chráni pred ischémiou myokardu, mozgu, obličiek a kostrového svalstva, najmä ak sa podáva pred urážkou. Co-Q10 je chinón, rodina pestrofarebných cyklických organických zlúčenín, ktoré sú fylogeneticky veľmi staré. Co-Q10 je integrálnou súčasťou mitochondriálnej membrány vo všetkých eukaryotických bunkách a chloroplastov v rastlinných bunkách. Co-Q10 je taký bežný, že názov ubichinón odkazuje na jeho všadeprítomnosť v živých systémoch. Co-Q10 úzko súvisí s vitamínom K1 a vitamínom E, ktoré majú spoločné s Co-Q10 množstvo vlastností podobných chinónu.

Pretože Co-Q10 je kritická molekula, ktorá je kľúčová pre tvorbu ATP v mitochondriálnom metabolizme, hladiny v sére a tkanivách pod 75 % normálnej základnej línie (0,33 mikromólov, ako je uvedené v paneli Pantox) sú spojené so smrťou v dôsledku infekcie alebo srdcovej arytmie. . Co-Q10 je známy ako kľúčový up-regulátor imunitnej funkcie a v Japonsku sa klinicky používa ako liečba ischémie myokardu, aterosklerózy a idiopatickej kardiomyopatie. V skutočnosti je Co-Q10 najčastejšie predpisovaným liekom na srdce v Japonsku.

Co-Q10 je len málo rozpustný vo vode, ale celkom rozpustný v lipidoch. Jeho absorpcia po p.o. podávanie je značne uľahčené konzumáciou s potravinami obsahujúcimi tuk. Co-Q10 by sa nemal podávať len v oleji alebo ako micelizovaný produkt, ale mal by sa podávať vždy s jedlom, aby sa uľahčilo vstrebávanie.

Co-Q10 je pozoruhodne dobre tolerovaný aj vo veľmi vysokých dávkach. Podstatne predlžuje strednú dĺžku života zvierat chronicky kŕmených liekom ako 0,1 % ich potravy a jeho toxicita je v podstate nulová v dávkach v terapeutickom rozmedzí. Jediným známym vedľajším účinkom podávania Co-Q10 je občasné búšenie srdca.

Co-Q10 je dostupný vo väčšine obchodov so zdravou výživou ako voľne predajná živina. Liečivo je jemný granulovaný žltý prášok, ktorý je zvyčajne balený v želatínových kapsulách. Nedávno sa Co-Q10 stal dostupným rozpustený v oleji v mäkkých gélových kapsliach a toto je preferovaná forma lieku na premedikáciu ľudských pacientov s kryokonzerváciou. Ak sa ako zdroj produktu používajú obchody so zdravou výživou alebo maloobchodné predajne, odporúča sa použiť značku Kirkland (150 mg/kapsula v oleji), ktorá sa predáva v celoštátnych predajniach Costco/Price Club.

Nielenže je koenzým Q10 pravdepodobne cerebroprotektívny, ale pravdepodobne tiež výrazne zníži riziko náhlej srdcovej smrti v dôsledku arytmií počas smrteľného ochorenia (nie je to nezvyčajný jav).

Na základe osobnej skúsenosti autora s umierajúcimi pacientmi bude Co-Q10 zvyčajne prínosom pre pacientov v priebehu ich smrteľného ochorenia. Väčšina pacientov v konečnom štádiu chradnutia, ktorí sú suplementovaní Co-Q10, hlási podstatné zvýšenie energie a vytrvalosti.

Extrakt z Ginkgo Biloba 80 mg t.i.d. s jedlami. Ginkgo biloba je jedným z mála stromov, ktoré prežili z obdobia druhohôr (pred 200 miliónmi rokov). Je to ázijský strom skromných proporcií s výraznými dvojlaločnými vejárovitými listami (odtiaľ názov biloba). Listy obsahujú celý rad biochemicky komplexných a farmakologicky účinných látok, ktoré sú pri podávaní pred aj po mozgovej ischémii výrazne cerebroprotektívne. Kvalitný ginkgo extrakt je zvyčajne v koncentrácii 50:1 a obsahuje minimálne 24 % ginkgo flavonglykozidov, 6 % terpénových laktónov a 0,8 % ginkolidu B.

Ginkolidy boli chemicky purifikované na samostatné zlúčeniny na použitie ako nové výskumné protidoštičkové činidlá. Štrukturálna analýza týchto zlúčenín viedla k syntéze rôznych derivátov (ktoré majú tú výhodu, že sú patentovateľné ako liečivá, čo prirodzene sa vyskytujúce ginkolidy nie sú), ako je BN 50739, ktorý je účinným protidoštičkovým činidlom (faktor aktivujúci krvné doštičky (PAF) inhibítor). Podanie BN 50739 po 14 minútach globálnej normotermickej ischémie v mozgu psa uľahčuje obnovu adenylnukleotidu na 100 % hladiny kontroly (oproti 50 % u kontrol), znižuje hladiny polynenasýtených mastných kyselín (PUFA) na 30 % kontroly a výrazne inhibuje excitotoxicitu a umožňuje obnovenie aktivity EEG (v kontrolných mozgoch nedochádza k obnove). BN 52021 je prirodzene sa vyskytujúci ginkolid s protidoštičkovými a cerebroprotektívnymi vlastnosťami podobnými jeho syntetickému príbuznému BN 50739. Nie je taký účinný ako BN 52021 miligram na miligram, ale jeho účinok je závislý od dávky a dávky extraktu ginkga špecifikované v tomto protokole by mali poskytnúť porovnateľné účinok. Malo by sa tiež poznamenať, že prírodný extrakt obsahuje mnoho biologicky aktívnych zlúčenín a iných inkolidových variantov, ktoré neboli hodnotené za rovnakých prísnych podmienok ako monočinidlá izolované z prírodných zdrojov a syntetizované.

Okrem svojej anti-PAF aktivity obsahuje extrakt z ginkga flavonglykozidy, ktoré majú silnú protizápalovú aktivitu a sú obzvlášť účinné pri inhibícii zvýšenej kapilárnej permeability, možno tým, že bránia deštrukcii bežne prítomných inhibítorov elastázy a kolagenázy, ku ktorej dochádza počas ischémie.

Dva kvalitné zdroje extraktu ginkgo biloba sú značky Gingold a NOW. Ginko je mimoriadne dobre tolerované a jediným hláseným vedľajším účinkom bola nespavosť z účinkov podobných kofeínu pri vysokých dávkach.

Zatiaľ čo všetky ginkolidy, flavonglykozidy a terpénové laktóny majú antioxidačnú a protizápalovú aktivitu, farmakológia ginka nie je dobre pochopená. Ginkgo pôsobí ako cerebrálny vazodilatátor a zlepšuje kognitívne funkcie u ľudí a zvierat, mladých aj starých. Jeho kognitívne účinky a účinky proti PAF sa zvyšujú s dĺžkou podávania. Preto je dôležité začať s podávaním ginkga čo najskôr. Napriek svojim účinkom proti PAF nie je ginkgo spojené so zvýšeným časom krvácania, koagulopatiou alebo inými zmenami hemostázy.

FlavonAll (multibioflavonoidový doplnok) 1 tableta t.i.d. s jedlami. (10 mg pycnogenolu, 65 mg proantokyanidínov, 30 mg antrokyanínov, 180 mg polyfenolov, 125 mg citrusových bioflavonoidov, 140 mg silymarínu a 80 mg extraktu z ginkga). Tablety FlavonAll obsahujú širokú škálu bioflavonoidov, ktoré nie sú nevyhnutnými živinami, ktoré zlepšujú integritu kapilár (znižujú tvorbu edému) pri poraneniach z rôznych urážok. Bioflavonoidy sa získavajú z rôznych rastlinných zdrojov (predovšetkým citrusy, hroznové jadierka, ginkgo a zelený čaj). Bioflavonoidy sú známymi inhibítormi prozápalových zlúčenín prostaglandínu A2, tromboxánu a leukotriénov, o ktorých je známe, že všetky hrajú hlavnú úlohu v patofyziológii ischémie, najmä pri rozvoji intersticiálneho edému a úniku proteínov cez kapilárne membrány počas reperfúzie.

Bioflavonoidy sú dobre tolerované a nie je známe, že by mali nejaké vedľajšie účinky v dávkach špecifikovaných v tomto protokole. Bioflavonoidy majú protihnačkovú aktivitu vďaka svojim protizápalovým účinkom a účinkom inhibujúcim kapilárnu hyperpermeabilitu.

ALCAR (Acetyl-l-Carnitine) 500 mg t.i.d. s jedlami. Pri ischémii je poškodených niekoľko mitochondriálnych enzýmových systémov, ako je adenín nukleotidová translokáza a tie, ktoré sa podieľajú na oxidatívnej fosforylácii. V dôsledku toho dochádza k výraznej akumulácii voľných mastných kyselín, acyl CoA s dlhým reťazcom a acylkarnitínov s dlhým reťazcom.

Mnohé z metabolických porúch, o ktorých je známe, že sa vyskytujú pri cerebrálnej ischémii, sú zjavne výsledkom akumulácie acyl-CoA, o ktorom je známe, že poškodzuje mnoho rôznych enzýmových systémov. Analógy acylkarnitínu, ako je acetyl-l-karnitín, môžu preniknúť cez hematoencefalickú bariéru, bunkovú membránu a mitochondriálnu membránu. Ľahko sa metabolizujú a zdá sa, že normalizujú mitochondriálny metabolizmus odstránením acylových skupín s dlhým reťazcom z rôznych mitochondriálnych CoA. Ukázalo sa, že ALCAR výrazne znižuje neurologické poškodenie na psom modeli po 10 minútach normotermickej globálnej cerebrálnej ischémie.

ALCAR zlepšuje kognitívne funkcie pri organickom mozgovom syndróme sekundárnom k ​​Alzheimerovej chorobe, cerebrovaskulárnej insuficiencii súvisiacej s aterosklerózou a pokročilom veku (t.j. nešpecifická demencia). Absorpcia ALCAR’s sa zníži, ak sa užije počas jedla. ALCAR nie je liek, ktorý je ústredným prvkom cerebroprotektívnej premedikácie.

Kyselina alfa-lipoová 400 mg b.i.d. s jedlom dopoludnia a poobede. (ALA) je silný mitochondriálny antioxidant a predbežné údaje naznačujú, že môže pôsobiť synergicky s ALCAR a vitamínom E pri poskytovaní cerebro- a systémovej ochrany proti ischémii pred a po zastavení. ALA je k dispozícii od niekoľkých výrobcov doplnkov, najmä Life Extension Foundation of Hollywood, FL a Twinlab Company.

Twinlab Daily One Multivitamínová kapsula p.o. s večerným jedlom. Zložky multivitamínu Daily One sú uvedené nižšie. Daily One je dobrý doplnok mikroživín, ktorý pacientovi zlepší energetickú hladinu a pocit pohody pri chradnúcej chorobe. Nedostatok mikroživín sa vyskytuje v ranom štádiu choroby a je zvyčajne akútny počas agonálneho obdobia. Dá sa očakávať, že nedostatok mikroživín zhorší ischemické poškodenie.

Multivitamínové zložky Twinlab Daily-One:

Každá tvrdá želatínová kapsula obsahuje:

 • Beta-karotén (provitamín A) 10 000 I.U.
 • Vitamín D 400 I.U.
 • Vitamín C 150 mg
 • Prírodný vitamín E (sukcinát) 100 I.U.
 • Vitamín B-1 (tiamín) 25 mg
 • Vitamín B-2 (riboflavín) 25 mg
 • Vitamín B-6 (pyroxidín) 25 mg
 • Vitamín B-12 (konc. kobalamínu) 100 mcg
 • Niacínamid 100 mg
 • Kyselina pantoténová 50 mg
 • Biotín 300 mcg
 • Kyselina listová 400 mcg
 • PABA (kyselina para-aminobenzoová) 25 mg
 • Cholín bitartát 25 mg
 • Inositol 25 mg
 • Vápnik (z citranu vápenatého a uhličitanu vápenatého) 25 mg
 • Horčík (z aspartátu horečnatého a oxidu horečnatého) 7,2 mg
 • Draslík (z aspartátu draselného a citranu draselného) 5 mg
 • Zinok (z pikolinátu zinočnatého) 15 mg
 • Meď (z glukonátu meďnatého) 2 mg
 • Mangán (z glukonátu mangánu) 5 mg
 • Jód (z jodidu draselného) 150 mcg
 • Selén (zo selenometionínu a selenanu – zmes 50/50) 200 mcg
 • Chróm (GTP) 200 mcg
 • Molybdén (prírodný molybdén) 150 mcg

Drogy 2. kategórie

Sodná soľ naproxénu (Naprosyn, Aleve, Anaprox) 125 mg b.i.d. s ranným a večerným jedlom. Aleve je OTC nesteroidné protizápalové liečivo, ktoré je inhibítorom cyklooxygenázy, kyseliny arachadónovej a leukotriénov. Mechanizmus účinku naproxénu nie je úplne objasnený, avšak veľká časť jeho protizápalovej aktivity je nepochybne výsledkom jeho aktivity ako inhibítora cyklooxygenázy. Príbuzné nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), ako je ibuprofén, sú cerebroprotektívne pri normotermickej globálnej ischémii a poranení hlavy. Aleve bol vybraný na použitie pri premedikácii kryopacientov kvôli svojmu dlhému polčasu v sére (13 hodín), jeho rýchlej a úplnej absorpcii z GI traktu a relatívne priaznivému (pre NSAID) profilu GI vedľajších účinkov.

Napriek skutočnosti, že naproxén je dostupný ako voľne predajný liek, treba si uvedomiť, že má potenciál pre vážne a dokonca život ohrozujúce nežiaduce účinky. Ako všetky ostatné NSAID, naproxén má hematologické účinky vrátane predĺženého krvácania a zvýšeného rizika GI alebo iného krvácania pri terminálnom ochorení. Ďalšie vedľajšie účinky lieku, ako aj liekové interakcie sú posúdené podľa systému (vedľajšie účinky, s ktorými sa najčastejšie stretávame, sú uvedené kurzívou).

 • CNS: bolesť hlavy, ospalosť, závrat, tinitus, kognitívna dysfunkcia a aseptická meningitída.
 • CV (kardiovaskulárny): periférny edém, palpitácie a digitálna vaskulitída.
 • EENT: poruchy videnia, tinitus.
 • GI: epigastrické ťažkosti, skrytá strata krvi, nevoľnosť, peptický vred.
 • GU: Zvýšený BUN a kreatinín, nefrotoxicita
 • Hematologické: predĺžený čas krvácania, agranulocytóza, neutropénia.
 • Pečeňové: zvýšené pečeňové enzýmy, žltačka
 • Respiračné: dýchavičnosť.
 • Koža: svrbenie, vyrážka, žihľavka.
 • Metabolické: hyperkaliémia.

Liekové interakcie:

Naproxén znižuje účinnosť diuretík a antihypertenzív a zvyšuje riziko gastrointestinálneho krvácania s aspirínom, alkoholom a kortikosteroidmi. Zvyšuje tiež toxicitu metotrexátu (bežné protirakovinové liečivo) a zvyšuje toxicitu perorálnych antikoagulancií, sulfonylmočovín, dilantínu a iných liekov, ktoré sa viažu na proteíny.

Pacienti majú užívať naproxén len s jedlom a majú byť upozornení, že naproxén (ako je to v prípade iných NSAID) môže maskovať príznaky infekcie a perforácie žalúdka. Pacienti by mali byť dôkladne poučení o tom, ako zistiť, či majú tiché GI krvácanie, a to tak, že ich upozornia, aby si vyšetrili pohyby čriev na dechtovitý čierny vzhľad a vracanie na prítomnosť kávovej usadeniny alebo prítomnosť úprimnej krvi.

Naproxén sa má používať s veľkou opatrnosťou u pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene, pretože naproxén, podobne ako všetky NSAID, znižuje prietok krvi obličkami inhibíciou tvorby renálnych prostaglandínov.

Pacienti v posledných týždňoch choroby by mali mať podľa potreby ochranu žalúdka vo forme súbežného podávania misoprostolu a sukraflátu. Ak sa kontinuálne podávanie naproxénu stane problematickým a nie je inak kontraindikované, môže sa podať im alebo IV ketorlac trometamín (Toradol) na začiatku agonálnej fázy (pozri nižšie) a výsledkom bude väčšina cerebroprotektívnych výhod podávania NSAID.

POZNÁMKA: Neexistujú žiadne údaje, ktoré by naznačovali, že naproxén má protidoštičkovú aktivitu. Preto je veľmi dôležité, aby sa naproxén nikdy nepoužíval ako náhrada liečby nízkymi dávkami aspirínu. Ak sa musí rozhodnúť medzi 80 mg/deň aspirínu alebo naproxénu, liekom voľby by mal byť aspirín kvôli jeho silnej antiplatentnej aktivite a dlhému trvaniu účinku (2-5 dní).

Aspirín (kyselina acetylsalicylová) 80 mg p.o. alebo čapíkom každý deň alebo každý druhý deň (podľa tolerancie) s večerným jedlom. Aspirín je protizápalový inhibítor syntézy prostaglandínov a protidoštičková látka, ako aj centrálne pôsobiace (hypotalamické) antipyretikum. Má prekvapivo rôznorodé farmakologické účinky. Mechanizmom účinku ako cerebroprotektíva pri premedikácii kryopacientov je jeho protidoštičková aktivita. Dávky aspirínu používané na tento účel sú dostatočne nízke, že GI a iné vedľajšie účinky a liekové interakcie (vrátane jeho interakcie s naproxénom, ktorá znižuje účinnosť Naproxenu) budú minimálne. V skutočnosti je dôležité nepodávať aspirín v dávkach vyšších ako 80 mg/deň, aby sa predišlo vedľajším účinkom. Jediným účelom aspirínu je acetylácia krvných doštičiek. Aspirín ireverzibilne acetyluje krvné doštičky, a preto je jedna dávka účinná, kým sa významné percento cirkulujúcich krvných doštičiek pacienta nenahradí normálnym starnutím krvných doštičiek, ich odstránenie a náhrada (u zdravého jedinca zvyčajne 48 hodín). U typického umierajúceho kryopacienta sa obrat krvných doštičiek pravdepodobne výrazne spomalí, čím sa účinnosť aspirínu predĺži až na 3 až 5 dní.

Možné nežiaduce reakcie pri tejto dávke sú predĺžené krvácanie, gastrointestinálne ťažkosti, peptický vred, kožná vyrážka a modriny.

Vo voľnom predaji sú dostupné rôzne enterosolventné produkty s nízkou dávkou aspirínu.

Pepcid (famotidín) 20-40 mg p.o. b.i.d. alebo p.r.n. na žalúdočnú nevoľnosť alebo epigastrický diskomfort alebo NSAID alebo profylaxiu agonálneho GI krvácania Môže sa použiť na zníženie rizika GI ťažkostí a krvácania pri podávaní NSAID. Famotidín je blokátor H2 receptorov, ktorý znižuje sekréciu kyseliny chlorovodíkovej parietálnymi bunkami žalúdka. Nástup účinku je rýchly (30 minút až 1 hodinu po p.o. podaní) a trvanie účinku je 10-12 hodín, čo značne zjednodušuje dávkovanie.

Famotidín nemá žiadne významné liekové interakcie.

 • CNS: bolesť hlavy, závraty, halucinácie.
 • GI: hnačka, zápcha, nevoľnosť, plynatosť.
 • GU: zvýšený BUN a kreatinín.
 • Hematologické: trombocytopénia (veľmi zriedkavé).
 • Koža: akné svrbenie, vyrážka.

Famotidín sa môže podávať IV ako liek kategórie 4 počas agonálneho obdobia, aby sa minimalizovalo riziko GI krvácania počas šoku a reperfúzie po zástave srdca.

Drogy 3. kategórie

Ketorolac trometamín (Toradol) 60 mg IM alebo IV sa môže podať, keď sa pacient stane úprimne agónnym na inhibíciu tvorby cyklooxygenázy, prostaglandínu A2 a leukotriénov. Kvôli riziku gastrointestinálneho krvácania sa nemajú podať viac ako 2 dávky Toradolu. Odporúča sa ochrana žalúdka misoprostolom a H2 blokátorom, ako je famotidín alebo IV cimetidín. Profil vedľajších účinkov Toradolu je v podstate rovnaký, ako je uvedené vyššie pre naproxén.

Pepcid (famotidín) 20-IM alebo IV na profylaxiu agonálneho GI krvácania sa môže použiť na zníženie rizika GI ťažkostí a krvácania pri parenterálnom podávaní Toradolu. Famotidín je blokátor H2 receptorov, ktorý znižuje sekréciu kyseliny chlorovodíkovej parietálnymi bunkami žalúdka. Nástup účinku je rýchly (30 minút až 1 hodinu po p.o. podaní) a trvanie účinku je 10-12 hodín.

Cytotek (misoprostol) 200 mikrogramov t.i.d. s jedlami. Misoprostol je syntetický analóg prostaglandínu E1, ktorý nahrádza endogénne žalúdočné prostaglandíny vyčerpané podávaním NSAID a hypoperfúziou agonálneho šoku. Zdá sa tiež, že misoprostol znižuje bazálnu sekréciu kyseliny chlorovodíkovej a zvyšuje produkciu žalúdočného hlienu a bikarbonátu. Bohužiaľ, misoprostol nie je dostupný v parenterálnej forme, ale môže sa podávať do hemoroidálneho plexu čapíkom (čapíky misoprostolu možno pripraviť rozdrvením tablety a jej zmiešaním do bežného čapíka (ako je čapík APAP).

 • CNS: bolesť hlavy.
 • GI: nevoľnosť, hnačka, bolesť brucha, plynatosť, dyspepsia, vracanie a zápcha.

Dilantin (fenytoín) 100-300 mg p.o. s večerným jedlom. Dilantin (používajte len Parke-Davis Dilantin, nepoužívajte generický fenytoín) je tu diskutovaný ako cerebroprotektívna premedikácia z veľkej časti preto, že je cerebroprotektívna, keď sa podáva pred globálnou cerebrálnou ischémiou (ale nie, keď sa podáva po urážke) a je to liek, na ktorý zomierajú pacienti z zhubných nádorov (s mozgovými metastázami alebo primárnym mozgovým nádorom), HIV alebo iného ochorenia, ktoré postihuje CNS, často už berú. Vo všeobecnosti sa neodporúča, aby sa Dilantin používal ako primárny cerebroprotektívny liek, okrem prípadu, že by sa podával iv počas agonálneho obdobia kvôli jeho nepriaznivému profilu nežiaducich reakcií. Nežiaduce reakcie sú časté a u niektorých pacientov sa vyskytuje fatálna hepatocelulárna nekróza v dôsledku podania niekoľkých prvých dávok.

Deferoxamín HCl (Desferal) 2 g, rozpustený v 100-200 cm3 normálneho fyziologického roztoku podaný IV alebo rozpustený v 10 ml sterilnej vody podaný IM. Desferal sa môže podávať počas agonálneho šoku na odstránenie voľného železa a zníženie poškodenia voľnými radikálmi vyvolané ischémiou. (Poznámka: U pacientov s vysokými sérovými feritínmi alebo transferínom: preťaženie železom môžu byť potrebné vyššie dávky).

O neurónoch oblasti CA1 hipokampu je už dlho známe, že sú selektívne citlivé na ischemické poškodenie, globálne aj regionálne. O týchto neurónoch je tiež známe, že majú vysoké hladiny endogénneho železa a nízke hladiny SOD a glutatiónperoxidázy. Veľký počet štúdií ukázal, že tieto neuróny selektívne akumulujú produkty peroxidácie lipidov spojené s Fentonovou reakciou poháňanou železom.

Desferal je selektívny chelátor voľného železa, o ktorom sa v širokej škále experimentálnych ischemicko-reperfúznych modelov ukázalo, že znižuje biochémiu katalyzovanú železom a zlepšuje elektrofyziológiu a neurologické výsledky.

Desferal chelatuje železo vytvorením stabilnej nereaktívnej zlúčeniny a je vysoko účinný pri chelátovaní voľného (železnatého) železa, ale nebude sa spájať so železom v cytochrómoch, transferíne a hemoglobíne. Je známe, že železo sa počas ischémie delokalizuje z cytochrómov, erytrocytov (hemoglobínu) a možno aj z iných zásob železa v tkanivách.

Desferal je sterilný lyofilizovaný prášok, ktorý sa pred podaním rekonštituuje vodou na injekciu.

Metylprednizolón sukcinát sodný (Solu-Medrol), 1 g IM alebo rozpustený v minimálne 100 ml normálneho fyziologického roztoku alebo iného vhodného vehikula podávaného IV podaním počas minimálne 30 minút. Metylprednizolón sa môže podávať počas agonálneho šoku na zabezpečenie stabilizácie membrány, zníženie chladovej aglutinácie a ochranu pred chladovým ischemickým poškodením (46).

Metylprednizolón je silný syntetický protizápalový steroid, ktorý pôsobí na stabilizáciu bunkových a intracelulárnych (lyzozomálnych) membrán počas šoku, ischémie a hypotermie. Metylprednizolón znižuje margináciu leukocytov a stabilizuje membrány leukocytov. Podaný pred experimentálnym šokom alebo ischémiou výrazne znižuje lepenie a degranuláciu leukocytov v pľúcach a srdci. Metylprednizolón sa musí podávať pomaly, počas 3 až 5 minút, aby sa predišlo hypotenzii. Solu-Medrol je biely až sivobiely prášok, ktorý je extrémne rozpustný vo vode v ostrom kontraste s väčšinou ostatných steroidov. Jeho nástup účinku je rýchly a jeho trvanie účinku je 2-4 dni po IM alebo IV podaní.

Deprenyl (l-deprenyl) 10 mg p.o. b.i.d. s jedlami. Deprenyl je antiparkinsonikum, ktoré je neselektívnym inhibítorom MAO v dávkach vyšších ako 5 mg/deň. Je známe, že chráni CNS pred toxickými zlúčeninami indukujúcimi voľné radikály, ako je 6-hydroxydopamín, a zvyšuje hladinu superoxiddismutázy a katalázy v selektívne zraniteľných neurónoch hipokampu a striata. Pôsobí aj cerebroprotektívne pri hypoxii a ischémii.

Stupeň účinnosti deprenylu v premedikácii u kryopacientov je veľmi neistý. Len málo štúdií dokumentuje jeho účinnosť na zvieracích modeloch ischémie, no teoreticky ide o atraktívny prostriedok. Ďalej je dobre tolerovaný väčšinou pacientov a vo všeobecnosti vedie k zlepšeniu úrovne energie a blahobytu, keď sa podáva v kontexte terminálnej choroby s podvýživou a chradnutím.

 • CNS: závraty, nepokoj, zmeny správania, bolesť hlavy, únava.
 • CV: ortostatická hypotenzia, hypertenzia, arytmie, zvýšená anginózna bolesť, periférny edém, synkopa (všetky menej časté).
 • EENT: blefarospazmus.
 • GI: sucho v ústach, nevoľnosť, vracanie, zápcha, hnačka, pálenie záhy, dysfágia.
 • Koža: vyrážka, vypadávanie vlasov.
 • Iné: nevoľnosť, potenie.

Deprenyl sa neodporúča ako základ premedikácie, ale je tu skôr zahrnutý ako liek, ktorý sa môže použiť podľa uváženia pacienta a lekára. V tu navrhnutých dávkach môže mať antidepresívny účinok, ktorý môže byť prínosom pre pacienta, ktorý je depresívny v dôsledku choroby.

Drogy 4. kategórie

Piracetam (Nootropil) 800 mg p.o. t.i.d. s jedlami. Piracetam je nootropný liek používaný predovšetkým na liečbu porúch pozornosti u detí a dospelých. Je to stimulant s vlastnosťami podobnými kofeínu. Piracetam je ochranný pri hypoxii a cerebrálnej ischémii. Je široko dostupný prostredníctvom klubov kupujúcich predĺženie života a je dostupný v Mexiku lacno ako tablety pod značkou Dinagen.

Nežiaduce účinky piracetamu sú nespavosť, nepokoj, dyspepsia a kožná vyrážka. Nežiaduce reakcie sú zriedkavé a liek je dobre znášaný zdravými aj chorými pacientmi

POZNÁMKA: Od tohto napísaného v roku 1997 bol Zileuton schválený na použitie v Spojených štátoch a je ľahko dostupný ako liek na predpis na liečbu astmy. Predáva sa pod značkou Zyflo. Zileuton je teraz liekom kategórie 3.

Zileuton 400 mg p.o. s akýmkoľvek jedlom dňa. Zileuton je nový inhibítor lipoxygenázy, ktorý inhibuje 5-lipoxygenázu a zabraňuje uvoľňovaniu kyseliny arachadónovej a produkcii leukotriénov in vivo49. Zileuton tiež inhibuje produkciu PAF a inhibuje CoA-IT, hlavný mediátor skorých fáz imunitno-zápalovej kaskády. Zileuton sa v súčasnosti zavádza v Európe ako protizápalová a antiastmatická zlúčenina. Nie je známe, kedy a či vôbec bude k dispozícii. Diskusia o nežiaducich reakciách a iných aspektoch farmakológie Zileuton's sa odkladá.

Drogy 5. kategórie

PBN (N-t-butyl-alfa-fenylnitrón) 10 mg/kg, p.o. s najväčším jedlom dňa. PBN je tlmič voľných radikálov zachytávajúci rotáciu, ktorý je dostupný prostredníctvom nákupných klubov a ako chemická látka. S týmto liekom nie sú žiadne, opakovane žiadne farmaceutické skúsenosti. Jeho farmakológia a potenciálne nežiaduce reakcie sú úplne neznáme.

N-t-butyl-alfa-fenylnitrón (PBN) je činidlo zachytávajúce rotáciu, ktoré sa spája so širokým spektrom voľných radikálov a vytvára stabilné adukty nitroxidových radikálov. In vitro PBN chráni neuróny pred toxicitou sprostredkovanou glutamátom (NMDA). In vivo PBN sa ukázal ako účinný pri znižovaní veľkosti infarktu pri globálnej ischémii, oklúzii strednej cerebrálnej artérie a rôznych lokálnych ischemických inzultoch. Štruktúra PBN má určitú podobnosť s melatonínom v tom, že obe látky majú aromatický kruh bohatý na elektróny. (Pozri diskusiu o melatoníne nižšie.) PBN a melatonín majú tiež spoločné tlmenie voľných radikálov prostredníctvom tvorby radikálového medziproduktu sústredeného na dusík a rezonančne stabilizovanej mezomérie.

PBN je biely zrnitý prášok s jemne príjemnou chemickou vôňou (čerešňa maraschino). PBN je ťažko rozpustný vo vode. Na perorálne podanie sa PBN umiestni do 00 alebo 000 želatínových kapsúl pomocou zariadenia CapMQuick alebo podobného zariadenia.

Drogy kategórie 6

UPOZORNENIE: Od tohto napísania v roku 1997 bol GHB preklasifikovaný Federálnou protidrogovou agentúrou (DEA) ako zakázaná droga I. triedy. DEA účinne vyhlásila, že GHB nemá žiadnu terapeutickú hodnotu a je nelegálnou kontrolovanou látkou. Držanie GHB bez špeciálneho povolenia na vyšetrovanie je teraz federálnym trestným činom a je klasifikované ako zločin. Okrem toho niektoré štáty, ako napríklad Kalifornia, prijali špecifickú legislatívu, ktorá kriminalizuje držbu GHB a predpisuje prísne pokyny pre povinné tresty pre tých, ktorí sú uznaní vinnými z jeho držania alebo používania.

GHB (kyselina gama hydroxymaslová, sodná soľ) 100 mg/kg IV tlačí na inhibíciu excitotoxicity CNS a zníženie cerebrálneho metabolizmu.

Kyselina gama hydroxymaslová (GHB) je neurotransmiter spojený so spánkom a reguláciou cerebrálneho metabolizmu. Do anestéziológie bol zavedený v roku 1960, ale pre jeho dlhotrvajúci a nepredvídateľný účinok sa od neho upustilo. GHB rýchlo prechádza hematoencefalickou bariérou a spôsobuje sedáciu a anestéziu úrovne II-III bez respiračnej alebo srdcovej depresie. GHB pôsobí väzbou na miesta, ktoré aktívne syntetizujú, akumulujú a uvoľňujú GHB. GHB významne neinteraguje s receptormi GABA.

GHB spôsobuje hlboký pokles cerebrálneho metabolizmu (približne porovnateľný s tým, ktorý sa pozoruje pri barbiturátoch) a je stredne účinným lapačom voľných radikálov. GHB je výrazne ochranný na interných modeloch myšacieho tupého poranenia hlavy a v interných štúdiách sa preukázalo, že inhibuje zvýšenú frekvenciu okrajov spektra a iné EEG prejavy excitotoxicity počas reperfúzie u psov po 12 minútach normotermickej zástavy srdca. GHB v spojení s inými cerebroprotektívnymi liekmi umožnil zotavenie psov po 14 minútach normotermickej zástavy obehu bez nepriaznivých neurologických následkov. GHB sa tiež klinicky používa s dobrými výsledkami ako sedatívum pri úrazoch hlavy a zvyšuje syntézu neuronálnych proteínov po ischémii. Je zaujímavé, že je známe, že GHB spôsobuje poruchy podobné záchvatom pri absencii u zvierat a ľudí a môže pôsobiť ako excitačný neurotransmiter pre niektoré neuróny (u niektorých používateľov sú hlásené sluchové halucinácie). Pravdepodobne akýkoľvek excitačný/toxický účinok, ktorý môže mať GHB v kontexte tohto protokolu, je inhibovaný kyneurinínom (pozri vyššie).


Hlavným účelom chemoterapie je zabiť rakovinové bunky. Zvyčajne sa používa na liečbu pacientov s rakovinou, ktorá sa rozšírila z miesta v tele, kde vznikla (metastázovala). Chemoterapia ničí rakovinové bunky kdekoľvek v tele. Dokonca zabíja bunky, ktoré sa odlomili z hlavného nádoru a putovali krvným alebo lymfatickým systémom do iných častí tela.

Chemoterapia môže vyliečiť niektoré typy rakoviny. V niektorých prípadoch sa používa na spomalenie rastu rakovinových buniek alebo na zabránenie šírenia rakoviny do iných častí tela. Chemoterapia sa môže podať pred chirurgickým zákrokom alebo rádioterapiou na zmenšenie nádoru (neoadjuvantná terapia). Keď sa rakovina odstráni chirurgicky alebo sa lieči rádioterapiou, môže sa použiť chemoterapia, aby sa rakovina nevrátila (adjuvantná terapia).

Po dosiahnutí remisie sa na udržanie remisie podáva konsolidačná chemoterapia, nazývaná aj intenzifikačná chemoterapia. Udržiavacia chemoterapia je chemoterapia podávaná v nižších dávkach ako liečba na predĺženie remisie u určitých typov rakoviny. Chemoterapia môže tiež zmierniť príznaky rakoviny (paliatívna chemoterapia), čím pomáha niektorým pacientom zlepšiť kvalitu života.


Symptómy

Proces, ktorý ničí beta bunky produkujúce inzulín, môže byť dlhý a neviditeľný. Avšak v momente, keď je produkcia inzulínu príliš nízka, sa diabetes 1. typu zvyčajne objaví náhle a rýchlo postupuje. Varovné príznaky cukrovky 1. typu zahŕňajú:

 • Časté močenie (u detí opakované pomočovanie po ukončení toalety)
 • Nezvyčajný smäd, najmä po sladkých, studených nápojoch
 • Extrémny hlad
 • Náhly, niekedy dramatický úbytok hmotnosti
 • Slabosť
 • Extrémna únava
 • Rozmazané videnie alebo iné zmeny zraku
 • Podráždenosť
 • Nevoľnosť a zvracanie

Deti s cukrovkou 1. typu môžu byť tiež nepokojné, apatické a môžu mať problémy s fungovaním v škole. V závažných prípadoch môže byť prvým príznakom cukrovky 1. typu diabetická kóma.


Preklad zložitosti a heterogenity nádoru pankreasu: 3D in vitro do in vivo modely ☆

Pankreatický duktálny adenokarcinóm (PDAC) je extrémne agresívny typ rakoviny s celkovou mierou prežitia menej ako 7–8 %, čo zdôrazňuje potrebu nových účinných terapeutík proti PDAC. Na kliniku sa však nakoniec dostane len zlomok terapií, ktoré sa zdali sľubné v laboratórnom prostredí. Jedným z hlavných dôvodov tejto nízkej úspešnosti je komplexné nádorové mikroprostredie (TME) PDAC, vysoko fibrotickej a hustej strómy obklopujúcej nádorové bunky, ktorá podporuje progresiu nádoru a zároveň zvyšuje odolnosť voči liečbe. Najmä rastúce chápanie PDAC TME poukazuje na inú výzvu vo vývoji účinných terapeutík – nedostatok biologicky relevantných in vitro a in vivo modely, ktoré sa podobajú zložitosti a heterogenite PDAC pozorovanej u pacientov. Účelom a rozsahom tohto prehľadu je poskytnúť prehľad o najnovšom vývoji v rôznych oblastiach in vitro a in vivo modely, ktorých cieľom je rekapitulovať zložitosť PDAC v laboratórnom prostredí, ako aj opísať, ako 3D in vitro modely môžu byť integrované do potrubí vývoja liekov, ktoré už zahŕňajú sofistikované in vivo modelov. Osobitná pozornosť sa bude venovať zložitosti in vivo modely a výzvy in vitro čelia modelom, aby dosiahli rovnakú úroveň zložitosti kontrolovateľným spôsobom. Najprv krátke predstavenie nového vývoja v dvojrozmerných (2D) modeloch a ex vivo modely sú poskytované. Ďalej nedávny vývoj v trojrozmernom (3D) in vitro sú opísané modely od sféroidov, organoidov, modelov lešenia, biotlačových modelov až po modely orgánov na čipe vrátane diskusie o výhodách a obmedzeniach každého modelu. Okrem toho poskytneme podrobný prehľad o aktuálnom PDAC in vivo modely zahŕňajúce chemicky indukované modely, syngénne a xenogénne modely, zvýrazňujúce hetero- a ortotopické modely tkanív odvodených od pacienta (PDX) a modely myší vyrobených genetickým inžinierstvom. Nakoniec poskytneme diskusiu o celkových obmedzeniach oboch, in vitro a in vivo modelov a diskutovať o krokoch potrebných na prekonanie týchto obmedzení, aby sa dosiahol efektívny vývojový kanál liekov, ako aj o možnostiach začlenenia nových in silico modely v procese.


Tipy na vyučovanie

Je ťažké uveriť, že sme sa na konci tohto týždňa dostali do polovice semestra. Dnešné tipy na vyučovanie sa vracajú k starej obľúbenej spätnej väzbe v polovici semestra so zameraním na reakcia na údaje zozbierané prostredníctvom spätnej väzby v polovici semestra:

 • Požiadajte a dostanete. Základnou radou pre spätnú väzbu v polovici semestra je, že by ste mali klásť iba otázky, pri ktorých máte záujem konať na základe spätnej väzby, ktorú dostanete. Napríklad by ste sa nemali pýtať na úlohy, pokiaľ nie ste ochotní urobiť v nich nejaké zmeny na základe spätnej väzby od študentov. V praxi to znamená, že je dôležité vopred dôkladne zvážiť svoje otázky. Špecifické otázky vedú k cielenejšej spätnej väzbe, vďaka čomu je úloha sledovania spätnej väzby lepšie zvládnuteľná.
 • Zostaňte v rovnováhe. Uistite sa, že sa nesústreďujete len na to, aby ste robili zmeny na základe negatívnej spätnej väzby, a to tak pre vaše vlastné blaho, ako aj pre učenie vašich študentov. Žiadosť o spätnú väzbu sa často považuje za zdroj obáv, ale je to tiež čas, aby vám študenti povedali, čo u nich funguje a na čo by chceli, aby sa v budúcnosti zdôraznilo. Je dôležité klásť otázky, ktoré umožňujú aj tento typ pozitívnej spätnej väzby. Okrem toho vždy odporúčame, aby spätná väzba v polovici semestra obsahovala aspoň jednu otázku o tom, čo si študenti myslia, že urobili dobre a čo by mohli zlepšiť vo svojom vlastnom prístupe ku kurzu do konca semestra. Táto prax otvára vyváženejšiu konverzáciu o zlepšovaní učenia študentov v budúcnosti.
 • Rýchle a viditeľné sledovanie. Najdôležitejšou súčasťou toho, ako ukázať študentom, že na ich spätnej väzbe záleží, je vybrať si spätnú väzbu, ktorú treba riešiť tak rýchlo, ako je to primerané. Ak študenti hovoria, že potrebujú väčšiu štruktúru v konverzáciách v oddelených miestnostiach prostredníctvom funkcie Zoom, potom zvážte zmenu spôsobu nastavenia týchto konverzácií – možno s jedným jasným cieľom/produktom pre každú oddelenú reláciu – a potom si ujasnite, že toto zmena sa týka spätnej väzby študentov, keď zavádzate zmenu. Nie všetky zmeny vedú k rýchlym zmenám, ale ak svojim študentom ukážete, že kriticky premýšľate o ich spätnej väzbe, budú vedieť, že ich hlasy sú vypočuté a ich návrhy sa zvažujú, keď pracujete na podpore ich učenia.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa vyžiadania alebo implementácie spätnej väzby v polovici semestra, mali by ste sa pokojne obrátiť na oddelenie výučby inovácií a požiadať o krátku virtuálnu konzultáciu . Ak chcete získať ďalšie nápady na túto tému, zvážte tieto zdroje od Inside Higher Ed a University of Texas, kde nájdete viac efektívnej spätnej väzby v polovici semestra.

Potrebujete pomoc s používaním Canvas na zhromažďovanie spätnej väzby v polovici semestra, obráťte sa na svoje ITC .

Či už používate Zoom na povinné, týždenné online synchrónne sedenia alebo príležitostné triedne stretnutia, chceme, aby boli naši študenti prítomní a zapojení. Naše tipy na vyučovanie sa tento týždeň zameriavajú na stratégie na zvýšenie zapojenia študentov počas týchto stretnutí.

Vysvetlite konkrétne naše očakávania týkajúce sa účasti. Nepredpokladajte, že študenti vedia, ako sa plne zúčastniť online synchrónnych relácií. Pre mnohých z nás je tento koncept nový, takže musíte byť transparentní vo svojich očakávaniach. Zvážte možnosť požiadať študentov, aby zhodnotili svoju vlastnú účasť počas synchrónnych stretnutí počas semestra na sebareflexiu.

Pred zasadnutím zdieľajte program . Dajte študentom príležitosť pridať do programu diskusné otázky. Študenti sa môžu cítiť pohodlnejšie, ak budú mať možnosť vopred spracovať otázky.

Začnite reláciu otázkou alebo problémom a dajte študentom minútu na to, aby napísali odpoveď buď v čete, alebo v zdieľanom dokumente Google. Študenti si uvedomia, že na stretnutie musia prísť pripravení diskutovať o téme týždňa. Ďalším spôsobom, ako začať reláciu, môže byť krátka aktivita na ľadoborec. Nechajte svojich študentov premýšľať o téme novými, relevantnými spôsobmi.

Využite chatovací priestor strategicky . Ak chcete, aby sa študenti rozprávali medzi sebou a nie v priestore četu, dočasne ho vypnite a vysvetlite študentom, že ho neskôr v relácii znova zapnete.

Prečítajte si viac o zapojení počas synchrónnych relácií. University of Denver (Zapojenie a interaktivita v online synchrónnom vzdelávaní) a PennState (synchrónne zapojenie študentov) Ak potrebujete pomoc s používaním niektorých funkcií v Zoom, obráťte sa so žiadosťou o pomoc na svoje ITC.

21. týždeň:

Tento týždeň sa vrátime k starému tipu na vyučovanie.

Svetlá, kamera, akcia. Vytváranie inštruktážnych videí môže byť pre vašich študentov skvelým spôsobom, ako vás uvidia na online kurzoch, hybridných kurzoch a dokonca aj na osobných kurzoch. Poskytujú rýchle a ľahko dostupné úvody k obsahu kurzu. Pri vytváraní inštruktážneho videa premýšľajte o tom, ako môžete obsah „rozkúskovať“ na malé zvládnuteľné sústa pre vašich študentov. Dobré inštruktážne videá majú tendenciu byť na krátkej strane a zvýrazňujú najrelevantnejšie informácie.

Pozrite sa na fotoaparát. Prvýkrát, keď nahráte video, ako učíte, môže byť ťažké nepozerať sa všade okrem kamery. Premýšľajte o tom, čo vaši študenti uvidia, a sústreďte sa na to, kde je kamera umiestnená. Dva tipy, ktoré ponúka minulotýždňové Focus Focus: umiestnite fotoaparát trochu nad líniu očí tak, aby ste sa pozerali hore smerom k fotoaparátu (vtedy vám nikto nemusí čumieť do nosa) a zvážte umiestnenie niečoho nad fotoaparát (fotku, objekt), na ktorý sa môžete sústrediť.

Pre viac stratégií si pozrite Focus Focus (tu)

20. týždeň:

Keď začíname nový semester, pandémia a jej dopady na naše vzdelávacie prostredie sú stále veľa neistoty, no aj toto je semester s veľkou nádejou. Tento semester sme viac ako kedykoľvek predtým vyzvaní, aby sme boli flexibilní a prispôsobiví v tom, ako pristupujeme k nášmu obsahu a poskytovaniu. Tu je niekoľko tipov na uľahčenie tejto skúsenosti:

 • Učte sa od svojich študentov: Niekedy môžeme zabudnúť, že naši študenti si so sebou do priestoru učenia prinášajú množstvo vedomostí. Mnohí z nich sa nielen vedia orientovať v technológii novými a inovatívnymi spôsobmi, ale majú aj sedadlo v prvom rade podľa potrieb svojich kolegov. Vyskúšajte anonymné prieskumy počas celého kurzu, ktoré od študentov žiadajú spätnú väzbu o tom, kde sú, čo cítia a čo treba zmeniť.
  • Skvelou aktivitou je Štart, Stop, Keep aktivita, pri ktorej požiadate študentov, aby uviedli jednu vec, ktorú by chceli, aby ste začali robiť, jednu vec, ktorú by chceli, aby ste prestali robiť, a jednu vec, ktorá ich naozaj baví a chcú, aby ste v nej pokračovali. Je dôležité, aby ste na tieto návrhy nadviazali vo väčšej triednej konverzácii. Ak bolo navrhnuté niečo, čo môžete urobiť, potvrďte zmenu. Ak bolo navrhnuté niečo, čo nemôžete urobiť, podeľte sa o dôvod. To vytvára priestor, kde študenti cítia, že majú nejaké vlastníctvo.

  19. týždeň:

  Udalosti posledných mesiacov boli v mnohých ohľadoch náročné. Musíme pochopiť, že naši študenti, rovnako ako my, si tieto skúsenosti nesú so sebou do triedy. Keď začíname nový semester, v ktorom je neistota, je dôležité, aby sme sa nanovo pozreli na to, ako môžeme pristupovať k vyučovaniu z perspektívy informovanej o traume.

  Skúsenosti sa líšia: Každý z nás zažil a prežíva udalosti rôznymi spôsobmi. Prichádzame so širokou škálou pozícií. Urobte si chvíľku, keď sa semester začne zamýšľať nad tým, ako rôzne pozície zažili všetko za posledných 10 mesiacov od pandémie cez rasovú nespravodlivosť až po nedávne udalosti v Kapitole. Zvážte, ako emócie týchto skúseností zaberú priestor vo vzdelávacom prostredí.

  Nájdu sa neočakávané reakcie (Minahan, 2019): Trauma sa prejavuje mnohými spôsobmi – konkrétne to však môže znamenať, že študenti nereagujú na vaše vyučovanie, výzvy alebo dokonca ani na svojich rovesníkov tak, ako sme to očakávali. Nadýchnite sa a neberte si nič z toho osobne, ale uznajte to a venujte sa týmto odpovediam.

  Buďte konzistentní: Študenti začali očakávať neočakávané (Imad, 2020 Minahan, 2019). Preto bude pre študentov prvoradá konzistentnosť a predvídateľnosť, aby sa cítili pohodlne a mali podporu. So študentmi musíte mať jasno v rozhodnutiach, ktoré robíte (vopred), aby ste im pomohli pripraviť sa na veľké zmeny v kurze a študijnej skúsenosti. Vysvetlenie, prečo robíte zmenu, môže pomôcť študentovi spracovať a reagovať pokojným spôsobom.

  Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako pristupovať k vyučovaniu z perspektívy informovanej o traume, navštívte zdroj vyučovania a učenia informovaného o traume od TIO.

  18. týždeň: Tipy na tento týždeň sa tešia na niektoré potenciálne úvahy, keď odložíme jeseň 2020 za hlavu. Určite môže byť pokušenie odovzdať konečné známky a povedať „Adios!“ na celý semester, ale chceme sa podeliť o niekoľko nápadov, ktoré vám môžu pomôcť ušetriť čas a rozbehnúť sa na ďalší semester. Tipy na tento týždeň sa zameriavajú na prípravu budovania lekcií z tohto semestra:

  Poznámka pre seba. Možno ste si celý semester robili poznámky o tom, čo fungovalo dobre a čo nie, ale teraz je ten správny čas na zhrnutie a zhrnutie všetkých poznámok, ktoré máte v prospech svojho budúceho ja. Môže byť užitočné rozdeliť ich na všeobecné poznámky pre výučbu akéhokoľvek kurzu za súčasných okolností a špecifické poznámky pre vedenie daného konkrétneho kurzu. Sami najlepšie viete, ktorá metóda zapisovania poznámok je pre vás najlepšia, ale tu je jeden nápad pre prípad, že by ste chceli prijať nový prístup: zvážte použitie nástroja na snímanie obrazovky v Canvas Studio, aby ste si v krátkosti prezreli svoj vlastný kurz a vytvorili video. s vašimi sviežimi odrazmi, ku ktorým sa môžete vrátiť, keď budete pripravení.

  Sústredená zmena. Bez ohľadu na to, ako dobre si myslíte, že semester prebehol, môžete mať, podobne ako tipujúci učiteľ, pokušenie pohrať sa s rôznymi aspektmi dizajnu vášho kurzu. V rámci procesu písania poznámok sa snažte obmedziť svoje zameranie na jednu alebo dve zmeny, ktoré budú mať najväčší vplyv na učenie sa študentov. Prezrite si pokyny pre typ zadania, s ktorým majú študenti zdanlivo najväčšie problémy, alebo sa vo svojich prezentáciách zamerajte na časy, kedy by ste mohli svojich študentov viac zapojiť do diskusií alebo iných foriem interakcie. Všetci sa za týchto okolností veľa učíme o tom, čo funguje a čo nie pri vyučovaní a učení, takže je užitočné pripomenúť si, že to všetko nemôžeme urobiť hneď teraz a ani by sme sa o to nemali snažiť. Najlepší spôsob, ako implementovať a merať účinnosť zmien, ktoré robíme v našich kurzoch, je robiť to cieleným spôsobom.

  Oddych a zotavenie. Nie je to ani tak tip, ako pripomienka, ale vaša schopnosť čeliť výzvam a možnostiam nasledujúceho semestra bude závisieť od toho, či si dovolíte zotaviť sa z tohto. Bolo to ťažké obdobie z toľkých dôvodov a my v Kancelárii pre inovácie výučby dúfame, že si nájdete čas na starostlivosť o seba a užijete si blížiace sa sviatky.

  Keď si budete robiť poznámky alebo plány na konci semestra, môžete tiež navštíviť vzdelávaciu podporu na požiadanie na webovej stránke Teaching Innovations Office alebo požiadať o virtuálnu konzultáciu. Vždy vám radi pomôžeme s reflexiou vašich semestrálnych skúseností a stručne vytvoríme nápady do budúcnosti.

  17. týždeň: Tento týždeň sa pozrieme na konkrétne tipy, ktoré treba mať na pamäti pri vytváraní efektívnych online sumatívnych hodnotení:

  Nastavenie schváleného kanála synchrónnej komunikácie. Za minulých okolností pri synchrónnej skúške tvárou v tvár by bola k dispozícii aspoň jedna osoba, ktorá by odpovedala na zdvihnutú ruku a otázky v triede, a musíme premýšľať o tom, ako túto skúsenosť virtuálne zopakovať. Jednou z možností je použiť funkciu, ktorá je vstavaná do Canvas, ako napríklad Diskusie, ako vstupný kanál na kladenie otázok týkajúcich sa skúšky. Priblíženie môže fungovať aj tu, ale môže byť náchylnejšie na problémy s prístupom ako jednoduché používanie diskusií na plátne. Ako pri všetkých našich radách, hlavnou radou je, aby ste vopred jasne oznámili, že toto je kanál na otázky počas skúškového obdobia. Jednou dôležitou poznámkou je, že táto stratégia nebude fungovať, ak ste sa rozhodli použiť Respondus LockDown ako súčasť vášho úsilia o integritu skúšky, pretože študenti nebudú môcť opustiť okno prehliadača.

  Možnosti integrity skúšky. Keď už hovoríme o integrite skúšky, dôležité je vedieť o prehliadači a monitore Respondus LockDown, ale dôležité sú aj informácie o iných menej invazívnych alternatívach. Táto nedávna príručka od Learning Technology obsahuje spôsoby, ako môžete náhodne zoradiť otázky pomocou banky otázok a skupín, náhodne zoradiť odpovede, nastaviť časové limity a skryť odpovede do určitého dátumu a času. Rôzne formy hodnotenia majú rôzne náklady a výhody vo vzťahu k učeniu študentov a akademickej integrite, ale zvážte tieto možnosti, ak potrebujete mať viac možností a iné automaticky hodnotené otázky ako súčasť súhrnného hodnotenia.

  Testovanie testu. Či už skúšate nové nastavenia ako súčasť správy sumatívneho hodnotenia online, vždy je dobrým zvykom otestovať rôzne funkcie. Našťastie sa to dá urobiť pomerne jednoducho pomocou Študentského zobrazenia a ukážky v aplikácii Canvas. Používanie týchto nástrojov vám umožňuje zachytiť všetky potenciálne problémy v dostatočnom predstihu, čo znamená, že sa môžete obrátiť na ktorúkoľvek dostupnú technickú podporu s dostatkom času.

  Záložné plány. Väčšina z týchto tipov je zameraná na plátno, ale ak používate plátno, je dôležité mať pripravené plány pre potenciálne problémy pre vás a vašich študentov. Minulý týždeň sme hovorili o ohromujúcich časoch spustenia, aby sme sa vyhli preťaženiu serverov, no zároveň vás chceme povzbudiť, aby ste premýšľali o tom, že by ste mali kópie skúšok, ktoré možno zdieľať pomocou niečoho, ako sú Dokumenty Google alebo starý dobrý dokument programu Word. zálohovanie. Dúfajme, že táto potreba je obmedzená alebo neexistuje, ale príprava na rohové prípady pomôže, aby skúškové obdobie prebiehalo hladšie.

  Inšpirácia pre tieto tipy pochádza z nedávno publikovaného článku databázy znalostí z ITS Learning Technology o najlepších postupoch pre online hodnotenie, ktorý bol nedávno publikovaný. Tento zdroj obsahuje tipy na nastavenie a spravovanie záverečných skúšok online vrátane zdrojov na ubytovanie. Learning Technology bude mať v piatok (20. 11.) aj podporu pri príprave záverečnej skúšky, ktorú si môžete pozrieť tu.

  16. týždeň: Tento týždeň sa pozrieme na to, čo môžete začať robiť so svojimi študentmi, aby ste pripravili študentov na koniec semestra a online záverečné hodnotenia:

  Prax umožňuje. Ak si to váš typ hodnotenia vyžaduje, skúste nastaviť hodnotenie praxe v reálnych podmienkach. Táto rada platí najmä pre skúšky na čas, a to platí exponenciálne, ak sa rozhodnete použiť nejakú technológiu, ako je Respondus LockDown Browser na proctoring. Pre študentov je veľa pohyblivých diel a technických výziev a pomôže im to s obsahom aj procesom mať prax. Môže byť ľahké zabudnúť na množstvo úzkosti, ktorú môže sumatívne hodnotenie spôsobiť, a chceme obmedziť čo najviac dodatočných stresorov pri príprave našich študentov na tieto výnimočné okolnosti. Zamyslite sa nad tým, ako by ste v najbližších týždňoch mohli pridať možnosť absolvovať cvičnú skúšku online a podnietiť ju.

  Stanovte si jasné očakávania a obmedzte potrebu obmedzení. Ďalšou výhodou praxe je, že môžete reagovať na všetky očakávania, ktoré ako inštruktor máte na to, ako sa budú študenti správať počas hodnotenia. Vyjadrenie jasných a konkrétnych očakávaní pomáha chrániť sa pred všetkými problémami akademickej integrity okrem tých najkřiklavějších. Okrem toho zvážte alternatívy k používaniu technológie, aby ste sa pokúsili vyriešiť problém akademickej integrity tým, že svoje hodnotenia zostavíte tak, že niektoré z najbežnejších obmedzení — uzavretá kniha, žiadna spolupráca atď. — budú menej dôležité. Viac o zostavovaní úloh v Tipoch pre učenie budúci týždeň.

  Rozložené a flexibilné načasovanie. Pri synchrónnom hodnotení, ako sú skúšky, sa vy a vaši študenti môžete obávať nespoľahlivých internetových pripojení a zaťaženia servera. Jedným z prvkov prípravy na tieto potenciálne problémy, najmä v prípade väčších kurzov na zápis, môže byť nastavenie rozvrhnutých časov začiatku skúšok, aby sa rozložil dopyt. Ďalšou výhodou je, že v prípade, že dostanete e-mail v panike od jedného alebo dvoch študentov, existuje určitá vstavaná flexibilita, kedy sa môže pre študenta začať skúška. Viaceré verzie hodnotenia otvárajú rôzne výzvy, ale budúci týždeň sa vrátime s niekoľkými návrhmi týkajúcimi sa vytvárania skúšok online.

  Pripomíname, že na webovej stránke Keep Teaching UNCG je stále k dispozícii veľa užitočných zdrojov, ktoré sa vzťahujú na pozitívne ukončenie semestra na jeseň 2020, takže sa nezabudnite pozrieť na stratégie a zdroje, ktoré sú tam k dispozícii. Ako vždy sa môžete obrátiť aj na oddelenie výučby inovácií a požiadať o virtuálnu konzultáciu. Sme tu pre vás, pretože v súčasnosti všetci naďalej čelíme výzvam tejto práce.

  15. týždeň: Mnohí naši študenti sa môžu cítiť znechutení správami, ktoré sa šíria v súvislosti s voľbami tento týždeň, takže dnešné tipy sa zameriavajú na stratégie na vytvorenie tónu inklúzie vo vzdelávacom prostredí:

  Základné pravidlá a dohody o spoločenstve. O tejto myšlienke sme už hovorili v tipoch, ale dobrým prvým krokom je stanovenie základných pravidiel pred tým, ako sa pustíte do zložitých tém. Je dôležité, aby tieto pravidlá boli aspoň trochu kolektívne určené, a čím priamejší vstup študentov, tým lepšie. Vo väčších kurzoch možno budete musieť začať s niektorými stanovenými parametrami, ale cieľom je, aby základné pravidlá odrážali spoločný záväzok, čo si vyžaduje zameranie sa na hlasy študentov. Niekoľko možných počiatočných návrhov, ako prinútiť študentov rozprávať, zahŕňa: „Oslovte vyhlásenie, nie osobu, ktorá ho vyslovila“ a „Nehovorte „všetci“, keď máte na mysli „niektoré“ alebo „niektoré“, keď máte na mysli „jeden“. tipy na vytváranie takýchto dohôd o komunite, ako aj ďalšie príklady týchto východiskových bodov nájdete tu.

  Zamerajte sa na konkrétne správanie. Jedným zo základných tipov na stanovenie zmysluplných základných pravidiel pre diskusiu je dávať si pozor na vágny jazyk a frázy ako súčasť definovania žiaduceho a nežiaduceho správania. Študenti budú často s dobrými úmyslami opakovať všeobecné myšlienky ako „preukázať každému rešpekt“ alebo „správať sa k ostatným tak, ako by ste chceli, aby sa oni správali k vám“, ale je dôležité, aby ste ich viedli k identifikácii konkrétneho správania, na ktorom záleží pri týchto zdvorilých diskusiách. . Rýchlym spôsobom, ako to podporiť, je nasledovať jednoduché „a ako by to vyzeralo v našej triede?“ Táto prax ich povzbudzuje, aby premýšľali o svojom správaní, a zároveň uľahčuje jednotlivcom zasiahnuť a ozvať sa, keď sa vyskytnú problematické činy.

  Postupy registrácie. Dokonca aj pri dobre definovanom správaní v rámci základných pravidiel bude potrebné vynaložiť úsilie, aby sa zabezpečilo, že všetci študenti sa budú cítiť pohodlnejšie pri identifikácii pozitívneho a negatívneho správania počas náročných dialógov. Môžete sa ujať vedenia pri otváraní priestoru, aby sa to stalo: „Sú všetci spokojní s tým, ako sme túto otázku riešili s ohľadom na naše základné pravidlá? Pravidelná registrácia môže byť tiež súčasťou pokračovania v diskusiách v kontexte výsledkov vzdelávania pre kurz. Samozrejme, check-iny sú tiež dôležitým spôsobom, ako prehodnotiť základné pravidlá, ak nespĺňajú ciele triedy. Možno však zistíte, že jednoduché venovanie nejakého času rozprávaniu o základných pravidlách spôsobí ťažkú ​​prácu, pokiaľ ide o vytvorenie inkluzívnejšieho prostredia pre vašich študentov.

  Ak hľadáte ďalšiu podporu týkajúcu sa tejto témy, môžete si pozrieť zvyšok zdrojov volebnej fakulty 2020 na našej webovej stránke tu. Ako vždy sa môžete obrátiť aj na kanceláriu pre inovácie vo výučbe a požiadať o virtuálnu konzultáciu. Dávajte na seba pozor a dajte nám vedieť, či vám môžeme pomôcť.

  14. týždeň: Dnešné tipy zahŕňajú pripomienky týkajúce sa prípravy na uľahčenie potenciálne náročných dialógov so študentmi:

  Odpojenie a starostlivosť o seba. Aj keď je teraz takmer nemožné úplne sa odpojiť, urobte si plán, ako vyvážiť občiansku angažovanosť a súcit so sebou samým. Či už si chcete urobiť čas na meditáciu, šálku čaju a knihu, alebo Great British Bake Off, nezabudnite si dať povolenie na dobitie energie ako súčasť vášho plánu na nadchádzajúce týždne. Ak hľadáte podporu, ako na to, pozrite si zdroje, ako je tento volebný stresový balíček z poradenského centra UNCG. Je toho veľa, čo treba urobiť, bez ohľadu na výsledok volieb, ale táto práca nebude dokončená budúci týždeň. Plánujte dopredu na základe vašej aktuálnej kapacity, aby ste sa pokúsili udržať rovnováhu počas zosilneného stresu z volieb.

  Zvážte preferovaný rámec pre prístup k zložitým témam. Keď pristupujeme k zložitým témam, najmä tým, ktoré súvisia s otázkami rovnosti, väčšina z nás preferuje rámec, prostredníctvom ktorého sa snažíme tieto témy zaujať. Akademické oddelenie je pre mnohých pohodlným rámcom so zameraním na riešenie problémov ako záležitosť vyšetrovania a so zameraním na to, čo vieme zo štipendia, ale existujú aj iné možnosti, ktoré by mohli ľahšie opísať váš preferovaný rámec, ako napríklad občiansky humanizmus alebo pedagogika oslobodenia. Samozrejme, môžete sa pohybovať aj medzi nimi, ale vedieť, ktoré rámce sú pre vás pohodlné, vám v nasledujúcich týždňoch pomôže lepšie riadiť vašu energiu a energiu vašich tried.Pozrite si tento zdroj, kde nájdete ďalšie bežné stratégie, ktoré môžu byť užitočné pri príprave. Môžete dokonca chcieť použiť svoj preferovaný rámec ako východiskový bod pre komunitnú dohodu o tom, ako vy a vaši študenti riešite volebné otázky.

  Oslovte celého študenta. Bez ohľadu na uprednostňovaný rámec je dôležité, aby ste sa vyhli odmietaniu akejkoľvek bolesti alebo traumy, ktorá v najbližších týždňoch zasiahne ktoréhokoľvek z našich študentov. Všetci vieme, že tieto časy sú na začiatku náročné a psychologické, emocionálne a fyzické investície do politických výsledkov a dopadov na náš blahobyt tieto výzvy len zhoršia. Možno sa vám nebude páčiť váš kurz ako miesto na riešenie akejkoľvek výslednej traumy, ale chcete rozpoznať –, či už počas synchrónnej triedy alebo prostredníctvom správy na plátne – viete, že to bude ťažký týždeň a pripomeňte študentom zdroje, ktoré sú k dispozícii (opäť, odkaz na článok Campus Weekly je dobrý spôsob, ako zdieľať zdroje). Zvážte spôsoby, akými môžete byť flexibilný, pokiaľ ide o požiadavky kladené na študentov tento týždeň, pretože bude ťažké vedieť, koho sa to môže týkať a ako to vyzerá.

  Ak hľadáte ďalšiu podporu týkajúcu sa tejto témy, môžete si pozrieť zvyšok zdrojov volebnej fakulty 2020 na našej webovej stránke tu. Existujú nástroje a zručnosti, ktoré si učitelia rozvíjajú počas rokov kritického premýšľania o inkluzívnych triedach, ale dajú sa premyslene využiť aj v časoch, ako sú tieto, aj keď ste podobné stratégie v minulosti vo svojej triede nepoužívali. Ako vždy sa môžete obrátiť aj na kanceláriu pre inovácie vo výučbe a požiadať o virtuálnu konzultáciu.

  13. týždeň: Ak ste zmeškali poznámku z minulotýždňového bulletinu Library Columns, všetci máme teraz prístup ku Kronike vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom univerzitných knižníc. Tu je niekoľko tipov z najnovšieho článku o prístupoch k udržaniu pozornosti roztržitých myslí študentov:

  Používajte mená. Začneme jednoduchým, ale používaním mien študentov dosiahneme viacero súvisiacich cieľov súčasne. Keď sa študenti cítia ako náhodná tvár v dave, potom ich motivácia zostať zaujatá a pozorná klesá. Štúdia kurzu biológie z roku 2017 ukázala, že 85 % opýtaných študentov uviedlo, že na inštruktorovi, ktorý poznal ich meno, im záleží. V tejto štúdii sa 25-percentný nárast počtu študentov, ktorí sa cítia, že ich inštruktor uznáva, dosiahlo jednoduchým použitím stanov s menami v prednáškovej sále, ale jednou zo skutočných výhod našich súčasných okolností je, že používanie mien je v skutočnosti jednoduchšie dosiahnuť v digitálnom priestore. Mená priťahujú pozornosť a pomáhajú študentom cítiť sa uznávaní, preto zvážte, ako ich môžete používať pravidelnejšie v triede akejkoľvek veľkosti (hoci v ideálnom prípade nie len prostredníctvom kvízových stratégií s chladnou hlavou).

  Zdôraznite odbornosť pred nedostatkom. Okrem používania mien existujú aj iné spôsoby, ako vyzdvihnúť individualitu študentov, ktoré im pomôžu udržať ich zapojených do kurzu. Jedným z takýchto spôsobov je podporiť objektív odbornosti a skúseností nad nedostatkom. Toľko študentov má pocit, že proces učenia je jedným z kompenzovania nedostatku vedomostí, ale spôsob, akým zostavujete prednášky, aktivity a úlohy, je dôležitý pre to, ako sa študenti vnímajú ako zdatní študenti. Zvážte pridanie výziev počas zvyšku semestra, ktoré okrem toho, že študentom povedia, čo majú robiť, tiež pozvú študentov, aby uvažovali o súvisiacich skúsenostiach a zručnostiach, ktoré už majú z iných aspektov svojho života a ktoré môžu poskytnúť informácie o typoch otázok alebo problémov, ktoré majú sa stretávajú v tomto kurze.

  Pomôžte obnoviť záväzky študentov k účelu ich učenia. Teraz je skvelý čas zapojiť svojich študentov do aktivity, ktorá vráti ich zameranie na otázku, prečo je pre nich učenie dôležité práve teraz. Študenti sa zaviazali pokračovať vo vzdelávaní s výzvami, ktoré to práve teraz prináša, a môže byť pre vás užitočné, ak im poskytnete čas, aby si to pripomenuli, a zároveň im pomôžete začleniť tento záväzok do kontextu vášho kurzu. Niektoré otázky pre krátku aktivitu v triede môžu byť: Ako tento kurz zapadá do vášho plánu používania vášho titulu UNCG? Čo je jedna vec, ktorú ste sa v tomto semestri doteraz naučili, a dúfate, že si ju budete vážiť aj po tomto semestri (čo by sa mohlo týkať obsahu kurzu, vás ako študenta alebo niečoho iného)? Čo ste ochotní (znovu) urobiť, aby ste splnili svoje ciele pre tento kurz a tento semester? Tieto typy otázok sa obzvlášť dobre spájajú s procesom strednodobej spätnej väzby, ale existuje množstvo iných kontextov, v ktorých môžu vaši študenti premýšľať o účele svojho učenia.

  Môžete si prečítať celý článok o pozornosti študentov od Jamesa Langa v kronike tu a môžete si pozrieť viac z tohto skvelého zdroja, ktorý sprístupnili univerzitné knižnice, keď tam budete. Samozrejme, pozrite si zvyšok bulletinu UTLC, kde nájdete ďalšie zdroje priamo tu na UNCG, vrátane, ako vždy, príležitosti osloviť kanceláriu výučby inovácií a získať virtuálnu konzultáciu.

  12. týždeň: Dnešné tipy na vyučovanie sa vracajú k starej obľúbenej spätnej väzbe v polovici semestra so zameraním na reagovanie na údaje zozbierané prostredníctvom spätnej väzby v polovici semestra:

  Požiadajte a dostanete. Základnou radou pre spätnú väzbu v polovici semestra je, že by ste mali klásť iba otázky, pri ktorých máte záujem konať na základe spätnej väzby, ktorú dostanete. Napríklad by ste sa nemali pýtať na úlohy, pokiaľ nie ste ochotní urobiť v nich nejaké zmeny na základe spätnej väzby od študentov. V praxi to znamená, že je dôležité vopred dôkladne zvážiť svoje otázky. Špecifické otázky vedú k cielenejšej spätnej väzbe, vďaka čomu je úloha sledovania spätnej väzby lepšie zvládnuteľná.

  Zostaňte v rovnováhe. Uistite sa, že sa nesústreďujete len na to, aby ste robili zmeny na základe negatívnej spätnej väzby, a to tak pre vaše vlastné blaho, ako aj pre učenie vašich študentov. Žiadosť o spätnú väzbu sa často považuje za zdroj obáv, ale je to tiež čas, aby vám študenti povedali, čo u nich funguje a na čo by chceli, aby sa v budúcnosti zdôraznilo. Je dôležité klásť otázky, ktoré umožňujú aj tento typ pozitívnej spätnej väzby. Okrem toho vždy odporúčame, aby spätná väzba v polovici semestra obsahovala aspoň jednu otázku o tom, čo si študenti myslia, že urobili dobre a čo by mohli zlepšiť vo svojom vlastnom prístupe ku kurzu do konca semestra. Táto prax otvára vyváženejšiu konverzáciu o zlepšovaní učenia študentov v budúcnosti.

  Rýchle a viditeľné sledovanie. Najdôležitejšou súčasťou toho, ako ukázať študentom, že na ich spätnej väzbe záleží, je vybrať si spätnú väzbu, ktorú treba riešiť tak rýchlo, ako je to primerané. Ak študenti hovoria, že potrebujú väčšiu štruktúru v konverzáciách v oddelených miestnostiach prostredníctvom funkcie Zoom, potom zvážte zmenu spôsobu nastavenia týchto konverzácií – možno s jedným jasným cieľom/produktom pre každú oddelenú reláciu – a potom si ujasnite, že toto zmena sa týka spätnej väzby študentov, keď zavádzate zmenu. Nie všetky zmeny vedú k rýchlym zmenám, ale ak svojim študentom ukážete, že kriticky premýšľate o ich spätnej väzbe, budú vedieť, že ich hlasy sú vypočuté a ich návrhy sa zvažujú, keď pracujete na podpore ich učenia.

  Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa vyžiadania alebo implementácie spätnej väzby v polovici semestra, potom by ste sa mali bez obáv obrátiť na oddelenie pre inovácie vo výučbe a požiadať o krátku virtuálnu konzultáciu, ktorá môže zahŕňať aj návštevu virtuálnej triedy. Ak chcete získať ďalšie nápady na túto tému, zvážte tieto zdroje od Inside Higher Ed a University of Texas, kde nájdete viac efektívnej spätnej väzby v polovici semestra.

  11. týždeň: Dnešné tipy čerpajú zo štipendií o teórii kognitívnej záťaže, aby sa zamysleli nad porozumením limitov a využívaním silných stránok vzdelávacích videí v online vzdelávaní:

  Obmedzená kapacita a potreba aktívneho spracovania. Ľudské mozgy majú obmedzenú kapacitu pracovnej pamäte a prekročenie tejto kapacity vedie ku kognitívnemu preťaženiu. Vstupy ako zvuky a obrázky vyžadujú časť tejto kapacity a je potrebné ich vyriešiť v pracovnej pamäti, aby sa vytvorilo viac miesta. V dôsledku týchto ľudských limitov musíme byť v našich vzdelávacích videách premyslení, aby sme obsah zamerali priamo na výsledky vzdelávania a vytvorili čas na aktívne spracovanie nového učenia. Krátke videá (6 minút alebo menej) pomáhajú vyhnúť sa kognitívnemu preťaženiu a zároveň otvárajú priestor pre aktívne spracovanie. Samozrejme, je dôležité mať na pamäti, najmä teraz, že nikdy to nie sú len naše kurzy, ktoré zaberajú miesto v pracovnej pamäti našich študentov, takže si musíme byť ešte viac vedomí stresorov tejto obmedzenej kapacity.

  Mimoriadna záťaž, odstraňovanie buriny a ciele učenia. S ohľadom na tieto limity a keď uvažujeme o úlohe vzdelávacích videí v našich kurzoch v budúcnosti, môže byť užitočné zvážiť naše videá z hľadiska odstraňovania buriny. Teraz nikto z nás nechce považovať žiadny obsah nášho kurzu za burinu, ale pointa metafory je v tom, že každé vzdelávacie video by malo minimalizovať množstvo vonkajšej záťaže, prvky videa, ktoré nesúvisia s cieľmi vzdelávania. Odstránením vonkajšieho zaťaženia poskytujeme priestor pre vznik nového učenia. Pri kontrole obsahu videa kurzu zvážte, čo možno odstrániť, aby cielené učenie vytvorilo priestor na aktívne spracovanie.

  Ako sa posilní učenie? Cielenejšie a kratšie videá neznamenajú menej učenia, pretože si tiež vyžadujú, aby sme navrhli priestor na odmeňovanie študentov za prácu, v ktorej sa učia, spracúvajú a aplikujú nové poznatky. Pri osobnom stretnutí majú mnohí z nás obľúbené spôsoby, ako integrovať aktívne učenie do tried, či už ide o skupinové diskusie, klikacie kvízy alebo ľubovoľný počet tvorivých aktivít. Rovnaká potreba pracovať s novým materiálom pokračuje aj v online priestoroch, ale je potrebné ich zdôrazniť a odmeniť, aby ich študenti vnímali ako dôležité spojenia s videoobsahom.

  Tento zdroj sme zdieľali už v minulosti, ale ak hľadáte vzdialené spôsoby, ako posilniť učenie, zvážte prehliadanie tohto zoznamu možností aktívneho učenia z LSU – rozdelených na online asynchrónne, online synchrónne a dištančné. tvár stĺpce –, keď premýšľate o spôsoboch, ako pomôcť študentom pokračovať v práci na vzdelávacích výsledkoch pre tento semester. Viac o kognitívnej záťaži a vzdelávacích videách nájdete v týchto zdrojoch od Columbie a Vanderbilta.

  10. týždeň: Tento týždeň sa jeden z našich kolegov podelil o zdroj od SAGE s tipmi zameranými na študentov, ako sa nastaviť na úspech s online vzdelávaním. Tipy na vyučovanie chceli zdieľať tento zdroj, ktorý zahŕňa súbor PDF, ktorý môžete zdieľať priamo so študentmi, a niektoré kľúčové posolstvá, ktoré môžete študentom zdieľať, aby ste zostali motivovaní a zapojení do online kurzu:

  Nájdite si svoj priestor. Je dôležité nájsť spôsoby, ako si vyhradiť priestor, fyzicky aj psychicky, na vykonávanie svojej práce, hoci chceme uznať, že pre študentov, inštruktorov a všetkých ostatných je to ťažšie ako kedykoľvek predtým. Pre jednu osobu to môže znamenať rituál uvoľnenia pri šálke kávy a e-mailoch, zatiaľ čo niekto iný môže ísť do samostatnej miestnosti a použiť aplikáciu na obmedzenie rozptýlenia. Rôzne stratégie budú fungovať pre rôznych ľudí, ale povzbuďte svojich študentov, aby našli to, čo pre nich funguje, pokiaľ ide o vyhradený pracovný čas. (Neváhajte sa tiež podeliť o svoje vlastné stratégie a buďte otvorení svojim vlastným bojom s venovaním venovaného času práci práve teraz!)

  Požiadať o pomoc. V minulosti sme hovorili o povzbudzovaní študentov, aby využívali zdroje, ktoré majú k dispozícii, od poradenského centra cez knižnice až po ITS a ďalšie. Mnohí študenti to možno nepovažujú za súčasť svojho bežného portfólia zručností, najmä ak nepoznajú ľudí, ktorí ich použili, takže môžete byť silným spojencom pri demonštrácii spôsobov, ako sú tieto zdroje dôležité, a zdieľaní so študentmi, ako ostatní študenti tieto zdroje v minulosti so ziskom využívali (ak to bolo vhodné). Ako sme povedali minulý týždeň, študenti potrebujú modelovanie týchto zručností viac ako kedykoľvek predtým kvôli relatívnemu nedostatku spojenia s ich učiacimi sa rovesníkmi.

  Ohlás sa u mňa. Všetci sme pravdepodobne zažili výzvy jednotlivých študentov, ktorí sa zdalo, že od marca zmizli z kurzu, a to z rôznych dôvodov. Je dôležité podeliť sa so študentmi o dôležitosť pravidelnej kontroly, čo je miesto, kde môže ísť príkladom. Čím viac je inštruktor prítomný v kurze s vecami, ako sú oznámenia, krátke registračné videá a/alebo príspevky na diskusných fórach kurzu, tým viac bude tento typ zapojenia študentov normalizovaný. Pomáha však aj študentom pripomenúť, že je ešte dôležitejšie zaujať, keď sa vám nedarí, čo je ťažšie. Sme tu, aby sme im pomohli prekonať ich vzdelávacie výzvy, a ako sme uviedli vyššie, existuje veľa zdrojov na univerzite, ktoré im pomôžu riešiť aj iné výzvy, ale pripomeňte svojim študentom, že im môžete pomôcť len vtedy, ak sa ozvú.

  Ďakujeme nášmu kolegovi za odoslanie tohto užitočného zdroja. Ak ste ako ja, možno ste sa pristihli pri čítaní tipov na vyučovanie a mysleli ste si, že tieto rady obsahujú aj užitočné pripomienky pre vás. Ak máte užitočné tipy a zdroje, ktoré môžete zdieľať so svojimi kolegami, neváhajte nás kontaktovať ([email protected]). Vieme, akí dôležití sú naši kolegovia ako zdroj, najmä keď sa všetci prispôsobujeme týmto novým okolnostiam, a vážime si všetky vaše príspevky k tomu, aby sa UNCG stalo skvelým miestom pre vzdelávanie študentov. Ak sa chcete porozprávať o veciach, ktoré vám pomohli, alebo sa chcete porozprávať o nedávnych problémoch, ktoré sa objavili, zvážte, či sa k nám dnes ráno nepripojíte v našej kaviarni so svojimi kolegami (viac nižšie).

  9. týždeň: Dnešné tipy sa zameriavajú na problémy študentov UNCG počas tohto semestra a na to, ako môžeme využiť spätnú väzbu z kurzu na podporu vzdelávacích zručností študentov:

  Absencia známych modelov na získanie učebných zručností študentov. Väčšina nových vysokoškolských študentov sa musí prispôsobiť inému prístupu k učeniu, než na aký si zvykli v prostredí K-12, ale teraz sa všetci študenti musia prispôsobiť učeniu v novom kontexte bez spoľahlivých modelov učenia od svojich rovesníkov. Jednou z týchto základných vzdelávacích zručností je riadenie času a študenti sa často spoliehajú na pozorovanie správania iných študentov, aby vytvorili svoje vlastné stratégie riadenia času. V kontexte pandémie mnohým našim novším študentom chýbajú tieto modely od ich rovesníkov, zatiaľ čo mnohí naši skúsení študenti môžu zápasiť s novými tlakmi súvisiacimi s učením sa z domu alebo online učením, čo v nich môže spôsobiť, že sa budú cítiť uviaznutí a bezmocní. Zvážte, ako by ste mohli zmeniť aktivity, úlohy a hodnotenia vo svojich kurzoch, aby ste dali študentom príležitosť zamyslieť sa a porovnať ich prístupy k príprave a nácviku na učenie vo vašom kurze.

  Použite usmerňujúce otázky o úsilí a agentúre. Jedným zo základných prvkov týchto vzdelávacích zručností študentov je uvedomenie si a osvojenie si kontroly nad vlastným učením. Študenti môžu byť náchylní osvojiť si perspektívu, že výkon v triede a známky sú niečo, čo sa im stáva, a svet okolo nich práve teraz zhoršuje tento nedostatok agentúry. Jednou zo stratégií je zhrnúť aktivity, úlohy alebo hodnotenia kladením špecifických otázok, ktoré sa zameriavajú na čas a úsilie. Ako dlho ste pracovali na tejto úlohe? Ako ste trávili čas venovaný tejto činnosti? Aké veci by ste mohli zmeniť vo svojej príprave na podobné hodnotenia v budúcnosti? Uprostred semestra je vhodný čas pozvať študentov, aby uvažovali o týchto problémoch úsilia, ktoré odrážajú študentskú agentúru vo vzdelávaní.

  Syndróm podvodníka a potreba formulovať bežné problémy s učením. Samozrejme, okrem toho, že sa študentov pýtate na ich vlastné úsilie, je tiež dôležité, aby ste im poskytli nástroje, ktoré potrebujú na to, aby mohli vhodne nastaviť tieto očakávania pre rôzne úlohy vo vašom kurze. Ako dlho by mali brať úlohu? Aké zdroje budú najlepšie využívať ich čas na cvičenie? V tomto novom kontexte nedostatku modelov učenia a zníženého zmyslu pre zastupovanie môžu byť študenti obzvlášť náchylní na syndróm podvodníka a všeobecný pocit, že nepatria do vyššieho vzdelania. Je dôležité, aby štruktúra vášho kurzu aj jazyk, ktorý používate, odrážali, že učenie je proces – ťažký, celoživotný proces – a že zápasy sú podstatnou súčasťou tohto procesu, najmä keď sa všetci prispôsobujeme tieto nové podmienky. Slová pripomenutia a povzbudenia od autority v triede môžu výrazne potvrdiť výzvy spojené s učením a pomôcť študentom, aby sa cítili oprávnení tieto výzvy zvládnuť.

  Ďakujeme členom poradnej rady, ktorí si našli čas porozprávať sa s novou fakultou a podeliť sa o svoje postrehy získané pri práci so študentmi na ich vzdelávacích výzvach. Ak potrebujete pomoc pri premýšľaní zmien, ktoré by ste mohli urobiť, aby ste posilnili postavenie svojich študentov a zlepšili ich vzdelávacie zručnosti, vždy sa môžete obrátiť na nás v oddelení výučby inovácií a požiadať o konzultáciu, ktorá sa týka vašich konkrétnych nápadov a potrieb.

  8. týždeň: Cieľom dnešných tipov je pomôcť vám premyslieť si spôsoby, ako znížiť úzkosť z hodnotenia a pomôcť študentom spojiť sa so svojimi rovesníkmi pri príprave na hodnotenie:

  Zdôraznite prípravu na testovanie s nízkymi stávkami. Jedným z najlepších spôsobov, ako pomôcť znížiť úzkosť súvisiacu s hodnotením, je poskytnúť študentom možnosti testovania s nízkymi až žiadnymi stávkami pred väčším hodnotením. Či už to bude mať formu kvízov s výberom možností Canvas, synchrónnych odpovedí na prieskum v triede alebo vlastných zdrojov na cvičenie, je dôležité poskytnúť študentom spôsoby, ako to vyskúšať, prípadne zlyhať a zamyslieť sa nad tým, čo musia robiť inak. Čím viac môžete pomôcť pri formovaní tejto príležitosti na reflexiu, tým lepšie, preto si po jednom z týchto praktických hodnotení naplánujte čas na reflexiu. Je tiež dôležité zdôrazniť, že zmätok, objasnenie a opakovanie sú ústrednými časťami vzdelávacieho procesu pre každého.

  Uľahčiť študijné skupiny. Študenti sa môžu cítiť izolovanejší ako kedykoľvek predtým – vo svojom učení aj vo všeobecnosti –, ale existujú veci, ktoré môžeme urobiť, aby sme im uľahčili stretnutie na precvičovanie na nadchádzajúce hodnotenie. Aj keď ich ešte nepoužívate vo svojom kurze, zvážte priradenie skupín cez Canvas na explicitný účel štúdia na nadchádzajúce hodnotenie. Tieto skupiny môžu byť priamo spojené s diskusnými panelmi alebo môžu byť len spôsobmi, ako si skupina naplánuje relácie priblíženia mimo triedy.Niektorí študenti môžu byť pripravení vyvinúť toto úsilie sami, ale štruktúra a impulz pochádzajúci od inštruktora pomôže viacerým študentom využiť príležitosť učiť sa so svojimi rovesníkmi.

  Začleniť vzájomné hodnotenie. Ak je váš kurz viac zameraný na študentov, ktorí vyvíjajú produkt alebo artefakt svojho učenia, ako sú napríklad referáty alebo prezentácie, potom by ste mohli zvážiť, ako môžete do svojho kurzu pridať možnosti vzájomného hodnotenia. Určité typy zadaní v Canvas môžu uľahčiť vzájomné hodnotenie priamo, ale môžete tiež použiť rovnaké typy skupín z vyššie uvedeného tipu na uľahčenie výmeny konceptov, ktoré nie sú spojené s konkrétnou úlohou v Canvas, pomocou nástrojov, ako sú tie, ktoré nájdete na Disku Google. . Možnosti vzájomného hodnotenia zlepšia vzdelávanie študentov a zvýšia pravdepodobnosť lepšieho konečného produktu, ak študenti dostanú viac príležitostí ukázať svoju prácu a vysvetliť rozhodnutia, ktoré urobili. Vzájomné hodnotenie môže tiež pomôcť študentom rozdeliť väčšie úlohy na lepšie zvládnuteľné časti, čo im pomôže precvičiť si riadenie času a ďalšie zručnosti študentov.

  Všetky tieto možnosti, ako pomôcť vašim študentom pracovať s ich rovesníkmi, môžu byť uľahčené synchrónne a asynchrónne, takže by ste mali byť schopní nájsť možnosť, ktorá sa hodí k vašim súčasným režimom interakcie so študentmi. Ak potrebujete pomoc pri premýšľaní o logistike kolaboratívneho hodnotenia a učenia sa vo vašom kurze, vždy nás môžete kontaktovať v oddelení výučby inovácií a požiadať o konzultáciu, ktorá sa bude týkať vašich konkrétnych nápadov a potrieb. Toto je tiež posledný týždeň, kedy vás žiadame, aby ste zvážili vyplnenie nášho prieskumu o odpovedi na ochorenie COVID na jeseň 2020 (viac nižšie), aby sme vám mohli naďalej poskytovať zdroje, ktoré práve teraz najviac potrebujete, prostredníctvom nášho newsletter a ďalšie príležitosti. Ďakujeme všetkým, ktorí si doteraz našli čas a poskytli nám spätnú väzbu.

  7. týždeň: Ak zistíte, že jednou z vašich výziev je zapojenie študentov do asynchrónneho učebného materiálu, potom vám dnešné tipy poskytujú niekoľko pripomienok na vytvorenie efektívneho vopred nahraného učebného materiálu:

  Prednahrávacie tutoriály, nie prednášky. Pri predbežnom nahrávaní prerozprávaných snímok alebo akéhokoľvek iného záznamu pre vašu triedu sa snažte, aby každé jednotlivé video bolo čo najkratšie, aby ste dosiahli svoje vzdelávacie ciele. (Údaje z e-learningových platforiem neodporúčajú viac ako 6 minút.) Samozrejme, môžete vytvoriť niekoľko videí, ktoré môžu nahradiť čas prednášok, ale nechcete, aby vaše videá kopírovali prednášky. Nahrané prednášky môžu fungovať ako riešenie niektorých hybridných modelov učenia, ale ak sa rozhodnete nahrávať vopred, skúste uvažovať v inštruktážnych videách. Zvážte, ako by ste mohli usporiadať svoj existujúci učebný materiál do samostatných častí, ktoré sa zameriavajú na konkrétny vzdelávací cieľ. Tieto kúsky môžu byť základom pre výukové videá. Pamätajte tiež, že pri popise akýchkoľvek prvkov vášho návodu, ktoré sú vizuálne znázornené na vašich snímkach, by ste sa mali pokúsiť opísať, čo je to snímka a prečo je dôležitá pre vaše vzdelávacie ciele. Táto prax pomáha s prístupnosťou vášho digitálneho obsahu a pomáha všetkým vašim študentom rozvíjať zručnosti na efektívne používanie vašich tutoriálov ako zdroja.

  Využívajte dostupné technologické zdroje. Môže byť lákavé nahrávať zvuk priamo do softvéru na vytváranie snímok, ktorý ste už použili na vytváranie snímok, ale existuje príliš veľa technických problémov, kvôli ktorým je používanie programu ako Powerpoint na rozprávanie nežiaduce. ITS Learning Technology odporúča, aby ste nahrávali pomocou Canvas Studio alebo Panopto, pričom obe sa integrujú priamo s Canvas a uľahčujú rozprávanie spôsobmi, ktoré sú flexibilnejšie, menej rušivé, a čo je najdôležitejšie, menej náchylné na technické problémy. Od spoločnosti ITS už existuje niekoľko zdrojov, ako sú tieto videá Panopto, ale môžete ich tiež osloviť na konkrétne školenie, ak zistíte, že potrebujete pomoc so začiatkom.

  Stavať na prebiehajúce zapojenie. Keďže výukové videá sú pri poskytovaní obsahu cielenejšie, otvárajú priestor na to, aby požiadali študentov, aby robili viac s tým, čo sa práve naučili, čo je základ aktívneho učenia. Ďalšou výhodou možností, ako je Canvas Studio, je, že softvér obsahuje vstavané možnosti pre jednoduché zapojenie vo forme kvízov a komentárov vo videu, ale môžete mať svoje vlastné obľúbené položky, ako prinútiť študentov, aby sa zapojili do vášho disciplinárneho materiálu. Zoom relácie uľahčujú klasiku, ako je Think-Pair-Share, zatiaľ čo skupiny a diskusie na plátne umožňujú spätnú väzbu od kolegov a trvalejšie diskusie o materiáloch kurzu. Pozrite si tento zoznam Louisianskej štátnej univerzity, kde nájdete viac nápadov o dištančnom aktívnom vzdelávaní. Nebude to identické s aktívnym učením tvárou v tvár, ale stále existujú synchrónne a asynchrónne modely, ako prinútiť študentov pracovať s materiálom kurzu, a nie byť len pasívnymi prijímateľmi materiálu kurzu.

  6. týždeň: Dnešné tipy zvažujú prístupy k spätnej väzbe na začiatku semestra a k možným zmenám vo vašich učebných osnovách:

  Sylabus ako zmluva. Niektoré myšlienkové školy považujú učebné osnovy za zmluvu a tento prístup má svoje opodstatnenie. Prostredníctvom učebných osnov komunikujeme naše očakávania od študentov a oni môžu očakávať, že sa ich budeme držať. Najmä za týchto bezprecedentných okolností je však pre nás dôležité, aby sme si všetci uvedomili, že pracujeme s novými prístupmi k učeniu – z ktorých niektoré nemusia fungovať tak, ako sme zamýšľali. Namiesto toho, aby sme sa neústupne pridŕžali myšlienky zmluvy, potom môžeme zvážiť úpravu vecí v záujme učenia sa študentov.

  Spätná väzba na začiatku semestra. Jedným z prístupov k úpravám, keď máte pocit, že niečo nefunguje, je otvoriť to študentom a požiadať ich o spätnú väzbu. Toto je výnimočný semester, takže okrem nášho zvyčajného odporúčania na zhromažďovanie spätnej väzby v polovici semestra môže byť užitočné využiť začiatok septembra na vyžiadanie spätnej väzby na začiatku semestra o tom, čo funguje a čo nefunguje s vaším hybridom, vzdialeným, alebo inak prispôsobené prvky vášho kurzu. Ak chcete získať nápady, ako to urobiť, pozrite si predchádzajúce tipy na vyučovanie o zhromažďovaní spätnej väzby v polovici semestra alebo tieto príklady z Brown University.

  Využite všetky komunikačné kanály. Ak sa rozhodnete, že potrebujete zmeniť osnovy kurzu, je dôležité, aby ste tieto zmeny príliš komunikovali. Používajte svoje synchrónne relácie, oznámenia na plátne, príspevky na nástenke a ďalšie upozornenia veľkým, tučným písmom, dokonca viac, ako sa zdá potrebné. Nadbytočnosť sa tu môže zdať únavná, ale zmenu učebných osnov nemožno preceňovať. Pokiaľ ide o to, čo povedať, uistite sa, že jasne hovoríte o zmene, jej dôvodoch a o tom, ako to ovplyvňuje študentov. Mali by ste tiež otvoriť fórum pre spätnú väzbu študentov, čo nás privádza k…

  Buďte veľkorysí, otvorení spätnej väzbe a vzdelávajte sa študentov v popredí. Ak sa rozhodnete upraviť sylabus v polovici semestra, potom je nevyhnutné, aby ste našli spôsoby, ako to urobiť, aby ste pomohli len študentom a ich učeniu. Ak potrebujete zmeniť skupinovú úlohu na individuálnu, pretože technológia neuľahčí to, čo ste mali na mysli, potom je nevyhnutné, aby ste počúvali študentov a premýšľali o tom, ako takáto zmena ovplyvní ich plány. Všetky zmeny by mali byť prínosom pre študentov a zlepšiť učenie študentov a mali by ste byť schopní komunikovať o tom v dialógu so svojimi študentmi.

  5. týždeň: Dnešné tipy obsahujú niekoľko pripomienok o rozhodnutiach a zdrojoch prístupnosti ako súčasť pokračovania v prispôsobovaní vašich kurzov:

  Prístupný text, obrázky a nadpisy. Keďže sa čoraz viac nášho obsahu zdieľa digitálne, je dôležité pamätať na základy vytvárania dostupného digitálneho obsahu. Veľkosť, medzery, farba, písmo a typ dokumentu pre text, ako aj alternatívny text pre obrázky, to všetko sú základné úvahy pre snímky kurzu, čítania, podklady atď. Zistíte, že väčšina bežne používaného softvéru – či už ide o Microsoft, Google alebo Canvas – prichádza s predformátovanými nástrojmi so zabudovanými systémami poradia a hierarchie prostredníctvom nadpisov, ktoré uľahčujú navigáciu v obsahu. Ako pri všetkých nástrojoch na zjednodušenie ovládania, tieto rozhodnutia pomáhajú každému ľahšie sa pohybovať vo vašom obsahu a sú užitočné najmä pre čítačky obrazovky a ďalšie pomocné technológie. Pozrite si stránku s prístupným online obsahom z accessibility.uncg.edu.

  Popisovanie a písanie poznámok. Môže byť dôležité poskytnúť synchronizovaný text hovorených slov a zvukov pre vopred nahraný aj živý obsah. Upozorňujeme, že hoci živé titulky môžu byť funkciou softvéru, ako je Zoom, nie sú automatizované a táto funkcia vyžaduje, aby niekto pridával tieto titulky v reálnom čase. Aj keď vo svojej triede nemáte študenta, ktorý by žiadal o prispôsobenie súvisiace s popisovaním alebo zapisovaním poznámok, môže byť užitočnou praxou, najmä pre tento semester, nastaviť pre svoj kurz rotujúcu sadu zapisovačov, aby ste mohli pomôcť zohľadniť neočakávané zmeny a absencie. Ak potrebujete podporiť konkrétne ubytovanie, odporúčame vám obrátiť sa na OARS.

  Testovanie zmien. Požiadavky na sociálny odstup si vyžiadali zmeny v tom, ako OARS uľahčuje skúšky, vrátane obmedzených časových úsekov a kapacity miestnosti. Ak máte študentov, ktorí budú potrebovať ubytovanie na skúšku, nájdite si čas na preštudovanie nových pokynov na ich webovej stránke a uistite sa, že aj vaši študenti sú si vedomí týchto zmien.

  Prostredníctvom accessibility.uncg.edu a kancelárie OARS máme k dispozícii rozsiahle zdroje, takže sa uistite, že ich využijete, najmä keď sa okolnosti v reakciách na COVID neustále vyvíjajú. Všetci sme práve teraz žongléri, pretože sa snažíme udržať všetky lopty vo vzduchu, aby sme sa prispôsobili týmto okolnostiam, ale existuje aj množstvo pomocných rúk. Dajte nám vedieť, či vám môžeme pomôcť nasmerovať vás správnym smerom k dostupným zdrojom. Tiež vás žiadame, aby ste zvážili vyplnenie nášho prieskumu o odpovedi na ochorenie COVID na jeseň 2020 (viac nižšie), aby sme vám mohli naďalej poskytovať zdroje, ktoré práve teraz najviac potrebujete.

  4. týždeň: Dnešné tipy na vyučovanie sa zameriavajú na niekoľko praktických lekcií od vašich kolegov na základe otázok a spätnej väzby za posledné týždne. Tu je niekoľko bežných výziev a úprav pre virtuálne a dištančné vzdelávanie:

  Virtuálne diskusie na plátne. Niektorí z vašich kolegov sa rozhodli použiť virtuálny, asynchrónny prístup k diskusii pomocou komentárov vo videu v aplikácii Canvas Studio, vkladania komentárov do dokumentov Google alebo pomocou diskusných fór Canvas. Viacerí vaši kolegovia spievali chvály na tieto režimy z minulosti a už v tomto semestri máme správy o skorých úspechoch. Je však dôležité poznamenať, že pokiaľ ide o diskusie o komentároch Canvas Studio, komentáre sa neprenášajú medzi kurzy, a to ani v prípade, že svoje vlastné komentáre vytvoríte mimo kurzu. Bohužiaľ to znamená, že nemôžete použiť funkciu komentárov na pridávanie poznámok k videám na použitie v budúcich semestroch. Napriek tomu to môže byť výkonný nástroj na zapojenie a inštruktori nachádzajú riešenia, ako je vytvorenie hlavného dokumentu programu Word na jednoduché kopírovanie a vkladanie opakovane použiteľných komentárov.

  Oddeľovacie miestnosti. Oddeľovacie miestnosti v Zoome môžu byť najbežnejšie používanou funkciou na interakciu v tomto novom prostredí a väčšina z nich môže povedať pozitívne veci o tom, čo umožňujú študentom robiť na diaľku (vrátane uľahčenia konverzácie v malých skupinách ako pri osobnom stretnutí). kontext tváre!) Najmä vo veľkých triedach však možno zistíte, že hŕstka študentov zmeškala pozvánku, aby sa pripojili k oddeleným miestnostiam, alebo majú problémy s pripojením k Zoomu. Jedným z problémov fakulty je, že existuje toľko rôznych zariadení, ktoré môžu študenti používať na prístup k Zoomu, čo znamená, že môžu mať iné rozhrania Zoom ako vy. To môže sťažiť pomoc vašim študentom pri riešení problémov, ale užitočné je, že vlastné podporné dokumenty Zoom poskytujú pokyny špecifické pre každý typ zariadenia. Tu sú dva dokumenty na pripojenie oddelených miestností a aktualizáciu softvéru Zoom so všetkými typmi zariadení.

  Účasť prostredníctvom prehľadov priblíženia. Synchrónne priblíženie môže byť dobrým spôsobom, ako priblížiť bezprostrednosť prostredia v triede, a mnohí učitelia ich takto využívajú. Ďalšou užitočnou funkciou, ktorá vám možno unikla, je funkcia Správy o používaní, ktorá je povolená pre stretnutia, ktoré organizujete prostredníctvom funkcie Zoom. Tieto zostavy vám môžu ukázať všetkých jedinečných účastníkov a ako dlho boli prítomní na relácii, a tento dokument je možné exportovať ako dokument programu Excel pre jednoduchšie uchovávanie záznamov. Upozorňujeme, že prítomnosť v miestnosti Zoom nie je ekvivalentom účasti, takže možno budete chcieť študentov brať na zodpovednosť inými spôsobmi, ale táto funkcia môže byť skvelým začiatkom. Pozrite si toto video z konferencie Adapt 2020, kde nájdete kroky potrebné na používanie tejto funkcie.

  Ďakujeme našim kolegom za tieto užitočné pohľady na tieto výzvy a úspechy.

  3. týždeň: Tento týždeň pokračujeme v téme očakávaní a usmernení, ale tentoraz sa obraciame na niekoľko príkladov pripomenutí etikety v synchrónnych virtuálnych priestoroch, ako sú stretnutia so zoomom:

  Základy. Základy sa nám môžu zdať samozrejmé, ale našim študentom ich treba jasne formulovať. Patria sem: (1) Buďte si vedomí svojho okolia, vrátane potenciálu prerušenia, pozadia a iných obáv o súkromie. Vieme, že nie každý si práve teraz môže nájsť súkromný priestor, ale študenti musia minimalizovať rozptýlenie seba a ostatných, ak je to možné. (2) Vypnite mikrofón, keď sa aktívne nezúčastňujete, a dodržiavajte protokoly triedy týkajúce sa účasti, ako je napríklad zdvihnutie ruky alebo čakanie na oddelené miestnosti. Nakoniec, ako to otvorene hovorí táto pripomienka z DePaul's College of Education, (3) Oblečenie NIE JE voliteľné. Ujasnite si jednoduché pokyny, ktoré od študentov očakávate.

  Špecifiká. Spolu so základmi si môžete spolu s vedením stanoviť aj ďalšie pravidlá zapojenia sa do kurzu. Ak napríklad chcete trvať na tom, aby študenti mali video na účasť v triede, môžete tiež zvážiť zdieľanie tipov na videokonferencie, ako je toto zábavné video z UNCG Online. Nezabudnite si naplánovať flexibilitu pri nastavovaní základných pravidiel pre akúkoľvek interakciu v triede, ako sme o tom hovorili v minulotýždňových tipoch na vyučovanie, pretože spoľahlivý prístup a ďalšie okolnosti sa budú v rámci našej študentskej populácie líšiť. Je tu priestor na nastavenie vysokých očakávaní a pochopenie konkrétnych situácií, ale kľúčová je včasná a častá komunikácia.

  Núdzové možnosti. Môžeme robiť plány a zdieľať očakávania, ale musíme byť pripravení aj na chvíle, keď sa veci pokazia. Oboznámte sa s dostupnými núdzovými možnosťami pre hostiteľov s akoukoľvek technológiou, ktorú používate. Patrí medzi ne stlmenie všetkých tlačidiel, priame odstránenie účastníkov a uzamknutie schôdze v Zoome. Poznať tieto vlastnosti vopred sa oplatí, ak nastane situácia a dokážete ich reflexívne využiť. Pocit pripravenosti na veľké problémy nám môže pomôcť byť trpezlivejšími pri riešení menších problémov.

  2. týždeň: Keď sa blíži začiatok semestra a všetci premýšľame o nových obmedzeniach vo vyučovaní, dnešné tipy idú priamo k veci s tipmi na veci, ktoré je potrebné zvážiť a pripraviť v súvislosti s vyučovaním a učením s maskami:

  Projekcia. Ako povedal jeden z mojich kolegov, vyučovanie s maskou je oveľa ťažšie, ako poďakovať sa cez masku v obchode s potravinami. Je to skôr podobné cvičeniu s maskou a musíme sa pripraviť na výzvy, ktoré s tým prichádzajú. Bude dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, aby ste o tejto realite informovali svojich študentov už od začiatku a aby ste sa dohodli na pokynoch triednej komunity, ktoré umožnia ľuďom počuť a ​​byť vypočutí. Môžete to urobiť tak, ako keby ste vo svojej triede viedli diskusie o zložitých témach s plánmi, ako identifikovať a riešiť porušujúce správanie, ak/keď k nemu dôjde. Okrem toho, ak zistíte, že počas vyučovania zvyčajne potrebujete vodu, potom je dôležité zvážiť, ako zvládnete potrebu robiť si prestávky s maskou a používaním nádob so slamkami.

  Spätné kanály. Ak to váš plán hybridnej alebo online výučby umožňuje, zvážte, ako môžete zachovať otvorené zadné kanály pre komunikáciu, ktorá umožňuje odpovedať na otázky študentov spôsobmi, ktoré sa nespoliehajú na to, že ich vyvolajú. Ako sme už povedali, bude dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, aby sa v akomkoľvek synchrónnom prostredí nehovorilo, ale to neznamená, že chcete, aby študenti prestali klásť otázky. K dispozícii máte veľa nástrojov, od nástrojov plátna, ako sú diskusie až po rozhovor Zoom, ale budete potrebovať plán na zaznamenávanie a riešenie týchto spätných kanálov. Táto úloha môže byť úlohou GA, alebo to môže byť niečo, čo kontrolujete v pravidelných intervaloch počas hodiny, ale cieľom je, aby ste vy a vaši študenti mali jasné alternatívy ku konvenčnej komunikácii v triede.

  Rámcovanie očakávaní študentov. Z hľadiska komunikácie je dôležité, aby sme si uvedomili, že táto situácia bude pre študentov rovnako nepríjemná, ako pre nás ako inštruktorov. Našťastie už máme v UNCG zdroje na pomoc študentom prispôsobiť sa rozdielom a výzvam online vzdelávania, ktoré budú relevantné pre tieto nové okolnosti. Zvážte zdieľanie zdrojov, ako sú Ready to Learn a Online Student Orientation, so svojimi študentmi okrem akýchkoľvek špecifických pokynov, ktoré pomôžu študentom uspieť vo vašom špecifickom prístupe k výučbe a učeniu počas reakcie na COVID.

  Ak chcete získať viac informácií o nastavení základných pravidiel, zvážte, či sa k nám nepripojíte na 6. výročnom inštitúte pre rovnosť, rozmanitosť a inklúziu, ktorý sa zaoberá témou komunitných dohôd a ďalšími, alebo si môžete pozrieť ďalšie zdroje, ako je tento z Cornell University. Viac nápadov o maskách môžete získať z tohto zdroja z University of South Florida. Nezabudnite na zdroje z Ready to Learn a Online Student Orientation, ktoré vám pomôžu pripraviť aj vašich študentov.

  1. týždeň: Keď premýšľame o tom, ako udržať študentov zapojených do nových modelov učenia, dnešné tipy sa zamerajú na podporu samoregulovaného učenia vo viacerých vzdelávacích prostrediach:

  Viete, aké ťažké je viesť? Začiatočníci a odborníci vnímajú svoje učenie inak. Na rozdiel od odborných študentov, začínajúci študenti často nedokážu stanoviť správne ciele na monitorovanie svojho učenia. V dôsledku toho sa spoliehajú na externé ukazovatele porovnávacej výkonnosti a spätnú väzbu. Samoregulované učenie sa pokúša štruktúrovať vzdelávacie skúsenosti s cieľom pomôcť študentom rozvíjať zručnosti zahrnuté v procese učenia. Plán. Prax. Ohodnotiť.Dôležitým bodom je, že začiatočníci zápasia s touto učebnou slučkou, a preto sú naše rozhodnutia o dizajne kurzov dôležitými zdrojmi pomoci pre samoriadené učenie týmto spôsobom.

  Čo bude nasledovať? Keď premýšľate o jesennom semestri, premýšľajte o svojich zadaniach a hodnoteniach, ktoré študenti často majú najväčší problém dokončiť efektívne. Zvážte, ako môžete tieto aspekty vášho kurzu inak štruktúrovať, aby ste pomohli študentom štruktúrovať, precvičovať a uvažovať o svojom vlastnom učení. Môžete posunúť termíny, aby ste pomohli študentom pri plánovaní veľkého hodnotenia, lešili učenie s menšími úlohami s nízkymi stávkami, aby ste študentom poskytli viac praxe, a/alebo zabudujte viac požadovaných úvah, ktoré vychádzajú zo spätnej väzby, ktorú študentom poskytnete. Všetky tieto veci je možné urobiť ako súčasť prepracovania kurzu pri prechode na online alebo hybridné vzdelávacie prostredie. Po vykonaní týchto zmien jasne uveďte, ako sa tieto rozhodnutia robia, aby ste pomohli študentom prevziať kontrolu nad vlastným učením a stať sa autonómnejšími, sebaregulovanými študentmi.

  budete späť. Cieľom samoregulovaného učenia je zvýšiť motiváciu študentov, čo im pomôže vytrvať v problémoch s učením vo vašom kurze aj mimo neho. Nie je to rýchle riešenie a existuje nespočetné množstvo konkurenčných síl o pozornosť a motiváciu študentov, existujú však jasné kroky, ktoré možno podniknúť na pomoc študentom s problémami, ktorým čelia všetci začínajúci študenti. Samoregulované učenie je v podstate spojené s presvedčeniami študentov o ich schopnosti učiť sa a prekonávať výzvy, podobne ako Dweckova práca o fixnom a rastovom myslení. Rozhodnutia, ktoré robíme na podporu proaktívneho plánovania, zámernej praxe a pravidelného uvažovania, pomôžu našim študentom aj naďalej čeliť výzvam v oblasti učenia sa v ich živote.

  Si môj obľúbený predmet. Motivácia študentov a samoregulované učenie je náhodou obľúbeným predmetom učiteľských tipov a je to téma, ktorú popri mnohých iných vytlačili do popredia nevyhnutnosti nášho súčasného stavu. Keď budete pokračovať v premýšľaní o práci spojenej s plánovaním a prepracovaním jesenného semestra, povzbudzujem vás, aby ste sa tiež znova spojili s vecami o vyučovaní a učení, ktoré vám prinášajú radosť. Tiež si nájdite čas na to, aby ste do svojho života vniesli trochu hudobnej radosti a spoločne sa budeme snažiť prekonať tieto náročné časy.

  Ak chcete získať viac informácií o samoregulovanom učení, odporúčame vám pozrieť si tento krátky prehľad literatúry z VCU alebo tento prehľad z Fakulty Focus, ktorý je tiež skvelým zdrojom na zdieľanie so svojimi študentmi. Ak ste tak ešte neurobili, môžete zvážiť samozaregistrovanie sa do nášho Hybrid Experience Workshopu, kde vám pomôžeme premýšľať o tom, ako implementovať stratégie, ktoré podporujú samoregulované učenie s využitím hybridného prostredia, ktoré si mnohí z nás osvojujú z nevyhnutnosti. Ak sa viac zameriavate na online kurzy, môžete si tiež pozrieť druhú kohortu workshopu organizovaného systémom UNC, Navrhovanie efektívnych online kurzov. Pozrite si tieto a ďalšie príležitosti nižšie a buďte v poriadku.

  29. týždeň: Keďže všetci pokračujeme v práci na rozhodnutiach súvisiacich s neistými okolnosťami na jeseň, chceli by sme vám pripomenúť, aby ste mali na pamäti aspekty dizajnu vášho kurzu – bez ohľadu na spôsob doručenia –, ktorému by prospela pozornosť na univerzálny dizajn a dostupnosť. V tomto zmysle dnešné tipy odrážajú univerzálny dizajn pre učenie (UDL) vo veku COVID:

  Rozmanitosť v prezentácii. Pre univerzálne dizajnové prístupy je premýšľanie o prezentácii obsahu o tom, ako rôzni študenti pristupujú k „čomu“ učeniu (a ako my ako inštruktori môžeme pomôcť vysvetliť tieto rozdiely). Známe spôsoby zdieľania obsahu – prednášky, diskusie, učebnice atď. – sú viac ako kedykoľvek predtým narúšané nutnosťou sociálneho odstupu, čo môže byť aj príležitosťou zamyslieť sa nad tým, ako môžeme nášmu kurzu zaviesť novú rozmanitosť. obsahu. Rozmanitosť v tomto prípade nie je o takzvaných „štýloch učenia“, pretože o niektorých veciach nechceme uvažovať ako pre niektorých študentov a o iných pre iných. Rozmanitosť spôsobov, akými naši študenti pristupujú k obsahu nášho kurzu, je cenná pre každého jedného študenta, najmä s ohľadom na obmedzenia COVID. Zvážte spárovanie čítania kurzov s alternatívami založenými na zvuku alebo prepojenie článku s infografikou. Keď sa naše životy a známe spôsoby učenia narušia, je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, aby sme zámerne hľadali viacero spôsobov, ako môžu študenti pristupovať k obsahu vzdelávacieho kurzu.

  Voľba v demonštrácii. Rovnako ako rozmanitosť v prístupoch k obsahu je dôležitá pri vykonávaní vzdelávacej práce, tak je dôležitá aj rozmanitosť spôsobov demonštrácie učiva. V kontexte univerzálneho dizajnu pre učenie sa o tom často hovoríme ako o tom, že poskytujeme študentom rôzne spôsoby, ako ukázať „ako“ učenie. Podmienky COVID obmedzujú niektoré možnosti, ktoré sa pri demonštrácii učenia spoliehajú na priamy kontakt, takže je ešte väčšou povinnosťou uvažovať o rôznych spôsoboch, ktorými môžu naši študenti demonštrovať učenie, ktoré od nich požadujeme vo výsledkoch vzdelávania študentov. Existujú nejaké hodnotenia pre váš kurz, ku ktorým by sa dal priblížiť výskumný dokument, op-ed kus alebo krátky dokument? Tento prístup nemusí fungovať pre všetky výsledky vzdelávania, ale čím väčšiu flexibilitu môžete svojim študentom otvoriť, tým lepšie to bude pre ich učenie.

  Frekvencia komunikácie a objasňovania. Rozmanitosť a výber, ako ciele, ktoré vyplývajú z princípov univerzálneho dizajnu pre učenie, môžu pomôcť našim študentom, keď sa všetci prispôsobujeme týmto novým okolnostiam. Všetky voľby, ktoré robíme pri navrhovaní a poskytovaní obsahu kurzu, však nie sú pre našich študentov užitočné, pokiaľ nie je jasná ich prítomnosť a účel. Odporúčame vám, aby ste boli ostražitejší ako kedykoľvek predtým, pokiaľ ide o začlenenie redundancie do spôsobov, akými komunikujete so svojimi študentmi. Urobte si na začiatku semestra veľa úsilia, aby ste identifikovali svoje komunikačné kanály, a potom buďte konzistentní pri používaní týchto kanálov. Štruktúry, ktoré poskytujeme na podporu učenia našich študentov, sú dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.

  Ďalšie informácie o Universal Design for Learning nájdete v zdrojoch na webovej lokalite accessibility.uncg.edu. Môžete tiež vyhľadávať základné materiály rámca UDL, ktorý vyvinulo Centrum pre aplikovanú špeciálnu technológiu (CAST), na ich webovej stránke. Viac nápadov môžete získať aj z tohto nedávneho článku v kronike (h/t Mika Davis, ITS Learning Technology). Ak máte otázky, ako to dosiahnuť, aby to fungovalo vo vašich konkrétnych kurzoch, pozývame vás, aby ste nás kontaktovali a požiadali o konzultáciu.

  28. týždeň: Keď sa pripravujeme na realitu prostredia diaľkového vzdelávania, všetci pracujeme na navrhovaní a uľahčovaní príležitostí pre kvalitné vzdelávanie vzhľadom na tieto obmedzenia. Aby sme vám pomohli uvažovať o hybridnom učení, dnešné tipy sa zameriavajú na vytvorenie sociálnej prítomnosti vo vašom hybridnom kurze:

  "Byť tam." Sociálna prítomnosť zahŕňa schopnosť študentov zapojiť sa a komunikovať ako súčasť procesu učenia, pocit „byť tam“ (Lehman a Conceição 2010). Keď kladieme dôraz na vytvorenie sociálnej prítomnosti v akomkoľvek vzdelávacom prostredí, uvedomujeme si, že celé vzdelávanie sa odohráva v kontexte. V prostredí tvárou v tvár môžeme zažiť sociálnu prítomnosť odlišne v závislosti od toho, či študenti dvíhajú ruky, aby sa pýtali, alebo či sú hlavy zahrabané v notebookoch. V prípade hybridného kurzu bude mať toto vzdelávacie prostredie prekážky pri vytváraní sociálnej prítomnosti, o ktorých možno nebudeme musieť premýšľať tvárou v tvár, takže musíme premýšľať o nástrojoch, ktoré máme na udržanie tohto pocitu „byť tam“. .“

  Základné pravidlá a „netiketa“. Pred začiatkom vyučovania je dôležité, aby ste si stanovili špecifické základné pravidlá pre komunikáciu v rámci mnohých nástrojov, ktoré máte k dispozícii, čo je dôležité v akomkoľvek vzdelávacom prostredí. Naši študenti často potrebujú pomoc, aby pochopili, ako sa správne zapojiť do nových kontextov – profesionálnej emailovej etikety, napríklad – a tieto nové hybridné kontexty nie sú iné. Ak používate technológiu, môže byť pre vašich študentov veľmi neznáma, čo znamená, že jej efektívne používanie môže byť pre nich nepríjemné. Keď sa sami naučíte používať tieto nástroje, premýšľajte o tom, ako môžete súčasne vytvoriť zdroj, ktorý vašim študentom predstaví efektívne a správne používanie. Chcete študentom povedať a ideálne im aj ukázať, ako by ste chceli, aby sa s vami a so svojimi rovesníkmi zapojili.

  Ukážte, aký význam majú virtuálne príspevky. Jedna vec je nastaviť diskusné fóra a možnosti streamovania videa, ale bude to vyžadovať úmyselné úsilie, aby študenti videli, že tieto nové spôsoby zapojenia sú dôležité pre ich učenie. Skúste začať triedu tým, že vytvoríte príspevky, ktoré študenti urobia vo virtuálnom prostredí, keď budete mať možnosť vidieť študentov tvárou v tvár, alebo zhrňte kľúčové problémy, ktoré vyplynuli z kvízu Canvas Studio, ktorý museli študenti absolvovať predtým, ako prišli do triedy. . Spojenie ich virtuálneho vzdelávania a učenia sa v triede včas a často určí tón, že ich fyzická aj virtuálna prítomnosť bude naďalej dôležitá pre ich učenie v týchto náročných podmienkach.

  Dnešné tipy vychádzajú z práce Katie Linderovej o hybridnom učení, The Blended Course Design Workbook. Ak máte záujem dozvedieť sa viac o hybridnej výučbe, vrátane ďalších tipov z práce Dr. Lindera, pokračujte v čítaní nižšie o našom pripravovanom workshope na tému The Hybrid Experience, ako aj o ďalších virtuálnych príležitostiach na zvyšok leta a na jeseň.

  27. týždeň: Ako sa presúvame do neistého leta a keď premýšľame o tom, ako naše kurzy vyzerajú v lete a ako by mohli vyzerať na jeseň, tipy na vyučovanie sa vracajú k tipom spojeným s minuloročnými TOPPS. Tieto tipy sa zameriavajú na uľahčenie produktívnejších online diskusií:

  Ako pri väčšine vecí s online vzdelávaním, je oveľa ťažšie meniť prvky online diskusií za chodu. Keďže fóra sú čoraz chaotickejšie s rastúcim počtom prihlásených, je dôležité mať na pamäti dve veci týkajúce sa štruktúry online diskusií: (1) stanovený pedagogický účel a (2) jasné očakávania od občianskych diskusií.

  Štruktúra s cieľom. S väčšou pravdepodobnosťou získate produktívne diskusie, ak vyjadríte a zdôrazníte dôležitosť diskusií pre vzdelávanie študentov. Pomáha podporovať skutočnú angažovanosť, ak diskusie spájate priamo s celkovým hodnotením výsledkov kurzu, namiesto toho, aby ste jednoducho tvrdili, že diskusie sú povinnou súčasťou kurzu. Čas strávený jasným účelom môže byť pre produktívne online diskusie rovnako dôležitý ako jasné technické pokyny pre veci, ako sú termíny alebo ako reagovať na príspevok.

  Štruktúra s očakávaniami. Ďalším dôležitým aspektom štruktúry je stanovenie očakávaní pre interpersonálne dimenzie účasti na diskusných fórach triedy. Internet nám neposkytuje veľa pozitívnych modelov pre digitálny diskurz. Nemalo by sa predpokladať, že vaši študenti budú vedieť, ako sa spojiť so spolužiakmi v online prostredí, preto je dôležité podrobne uviesť vhodnú etiketu a osvedčené postupy účasti. Tiež – akokoľvek by sme si priali, aby sme nemuseli – je dôležité zahrnúť aj dôsledky pre neslušné alebo antisociálne správanie.

  Viditeľnosť. Ak je participácia a angažovanosť aj naďalej problémom, ako to často býva, zvážte, ako často ste viditeľní ako inštruktor v diskusných fórach. Inštruktori demonštrujú, že aktivita je zmysluplná a modelujú vysokokvalitnú účasť, ktorá odráža účel aj očakávania. Pravidelné registrácie sú vhodnejšie ako občasné prívaly odpovedí, pokiaľ ide o zlepšenie účasti študentov prostredníctvom viditeľnosti inštruktorov, takže sa snažte vtlačiť príspevok alebo dva tak pravidelne, ako to len ide.

  26. týždeň: Keď sa prepracujeme ku koncu záverečného skúškového obdobia a začneme výnimočný máj, bez našich štandardných úvodných aktivít a iných osláv, Kancelária pre inovácie vo výučbe vás chce povzbudiť, aby ste si našli čas na sebaobsluhu a reflexiu. V tomto duchu dnešné tipy zdieľajú niekoľko jednoduchých výziev riešenie úzkosti a vyhorenia keď sa presunieme do leta:

  (Re)artikulačný účel. Okolnosti COVID-19 si vyžiadali, aby väčšina našich akcií v posledných mesiacoch bola z väčšej časti reakčná. Každodenné úlohy našej kolektívnej reakcie môžu mať pocit, že sú poháňané silami mimo našej kontroly. Tomuto nedostatku voľnosti možno čeliť tým, že si budeme pripomínať veci, ktoré prinášajú radosť, zmysel a účel do práce, ktorú robíme na akademickej pôde. Keď sa presunieme do leta, nájdite si čas na zamyslenie sa nad týmito vecami. Čo si na svojej výučbe a výskume najviac ceníte? Prečo to považujete za zmysluplné a ako by ste mohli pokračovať v stelesňovaní týchto hodnôt?

  Snaha o rovnováhu. Čo napĺňa váš pohár? Čo vám dodáva energiu a čo môžete robiť z domu, aby ste si znovu vytvorili energizujúce momenty z vašej predchádzajúcej každodennej činnosti? Prudké zmeny v súčasných podmienkach nášho života a práce si vyžadujú zmenu v spôsobe, akým štruktúrujeme naše životy, keď hľadáme rovnováhu v nárokoch na náš čas a energiu. Jedným z návrhov je zámerne identifikovať konkrétne rituály, ktoré vám pomôžu uvoľniť sa do dňa a potom sa upokojiť, ako to podmienky daného dňa dovolia. Základom všetkých rád týkajúcich sa syndrómu vyhorenia je robiť v každom okamihu to najlepšie, čo môžete, a byť v poriadku s tým, čo to je.

  Tieto výzvy pochádzajú z nedávneho diela od InsideHigherEd, Beating Pandemic Burnout. Ak hľadáte ďalšie nápady a rady pre tieto náročné časy, prečítajte si článok. Pamätajte, ako vždy, že máte množstvo zdrojov v celej komunite UNCG. Jedným z takýchto zdrojov je nadchádzajúca virtuálna konferencia Adapt 2020, ak ste pripravení začať uvažovať o možnosti online výučby a učenia sa v budúcnosti. Viac podrobností o Adapt 2020 nájdete nižšie.

  25. týždeň: Tu je niekoľko tipov pre vrátane diaľkového vyučovania v rámci zámernej reflexie na konci semestra:

  • Kriticky reflektujúce vyučovanie. Vyučovacie tipy hovorili o práci Stephena Brookfielda v minulosti, ale teraz je ten správny čas pripomenúť vám, že sebareflexia je prvým pilierom jeho práce na kriticky reflektívnom vyučovaní. Môže byť lákavé odpísať jar 2020 ako odchýlku, ale môže byť ešte dôležitejšie, aby sme využili lekcie prechodu na vyučovanie na diaľku ako základ na zapojenie sa do kritickej reflexie nášho vyučovania. Brookfield hovorí, že sebareflexia nám umožňuje „uvedomiť si paradigmatické predpoklady a inštinktívne úvahy, ktoré tvoria rámec toho, ako pracujeme“ (Brookfield 2017) a skúsenosť s vyučovaním na diaľku môže byť silným nástrojom na zapojenie sa do tejto praxe.
  • Na čom najviac záležalo. COVID-19 nás prinútil premýšľať o veciach, ktoré sú najdôležitejšie vo všetkých aspektoch našich životov, ako však v súvislosti s vyučovaním na diaľku zamerali výzvy tohto semestra vašu pozornosť na tieto kľúčové výsledky vzdelávania pre vaše kurzy? Čo ste urobili, aby ste zdôraznili tieto ciele so zmenami v interakcii so svojimi študentmi? Skúste si o týchto veciach zapísať niekoľko poznámok. V budúcnosti môžeme zažiť podobnú situáciu, ale aj keď máme to šťastie, že sa jej vyhneme, tieto poznatky môžu byť cennými ústrednými bodmi pre budúce revízie kurzov, ktoré zlepšujú vzdelávanie študentov.
  • Rozšírené portfóliá výučby. Tráviť čas premýšľaním o tom, ako môžete začleniť svoje skúsenosti s vyučovaním na diaľku ako súčasť svojho učiteľského portfólia, je dôležitou súčasťou reflexie aj profesionálneho rozvoja. Ako vaše skúsenosti s vyučovaním na diaľku odzrkadľovali vašu filozofiu vyučovania? Aké nové nástroje alebo prístupy ste si osvojili, aby ste sa uistili, že ste čo najdôslednejší so záväzkami vynikajúceho vyučovania? Keď sa semester skončí, zvážte, čo by ste mohli pridať do svojho učiteľského portfólia, aby odrážalo veci, na ktorých vám ako inštruktorovi najviac záleží.

  Existuje mnoho online zdrojov o reflexii, či už ide o prácu Stephena Brookfielda alebo príručky pre výučbu portfólií (ako je táto zo Stanfordskej univerzity).

  24. týždeň: Keď sa blíži posledný celý týždeň vyučovania, chápeme, že pravdepodobne venujete veľa času a energie vykonávaniu záverečných hodnotení vo svete vyučovania na diaľku. Tu je niekoľko tipov pre plánovanie záverečných skúseností, ktoré konsolidujú učenie a zdôrazňujú komunitu:

  • Trvalý posledný deň. Aj keď na konci kurzu je potrebné urobiť veľa administratívnych vecí, je tiež dôležité, aby sme si našli čas a pomohli študentom upevniť si učenie, ktoré absolvovali počas semestra, najmä v semestri, ktorý bol tak nevyhnutne nesúrodý ako tento. Pri plánovaní posledného kontaktu, ktorý budete mať so svojimi študentmi, myslite na tieto ďalšie možné ciele: (1) návrat k dôrazu na účel a vzdelávacie ciele kurzu, (2) otváranie príležitostí na reflexiu, ktoré sa pozerajú dozadu aj dopredu, (3) posilnite dlhodobé vzdelávanie smerom k akademickým a profesionálnym cieľom, ktoré vaši študenti majú.
  • Kontaktný čas fakulty a komunita. V práci Vincea Tinta o úspechu študentov, Dokončenie vysokej školy, najdôležitejším faktorom úspechu študenta je zmysluplný kontakt medzi študentom a jeho inštruktormi. Samozrejme, tento kontakt zahŕňa výučbu, ale rovnako dôležité je, aby sa študent cítil vnímaný aj mimo výučby, aby sa študentom pomohlo cítiť, že sú súčasťou učiacej sa komunity. Žiaľ, tieto náročné časy pravdepodobne sťažia našim študentom klásť dôraz na vzdelávanie, a preto je o to dôležitejšie, aby sme ako inštruktori pomohli urobiť koniec semestra časom, ktorý posilní práve spojenia, ktoré študentom v týchto časoch pomôžu.
  • Otázky na zamyslenie. Môžete mať reflexívne aktivity, ktoré používate počas semestra, a ak áno, mali by ste sa snažiť v nich pokračovať. Niektoré bežné možnosti zahŕňajú: (1) rýchla otázka, v ktorej sa študenti pýtajú, aby prepojili svoje učenie späť s ich očakávaniami od kurzu, najmä ak ste sa spýtali na očakávania v rámci prvého dňa (2) zamyslenie nad jednou vecou, ​​ktorú môže študent vo svete svojim učením tento semester urobiť, aj keď je to niečo o prekonávaní prekážok resp. (3) krátky list budúcim študentom o tom, čo sa naučia a o výzvach, ktoré v kurze prekonajú.Všetky tieto otázky a mnohé ďalšie pomáhajú študentom začať pracovať na vytváraní prepojení v rámci učenia, ktoré robili a budú robiť aj naďalej.
  • Synchrónne a asynchrónne doručenie posledného dňa. Aj keď sme obmedzení v tom, čo môžeme robiť s výučbou na diaľku, stále je tu veľa príležitostí spojiť sa so svojimi študentmi a získať tak záverečnú vzdelávaciu skúsenosť. Ak ste zistili, že synchrónne relácie v Zoom alebo WebEx boli vhodné pre vašu triedu, možno zistíte, že tieto relácie umožňujú vykonávať tieto aktivity v týchto aplikáciách s vašimi bežnými interakciami, či už ide o systémy otvorenej diskusie alebo hlasovania. Ak ste do svojho vzdialeného vyučovania zahrnuli asynchrónne prvky, potom by ste mohli zvážiť spôsoby, akými sa diskusné fóra hodia na rôzne typy reflexných aktivít. Bez ohľadu na to, čo sa rozhodnete urobiť, zvážte natočenie krátkeho videa, v ktorom sa rozlúčite a poďakujete študentom za prácu v náročnom semestri akýmkoľvek spôsobom, ktorý by ste inak robili bez COVID-19.

  Viac o zmysluplnom uzatváraní tried si môžete pozrieť v tomto krátkom článku zo štátu Kennesaw. Ako vždy, nezabudnite byť k sebe láskaví a čerpajte z bohatých zdrojov podpory, ktoré máme v UNCG. Veľa šťastia vám prajeme, keď vstúpime do tohto posledného úseku. Drž sa.

  23. týždeň: Buďte k sebe v týchto náročných časoch láskaví. Nikto nemohol predvídať tieto okolnosti a nikto neočakáva, že sa váš kurz cez noc stane plnohodnotným online kurzom. Aby sme si to odniesli domov, spájame tipy na tento týždeň s videom o výučbe na diaľku z kancelárie Teaching Innovations Office.

  Pre dnešné tipy čerpáme z keepteaching.uncg.edu stránky, ktoré vám pomôžu zamerať vaše úsilie tak, ako ste ako začať s prechodom na diaľkové vyučovanie:

  • Zamerajte sa na realistické ciele kurzu. Zamerajte sa najskôr na študijné výsledky svojich študentov pre daný kurz a uprednostňujte úlohy, ktoré merajú tieto výsledky. Prezrite si kalendár kurzov a premýšľajte o tom, ako môže štruktúra zostať na mieste a čo je potrebné zmeniť. Vyučovanie viacerých kurzov a zmena spôsobu doručenia môže byť v krátkom čase náročná úloha. Urobte zo svojich vzdelávacích výsledkov prioritu, ale uvedomte si, ako sa tam študenti dostanú, možno bude potrebné zmeniť.
  • Dávajte pozor na individuálnu situáciu vašich študentov. Niektorí študenti môžu čeliť náročným prerušeniam, ktoré im bránia vykonávať svoje každodenné povinnosti do takej miery, že nemôžu opustiť svoj domov, nemajú prístup k počítaču, majú obmedzené alebo žiadne internetové pripojenie alebo nemusia byť schopní dokončiť povinnosti v rámci kurzu podľa plánu. .
  • Zopakujte si sylabus kurzu. Špecifické zásady a požiadavky sa možno budú musieť zmeniť kvôli novému formátu, ako sú pravidlá dochádzky, formáty úloh a termíny. Buď znova zverejnite aktualizovaný sylabus, alebo vytvorte krátky dodatok, ktorý si môžu študenti prečítať. Študenti potrebujú jedno miesto, aby si mohli pozrieť, ako sa kurz mení. Pamätajte, že všetky ich kurzy sa menia, takže študentom poskytnite efektívny spôsob, ako vidieť vaše nové očakávania.

  Pamätajte, že buďte k sebe láskaví a čerpajte z bohatých zdrojov podpory, ktoré už v UNCG máme. Nižšie nájdete niekoľko dôležitých zdrojov, ktoré by ste mali mať na pamäti, keď budeme tento týždeň spolupracovať. Drž sa.

  22. týždeň: Keď pomáhate svojim študentom pripraviť sa na pokračovanie v druhej polovici semestra, tipy na vyučovanie vám naďalej pomáhajú premýšľať o učení založenom na kompetenciách. Dnešné tipy pokračujú v sérii s postrehmi o výhodách zamerania sa na budovanie efektívnosti a sebadôvery prostredníctvom úvah o rozvoji kompetencií:

  • Sebahodnotenie, sebaregulácia a účinnosť. Začiatočníci zápasia so schopnosťami, ktoré im pomáhajú rozvíjať kompetencie – schopnosť sebahodnotenia a sebaregulácie počas procesu učenia. Tento problém je často spojený s otázkou účinnosti, čo znamená, že študenti majú problém zostať si istí svojou schopnosťou dosiahnuť svoje vzdelávacie ciele. Naši študenti potrebujú, aby sme ako inštruktori podporovali ich cestu prostredníctvom našej odbornosti v oblasti obsahu a ich účinnosť prostredníctvom pozornosti k tomu, ako naše štruktúry kurzov fungujú tak, aby motivovali.
  • Precvičte si reflexívne rozhovory. Schopnosť produktívnej reflexie nie je samozrejmosťou, bez ohľadu na to, či vediete prvácky seminár alebo postgraduálny kurz. Jedným zo spôsobov, ako poskytnúť svojim študentom štruktúrovanú prax, sú reflexívne rozhovory. Je dôležité, aby tieto praktické úvahy mali úzke, cielené ciele, ktoré možno dosiahnuť špecifickými výzvami na otázky. Tieto otázky by mali zahŕňať výzvy založené na procese – čo sa urobilo – aj na podnetoch na základe vnímania – ako vnímali úlohu. Reflexné rozhovory precvičujú zručnosti a zároveň pomáhajú normalizovať komplexnejšie reflexívne správanie.
  • Rámce na prepojenie súčasnej kompetencie s budúcou odbornosťou. Je dôležité, aby ste udržali výsledky učenia v mysliach vašich študentov, keď zostavujete rôzne reflektívne aktivity. Jedným z užitočných spôsobov, ako to urobiť, je zahrnúť spojenie s budúcou odbornosťou v akejkoľvek reflexnej činnosti. Ako súvisí zručnosť X s vašou schopnosťou robiť Y v budúcnosti? Prečo je vaša súčasná kompetencia nevyhnutným krokom na ceste k odbornosti? Rovnako dôležité, ako je dôležité, aby sa študenti zapojili do individuálnej afektívnej skúsenosti začínajúceho študenta, je rovnako dôležité, aby naše reflexívne aktivity dôsledne orientovali našich študentov na konkrétne výsledky vzdelávania.

  Náš prieskum vzdelávania založeného na kompetenciách ukončíme budúci týždeň niekoľkými tipmi súvisiacimi s používaním rubrík na hodnotenie kompetencií. Medzitým vám odporúčame, aby ste sa obrátili na konzultáciu alebo pozorovanie v triede, ak chcete spätnú väzbu týkajúcu sa vzdelávania založeného na kompetenciách (alebo z akýchkoľvek iných dôvodov). Môžete sa tiež zastaviť v našich kanceláriách na 1100 W Markete, aby ste si prezreli našu knižnicu Štipendium pre výučbu a vzdelávanie, kde nájdete nápady z diel, ako je odborná výučba. V opačnom prípade si, prosím, pozrite niektoré z marcových príležitostí, vrátane nového študentského workshopu o domorodej pedagogike, ktorý organizujú študenti z našej vlastnej indiánskej študentskej asociácie (NASA) 28. marca.

  21. týždeň: Pokračujeme v našej sérii tipov o vzdelávaní založenom na kompetenciách, aby sme sa zamysleli nad tým, ako budujeme lekcie spôsobom, ktorý umožňuje rozvoj prostredníctvom rôznych vzorcov myslenia a rôznych typov študentov. Možno ste už oboznámení so stratégiami modelovania a postupným uvoľňovaním zodpovednosti voči študentovi (ak nie, viac si o tom môžete prečítať tu). Dnešné tipy opakujú tento model a upozorňujú naň rámec pre modelovanie učenia zameraný na reflexiu s cieľom zdôrazniť rozvoj zručností a odbornosti:

  • kde sa nachádzajú. Cieľom modelovania učenia je pomôcť študentom vidieť cestu k zvládnutiu výsledkov vzdelávania, ale problém nastáva, keď sa študenti snažia vidieť cestu cez priepasť od nováčika ku kompetenciám. Jedna užitočná vec, ktorú treba mať na pamäti pri modelovaní pre vašich študentov, je dať im čas na to, aby sa vopred zamysleli nad ich súčasným stavom porozumenia. Táto prax im umožňuje definovať svoj vlastný vzťah k obsahu, čo môže uľahčiť prijatie cesty vpred. Jednou z klasických činností je aktivita „premýšľaj, spáruj, zdieľaj“, ktorá študentom umožňuje zhodnotiť svoju aktuálnu pozíciu vzhľadom na materiál alebo zručnosti v kurze. Je dôležité, aby tento personalizovaný kúsok oslavoval veci, ktoré študenti vedia a ktoré ešte nevedia (alebo ešte môžu robiť/nemôžu robiť).
  • kam idú. Keď si študenti nájdu čas na to, aby sa zamysleli nad tým, kde sa nachádzajú v súvislosti so zručnosťou alebo kompetenciou, je dôležité, aby príklady majstrovstva demonštrovali kvalitné výsledky aj procesy. Cieľom je opäť pomôcť študentom cítiť sa pohodlnejšie s krokmi, ktoré budú potrebné na dosiahnutie kompetencie. Niektoré disciplíny sú tradičnejšie spojené s týmto typom modelovania, ale všetky kurzy ťažia zo zahrnutia tohto postupu od reflexie začiatočníkov k odbornému príkladu a vedeniu. Toto procesne orientované modelovanie, spolu s oslavou vzdelávacieho procesu, je dôležité na to, aby študentom pomohlo zamyslieť sa nad svojimi vlastnými procesmi, keď zápasia s osvojovaním si nových zručností.
  • Spoločné učenie sa tam dostať. Po expertnom modelovaní potrebujú študenti čas na výkon a premýšľanie o svojom výkone, čo je vtedy, keď sa formačná spätná väzba a hodnotenie stávajú nevyhnutnými. Táto fáza vyučovacích hodín je často prezentovaná vo forme domácej úlohy, ktorá umožňuje individuálnu prax so zručnosťou, ale je tiež dôležité nájsť spôsoby, ako pokračovať v návrate k spoločnému procesu učenia, pretože študenti môžu ťažiť z kolektívnej skúsenosti. Ako také môže byť cenné zahrnúť tieto skúsenosti ako pravidelnú súčasť kolaboratívneho kurzu, ak je to možné. Čoskoro to bude mať pravdepodobne formu priameho opakovania alebo napodobňovania, ale nakoniec budete stavať na zručnostiach na podporu kritického zapojenia a vyšších vzorcov myslenia, keď študenti pracujú na vašich výsledkoch vzdelávania.

  Nabudúce naša séria pokračuje sériou tipov súvisiacich s prekážkami sebareflexie, s ktorými sa študenti stretávajú, keď sa dopracujú ku kompetenciám. Dúfame, že budete mať produktívnu a/alebo oddychovú prestávku, a prosím, využite šancu pozrieť si niektoré z príležitostí na druhej strane prestávky, vrátane nového študentského workshopu o domorodej pedagogike, ktorý organizujú študenti z našej vlastnej domorodej školy. Americká študentská asociácia (NASA) na 28. marca (podrobnosti nájdete nižšie).

  20. týždeň: Dnes sa obraciame na samotných študentov, keď sa pozrieme na Walcotta a Lyncha (2006) na vzorce myslenia u študentov. Tieto tipy predstavujú ich päť vzorcov myslenia ako hierarchia kompetencie riešiť problémy u študentov:

  • Zmätený hľadač faktov. Tento spôsob myslenia pristupuje ku všetkým problémom, akoby vždy existovala „správna“ odpoveď. Google je najlepším a konečným porozumením, ktoré znižuje hodnotu spomínania aj kritického myslenia. Tento študent bude mať pri prístupe k vzdelávacím aktivitám mentalitu „povedz mi správnu odpoveď“ a bude potrebovať pomoc, aby začal skúmať neistotu a nejednoznačnosť.
  • Predpojatý skokan. Ďalší vzorec často začína záverom a proces učenia sa chápe ako hľadanie dôkazov na podporu tohto záveru. Málokedy študent s týmto spôsobom myslenia zvažuje viaceré perspektívy a často protichodné informácie ignoruje alebo zavrhne. Na rozdiel od Confused Fact-Finder, Bias Jumper rozpoznáva neistotu a zložitosť v procese učenia sa, ale študent má tendenciu vidieť všetky dôkazy ako rovnako platné, čo môže viesť k nerozlišenému hromadeniu názorov ako vedomostí.
  • Perpetual Analyzer. Čiastočne reakciou na vyrastanie zo Zaujatého Jumpera si stály analyzátor uvedomil potenciálne predsudky do tej miery, že sú zaujatí oddelením a rovnováhou. Môže dôjsť k akejsi paralýze, ktorá pochádza z ohromujúceho pocitu relativizmu. Hoci uznávajú kvalitatívne rozdiely v argumentoch, môžu sa zdráhať vybrať a obhájiť konkrétny argument.
  • Pragmatický umelec. Pragmatic Performer sa snaží vymaniť z bahna, ktoré trápi Perpetual Analyzer tým, že sa zameriava a uprednostňuje informácie vzhľadom na účel. Učenie je užitočné vzhľadom na ciele učiaceho sa. Tento model učenia zahŕňa hodnotenie informácií a dôkazov, keď študent pracuje v procese rozhodovania. Primárnym obmedzením tohto vzoru pre Walcotta a Lyncha je, že má tendenciu predchádzať budúcej revízii po tom, čo urobí rozhodnutie, čo nás privádza k…
  • Strategic Re-Visioner. Najkomplexnejší vzorec myslenia stavia na lekciách z predchádzajúcich úrovní, aby rozpoznal provizórny charakter rozhodnutí Pragmatického interpreta, pričom stále uznáva dôležitosť záverov, ku ktorým sa dospelo prostredníctvom akademickej prísnosti. Tento spôsob myslenia by mal v študentovi zanechať sebadôveru vo svoju schopnosť posúdiť nové informácie a zároveň by mal byť otvorený prispôsobeniu sa zmenám podmienok. Cieľom je pomôcť našim študentom dospieť k tomuto spôsobu myslenia s ohľadom na oblasti skúmania, ktoré ich zaujímajú.

  Dúfame, že rámec týchto vzorov vám bude užitočný, keď budete premýšľať o tom, ako pomôcť rôznym študentom vo vašich kurzoch. Budúci týždeň budeme stavať na týchto vzorcoch myslenia ako súčasť tipov, ako navrhnúť vzdelávacie aktivity a hodnotenia spôsobom, ktorý pomôže študentom rozvíjať sa na rôznych úrovniach kompetencií. Medzitým si môžete pozrieť viac od Walcotta a Lyncha v ich zdrojoch Príručky pre vysokoškolskú fakultu na ich webovej stránke.

  19. týždeň: Šťastný február! Dnes naše tipy na vyučovanie predstavujú niekoľko nástrojov, ktoré, ako dúfame, s niektorými pomôžu občas prehliadané rozmery nastavenia skupinovej práce:

  • Diskutujte o minulých skúsenostiach. Ak práve začínate so skupinovou prácou vo svojich kurzoch, možno by bolo vhodné začať diskusiou o minulých skúsenostiach študentov so skupinovou prácou, či už dobrých alebo zlých. Vždy je užitočné vedieť, odkiaľ vaši študenti pochádzajú, a môže to byť skvelý východiskový bod pre diskusie o skupinových normách a očakávaniach. Prípadne môžete študentov požiadať, aby pred začatím skupinovej práce anonymne odovzdali minulé úspechy a obavy prostredníctvom zápisníka na konci hodiny.
  • Nechajte vzdelávacie ciele riadiť štruktúru. Skupinová práca môže byť silným nástrojom učenia, ale nie vždy tou najlepšou voľbou, ani by skupinová práca nemala vždy vyzerať rovnako. Je dôležité vopred premýšľať o tom, akú úlohu bude mať skupinová práca pri pomoci študentom dosiahnuť vaše vzdelávacie ciele. Môže vám pomôcť naplánovať si niekoľko možných aktivít a potom sa rozhodnúť medzi rôznymi možnosťami (alebo možno budete mať rôzne skupiny, ktoré budú riešiť rôzne výzvy!) Pozrite si tento zoznam, ak chcete nejaké nápady na rôzne typy úloh, ktoré by malé skupiny mohli robiť. .
  • Formalizovať logistiku. Urobte všetko pre to, aby ste sa vyhli skupinovej práci „dostaňte sa do skupín po štyroch a diskutujte o X“. Študenti vo všeobecnosti potrebujú viac orientácie v logistike. Majte jasný plán, ako rozdeliť skupiny – niekedy bude fungovať náhodné číslovanie, ale cieľavedomejšia práca bude ťažiť zo zámerného zoskupovania – a poskytnite svojim študentom jasné pokyny pre načasovanie a očakávaný konečný produkt ich práce. Pozrite si toto video o tom, ako vytvoriť indikátory priebehu v Powerpointe, ak máte záujem vyskúšať si viac so štruktúrovanou skupinovou prácou.
  • Nastavte si náročné úlohy. Ak zistíte, že študenti sa počas skupinovej práce naladia alebo odložia úlohu, zvážte, aké náročné sú úlohy skupinovej práce. Nepotrebujú na hodine dokazovať teóriu všeobecnej relativity, ale snažte sa zabezpečiť, aby skupinová práca vášho kurzu poukázala na spôsob, akým môžu skupiny produktívne riešiť komplikované problémy. Keď si určíte svoje vzdelávacie ciele, pokúste sa nájsť dostatočne náročnú úlohu pre prácu na vyššej úrovni.

  18. týždeň: Dnes vám prinášame niekoľko tipov na vyučovanie, ktoré sa zameriavajú na konkrétne úlohy, ktoré vám môžu pomôcť posúdiť učenie študentov za behu s malé (alebo žiadne) písanie úloh ako hodnotenie počas hodiny:

  • Na pripomenutie: Zameraný zoznam. Študentom trvá 5 minút alebo menej, aby si rýchlo zapísali najnovšie koncepty, najmä ak súvisia s hlavnou témou kurzu alebo výsledkom vzdelávania. Inštruktor často napíše (alebo premietne) hlavnú tému na tabuľu, potom sa študenti pokúsia uviesť čo najviac súvisiacich konceptov kurzu. Okrem toho môžu byť študenti požiadaní, aby rýchlo zdôvodnili spojenie medzi týmito pojmami. Cieľom je spárovať vyvolávaciu aktivitu s úlohou syntetizovať rôzne súbory informácií. Zvážte zhromaždenie týchto rýchlych úloh a zvýraznenie niektorých najlepších príkladov na začiatku nasledujúcej hodiny, aby ste ocenili snahu študentov.
  • Pre aplikáciu: Testovacie otázky vytvorené študentmi. Kedykoľvek počas hodiny môžete vyzvať študentov, aby strávili niekoľko minút v skupinách a napísali testové otázky, ktoré by mohli otestovať pochopenie nedávnej témy. Budete musieť stráviť nejaký čas na začiatku, aby ste podrobne popísali, čo robí dobrú testovaciu otázku – tu nájdete dobrý zdroj – ale opakované používanie tejto taktiky by malo trvať menej času, kým sa nastaví. Zvážte použitie niektorých z týchto otázok pri skúškach, aby ste odmenili študentov, ktorí berú cvičenie najvážnejšie.
  • Na zamyslenie: Procesná analýza. Študenti potrebujú 10 až 15 minút, najmä po odoslaní alebo vrátení úlohy, aby načrtli proces, ktorý potrebovali na dokončenie úlohy. Dá sa to využiť na reflexiu širokej škály úloh, od laboratórií – uvažovanie o postupe, očakávaných výsledkoch a odchýlkach – po kreatívne písanie – uvažovanie o brainstormingu, opakovaní a významných písacích návykoch. Cieľom je prinútiť študentov, aby sa vrátili k svojej práci a reflektovali svoj výkon so zameraním na vlastné úsilie. Zvážte dôsledné rozprávanie o procese – pred, počas a po – vo vzťahu k úlohám vo vašom kurze.

  Dúfajme, že tieto malé úlohy – alebo im podobné, ako napríklad tie, ktoré sú na tomto zozname techník hodnotenia triedy z University of Kentucky – môžete použiť na získanie spätnej väzby, ktorá vám pomôže posúdiť učenie študentov v triede.

  17. týždeň: Šťastný prvý týždeň vyučovania! Sme nadšení, že môžeme zdieľať množstvo príležitostí na začiatku semestra spolu s niekoľkými tipmi propagácia úradných hodín a iných zdrojov pre úspech študentov:

  • Dôležitosť ordinačných hodín a kontaktu s inštruktorom. Uvedomenie si účelu úradných hodín možno považujeme za samozrejmosť, no je dôležité si uvedomiť, že to neplatí pre všetkých študentov. Okrem toho vieme o kritickom význame prebiehajúcich interakcií medzi učiteľmi a študentmi z literatúry o úspechu študentov a obavy z pretrvávania sú obzvlášť akútne pre študentov z marginalizovaného prostredia. Hoci môže byť lákavé spoľahnúť sa na riadok v učebných osnovách a krátke slovo v prvý deň vyučovania, aby sme vyjadrili očakávania týkajúce sa efektívneho využívania úradných hodín, realita je taká, že študenti potrebujú viac (a konkrétnejšie) povzbudenie, aby to využili. zdroj.
  • Povzbudzujte ich navrhovanými témami. Samozrejme, nechceme, aby k nám študenti chodili bezúčelne, ale niekedy potrebujú pomoc s identifikáciou typov otázok a obáv, ktoré je vhodné priniesť vám počas úradných hodín. Za týmto účelom skúste zakončiť niekoľko prvých triednych stretnutí prehľadom kľúčových tém, ktoré prepojíte s typmi otázok týkajúcich sa pracovného času, ktoré môžu vzniknúť.Zdôrazňujeme, že úradné hodiny nie sú východiskom pre paniku zo zadania na poslednú chvíľu, ale bežnou súčasťou úspešnej navigácie v kurze. Táto prax neodstraňuje úzkosť súvisiacu s prokrastináciou, ale modeluje produktívne zručnosti študentov pri dosahovaní vašich vlastných cieľov súvisiacich s kontrolou obsahu. Ak hľadáte ďalšie nápady týkajúce sa účasti na úradných hodinách, odporúčame vám prečítať si túto užitočnú odpoveď v stĺpci s radami pre profesora „All By My Lonesome“ z Vanderbilt University s ďalšími odkazmi na zdroje.
  • Zvýraznite ďalšie zdroje kampusu, aby ste ich mohli vycentrovať. Keď budete pokračovať v predstavovaní kľúčov k úspechu v prvom týždni vyučovania, venujte nejaký čas zvýrazneniu rôznych zdrojov kampusu, o ktorých si myslíte, že by mohli byť obzvlášť užitočné vo vašom kurze – ako napríklad Študentské centrum úspechu, Poradenské centrum, Centrum písania alebo Centrum rozprávania. – alebo ešte lepšie, zdroje, o ktorých vám študenti povedali, že ich v minulosti považovali za užitočné! Rovnako ako v prípade vyššie uvedených tipov, táto prax môže byť užitočná najmä pre študentov z marginalizovaných skupín identity alebo prostredia, ale všetci študenti budú mať prospech z povedomia o zdrojoch a o tom, že ich inštruktor sa zaujíma o rôzne spôsoby, ako môžu byť úspešní na UNCG.

  Nemusíte byť odborníkom na všetky zdroje dostupné pre študentov, ale aj to, že na začiatku semestra ponúknete niekoľko všeobecných návrhov, môže pomôcť vašim študentom vedieť, že venujete pozornosť rôznym potenciálnym výzvam, ktoré môžu mať. počas semestra, čo môže pomôcť vytvoriť inkluzívne vzdelávacie prostredie. Môžete sa napríklad chcieť podeliť so študentmi o novom študijnom priestore pre opatrovateľov v knižnici Jackson pre študentov, zamestnancov a vyučujúcich, ktorí potrebujú pracovať alebo študovať s malými deťmi. V prípade otázok o novom priestore môžete navštíviť referenčný pult na hlavnom poschodí knižnice.

  16. týždeň: Šťastný nový rok! Naše novoročné tipy na vyučovanie sa zameriavajú na to, aby sme premýšľali o podpore spravodlivého a inkluzívneho vzdelávacieho prostredia na rok 2020 s tipmi na ako mená a anonymita môže prispieť k inkluzívnejšiemu učeniu:

  • Väčšia štruktúra funguje pre väčšinu študentov bez poškodenia tých, ktorí to nepotrebujú. Začíname princípom, ktorý informuje o všetkých tipoch týkajúcich sa rovnosti v triede. Keď budete dokončovať svoje sylaby a premýšľať o vzdelávacích aktivitách na jarný semester, majte na pamäti, že väčšina študentov oceňuje dodatočnú štruktúru a niektorí študenti ju potrebujú, aby sa im darilo. Keď pracujeme na vytváraní inkluzívnejších vzdelávacích prostredí, niekedy najúčinnejšia práca, ktorú môžeme urobiť, je okolo objasnenia očakávaní týkajúcich sa našich kurzov, hodnotení a vzdelávacích aktivít.
  • Modelujte pomocou mien a zdieľania zámen. Obľúbený z tipov na vyučovanie – používanie mien a zdieľanie zámen pomáha podporovať príjemné a inkluzívne vzdelávacie prostredie. Môžete sa ocitnúť v situácii, v ktorej je učenie sa mien všetkých vašich študentov nepraktické, ale ak môžete, skúste použiť užitočné pripomienky, ako napríklad používanie menných stanov alebo požiadanie študentov, aby zopakovali svoje meno pred zodpovedaním otázok, keď sa s nimi zoznámite. Mená sú účinným spôsobom, ako sa spojiť so svojimi študentmi. Zdieľanie vlastných zámen na začiatku semestra je ďalším spôsobom, ako sa spojiť s niektorými študentmi a zároveň modelovať dôležité správanie pre prostredie vašej triedy. Kliknutím sem získate viac informácií o tom, prečo na zámenách záleží, od Úradu pre medzikultúrnu spoluprácu.
  • Povoliť anonymnú účasť. Aj keď pri inkluzívnom vzdelávaní zdôrazňujeme osobné prepojenia, je tiež dôležité uznať, že problémy ako úzkosť a syndróm podvodníka môžu byť pretrvávajúcimi prekážkami zapojenia študentov do našich kurzov. Na dosiahnutie iných cieľov už môžete používať nástroje, ako sú systémy odozvy v triede (klikačky) alebo výstupné lístky, ale tieto môžu byť tiež skvelým spôsobom, ako umožniť účasť študentom, ktorí by sa inak zdráhali zapojiť zo strachu z negatívneho vnímania rovesníkov.

  Ak máte záujem o ďalšie tipy pre inkluzívnu triedu, môžete si prečítať zásady a tipy z tohto nedávneho príspevku v Kronika vysokého školstva. Zvážte tiež vyskúšanie nižšie uvedenej užitočnej série podcastov Komunikácia v triede, ktorá sa vyrába priamo tu na UNCG!

  15. týždeň: V dnešnom bulletine poskytujeme tipy na vyučovanie aj technické tipy, ktoré vám majú pomôcť premýšľať o malých zmenách v kurze, osnovách a dizajne úloh, ktoré môžu pomôcť zlepšiť učenie študentov na začiatku 20. rokov. Čo sa týka našich tipov na učenie, tu je niekoľko tipov zameraných na dizajn, ktoré vám môžu pomôcť podpora transparentnosti vo vašom kurze a dizajne úloh:

  • Nepísané pravidlá. V priebehu posledného desaťročia iniciatíva Transparency in Learning and Teaching (TILT) rozvíja naše chápanie toho, čo pomáha zlepšovať skúsenosti študentov so vzdelávaním. To, čo ich výskum zistil, je dôkazom toho, že pri navrhovaní vzdelávacích skúseností často nechávame oveľa viac naznačené, ako sme chceli. Prostredníctvom svojho výskumu TILT vyvinul dizajnovú skratku, ktorá nám pomôže vyhnúť sa zanechaniu príliš veľkého množstva nepísaných pravidiel v našich kurzoch. Touto skratkou je pristupovať k nášmu dizajnu a výučbe kurzu s ohľadom na tri veci: účel práce, súvisiace úlohy a očakávané kritériá (spolu s príkladmi toho, ako tieto kritériá vyzerajú v praxi).
  • Všetci študenti na rovnakej štartovacej čiare. Keď uvažujeme o týchto dizajnových prvkoch, a to je základná zložka, musíme našim študentom jasne ukázať účel, úlohu a kritériá – v našich písomných popisoch a vysvetleniach. Výskum TILT ukázal, že „keď učitelia komunikujú so študentmi o účeloch, úlohách a kritériách akademickej práce vlastným spôsobom a podľa vlastného uváženia, študenti majú z toho významný a spravodlivý úžitok“ (Winkelmes 2019). Dôraz sa nekladie na pevnú šablónu na transparentnú komunikáciu –, hoci existuje šablóna –, ale dôraz sa kladie na komunikáciu týchto troch hlavných prvkov účelu, úlohy a kritérií. Výsledkom je spravodlivejšia a inkluzívnejšia skúsenosť pre študentov vo vašich kurzoch tým, že im pomôžete vyhnúť sa prekážkam, ktoré sa môžu objaviť prostredníctvom nepísaných pravidiel.
  • Účel, úloha a kritériá. Máme dobré dôvody pre veci, ktoré nútime našich študentov robiť v rámci vzdelávacieho procesu, ale tiež nie vždy tieto dôvody študentom objasňujeme tak, ako by potrebovali. Je aktivita v triede spojená priamo s inými kontextami a naznačuje jej užitočnosť mimo triedy? Je zadanie rozdelené na menšie úlohy, ktoré pomáhajú študentom vyhnúť sa neproduktívnemu vynaloženiu času? Umožňujú moje kritériá študentom zhodnotiť ich úsilie pri práci na zadaní? Toto sú typy otázok, ktoré si ako inštruktori môžeme klásť ako pripomienku, aby sme si ujasnili rozhodnutia, ktoré sme urobili pre učenie sa študentov. Ďalšie usmerňujúce otázky a zdroje nájdete na webovej stránke TILT.

  Keď budete premýšľať o svojich kurzoch na jarný semester, skúste to mať na pamäti Účel. Úloha. Kritériá.

  Ak máte záujem o dizajn online kurzov, zvážte niektoré z nižšie uvedených príležitostí v našej sérii online vzdelávania vrátane naše zasadnutie tretej úrovne 16. decembra , ktorá sa zameriava na používanie riadeného peer review na formatívnu spätnú väzbu k dizajnu online kurzov.

  Týždeň 14: V týždni, v ktorom budeme aj naďalej premýšľať o technológiách a inklúzii v našich vzdelávacích prostrediach, prinášajú tipy pre vyučovanie tento zoznam ústredných bodov pre ako môže diferencovaná výučba pomôcť podporiť spravodlivé a inkluzívne vzdelávacie prostredie:

  • Zamerajte sa na potrebu. Ako pedagogický prístup je diferenciácia o poskytovaní rôznych možností učenia sa na rôznych úrovniach potrieb vo vzdelávacom prostredí. Pre jedného inštruktora je výzvou byť viacerými vecami pre viacerých ľudí, ale stratégie na diferenciáciu vrátane používania adaptívneho vzdelávacieho softvéru môžu inštruktorovi pomôcť zamerať sa na poskytovanie možností, ktoré študujúcemu zodpovedajú na úrovni jeho potrieb.
  • Zamerajte sa na kompetenciu. Požadovaním zamerania sa na konečný cieľ – výsledky vzdelávania – diferenciácia pomáha udržať zameranie na dosiahnutie zručností a kompetencií, a nie na hodnotenie založené na ich správnom dosiahnutí na prvýkrát. Rôzni študenti sa budú venovať rôznym témam a zručnostiam rôznym tempom a diferenciácia zahŕňa túto myšlienku, pretože sa nakoniec snaží posunúť všetkých študentov smerom ku kompetenciám.
  • Zamerajte sa na rastové myslenie. Jadrom zamerania sa na potreby aj kompetencie je podpora a oslava rastu mysle u študentov. Nie každý začína na rovnakom mieste a nie každý sa pohybuje rovnakou rýchlosťou, ale každý je schopný naučiť sa látku v našich kurzoch. Diferenciácia je o tom, aby táto vyhliadka bola pre našich študentov na rôznych úrovniach prípravy menej skľučujúca.

  Okrem budúcotýždňového workshopu o adaptívnom učení a paneli VOISES máte tiež možnosť získať spätnú väzbu o tom, ako pokračovať v propagácii inkluzívneho vzdelávacieho prostredia pomocou našich vzdelávacích štvorcov o rovnosti, diverzite a inklúzii alebo praktizovať nové stratégie v našom druhom Face- To-Face Feedback session v piatok 13. – príďte s novou lekciou alebo aktivitou a my urobíme všetko pre to, aby to nebol nešťastný deň!

  13. týždeň: Ako lístie a teploty stále klesajú, klesá aj energia a pozornosť študentov a inštruktorov. Dnešné tipy sa zameriavajú na používanie obľúbeného obsahu na podporu aktívneho učenia a pomoc študentom pri prekonávaní diaľky:

  • Palivo rýchlo horí na prázdnej nádrži. Udržať študentov zapojených je v tých najlepších časoch ťažké a je to ešte ťažšie, keď sa semester chýli ku koncu. Keď bojujeme proti únave, úzkosti a iným rozptýleniam, je o to dôležitejšie zamerať sa na aktívne učenie ako základ na to, aby študenti precvičovali zručnosti a vedomosti o obsahu, ktoré si počas semestra rozvíjali. Jeden zábavný príklad pochádza z nedávneho príspevku v Kronika vysokého školstva, ktorá popisuje aktivitu, ktorú Dr. Heather Urry používa na využitie halloweenskych cukroviniek a zároveň pestovanie kľúčových lekcií o dizajne výskumných štúdií.
  • Zručnosti z Skittles. V tejto vzdelávacej aktivite po Halloweene dáva Dr. Urry študentom prax s typom experimentálneho dizajnu tým, že ich nechá zbierať údaje v triede, rýchlo zostaviť štatistiky a potom urobiť závery o tom, či údaje podporujú konkrétnu „hierarchiu cukríkov“ inštruktora. .“ Samozrejme, že obsah je relatívne bezvýznamný pre experimentálnu psychológiu, ale dôraz je kladený na to, ako využiť vzrušenie z okamihu na precvičenie dôležitých zručností v disciplíne.
  • Aktívne, inkluzívne a investované. Možno nie všetci máme ten luxus nahradenia EEG a fMRI za Hershey's a Reese's, ale zvážte body na vašich zostávajúcich lekciách, kde môžete zdôrazniť aplikované zručnosti spôsobmi, ktoré čerpajú z príkladov, ktoré môžu byť skutočne vzrušujúcejšie pre viacerých vašich študentov. Ako vždy, môže byť ťažké nájsť populárny obsah, ktorý zahŕňa všetkých študentov – dokonca ani cukríky nie sú vyňaté z tohto záujmu – a mali by sme zvážiť, ako populárny obsah môže prijímať rôznorodá študentská populácia. Cieľom je dostať čo najviac študentov cez opar neskorého semestra a vrátiť sa k tomu, aby sa zapojili do kľúčových výsledkov vzdelávania. Ako príklad v Článok z kroniky uzatvára: „Bezplatná čokoláda tiež nebolí.“

  12. týždeň: Tento týždeň sa tipy na vyučovanie zameriavajú na to, ako pomôcť našim študentom so študijnými zručnosťami, ktoré budú dôležité pre ich nadchádzajúce hodnotenia. V tipoch na vyučovanie často hovoríme o metakognícii a tu je ďalší spôsob, ako pomôcť našim študentom zapojiť sa do metakognitívnych praktík prostredníctvom aktivít, ktoré podporovať reflektívne študijné stratégie:

  • Kognitívne aktívne študijné správanie. Študenti si často zvyknú na to, čo Kathrin Stanger-Hall nazýva „kognitívne pasívne“ študijné stratégie – prezeranie si poznámok, zvýrazňovanie pasáží, sedenie v triede – na rozdiel od „kognitívne aktívneho“ správania (Stanger-Hall 2012). Rovnako ako pri iných stratégiách aktívneho učenia, aktívne študijné správanie zahŕňa študentov, ktorí robia niečo s vedomím, ktoré budú potrebovať na hodnotenie – napríklad vyvíjanie flash kariet na testovanie, fyzické precvičovanie základných zručností alebo písanie vlastných skúšobných otázok. Štúdie, ako napríklad Stanger-Hall, demonštrujú výhody aktívneho študijného správania, ktoré je dôležité pre úspech študentov.
  • Úvahy vedieť/neviem/robiť. V tejto aktivite študenti rozdelia papier do troch stĺpcov – „Čo viem pohodlne“, „Čo ešte neviem“ a „Čo musím urobiť, aby som lepšie porozumel“ – ako spôsob reflexie na konci obdobie, týždeň, modul alebo iná jednotka. Cieľom je prinútiť študentov, aby používali tieto tabuľky na identifikáciu medzier v porozumení s jazykom, ktorý zdôrazňuje aktívne študijné správanie ako kroky, ktoré môže študent podniknúť na preklenutie týchto medzier. Pri vysvetľovaní aktivity môžete zdôrazniť jazyk aktivity a agentúry ako kľúčové pre učenie. Tieto grafy je možné vytvoriť aj digitálne ako príspevky na diskusných fórach alebo ako príspevky, ak sa chcete pokúsiť propagovať tento typ reflexie v online kurze.
  • Obaly na skúšky. Ak sa váš kurz spolieha na skúšky ako hodnotenie učenia sa študentov, potom môžu byť obaly skúšok spôsobom, ktorý študentom pomôže odtrhnúť sa od „kognitívne pasívnych“ prístupov k štúdiu na skúšku. Balíky skúšok žiadajú študentov, aby sa zamysleli nad svojimi predchádzajúcimi stratégiami prípravy na skúšku, zhodnotili, či tieto stratégie pomohli splniť ich očakávania na skúšku, a potom napísali akčný plán pre ďalšiu skúšku. Často je užitočné spojiť aktivitu na obale skúšky s inými zdrojmi a príkladmi stratégií, ktoré môžu doplniť toto kognitívne aktívne študijné správanie.

  Ak máte záujem dozvedieť sa viac o metakognícii, pozrite si tento zdroj z Vanderbilt's Center for Teaching. Ak máte záujem premýšľať viac o otázkach týkajúcich sa hodnotenia, najmä ako nový člen fakulty, zvážte, či sa zajtra ráno nepripojíte k Jodi Pettazzoni na reláciu o hodnotení na úrovni kurzu.

  11. týždeň: Naše literárne krúžky jesenného semestra sú v plnom prúde a čítanie na tento týždeň Ako sa ľudia učia literárny kruh zahŕňal stratégiu, o ktorej som si myslel, že stojí za to sa podeliť v širšom zmysle. V kapitole o vytváraní prostredia sociálneho učenia sa autor hovorí o praktizovaní rovesníckeho vyučovania na základe práce Erica Mazura. Hoci je táto stratégia účinná pre akúkoľvek veľkosť triedy, je obzvlášť vhodná na využitie systémov odozvy v triede a zvyčajne obmedzeného priestoru veľkej prednáškovej sály. Dnešné tipy na vyučovanie reflektujú používanie vzájomného vyučovania na zlepšenie používania systémov reakcie v triede vo veľkých kurzoch:

  • Systémy odozvy v triede a hodnotenie triedy. Jadro tohto modelu inštruktáže pre rovesníkov sa spolieha na použitie systému odozvy v triede, zvyčajne niečo ako klikací systém, na kladenie otázok s viacerými možnosťami, aby sa overilo, či študent rozumie. Doplnkom k tejto štandardnej technike hodnotenia v triede je, že bez ohľadu na percento správnych odpovedí inštruktor požiada študentov, aby svoju odpoveď zdôvodnili svojim rovesníkom predtým, ako odpovedia na rovnakú otázku znova. Cieľom je prinútiť študentov, aby si najprv prepracovali logiku svojej odpovede, a potom môže inštruktor pomôcť študentom vysvetliť akékoľvek zostávajúce ťažkosti. Počiatočné pokusy o inštruktáž rovesníkov si budú vyžadovať veľa logistickej podpory, ale opakované pokusy budú čoraz bezproblémovejšie, keď to študenti začnú považovať za štandardnú reflexívnu prax.
  • Dôkaz o hodnote vysvetleného uvažovania a konštrukcie porozumenia. Práca Erica Mazura (Crouch a Mazur 2001) preukázala jasné výhody v krátkodobom horizonte so zlepšením reakcií študentov v dôsledku inštruktáže rovesníkov, ale dôležitejší dôkaz pochádza z preukázania, že tieto zlepšenia sa vzťahujú na následné, koncepčne súvisiace otázky. . Snáď najzaujímavejším prínosom tohto prístupu z výskumu je dôkaz, že táto metóda pomáha skupinám, v ktorých žiadny zo študentov pôvodne neposkytol správnu odpoveď (Smith et al 2009). Tieto dôkazy naznačujú, že v tejto stratégii je viac než len hodnota vysvetlenia správneho uvažovania, pretože sa môže stať, že študenti sú kolektívne lepší v budovaní vlastného porozumenia prostredníctvom diskusie. Ak už používate systémy odozvy v triede alebo o tom uvažujete, zvážte pridanie tohto kroku s inštrukciami pre kolegov, aby ste zlepšili učenie študentov.

  Ak sa vám páčia tieto typy tipov, zvážte, či sa k nám nepripojíte do jedného z našich literárnych kruhov, kde skúmame celý rad pedagogických tém vrátane týchto osvedčených postupov učenia založených na dôkazoch. Na jar sa opäť rozbehnú ďalšie literárne kruhy, takže si pozrite zoznam kníh v našom pláne na roky 2019 – 2020 a čakajte na prihlášky v blízkej budúcnosti! Alebo, ak už niektoré z týchto postupov implementujete, ale máte otázky o tom, ako dobre to funguje, zvážte niektoré z nižšie uvedených možností na uľahčenie pozorovania.

  10. týždeň: Vitajte späť z jesenných prázdnin! Dnešné tipy vychádzajú z minulotýždňového spracovania produktívnej spätnej väzby a hľadajú spôsoby, ktorými môžete pomôcť pri zostavovaní budúcich úloh, ktoré študentom pomôžu myslieť na učenie ako na proces. David Gooblar vo svojej nedávnej knihe The Missing Course hovorí o niekoľkých stratégiách, ako pomôcť našim študentom prestať vidieť úlohy izolovane a namiesto toho spájať rôzne vzdelávacie skúsenosti, ktoré rozvíjajú zručnosti a schopnosti prostredníctvom úsilia študentov. Tu je niekoľko jeho tipov, ktoré pomôžu študentom zamerať sa na proces, ktorý je ústredným bodom učenia:

  • Príklady minulých študentských úloh a konceptov. Tento tip je užitočný vo viacerých kontextoch – ukazovanie príkladov minulých zadaní študentom je odporúčaný postup, ktorý študentom pomôže vidieť rozsah kvality a nastaviť očakávania – dôraz sa však kladie na používanie minulých zadaní na demonštráciu procesu. Ako hovorí Gooblar, študenti sú často oveľa ochotnejší byť kritickejší k práci iných ako k svojej vlastnej práci, takže používanie (správne anonymizovaných) prác z predchádzajúcich semestrov môže byť skvelým spôsobom, ako získať trochu podnietenia, ktoré pomôže zapáliť vnútorného editora. vo svojich študentoch. Potom, keď ich pripravíte na diskusiu, môžete na nich obrátiť pozornosť a prinútiť ich, aby sa zamysleli nad ich vlastným úsilím pri práci na zadaní. Gooblar tiež naznačuje, že tí najodvážnejší z nás by mohli použiť náš vlastný výskumný proces ako príklad pre našich študentov, ale to je príliš strašidelné na to, aby som o tom premýšľal blízko Halloweenu!
  • Vyhlásenia cieľov a volieb. Ďalšie odporúčanie pochádza z práce Jody Shipkovej, ktorá zvažuje použitie reflexívneho komentára zameraného na proces popri dokončení úlohy, ktorú nazýva „výroky o cieľoch a rozhodnutiach“. Táto metaúloha vyžaduje od študentov, aby uvažovali a písali o svojich konkrétnych cieľoch, keď reagujú na zadanie a rozhodnutia, ktoré urobili v snahe dosiahnuť tieto ciele. Cieľom je opäť pomôcť študentom premýšľať o procesoch, ktoré sú pre učenie kľúčové, a zároveň zviditeľniť ich vlastnú činnosť a rozhodnutia (pre seba aj pre nás). Rovnako ako pri akejkoľvek inej úlohe bude potrebné študentov oboznámiť s účelom týchto vyhlásení, ale úsilie vynaložené na to, aby ste jasne vyjadrili svoj zámer pri použití takejto úlohy, ešte viac zdôrazní význam cieľov a možností.

  Dúfame, že ste si všetci užili osviežujúce jesenné prázdniny a tešíme sa na vás na niektorých programoch a podujatiach, ktoré pripravujeme v rámci tohto rušného obdobia v tomto semestri!

  9. týždeň: Počasie sa konečne začína podobať na jeseň a s jesennými prestávkami na nás, tipy na vyučovanie zvažujú niektoré osvedčené postupy súvisiace s poskytovaním spätnej väzby, pretože mnohí z nás sa snažia pochopiť, čo robiť s výkonmi študentov v priebežnom hodnotení. . Za týmto účelom sa obraciame na prácu dvoch vedcov o spätnej väzbe a podpore samoregulovaného učenia (Nicol a Macfarlane-Dick, 2006). Či už sú vašimi hodnoteniami skúšky, písomky alebo iné prístupy, ktoré sa hodia na formatívnu spätnú väzbu, zvážte, ako by ste mohli použiť nasledujúce tipy na podporu konštruktívnejšieho a zmysluplnejšieho zapojenia sa do vašej spätnej väzby. Tu je niekoľko z nich zásady dobrej spätnej väzby:

  • Vysvetlite, čo je dobrý výkon. Aj keď sa nám to ako inštruktorom môže zdať samozrejmé, pre študentov môže byť ťažké pochopiť rozdiel medzi tým, čo robili, a typom výkonu, ktorý by preukázal zvládnutie potrebných zručností a konceptov. Aj keď to nemusí byť váš prípad, oplatí sa chvíľu zvážiť, ako môžete zaviesť spätnú väzbu z hľadiska toho, ako vyzeral dobrý výkon v hodnotení. Pomocným nástrojom na to môžu byť rubriky, ale môžete to urobiť aj tak, že zhodnotíte hodnotenie s celou triedou s orientáciou na charakteristiky dobrého výkonu.
  • Uľahčiť rozvoj sebahodnotenia a reflexie. Študenti môžu dosiahnuť výsledky len vtedy, ak pochopia, ako vyzerá dobrý výkon, ale napredovať môžu len vtedy, ak sú schopní reflektovať aj svoj vlastný výkon pri učení. Vieme, že niekedy študenti jednoducho nevynakladajú námahu a niekedy sa snažia cvičiť správnym spôsobom, aby dosiahli úspech, ale kľúčom je prinútiť ich, aby sami premýšľali o týchto výzvach (a potom určili stratégie, ako sa dostať tam, kde chcú byť do konca kurzu). Zvyčajným návrhom na dosiahnutie tohto cieľa je implementácia doplnkového zadania pre extra kredit alebo príležitosti, ktoré požiada študentov, aby reagovali na vašu spätnú väzbu a/alebo uvažovali o svojom vlastnom výkone.
  • Poskytnite príležitosti na odstránenie priepasti medzi súčasným a požadovaným výkonom. Reflexívne aktivity sú jedným zo spôsobov, ako získať produktívnejšie zmeny z vašej spätnej väzby, ale existujú aj iné spôsoby, ako povzbudiť študentov, aby premýšľali v zmysle neustáleho zlepšovania. Ak je to logisticky možné, študenti sa najviac zamerajú na spätnú väzbu, keď sa objaví nadchádzajúci podnet na to, aby tak urobili – prepracovanie a opätovné odoslanie úlohy alebo iné príležitosti na vzdelávanie, ktoré sa zameriavajú na vylepšenia pre ďalšiu úlohu. Aj keď si budete musieť naplánovať túto stratégiu, aby ste mohli spravovať svoje vlastné očakávania týkajúce sa hodnotenia a spätnej väzby, návrh hodnotenia so zameraním na to, ako chcete, aby vaši študenti použili vašu spätnú väzbu, môže znížiť frustrujúci pocit, že svoju spätnú väzbu kričíte do prázdna. .

  Môžete si prečítať celý článok a preskúmať všetkých sedem ich princípov.

  Keď už hovoríme o spätnej väzbe... ak hľadáte spätnú väzbu na niektoré z vašich vlastných postupov, či už súvisiace so strednodobými úlohami alebo inak, zvážte, či sa k nám budúci piatok nepripojíte na ďalšom stretnutí Face-to-Face Feedback vo Fakultnom centre. Ak máte väčší záujem o širšie zmeny dizajnu, ktoré sa týkajú vašich vzdelávacích výstupov, zvážte registráciu do inkubátora jesenných prestávok. Možno máte jasnú predstavu, ale potrebujete pomoc s technickými aspektmi implementácie vášho prístupu. V takom prípade sa 18. dňa uskutoční aj nadchádzajúca relácia Drop-In pre vzdelávacie technológie.

  8. týždeň: The Teaching Tips urobia tento týždeň krok späť a predstavia novú sériu z Teaching Innovations Office, ktorá sa zameriava na pedagogické hodiny priamo z úst našej fantastickej fakulty UNCG:

  Zelená obrazovka s tímom TIO

  V tejto novej sérii sa TIO rozpráva s členom fakulty o ich skúsenostiach a postrehoch týkajúcich sa konkrétnej pedagogickej témy – háčik je v tom, že to robíme so starostlivo formulovanými otázkami, ktoré naznačujú sériu chaotických scén, ktoré sa dejú na zelenej lúke. obrazovka za nimi!

  Čia je to vlastne linka? sa stretáva s pedagogikou na zelenej obrazovke s tímom TIO!

  Pridajte sa k nám v tejto epizóde, keď sa zhovárame s Dr. Bonnie Yarbrough (oddelenie angličtiny) o jej stratégiách úspešného učenia sa v online prostredí vrátane toho, ako podporiť komunitu učenia a vytvoriť úspešnú skupinovú prácu.

  Ak sa chcete o seriáli dozvedieť viac – alebo máte záujem pridať sa k nám na epizódu! – môžete nás kontaktovať na [email protected]

  7. týždeň: Aj vás, ako aj mnohých iných, možno nedávno prekvapil tento článok v New York Times o biznise, ktorý stojí za službami písania papiera. Akademická integrita je neustálym problémom nás všetkých a táto nová verzia starého problému predstavuje nový súbor obáv z podvádzania. Dnešné tipy na vyučovanie nie sú o tom, ako priamo bojovať s týmto potenciálnym novým problémom, ale namiesto toho čerpáme z práce Jamesa Langa Cheating Lessons: Learning from Academic Dishonesty, aby sme zdôraznili, ako môže podpora vnútornej motivácie pomôcť znížiť príležitosti a stimuly podvádzať v našich kurzy:

  Podpora vnútornej motivácie prostredníctvom otázok. Primárny ústredný bod pre zníženie podvádzania v lekciách podvádzania – podpora vnútornej motivácie – je tiež ten, ktorý Lang uznáva, že je najťažšie dosiahnuť, pretože predstavuje aj cieľ, ktorý väčšina z nás už považuje za prvoradý. Ako vzbudíme u našich študentov záujem o učenie samo o sebe? Lang nám dáva jednu užitočnú optiku pre túto výzvu, ale v jeho zameraní na premýšľanie o tom, ako pristupujeme k kladeniu otázok s našimi študentmi. Predstavuje dve možnosti: (1) skombinovať obsah kurzu s otázkami, ktoré si vaši študenti prinesú do kurzu sami, a/alebo (2) položiť autentické, chaotické otázky, ktoré ich zaujmú a inšpirujú. Možno na tom už pracujete, takže vedzte, že táto stratégia je skvelý spôsob, ako dosiahnuť viacero vzdelávacích cieľov súčasne.

  Okamžité otázky. Jedným zo spôsobov, ako štruktúrovať otázky, ktoré kladieme našim študentom, aby sme podporili ich vnútornú podstatu, je zamerať sa na bezprostrednosť pomocou času, miesta a osobných skúseností. Keď to má zmysel, skúste dať do súvisu obsah kurzu s udalosťami a problémami, ktoré vaši študenti zažívajú v reálnom čase v danom semestri, v miestnej komunite UNCG a Greensboro, alebo s inými aspektmi skúseností študentov, ktoré vám prinášajú. kurz.

  Interdisciplinárne otázky. Čím viac budeme od našich študentov žiadať, aby načrtli súvislosti vo svojom vlastnom učení ako študenti UNCG, tým viac pomôžeme ich dlhodobej pamäti a učeniu. Našťastie táto stratégia tiež pomáha podporovať vnútornú motiváciu a znižovať príležitosti na podvádzanie. Ak je to na vašom kurze možné, otvorte priestor v zadaniach alebo hodnoteniach pre študentov, aby prepojili svoje učenie s inými skúsenosťami na akademickej pôde. Tento prístup môže byť najjednoduchší v oddeleniach a programoch so zabudovanou interdisciplinaritou, ale môžete tiež čerpať z kategórií Gen Ed v pokročilejších kurzoch alebo zo skúseností v rámci iných kurzov. Budete vedieť, aké možnosti vám môžu pomôcť, aby ste začali klásť typy otázok, ktoré podporujú vnútornú motiváciu.

  Ak chcete hovoriť viac o podpore vnútornej motivácie vo svojich kurzoch, zvážte konzultáciu s nami. Ak sa chcete dozvedieť viac o akademickej integrite na UNCG, zvážte vyskúšanie tejto epizódy Teach’n Tips Podcast s Robertom Barkerom a Mitchom Croattom. Ak máte záujem preskúmať novú technológiu, ktorá vám môže pomôcť pri problémoch s podvádzaním v online kurzoch Canvas, pozrite si nižšie uvedenú príležitosť pilota Respondus Monitor.

  6. týždeň: V rozhovore na našej nedávnej relácii Face-to-Face Feedback sa inštruktor pýtal, ako lepšie rozpoznať a osláviť úsilie študentov, keďže sa nezdalo, že existujúce stratégie majú vplyv na postoj študentov. Za týmto účelom, aj keď sme si všimli, že dnes máme stretnutie o používaní odznakov v triede, dnešné tipy na vyučovanie sa zameriavajú na malé spôsoby, ako rozpoznať a osláviť úsilie študentov vo vzdelávacom prostredí:

  • Uznať kompetenciu a proces. Často sa zameriavame na preukázanie kompetencie ako podmienku pochvaly a má to veľký zmysel. Môže byť nesmierne obohacujúce pracovať na dosiahnutom výsledku učenia a potom získať pozitívnu spätnú väzbu za toto úsilie a vyššie vzdelanie je na to dobre štruktúrované. Tam, kde pravdepodobne všetci môžeme urobiť lepšie, je tiež rozpoznanie procesu učenia. Učenie si vyžaduje úsilie a našim študentom môžeme pomôcť, ak je naša spätná väzba zameraná na túto realitu a oslavuje ju. Táto rada sa pekne spája so zavedenou stratégiou lešenia našich vzdelávacích aktivít, čo nám dáva viac príležitostí na spätnú väzbu o procese.
  • Odznaky, ktoré rozpoznávajú proces a pokrok. Digitálne odznaky alebo mikropoverenia môžu byť pozitívnym spôsobom, ako rozpoznať progresívne úspechy v kurze. Môžu pomôcť pri poklone študentovho úsilia spôsobom, ktorý sa odlišuje od bežného procesu hodnotenia. Odznaky, najmä ak sú spojené so zručnosťami, na ktorých rozvíjaní študenti pracovali počas viacerých aktivít a úloh, poskytujú nový spôsob, ako rozpoznať úsilie študentov. Ešte lepšie je, že Canvas ponúka spôsob, ako automatizovať udeľovanie odznakov prostredníctvom modulov na základe podmienok, ktoré si nastavíte ako inštruktor.
  • Stále plávaj. Inštruktor, ktorý na začiatku položil dnešnú provokujúcu otázku, naznačil, že štandardné formy uznania úsilia študentov sú nedostatočné, ale existuje veľa dôkazov, ktoré naznačujú, že špecifická, cielená pochvala v kurze má pozitívny vplyv na motiváciu študentov a klímu v triede. (V tomto bode sú obľúbené tipy na vyučovanie Iskra učenia zdôrazňuje výrazný efekt pozitívnej, povzbudzujúcej spätnej väzby o kompetenciách a schopnostiach.) Ak už dávate konkrétnu pochvalu, ktorá uznáva úsilie v procese učenia, tak ako ten, kto sa pýta, potom nasledujte Dori z Hľadá sa Nemo's rada a "len plávať ďalej!"

  Opäť, ak odznaky znie ako zaujímavá možnosť, odporúčam vám zastaviť sa na dnešnom rannom stretnutí o odznakoch vo Fakultnom centre. V opačnom prípade si pozrite ďalšie skvelé programy, spoločenské stretnutia a možnosti financovania na obzore!

  5. týždeň: Tipy na tento týždeň čerpajú z novej knihy Davida Gooblara, ktorý píše rubriku „Pedagogika neviazaná“ do Kroniky vysokoškolského vzdelávania, ktorú mi odporučila jedna z našich fakúlt. Kniha, Chýbajúci kurz: Všetko, čo vás nikdy nenaučili o vysokoškolskom vyučovaní, zahŕňa sériu obľúbených – od autonómie študentov až po poskytovanie lepšej spätnej väzby výučbe v búrlivých časoch – ale dnešné tipy pochádzajú z jeho prieskumu, ako riešiť odpor k stratégiám aktívneho učenia:

  • Aktívne učenie ako kooperatívne učenie. Prvá vec, ktorú si treba zapamätať, je, že odpor k aktívnemu učeniu je normálny a očakávaný. Všetci si zvykáme na vzorce správania a vzory správania v prostredí učenia nie sú iné. Nemôžete predpokladať, že sa zapojíte, aj keď literatúra objasňuje výhody učenia študentov. David Gooblar radí „správať sa k študentom ako ku kolegom, ktorých spoluprácu potrebujete“, pretože úspech si vyžaduje ich aktívnu účasť. Gooblar odporúča požiadať študentov, aby si spomenuli na časy, kedy sa naučili najviac – akademické alebo iné – ako spôsob, ako otvoriť konverzáciu o aktívnom učení.
  • Ísť príkladom. Aktívne učenie vyžaduje od študentov, aby boli zraniteľní vzhľadom na ich súčasný nedostatok porozumenia, preto je dôležité, aby boli transparentní v súvislosti s výzvami vzdelávacieho procesu. Časť tohto tlaku môžete zmierniť tým, že študentom predložíte silné príklady úspechov predchádzajúcich študentov. Komentované príklady minulej práce študentov študentom ukazujú, čo je možné s ich vlastnými vzdelávacími procesmi, a zároveň pomáhajú byť transparentné, pokiaľ ide o hodnotenie vo vašom kurze.
  • Ísť príkladom. Výskum ukázal, že najdôležitejším determinantom participácie v triede je dôvera študentov a vnímanie triednej klímy (Fassinger 1997), takže jednou z našich najvýznamnejších výziev na podporu aktívneho učenia je podpora inkluzívneho učenia. Opäť sa snažte byť otvorení, pokiaľ ide o výzvy vzdelávacieho procesu, a zároveň oslavujte úsilie študentov a kolektívny pokrok v učení, pretože to môže pomôcť vytvoriť kultúru rešpektu.

  Ak pociťujete odpor k aktívnemu učeniu, vždy nás môžete kontaktovať tu na UTLC a požiadať o konzultáciu alebo pozorovanie v triede. Môžete sa k nám pridať aj tento piatok, aby ste si zacvičili a získali priamu spätnú väzbu na stretnutí Face-to-Face Feedback vo Fakultnom centre.

  4. týždeň: V týždni, v ktorom budeme aj naďalej premýšľať o technológiách a inklúzii v našich vzdelávacích prostrediach, prinášajú tipy pre vyučovanie tento zoznam ústredných bodov pre ako môže diferencovaná výučba pomôcť podporiť spravodlivé a inkluzívne vzdelávacie prostredie:

  • Zamerajte sa na potrebu. Ako pedagogický prístup je diferenciácia o poskytovaní rôznych možností učenia sa na rôznych úrovniach potrieb vo vzdelávacom prostredí. Pre jedného inštruktora je výzvou byť viacerými vecami pre viacerých ľudí, ale stratégie na diferenciáciu vrátane používania adaptívneho vzdelávacieho softvéru môžu inštruktorovi pomôcť zamerať sa na poskytovanie možností, ktoré študujúcemu zodpovedajú na úrovni jeho potrieb.
  • Zamerajte sa na kompetenciu. Požadovaním zamerania sa na konečný cieľ – výsledky vzdelávania – diferenciácia pomáha udržať zameranie na dosiahnutie zručností a kompetencií, a nie na hodnotenie založené na ich správnom dosiahnutí na prvýkrát. Rôzni študenti sa budú venovať rôznym témam a zručnostiam rôznym tempom a diferenciácia zahŕňa túto myšlienku, pretože sa nakoniec snaží posunúť všetkých študentov smerom ku kompetenciám.
  • Zamerajte sa na rastové myslenie. Jadrom zamerania sa na potreby aj kompetencie je podpora a oslava rastu mysle u študentov. Nie každý začína na rovnakom mieste a nie každý sa pohybuje rovnakou rýchlosťou, ale každý je schopný naučiť sa látku v našich kurzoch. Diferenciácia je o tom, aby táto vyhliadka bola pre našich študentov na rôznych úrovniach prípravy menej skľučujúca.

  Okrem budúcotýždňového workshopu o adaptívnom učení a paneli VOISES máte tiež možnosť získať spätnú väzbu o tom, ako pokračovať v propagácii inkluzívneho vzdelávacieho prostredia pomocou našich vzdelávacích štvorcov o rovnosti, diverzite a inklúzii alebo praktizovať nové stratégie v našom druhom Face- To-Face Feedback session v piatok 13. – príďte s novou lekciou alebo aktivitou a my urobíme všetko pre to, aby to nebol nešťastný deň!

  3. týždeň: Dôležitou súčasťou diskusií v triede je vytvorenie kolektívnych smerníc pre produktívnejšie interakcie s rovesníkmi. Diskusie nikdy nebudú imúnne voči konfliktom, ale spôsob, akým ich nastavíte, výrazne uľahčí inkluzívnejšie vzdelávacie prostredie. Dnešné tipy čerpajú z práce Brookfielda a Preskilla, Diskusia ako spôsob vyučovania, prezentovať ich štyri účely diskusie ako nástroj na otvorenie rozhovorov o usmerneniach a očakávaniach diskusie:

  • Budovanie kritických zručností. Často je dôležité zdôrazniť, že diskusie sú len zriedka priestorom pre definitívne správne a nesprávne odpovede. Môžu existovať správne a nesprávne odpovede, ale existujú lepšie kontexty na prácu s týmito schopnosťami. Keď zavedieme diskusie do našich tried, bude užitočné, ak sa vyhneme pocitu, že študenti môžu vyhrať nad svojimi rovesníkmi, a namiesto toho sa zameriame na kritické skúmanie zvažovaných tém.
  • Podpora sebauvedomenia. Ďalším úzko súvisiacim účelom diskusie je pomôcť zvýšiť sebauvedomenie študentov a schopnosť sebakritiky. Ak tento účel uvedieme od začiatku, pomôžeme zdôrazniť, že pri učení sa musíme robiť chyby a že naši kolegovia a kolegovia sú v tomto procese učenia spojencami.
  • Oceniť rôznorodosť pohľadov. V krátkom tipe na výučbu je toho príliš veľa na to, aby sa dalo pokryť všetko, čo súvisí s budovaním inkluzívneho vzdelávacieho prostredia, ale diskusie môžu byť dôležitým miestom pre túto prácu. Zdôraznite rozdiely v perspektíve, učenie, ktoré môže pochádzať zo zapájania sa do odlišností, a dôležitosť pochopenia vplyvu, ktorý majú slová človeka na ostatných.
  • Katalyzovanie informovanej akcie. Štvrtý a posledný účel diskusie Brookfielda a Preskilla nám pripomína, aby sme našim študentom pripomenuli, že diskusie nie sú izolované, oddelené vzdelávacie skúsenosti. Môže byť ľahké upadnúť do pasce a myslieť si, že po skončení diskusií sa všetko skončí. Učenie, ku ktorému dochádza v diskusiách, možno ľahko prepojiť s inými aktívnymi a zážitkovými vzdelávacími aktivitami, ale študenti môžu potrebovať vašu pomoc pri vytváraní týchto spojení.

  Už je to pár rokov, čo Dr. Brookfield navštívil náš kampus, no záznam jeho relácie o diskusiách na našej stránke stále nájdete tu. Niekoľko vzorových pokynov, ktoré môžete použiť na otvorenie konverzácie vo vašej triede, nájdete v tomto zdroji z University of Michigan. Ak uvažujete o tom, že by ste vyskúšali nový spôsob zavádzania diskusií, existuje veľa spôsobov, ako získať prax a spätnú väzbu o svojich pedagogických prístupoch, či už predtým, ako ich zavediete do svojich tried, alebo keď ich implementujete.

  2. týždeň: Na začiatku vyučovania si osvojíme niektoré staré obľúbené tipy, ktoré pochádzajú od Sarah Rose Cavanaghovej, ktorá minulý rok navštívila UNCG, vo svojej knihe The Spark of Learning. Dnešné tipy sa zameriavajú na rady z neurovedy o emóciách o tom, ako môže pozornosť afektovať pomôcť urobiť dobrý prvý dojem na kurze:

  Dôvera a optimizmus. Cavanagh cituje prácu sociálnej psychologičky Nalini Ambadyovej, ktorá zistila, že afektívne charakteristiky výučby na fakulte vysoko korelujú s hodnotením študentov. Môže to znieť banálne, ale dvoma najlepšími prediktormi pozitívneho hodnotenia boli vnímanie sebadôvery a optimizmu zo strany inštruktora. Ak sa vám dôvera a optimizmus zdajú byť trochu amorfné ako ciele vášho vyučovania, jedna zo stratégií, ako to urobiť, je jednoduchá: priniesť do vyučovania veci, ktoré vás zaujímajú, témy, na ktorých vám záleží. Nadšenie generované komunikovaním obsahu kurzu prostredníctvom šošoviek, na ktorých vám záleží, sa často môže prekladať ako sebadôvera a optimizmus v súvislosti s obsahom a procesom učenia sa študentom.

  Verbálna a neverbálna bezprostrednosť. Ak vás zaujíma, ako to v skutočnosti vyzerá v praxi, zvážte dva typy „bezprostrednosti“ alebo akcií, ktoré prejavia záujem o vašich študentov. Verbálna bezprostrednosť zahŕňa starostlivosť o priame uznanie dobrých príspevkov a oslavu kolektívneho pokroku skupiny – pomocou „my“ a „nás“ – smerom k výsledkom vzdelávania. Neverbálna bezprostrednosť sa sústreďuje na stelesnený záujem – ako je očný kontakt, predklon, pohyb, úsmev alebo vokálne skloňovanie – čo môže byť náročnejšie na praktizovanie (ešte viac v online prostredí!). Zvážte natáčanie sedenia na video alebo nás kontaktujte kvôli pozorovaniu v triede, aby ste získali spätnú väzbu o neverbálnej bezprostrednosti.

  Precvičujte si starostlivosť o seba. Nakoniec, ako mi bolo pripomenuté na nedávnom workshope s učiteľmi, často trávime veľa času rozprávaním sa o tom, aká dôležitá je starostlivosť o celého študenta ako súčasť vysokoškolského vzdelávania, ale mohli by sme tiež nezabudnúť na to, aby sme si rovnakú starostlivosť rozšírili. Či už to znamená byť premyslenejší, pokiaľ ide o odpočinok, výživu, cvičenie a/alebo pravidelné prestoje na dekompresiu, do našich kurzov dokážeme vniesť viac zo seba, keď sa prvýkrát pozrieme na veci, ktoré nás robia šťastnejšími a zdravšími. (A teraz je jednoduchšie začať s týmito praktikami!)

  1. týždeň: Dnešné tipy sa zameriavajú na rôzne stratégie, ktoré pomôžu vašim študentom zvládnuť kognitívnu záťaž na začiatku celého semestra vyučovania. Začiatok semestra je pre každého veľa, preto tu je niekoľko tipov pre zavádzanie obsahu v zvládnuteľných častiach pre študentov:

  • Lešenie. Jedným z prístupov k postupnému zavádzaniu prvkov vzdelávacieho zážitku je lešenie alebo pomoc študentom pri riešení zložitejších zručností alebo úloh poskytovaním diskrétnych podporovaných krokov v procese učenia. Cieľom je, aby ako študent postupuje v úlohách, je pre neho jednoduchšie vykonávať predchádzajúce zručnosti, aby boli schopní lepšie zvládať komplikovanejšie výzvy, ktoré stavajú na týchto základných zručnostiach. Či už ide o základné zručnosti v oblasti písania, čítania a iných komunikačných zručností alebo komplexný disciplinárny obsah, študenti budú mať úžitok z budovania zručností a hodnotenia, ktoré im poskytne základ pre učenie sa vo vašich kurzoch.
  • Uzavretý obsah. Ďalšou verziou vytvárania spravovateľných častí pre študentov je použitie Canvas na moderovanie prístupu k rôznemu obsahu. Ak používate moduly v aplikácii Canvas, zvážte predpoklady a požiadavky – ktoré nájdete pod možnosťami pri úprave modulu – pretože vám umožňujú nastaviť podmienky, za ktorých môžu študenti pristupovať k obsahu v každom jednotlivom module. Tieto nastavenia môžu byť užitočným spôsobom, ako umožniť Canvasu automaticky pomáhať študentom sledovať ich vlastný pokrok v kurze a zároveň potenciálne pomôcť vyhnúť sa ich preťaženiu na začiatku kurzu. Môžete si tiež sami zvoliť, kedy zverejníte každý jednotlivý modul, hoci tento prístup nebude automatizovaný. Ak potrebujete ďalšiu podporu pri nastavovaní týchto funkcií, pozrite si online podporu Canvas alebo sa obráťte na svojich ITC.
  • Cieľavedomá práca. Samozrejme, aj keď je užitočné pomôcť svojim študentom rozdeliť obsah a zručnosti, je tiež dôležité, aby pochopili, prečo na každom z menších krokov záleží. Študenti môžu byť frustrovaní z pocitu zaneprázdnenosti, ak nemajú jasnú predstavu o tom, ako im prax pomôže v ich ašpiráciách. Možno sa vám nepodarí stručne pomenovať všetky možné dôvody, prečo môže byť určitá zručnosť dôležitá pre každého z vašich študentov, ale môže to mať zmysluplný vplyv na prepojenie rozkúskovaného obsahu s celkovým zmyslom pre učenie sa študentov. V modeli WHERE-TO od Granta Wigginsa a Jaya McTigheho WHERE-TO prvé W znamená, že študenti majú pocit Wsem smeruje ich učenie a Why, čo je užitočná pripomienka toho, ako cieľavedomá práca pomáha motivovať študentov.

  32. týždeň: A práve tak, semester sa skončil! V duchu online vzdelávania sa dnešné tipy zameriavajú na uľahčenie produktívnejších online diskusií:

  • Štruktúra a účel. Rovnako ako u väčšiny vecí s online vzdelávaním je oveľa ťažšie opraviť podrobnosti za behu pre diskusie. Vzhľadom na to, že fóra môžu byť s rastúcim počtom ľudí čoraz chaotickejšie, je dôležité mať na pamäti dve veci týkajúce sa štruktúry online diskusií: (1) pedagogický účel a (2) jasné očakávania od občianskych diskusií. V prvom prípade je pravdepodobnejšie, že získate produktívne diskusie, ak vyjadríte, prečo sú diskusie dôležité pre učenie sa študentov. Pomáha podporovať skutočnú angažovanosť, ak dokážete spojiť diskusie priamo s celkovým hodnotením študijných výsledkov kurzu, namiesto toho, aby ste jednoducho tvrdili, že diskusie sú povinnou súčasťou kurzu. Jasný účel môže byť pre produktívne online diskusie rovnako dôležitý ako jasné technické pokyny pre veci, ako sú termíny alebo ako reagovať na príspevok.
  • Štruktúra a očakávania. Druhým dôležitým aspektom štruktúry je stanovenie očakávaní pre interpersonálne dimenzie účasti na diskusných fórach triedy. Nikoho neprekvapí, že internet nám neposkytuje veľa pozitívnych modelov pre digitálny diskurz. Nemalo by sa predpokladať, že vaši študenti budú vedieť, ako sa spojiť so spolužiakmi v online prostredí, preto je dôležité podrobne uviesť vhodnú etiketu a osvedčené postupy účasti. Tiež – akokoľvek by sme si priali, aby sme nemuseli – je dôležité zahrnúť aj dôsledky pre neslušné alebo antisociálne správanie.
  • Viditeľnosť. Ak je participácia a angažovanosť aj naďalej problémom – ako to často býva –, zvážte, ako často ste viditeľný ako inštruktor v diskusných fórach. Inštruktori modelujú kvalitnú účasť a demonštrujú, že aktivita má zmysel. Pravidelné registrácie sú vhodnejšie ako občasné prívaly odpovedí, pokiaľ ide o zlepšenie účasti študentov prostredníctvom viditeľnosti inštruktorov, takže sa snažte vtlačiť príspevok alebo dva tak pravidelne, ako to len ide.

  Dr. Kristen Betts, hlavná reč tohtoročného TOPPS, je odborníčkou na online diskusie a spätnú väzbu a všetci v našej kancelárii sa tešia, že sa od nej budúci týždeň budú učiť. Dúfame, že sa k nám pripojíte tak, že sa prihlásite do TOPPS tu pred zajtrajším ukončením registrácie. Niektoré stretnutia sú plné, no väčšina z nich má ešte voľné miesta! Ak to nemôžete urobiť budúci týždeň, zvážte prihlásenie do nášho inkubátora dizajnu kurzov pre inštitút, ktorý sa zameriava na dizajn kurzov všeobecnejšie.

  Týždeň 31: Keď sa učitelia, zamestnanci a študenti pripravujú na záverečné skúškové obdobie, tipy na vyučovanie ponúkajú niekoľko úvah o akademickej integrite, podvádzaní a niekoľko jednoduchých tipov, ako obmedziť pokušenie študentov podvádzať:

  • Autentické hodnotenie. Najlepšou stratégiou na obmedzenie priameho podvádzania je navrhnúť hodnotenia, ktoré od študentov vyžadujú, aby preukázali učenie autentickým spôsobom, čo znamená, že hodnotenie od študenta vyžaduje, aby robiť niečo s tým, čo sa naučili v realistickom kontexte. Samozrejme, že to môže byť ťažké urobiť s rôznymi obmedzeniami, najmä v prípade kurzov s veľkým počtom študentov, ale ak sa pristihnete, že znova nariekate, že musíte minúť cenný mozgový priestor na boj proti podvádzaniu, zvážte, ako môžete vytvoriť autentickejšie hodnotenia pre ďalšej iterácii kurzu. Ak sa chcete dozvedieť viac o autentickom hodnotení, kontaktujte nás na UTLC!
  • Buďte jasní a nadbytoční. Rady na prerobenie hodnotení vám v deň čítania nerobia dobre, ale dobrou správou je, že tu a teraz máme aj tipy na! V poslednej epizóde T'n T Podcast Mitch Croatt, vedúci oddelenia pre chémiu, opísal, ako posilňuje dôležitosť akademickej integrity počas semestra, vrátane tesne pred skúškou, a tiež zdôraznil preventívne opatrenia, ktoré prijal, aby uistite sa, že podvádzanie nezostane neodhalené. Kľúčovým posolstvom pre neho je, že sa stará o akademickú integritu, pretože oceňuje prácu, ktorú študenti vkladajú do svojho učenia, a preto bude ostražitý pri ochrane tejto práce – posolstvo, ktoré stojí za to opakovať znova a znova!
  • Zmena poradia otázok vo viacerých verziách. Jednou z konkrétnych stratégií, ktoré Mitch obhajuje v epizóde podcastu, najmä v tých kontextoch, v ktorých je potrebná skúška s viacerými možnosťami, je poskytovanie viacerých verzií skúšky s rovnakými otázkami v rôznom poradí. Táto stratégia si vyžaduje určité úsilie zo strany člena fakulty na prípravu viacerých kľúčov odpovedí, ale je to jasný spôsob, ako zdôrazniť dôležitosť akademickej integrity a obmedziť pokušenie podvádzať.

  Odporúčame vám pozrieť si nedávnu epizódu T’n T Podcast, kde nájdete celý rozhovor o akademickej integrite s Mitchom a Robertom Barkerom z Úradu pre práva a povinnosti študentov. Ak máte pretrvávajúce otázky o akademickej integrite na UNCG, môžete sa pozrieť na stránku OSRR. Ak chcete začať premýšľať o autentickom hodnotení pre budúce semestre, zvážte prihlásenie do letných inštitútov – uvedených nižšie – ktoré podporujú (pre)vývoj online, hybridných a prezenčných kurzov.

  30. týždeň: Toto ročné obdobie je skvelý čas na reflexiu – viete, so všetkým voľným časom, ktorý máme v posledných týždňoch semestra – a preto sa tento týždeň tipy na vyučovanie zameriavajú na precvičovanie reflexie vo vyučovaní. Zdieľame prácu Dr. Stephena Brookfielda o kriticky reflektívnom učení, v ktorom navrhuje štyri šošovky na zapojenie sa do kritickej reflexie vyučovania:

  • Autobiografie. Sebareflexia je základom kritickej reflexie. Naše vlastné skúsenosti sú silnými sprievodcami a nástroje, ako sú učebné časopisy alebo portfóliá, môžu pomôcť usporiadať naše myšlienky tak, aby sa naše vyučovanie zlepšilo z kurzu na kurz, semester na semester. Ďalšie šošovky pomáhajú stavať na týchto postrehoch a pomáhajú nám začleniť iné perspektívy do našich úvah.
  • Oči študentov. Pohľad študenta je často spojený s hodnotením kurzu, ale mnohé z našich existujúcich stratégií hodnotenia v triede možno použiť aj ako podnety na úvahy. Kde sa študenti snažili pochopiť cieľ tejto jednej úlohy? V ktorej časti kurzu mali študenti najviac otázok? Kedy sa najviac venovali aktívnym vzdelávacím aktivitám? Môžeme sa zapojiť do úvah očami našich študentov tak, že budeme zvažovať otázky, ako sú tieto.
  • Skúsenosti kolegov. Zatiaľ čo prvé dve šošovky môžu byť súčasťou našich štandardných postupov, môžeme ísť hlbšie preskúmaním ďalších dvoch šošoviek spoločnosti Brookfield, a to aj tak, že budeme hľadať rady a spätnú väzbu od našich kolegov. V závislosti od vašej situácie to môže prísť cez formálny mentorský vzťah alebo to môže byť neformálny rozhovor s cieľom získať nový pohľad na úlohu alebo modul. Navyše tieto interakcie môžu byť upokojujúce v časoch, keď máme pocit, že sme jediní, ktorí zápasia s konkrétnymi problémami v kurze.
  • Teoretická literatúra. Nakoniec nás Brookfield poukazuje na štipendium o výučbe a učení, keď hľadáme odpovede a alternatívy. Pohľad na výskum druhých môže pomôcť zaradiť naše skúsenosti do kontextu, keď o nich uvažujeme, a zároveň nám poskytnúť jazyk na lepšie skúmanie rôznych typov spätnej väzby, ktorú dostávame prostredníctvom týchto rôznych zdrojov. Hoci to Brookfield označuje ako „učenie sa z teórie“, hlavným zameraním kriticky reflektívneho vyučovania pre neho je vziať naše úvahy a uviesť ich do praxe, vrátane zapojenia sa do nášho vlastného učenia a učenia sa.

  29. týždeň: V koordinácii so spustením novej webovej stránky UNCG Accessibility, tieto tipy na vyučovanie pochádzajú zo „7 základných prvkov prístupného obsahu“ na novej webovej stránke. Odporúčame vám, aby ste si prečítali všetky informácie na stránke na sprístupnenie obsahu, ale dnes to zdôrazňujeme používanie nadpisov a štruktúry v digitálnych dokumentoch:

  • Použite predformátované nástroje Heading vo vašom softvéri. Zistíte, že väčšina bežne používaného softvéru – či už je to Microsoft, Google alebo Canvas – prichádza s predformátovanými nástrojmi so zabudovanými systémami poradia a hierarchie, ktoré uľahčujú navigáciu. Ako pri všetkých nástrojoch na zjednodušenie ovládania, táto funkcia pomáha každému ľahšie sa pohybovať vo vašom obsahu a je užitočná najmä pre technológiu čítačky obrazovky.
  • Nadpisy používajte iba pre štruktúru. Hoci predformátované nadpisy poskytujú zmeny veľkosti písma a iných štýlov formátovania, mali by sa používať iba na rozdelenie informácií za účelom ich usporiadania do zmysluplných sekcií. Napríklad štýl „Nadpis 2“ môže mať požadovanú farbu, veľkosť a písmo, ale dôvod na jeho použitie je, ak obsahuje hlavičku hlavnej sekcie alebo inú zmysluplnú sekciu vášho dokumentu/webovej stránky. Podrobnosti o predformátovaných nadpisoch môžete kedykoľvek zmeniť tak, aby zodpovedali vašim štylistickým preferenciám, ale je dôležité, aby sa nadpisy používali iba na štruktúru.
  • Použite iba jeden štýl „Nadpis 1“. Tento štýl sa zvyčajne používa pre nadpis alebo nadpis hlavného obsahu a čítačka obrazovky alebo iné pomocné technológie ho ako taký identifikujú. Z tohto dôvodu by sa tento štýl nemal používať pre žiadne iné nadpisy vo vašom dokumente alebo webovej stránke. Stále môžete zmeniť podrobnosti svojho písma tak, aby zodpovedalo štýlu „Nadpis 1“, ale „Nadpis 1“ by ste mali použiť iba raz.

  Nová webová stránka UNCG Accessibility obsahuje viac informácií o týchto úvahách o formátovaní spolu s množstvom ďalších osvedčených postupov, zásad a ďalších zdrojov. Viac o novej stránke si môžete prečítať nižšie. Odporúčame vám, aby ste si na stránke pozreli akékoľvek otázky týkajúce sa dostupnosti a uložili si stránku ako záložku, keď sa v budúcnosti objavia otázky.

  28. týždeň: Dnes sa Tipy na vyučovanie zameriavajú na jeden typ stratégie na riešenie rastúcej potreby našich študentov študovať a pracovať s učebným materiálom a ich slabnúcej energie (ako aj našej vlastnej), keď sa semester chýli ku koncu. Stratégia, o ktorej dnes uvažujeme, je podpora sebavysvetľovania v triede ako modelu študijného správania:

  • Začnite s Výberom princípu. Sebavysvetlenie – alebo prinútenie sa vyrovnať sa čo robíte s prečo you’re doing it – je súčasťou série aktivít, v ktorých študenti prevezmú rolu inštruktora po tom, ako si s daným materiálom vyvinú určité pohodlie. Je to jedna z verzií klasického konceptu „niečo ste sa naučili, kým to nemôžete naučiť“. Ako inštruktori vieme, že robiť to je ťažšie, ako to študenti vnímajú, takže je dôležité, aby sme tento typ správania podporili, aj keď ide o to, aby sme študentov požiadali, aby si niečo vysvetlili. Dobrým úvodom do konceptu sebavysvetlenia je začať tým, že ho priradíte k niečomu známejšiemu, napríklad k otázke s možnosťou výberu z viacerých odpovedí. Trik je prinútiť študentov, aby prekročili rámec jednoduchého výberu a namiesto toho sa zamerali na rozpracovanie princípu ich výberu. Produkty tejto stratégie môžu byť niečo, čo si študenti nechajú pre seba, zdieľajú s partnerom (viac o tom nižšie) alebo predložia ako „výstupný lístok“ na daný deň.
  • "Prečo to robíš?" Primárna verzia sebavysvetlenia stavia na tých starých tipoch na vyučovanie, ktoré sú obľúbené z metakognície. Zvážte zavedenie aktivity, v ktorej študenti zoberú niečo, čo robia pre váš kurz, a odpovedia na otázku „Prečo to robíte?“ Cieľom sebavysvetlenia je, samozrejme, ísť nad rámec „... pretože ste to zadali vy“ a prinútiť svojich študentov, aby formulovali rozhodnutia, ktoré robia, keď používajú to, čo sa učia vo vašom kurze. Táto stratégia je obzvlášť užitočná, ak máte úlohy, ktoré sú už rozdelené na časti a lešenia, pretože môžete svojich študentov prinútiť premýšľať do hĺbky o veľmi špecifických rozhodnutiach, ktoré robia, a zručnostiach, ktoré rozvíjajú vo vašom kurze.
  • Smerom k rovesníckym pokynom. Predtým, ako zatvoríte svoj e-mail na protest, že „rovesník“ v „peer inštruktáži“ jasne porušuje „ja“ v „sebavysvetlení“, chcem poukázať na inštruktáž rovesníkov ako logický ďalší krok k podpore hodnoty vysvetlenia pre učenie. . Rovnako ako systémy odozvy v triede, ako sú klikery, slúžia na rýchle hodnotenie učenia študentov, môžu byť ešte lepšie, keď k rovnici pridáte vysvetlenie. Skúste požiadať študentov, aby vysvetlili svoje odpovede svojmu susedovi predtým, ako znova odošlete odpoveď na rovnakú otázku, najmä pokiaľ ide o materiál, ktorý je ústredným bodom vášho kurzu. Existuje významný výskum, ktorý podporuje výhody tejto stratégie pre pamäť a učenie študentov.

  Všetky tieto stratégie pochádzajú z jednej z našich kníh Fakultného literárneho krúžku Small Teaching od Jamesa Langa. Tu si môžete prezrieť minulé knihy literárneho krúžku – vďaka užitočnému návrhu jednej z fakúlt z tohto semestra! Sledujte, či sa čoskoro prihlásite do Literárneho krúžku na jeseň 2019!

  27. týždeň: Dnes sa Tipy na vyučovanie v písanej forme odkláňajú a zdôrazňujú dve časti médií, ktoré zdôrazňujú niektoré nedávne obľúbené témy Tipov pre učenie.

  Nižšie nájdete Tech Tidbit o tom, ako vám Canvas môže pomôcť začať premýšľať o adaptívnom a majstrovskom učení s Canvas MasteryPaths. A v bežnom slote Teaching Tips zdôrazňujeme podcast Teach’n Tips a jeho najnovšiu epizódu na zdôrazňujúc rozmanitosť a rastové myslenie v kurzoch STEM:

  T'n T, Teach'n Tips Podcast, sa vracia s rozhovorom s Dr. Iglikou Pavlovou z biológie o nedávnej zmene dizajnu kurzu, ktorú urobila, aby sa zaoberala diverzitou a rastovým myslením na začiatku svojho rozsiahleho úvodného kurzu v Biológia. Pripojte sa k chlapíkovi s tipmi na vyučovanie, ktorý sa rozpráva s Iglikou o tom, čo viedlo k uskutočneniu takej významnej zmeny, aké zdroje pomohli najviac a niektoré počiatočné poznatky o vplyve, ktorý majú zmeny na učenie študentov.

  Ak vás zaujíma viac z podcastu Teach’n Tips, môžete si pozrieť staré epizódy tu a prihlásiť sa na odber nových epizód! Ak máte nápady na epizódy podcastov alebo ak by ste s nami chceli nahrať epizódu, dajte nám vedieť na [email protected]

  26. týždeň: Na listserve bol zaujímavý reťazec e-mailov pre národnú organizáciu vzdelávacích vývojárov na vyšších ed. Témou bolo „Používanie titulu „Dr“ najmä pre profesorky a následná diskusia priniesla niekoľko zaujímavých bodov. Nasledujúce odrážky nie sú ani tak tipmi na vyučovanie, ako skôr podnetom na zamyslenie na túto tému preferencie používania honorifikácií vo vyšších vyd:

  • Ako ma máš volať? V minulosti sme hovorili o identitách študentov a prístupoch k vytvoreniu inkluzívneho prostredia pre rôzne identity, ale ďalšou úvahou je to, čo člen fakulty vyjadruje ako preferovanú formu oslovenia. Poznám profesorov, ktorí trvajú na tom, aby študenti používali titul, ktorý uznáva prácu, ktorá vedie k získaniu doktorátu, ale poznám aj profesorov, ktorí opravujú študentov, ktorí ich označujú ako „profesor“, aby zdôraznili, že s lektormi sa zaobchádza inak. systémom vysokoškolského vzdelávania. Podobne niektorí zachovávajú formálne používanie honorifics, zatiaľ čo iní zisťujú, že im pomáha komunikovať so študentmi, ak podporujú používanie ich krstného mena. Až donedávna by som toto rozhodnutie vždy považoval za osobnú preferenciu, ktorá bola na inštruktorovi.
  • Osobné rozhodnutie v kontexte. Zatiaľ čo osobné preferencie samozrejme riadia toto rozhodnutie inštruktora, ako je to vo všetkých prípadoch, séria odpovedí od fakulty na rôznych pozíciách po celej krajine v tomto nedávnom reťazci e-mailov objasnila, ako sa tieto rozhodnutia prelievajú, keď naši študenti zažívajú rôzne preferencie. naprieč kurzami. Vrodená úcta, ktorú má v triede byť biely muž s cis rodom, poskytuje tejto osobe schopnosť osvojiť si neformálny tón „na základe krstného mena“ so študentmi bez výrazných obáv z podkopania autority. Takáto tendencia však môže viesť aj k tomu, že iné fakulty s identitami, ktoré akademická obec historicky marginalizovala, budú vnímaní ako chladní alebo vzdialení, ak budú trvať na titule, ktorý správne uznáva ich postavenie v inštitúciách vyššieho vzdelávania. Tieto rozhodnutia sú spojené s otázkami moci a v konečnom dôsledku to nemusí byť také jednoduché ako osobné preferencie.
  • Na formách adresy záleží. Neexistuje žiadny spôsob, ako kategoricky tvrdiť, že rôzne formy oslovovania budú pre každého jednotlivého inštruktora dôležité, ale je dôležité uznať, že na nich záleží spôsobom, ktorý odznieva aj mimo našich vlastných stretnutí so študentmi. Existuje mnoho rôznych vplyvov na to, prečo sa cítime viac či menej pohodlne s konkrétnou možnosťou – zázemie, disciplinárne normy atď. – a o tieto veci sa možno oplatí podeliť sa so svojimi študentmi, najmä preto, že interakcie majú tendenciu byť čoraz neformálnejšie vo veku sociálnej médiá. Čokoľvek sa rozhodnete použiť vo svojich kurzoch, zvážte od začiatku zdieľanie so svojimi študentmi, prečo je dôležitý spôsob, akým sa navzájom oslovujeme, a rešpekt, ktorý je s tým spojený.

  Ak vás zaujíma viac o konverzácii, ktorá vyvolala tento týždeň „tip na vyučovanie“, kolega napísal blogový príspevok o diskusii, ktorý nájdete tu. Viac o autorite a identite v triede nájdete v tomto článku z University of Michigan. V semestri je príliš neskoro na to, aby sa to zmenilo, ale dúfajme, že to pomôže začať proces pre budúce semestre. Určite mi to pomohlo zamyslieť sa nad svojimi vlastnými postupmi. Ak sa vám páči tento druh „tipu na vyučovanie“, dajte nám vedieť na [email protected] (a ak sa vám nepáči, dajte nám to tiež vedieť!)

  25. týždeň: Jedným z kľúčových dôvodov používania hier vo vašej triede je neustále tlačiť na študentov, aby prevzali zodpovednosť za svoje vlastné učenie a demonštrovali svoje učenie v kontexte hry. Samozrejme, hranie hier je tiež zábavná zmena tempa v porovnaní s inými aktivitami v triede, ale dnešné tipy na vyučovanie sa zameriavajú na podpora a podpora autonómie študentov:

  • Posun výkonu. Jedným z najpriamejších spôsobov, ako podporiť autonómiu študentov, a možno aj najdesivejším ako člen fakulty, je zapojiť študentov do rozhodnutí súvisiacich s ich učením. Tento článok od Jamesa Langa navrhuje niekoľko spôsobov, ako „ponúknuť študentom možnosť presadzovať určitú mieru kontroly nad vlastným učením“, vrátane generovania skúšobných otázok alebo zostavy triedy, ktorá stanovuje základné pravidlá pre zapojenie sa. Cieľom tu nie je hádzať veci pred očami našich študentov a nechať ich prísť na to, ale aj naďalej zdôrazňovať zodpovednosť, ktorú majú za vlastné učenie. Je dôležité, aby ste boli transparentní a explicitní v tom, prečo je pre vás dôležité dať im právomoc rozhodovať vo vašom kurze.
  • Sila voľby. Jedným zo spôsobov, ako ešte viac zdôrazniť autonómiu a zároveň podporiť rôznorodých študentov, je dať študentom možnosť voľby, ako prejavia svoje učenie. Ak môžu študenti preukázať, že dosiahli výsledky vzdelávania pomocou výskumnej práce alebo komunitného skupinového projektu, potom môže byť posilňujúce a motivujúce dať študentom možnosť. Aj keď tento prístup nemožno brať na ľahkú váhu a študenti budú stále potrebovať veľa smerov, aby ich nepreťažili výberom, existuje niekoľko dobrých dôvodov, prečo zvážiť výber študenta ako súčasť budúceho prepracovania kurzu.
  • Popri úspechoch očakávajte aj neúspechy. Veci nebudú vždy fungovať tak, ako očakávate, keď navrhujete spôsobom, ktorý podporuje autonómiu študentov. Proces učenia je chaotický a neprekvapí vás, že stredoškolský vzdelávací systém nemusí byť najlepšou cestou ku kultivácii autonómnych študentov. Ak plánujete navrhnúť svoj kurz spôsobom, ktorý študentom poskytne väčšiu moc a kontrolu nad vlastným učením, potom budete tiež chcieť premýšľať o tom, ako to zvládnuť, keď veci nejdú dobre. Študenti sa cítia stratení, zaostávajú alebo vôbec nepremýšľajú o rozhodnutiach, ktoré urobia – opäť tu nie je nič nové, ale ak sa rozhodneme použiť stratégie, ktoré podporujú autonómnych študentov, musíme byť obzvlášť pripravení s plánmi na riešenie týchto problémov.

  Ak máte záujem dozvedieť sa viac o tom, ako hry pomáhajú pri dosahovaní cieľa autonómie a agentúry vo vzdelávaní študentov, dúfame, že sa môžete zastaviť na niektorom z našich stretnutí vo Fakultnom centre. Ak to nemôžete urobiť, alebo ak máte na mysli konkrétnu predstavu, ktorú chcete preskúmať do hĺbky, zvážte oslovenie nás na konzultáciu tu. Radi by sme s vami spolupracovali na vašich nápadoch na podporu vzdelávania zábavným a zmysluplným spôsobom!

  24. týždeň: Keďže prestávky môžu byť skvelým časom na generovanie nových nápadov, tieto tipy na vyučovanie sa zameriavajú na snahu študentov zbaviť strachu zo zlyhania a povzbudiť ich, aby sa zapojili do kreatívneho riešenia problémov. Nie všetky odbory budú chcieť neustále uplatňovať zručnosti kreatívneho myslenia, ale pre našich študentov je to dôležitá schopnosť rozvíjať sa. Preto je užitočné zamyslieť sa nad spôsobmi podpora kreatívneho riešenia problémov v triede:

  • Odmeňovanie riskovať. Jedna vec je povedať, že chcete, aby boli študenti kreatívni pri riešení problému v triede, no druhá vec je odmeniť ich priamo. Strach z neúspechu bude neustále tlačiť študentov k tomu, aby robili veci „podľa knihy“, ale máte silu ich povzbudiť, aby hľadali iné možnosti prostredníctvom vašich štandardov hodnotenia. „Riskovať“ je jednou z dimenzií rubriky HODNOTA AAC&U o kreatívnom myslení a hľadanie spôsobov, ako pri hodnotení úlohy podporiť niečo ako „Riskovať“, je dôležitým stimulom na dosiahnutie tohto cieľa.
  • Reflexia je kľúčová. Z hľadiska hodnotenia môže byť ťažké hodnotiť na základe širokých amorfných konceptov, ako je kreativita. Rubriky sú skvelým miestom, kde začať, aby sa veci stali transparentnejšími pre vás a vašich študentov, ale úvahy študentov sú kľúčovým nástrojom na pretváranie kreatívnych procesov na niečo, čo je hodnotiteľné. Môžete študentov vyzvať: „Aký bol problém, ktorý ste museli prekonať? alebo „Aké konvenčné a/alebo nedostatočné riešenia ste odmietli v rámci riešenia problému?“ Zadania, ktoré zdôrazňujú úvahy študentov, môžu byť neoceniteľné na to, aby ste pri hodnotení kreativity dráždili úsilie vašich študentov.
  • Kreativita vyžaduje základné znalosti. „Naučte sa pravidlá ako profesionál, aby ste ich mohli porušovať ako umelec“ – Pablo Picasso, možno? (Ten učiteľ s tipmi na vyučovanie nie je veľkým fanúšikom štipľavých citátov, ktoré sa rôzne pripisujú známym osobnostiam, aby citát zneli ešte múdrejšie.) Napriek tomu je sentiment „citátov“ cennou pripomienkou: kreatívne riešenie problémov si vyžaduje, aby aj študenti preukázať pevný základ v základoch. Z tohto dôvodu by úlohy, ktoré podporujú kreativitu, mali nasledovať a zdôrazňovať zvládnutie základných konceptov a zručností. Je možné použiť rovnaké zadanie na hodnotenie študentov v týchto dimenziách, a to tak majstrovstva, ako aj kreativity.

  Ak chcete vidieť viac o kreatívnom riešení problémov, odporúčame vám pozrieť si celú rubriku AAC&U VALUE o kreatívnom myslení. Aj keď pravdepodobne nebudete chcieť celú rubriku kopírovať, môže to byť dobré na generovanie nápadov, najmä keď premýšľate o nových úlohách, ktoré zodpovedajú vašim vzdelávacím výsledkom. Ako vždy, UTLC je nadšené, že vám môže pomôcť s akýmikoľvek nápadmi, ktoré máte na zadanie (re)dizajn, či už kladie dôraz na kreatívne riešenie problémov alebo niečo iné. Navštívte našu webovú stránku a prihláste sa na konzultáciu!

  23. týždeň: Tieto tipy na vyučovanie sa zameriavajú na to, ako povzbudiť študentov, aby presunuli svoje zameranie od písmena (alebo čísla) na stránke k trvalému potenciálu učiť sa a zlepšovať sa. Dnešné tipy, ktoré sú známe aj ako „cvičenie analýzy chýb“, odporúčajú používať obaly skúšok na podporu metakognície po hodnotení:

  • Opýtajte sa na prípravu. Začnite otázkami, ktoré upriamia pozornosť študentov na to, ako sa tento čas pripravili – strávený čas, použité študijné stratégie atď. – aby ste posilnili agentúru, ktorú študenti majú v procese hodnotenia. Aj keď sa toto cvičenie často používa na podopretie nedostatkov, snažte sa vyhnúť tomu, aby ste tieto otázky formulovali výlučne v negatívnom svetle. Zdôrazniť študentom priestor na zamyslenie sa nad tým, čo sa im osvedčilo aj pri príprave na skúšku.
  • Identifikujte zdroje informácií pre zmeškané otázky. Existuje veľa dôvodov na chýbajúce otázky na skúške – príprava, úzkosť, nesprávne čítanie – ale študenti by nemali považovať nesprávnu odpoveď za koniec práce s materiálom. Dajte študentom šancu vrátiť sa a identifikovať zdroj správnej odpovede a nechajte ich, aby sa pokúsili identifikovať, čo im tentoraz vošlo do cesty.
  • Identifikujte vzory chýb a vytvorte plán založený na silných stránkach. Okrem katalogizácie chýb môžu obaly skúšok tiež povzbudiť študentov, aby si naplánovali aj ďalšie hodnotenie. Jednou z foriem je požiadať študentov, aby identifikovali konkrétnu stratégiu pre najväčšie zlepšenie pri ďalšom hodnotení na základe akýchkoľvek vzorcov v ich chybách pri tejto skúške. Skúste použiť jazyk silných stránok na podporu motivácie študentov do budúcnosti, ako napríklad: „Aká stratégia sa osvedčila pri vašej príprave na túto skúšku? Ako by ste mohli využiť tieto znalosti na prípravu nabudúce?

  Ak chcete nejaké príklady otázok pre obal na skúšku, môžete si pozrieť tento zdroj od Duquesna alebo tento od Carnegie Mellon. Ako vždy, neváhajte požiadať o konzultáciu s oddelením pre inovácie vo výučbe, ak by ste potrebovali pomoc s vytvorením obalu na skúšku alebo s akoukoľvek inou vecou. Všetko najlepšie k príjemným jarným prázdninám z Tipov na učenie!

  22. týždeň: Keď sa blíži začiatok marca a jarné prázdniny, vraciame sa k starému obľúbenému tipu na vyučovanie: k spätnej väzbe študentov v polovici semestra. Tentoraz sa na to pokúsime dať nový rozmer tým, že sa pozrieme na jeden z nástrojov, ktorý môžete použiť na zhromažďovanie spätnej väzby, spolu s niektorými všeobecnými tipmi na osvedčené postupy. Na zhromažďovanie spätnej väzby máte k dispozícii množstvo nástrojov vrátane staromódneho pera a papiera alebo plátna, ale jednoduchým nástrojom pre každého je používanie Formulárov Google na zhromažďovanie spätnej väzby študentov v polovici semestra:

  • Zamerané uzavreté otázky a objasňujúce otvorené otázky. Či už online alebo nie, osvedčené postupy pre spätnú väzbu študentov v polovici semestra naznačujú, že by ste mali poskytnúť kombináciu uzavretých otázok alebo otázok na Likertovej škále, aby ste získali rýchly prehľad o skúsenostiach študentov, najmä vo veľkých kurzoch, a súvisiacich otvorených otázok, ktoré môže pomôcť objasniť problémové oblasti a poskytnúť študentom viac príležitostí na zdieľanie. Formuláre Google budú bez problémov prepínať medzi typmi odpovedí – niekedy predpovedajú presne to, čo potrebujete –, aby umožnili možnosť Viacnásobný výber (iba jedna odpoveď), Začiarkavacie políčka (viaceré možné odpovede), Lineárna mierka (Likert) alebo Odsek (voľná odpoveď).
  • Umožnenie anonymity. Z hľadiska kvality spätnej väzby pre študentov môže mať vplyv na to, že ich mená nebudú spojené s ich názormi. Formuláre Google to môžu uľahčiť oddelením odpovedí študentov od rozdielov v písaní rukou, ale mali by ste sa uistiť, že vypnete zhromažďovanie e-mailov a vyžaduje prihlásenie do UNCG. V časti Nastavenia (ozubené koliesko v pravom hornom rohu) sa môžete uistiť, že políčka „Zhromažďovať e-mailové adresy“ a „Obmedziť na používateľov v UNCG a dôveryhodných doménach“ nie sú začiarknuté.
  • Celková motivácia k účasti v triede. Ak chcete študentov motivovať malou odmenou, ale chcete zachovať anonymitu, môžete nastaviť odmenu za celý kurz pre určité percento triedy, ktorá vyplní formulár spätnej väzby. "5 bonusových bodov na skúške v polovici semestra, ak 90% triedy dokončí spätnú väzbu!" Formuláre Google vám poskytujú súhrnné štatistiky všetkých odpovedí pre jednoduchý prehľad. Samozrejme, bez ohľadu na to, či poskytnete stimul alebo nie, vždy chcete zahrnúť explicitné a konkrétne odpovede na spätnú väzbu študentov v budúcich triedach. Keď budete mať jasno v tom, ako sa venujete ich spätnej väzbe, môže to pomôcť zabezpečiť, aby vaši študenti vedeli, že im venujete pozornosť a máte záujem pomôcť im uľahčiť učenie.

  Keďže spätná väzba študentov v polovici semestra je medzi tipmi na vyučovanie taká obľúbená, na našej webovej stránke nájdete množstvo ďalších tipov týkajúcich sa maximálneho využitia tejto praxe v našich minulých tipoch na vyučovanie. Ak hľadáte ešte viac, potom existuje veľa zdrojov online súvisiacich so spätnou väzbou študentov v polovici semestra, ako je táto z Texasu. Ak hľadáte ďalšie spôsoby, ako vám online obsah môže pomôcť zmeniť vaše vyučovanie, pozrite si všetky príležitosti týkajúce sa online v nižšie uvedenom bulletine!

  21. týždeň: Deň svätého Valentína budeme brať ako podnet na zamyslenie sa nad jedným zo spôsobov, ako sa môžeme starať o našich študentov. Nemusí to byť hlavným zameraním práce, ktorú robíme v triede, ale stále je dôležité vedieť, ako pomôcť študentom v núdzi a predchádzať samovraždám:

  • Poznať znamenia. Webová stránka poradenského centra uvádza päť príznakov, ktoré môžu znamenať, že niekto má emocionálnu bolesť a môže potrebovať pomoc: (1) zmena osobnosti, (2) nepokoj, (3) stiahnutie sa/izolácia, (4) slabá starostlivosť o seba a (5) ) prejavy beznádeje. Ako fakulta sme v pravidelnom kontakte a môžeme identifikovať niektoré z týchto zmien v priebehu semestra. Tieto znaky nebudú vždy zrejmé, ale všeobecné vyjadrenia podpory môžu byť vždy spôsobom, ako ukázať, že vám na študentoch záleží. Ak sa obávate výberu študenta, ponúknutie otvoreného pozvania celej triede môže byť rovnako účinné pri demonštrácii starostlivosti.
  • Poznať zdroje. Bez ohľadu na to, či identifikujete študentov, ktorí môžu potrebovať pomoc, je dôležité pripraviť sa na niekoľko návrhov, keď svojej triede ponúknete starostlivé slovo. Väčšina z nás nie sú profesionáli v oblasti duševného zdravia, ani by sa od nás nemalo očakávať, že nimi budeme, ale na akademickej pôde je množstvo zdrojov pripravených zasiahnuť. Zvážte preštudovanie zoznamu služieb, ktoré ponúka Poradenské centrum, alebo si pozrite ich najčastejšie otázky týkajúce sa fakulty/zamestnancov.
  • Uč sa viac. Poradňa ponúka online školiaci program, ktorý sa zameriava na to, ako identifikovať ľudí ohrozených samovraždou, rozpoznať rizikové faktory a reagovať na ohrozené osoby/získať pomoc. Ak vás tieto tipy nútia hľadať ďalšiu podporu, zvážte prihlásenie do služby Ask. Počúvaj. Odkazovať. program.

  Tento týždeň máme viac príležitostí na rozvoj našich zručností na podporu našich študentov rôznymi spôsobmi. Okrem Poradne Ask. Počúvaj. Odkazovať. online programu, môžete zvážiť workshopy UNCG Still Cares alebo Supporting LGBTQ+ Survivors of Violence, ktoré sa konajú koncom tohto týždňa. Viac podrobností nájdete v sekcii Vyučovanie a učenie naprieč kampusom nižšie.

  20. týždeň: Dnešné tipy na vyučovanie odrážajú, ako môže diferenciácia pomôcť zamerať sa na rovnosť v triede:

  • Zamerajte sa na potrebu. Diferenciácia je o poskytovaní rôznych možností učenia sa na rôznych úrovniach potrieb vo vzdelávacom prostredí. Pre jedného inštruktora je náročné byť viacerými vecami pre viacerých ľudí, ale stratégie na diferenciáciu, vrátane adaptívneho vzdelávacieho softvéru, môžu pomôcť inštruktorovi zamerať sa na poskytovanie možností, ktoré zodpovedajú študentovi na úrovni jeho potrieb.
  • Zamerajte sa na kompetenciu. Zameraním sa na konečný cieľ – výsledok vzdelávania – diferenciácia pomáha udržať zameranie sa na dosiahnutie zručností a kompetencií, a nie na hodnotenie založené na ich správnom dosiahnutí na prvýkrát. Rôzni študenti sa budú venovať rôznym témam a zručnostiam rôznym tempom, takže diferenciácia zahŕňa túto myšlienku, pretože sa snaží posunúť všetkých študentov ku kompetenciám.
  • Zamerajte sa na rastové myslenie. Jadrom zamerania sa na potreby a kompetencie je podpora rastu mysle u študentov. Nie každý začína na rovnakom mieste a nie každý sa pohybuje rovnakou rýchlosťou, ale každý je schopný naučiť sa látku v našich kurzoch. Diferenciácia je o tom, aby táto vyhliadka bola pre našich študentov na rôznych úrovniach prípravy menej skľučujúca.

  Dúfame, že sa k nám budete môcť pripojiť a získať viac o vzrušujúcich možnostiach adaptívneho, diferencovaného a personalizovaného vzdelávania na UNCG.

  Týždeň 19: Tento týždeň sa vraciame k téme, kedy sa nálady zohrievajú, keď sa študenti stretávajú medzi sebou a s učebným materiálom, najmä v reakcii na rozrušujúcu poznámku. Tu je niekoľko pripomienok o riešení „horúcich chvíľ“, ktoré vznikajú v triede.

  • Dávajte pozor na svoje reakcie. Pre člena učiteľského zboru môže byť ľahké cítiť sa zodpovedný za okamžité konanie, najmä ak „horúcu chvíľku“ iniciuje urážlivé vyhlásenie, ale je tiež dôležité nechať si pauzu (a možno vyzvať triedu, aby pauza s tebou).Predtým, ako budete môcť svojim študentom pomôcť prepracovať sa cez komplikované odpovede na náročný dialóg vo vašom kurze, môže byť užitočné nájsť si čas na zmeranie vlastných myšlienok a pocitov o tom, čo sa práve stalo.
  • Ujasnite si a zmeňte konverzáciu na zážitky. Keď sa niekoľkokrát zhlboka nadýchnete, môže byť užitočné, ak váš prvý zásah bude mať formu objasňujúcej otázky: „Môžete nám povedať viac o tom, čo máte na mysli, keď hovoríte...?“ Študenti môžu mať tendenciu reagovať vo všeobecných pojmoch a všeobecných vyhláseniach, takže môže byť užitočné vyzvať študentov, aby hovorili na základe prežitých skúseností. Povzbudzujte študentov, aby si osvojili jazyk „myslím“ a „cítim“ pri práci cez ťažké chvíle a akékoľvek urážlivé komentáre.
  • Vytvorte priestor pre študentov, aby sa pripojili a pokračovali v zapájaní sa. Tak ako je inštruktor dôležitý pri rozpoznávaní a uznávaní vplyvu „horúcich chvíľ“ na vzdelávacie prostredie, je rovnako dôležité, aby študenti robili prácu pri obnove inkluzívneho priestoru na učenie. Táto rada neznamená, že by študenti mali byť nútení reagovať, ale snažte sa ich zapojiť do aktivít, ktoré podporujú ich reflexiu, ako sú tu navrhované možnosti na uľahčenie zložitých dialógov.

  Ak sa chcete dozvedieť viac o typoch akcií, ktoré môžu narušiť inkluzívne prostredie v triede, a o tom, čo môžete urobiť v reakcii, zvážte prihlásenie do jedného z našich modulov DiversityEdu. Mnohé z dnešných tipov pochádzajú zo známeho zdroja o inkluzívnom vyučovaní z Harvard's Derek Bok Center, ale existuje množstvo skvelých zdrojov, ktoré vám pomôžu pripraviť sa na prípady, keď sa vo vašej triede objavia tieto typy problémov.

  18. týždeň: Možno máte jasne stanovenú politiku používania technológie vo svojich kurzoch, ktorú ste už zdieľali so študentmi, alebo možno stále pracujete na tom, čo vám najlepšie vyhovuje. Bez ohľadu na to, kde sa vo veľkej diskusii o technológiách nachádzate, dúfame, že tipy na vyučovanie z tohto týždňa vám poskytnú palivo na premýšľanie o úvahách o realistických a účinných politikách pre technológie v triede.

  • Zamerajte sa na odstránenie rozptýlenia. Zariadenia, ktoré študentov okamžite spájajú s okolitým svetom, sú výkonnými a lákavými zdrojmi. Môžu byť fantastickými nástrojmi na učenie a môžu predstavovať obrovské prekážky v učení. Vaše technologické zásady môžu odrážať obe tieto možnosti, aby bolo jasné, prečo sa rozhodnete alebo nechcete obmedziť používanie technológie. Môžete tiež zvážiť dať študentom možnosť výberu na základe toho, čo si myslia, že bude predstavovať rozptýlené používanie technológie vo vašom kolektívnom vzdelávacom prostredí. Možno budete chcieť najskôr zdieľať článok, ako je tento, v Computers & Education, ktorý hovorí o účinkoch rozptýlenia a multitaskingu na výkon.
  • Žiadne „jedna veľkosť pre všetkých“ riešenie. Niektorí učitelia sa rozhodli určiť „priestor bez zariadení“ smerom k prednej časti triedy pre študentov, ktorí ich považujú za rušivé. Iní učitelia zistili, že na ich seminári nie je rozumne potrebný laptop alebo telefón, a namiesto toho zdôrazňujú silu rukou písaných poznámok na uchovanie a zapamätanie. Môžete sa rozhodnúť, že chcete plne prijať technologické riešenia pre interakciu a webový obsah vo svojom kurze. Máte potrebnú perspektívu na posúdenie rovnováhy medzi učením sa a rozptýlením vo vašom kontexte.
  • Otázky rovnosti a inklúzie. Všimnite si, že niektorí študenti môžu vyžadovať technologickú podporu na ubytovanie pre ich vzdelávanie, čo by malo byť zohľadnené v každej technologickej politike, najmä ak sa rozhodnete obmedziť používanie vo väčšine prípadov. Ak máte v úmysle vo veľkej miere využívať technológiu v triede, skúste využiť partnerské alebo skupinové aktivity, ktoré nevyžadujú, aby každý mal nejaké zariadenie, pretože je dôležité vyhnúť sa domnienkam o prístupe k drahej technológii a jej vybavení. .

  Ak máte konkrétne pravidlá, o ktorých ste zistili, že sú pre vás vhodné, radi by sme o nich počuli a radi by sme ich zahrnuli ako zdroje pre inú fakultu do našej podpory výučby na požiadanie, ak by ste boli ochotní aby ste ich zdieľali! Dnešné tipy na vyučovanie boli opäť inšpirované sériou tipov CST Communication in the Classroom v spolupráci s rozvíjajúcimi sa inštruktormi zapísanými v CST599. Marianna Levithan zostavila zdroj, ktorý sa premyslene zapája do diskusií o technológii v triede, ku ktorému máte prístup (spolu so zvyškom seriálu) na našej webovej stránke.

  17. týždeň: Na počesť Dňa čítania – a ako uznanie, že mnohí sa možno plne nezapájajú do činnosti, pre ktorú dostal tento deň svoj názov – sa tento týždeň tipy na vyučovanie zameriavajú na problémy a stratégie súvisiace so študentmi, ktorí robia zadané čítanie:

  • Stojí to za to? Najväčšou prekážkou pre študentov pri čítaní je pocit, že im to nestojí za čas. Našťastie má fakulta nad týmto hodnotením významnú kontrolu. Najpriamočiarejšou stratégiou je tu implementovať nejakú formu čitateľského kvízu na začiatku vyučovania alebo pred vyučovaním cez plátno, ktorý povzbudí študentov, aby sa zapojili do čítania pred vyučovaním. Táto stratégia funguje ešte lepšie, ak je kontrola čítania tkaná počas celej triedy, aby sa študenti zapojili. Čím viac sa od študentov vyžaduje čítanie v triede, tým je pravdepodobnejšie, že uvidia hodnotu prideleného čítania.
  • Recenzia bez opakovania. Hoci je to dobre mienené zhrnúť dôležité časti obsahu kurzu pre študentov v triede, je to tiež spoľahlivý spôsob, ako oznámiť, že študenti nemusia robiť zadané čítanie, aby získali hlavné body. Je rovnako dôležité, aby sa fakulta vyhýbala týmto negatívnym stimulom pre čítanie, ako je dôležité, aby sme poskytovali pozitívne stimuly vo vzdelávacom prostredí. Pokúste sa nájsť spôsoby, ako by študenti mohli použiť to, čo sa naučili z čítania, aby si zopakovali kľúčové body, namiesto toho, aby ste sa zamerali na opakovanie tých istých bodov.
  • Čítanie vyššieho rádu. Môže byť ľahké prehliadnuť, že mnohí naši študenti sa nikdy nenaučia čítať na úrovni, ktorú si vyžaduje vysokoškolská práca. Môžete vidieť významné zisky jednoducho tým, že na začiatku semestra poskytnete nejaké štruktúrované aktivity, ktoré študentov nasmerujú k tomu, ako vyzerá úspešné čítanie vo vašom kurze. Či už to znamená poučenie o tom, ako načrtnúť dôležité body, používať pojmové mapy pre kľúčové pojmy alebo iné kreatívne prístupy, ktoré fungujú pre vašu disciplínu, je dôležité si uvedomiť, že študenti nemusia mať z prideleného čítania veľa, pretože čítanie vyššieho rádu je zručnosť sama o sebe.

  Existuje veľa možností pre konkrétne aktivity, ktoré študentom pomôžu urobiť zadané čítanie. Zvážte tento zdroj z Centra pre rozvoj výučby na Temple University. Ako vždy, Teaching Innovations Office s radosťou konzultuje konkrétne stratégie, ktoré môžu fungovať aj pre váš konkrétny kurz.

  16. týždeň: Tento týždeň sa obraciame na niekoľko tipov týkajúcich sa dizajnu online kurzov, ktoré vám, dúfame, môžu pomôcť, keď začnete premýšľať o zmenách, ktoré by ste mali urobiť v nasledujúcom semestri. Tu je niekoľko návrhov z nášho online kurzu prvej úrovne o rôznych spôsoboch zapojenia sa do online kurzov:

  • Študent-študent. Rozhodujúcim prvkom zapojenia sa do online kurzov je interakcia typu peer-to-peer. Väčšina inštruktorov sa bude prikláňať k nástroju Online diskusie na zrkadlenie diskusie v triede, ale môžete použiť aj Collaborations, aby ste študentov prinútili spolupracovať na jednom dokumente, alebo nástroj Peer Review v Canvas na podporu vzájomného učenia sa. Jasná rubrika a usmernenia o účasti, ktoré uznávajú realitu online vzdelávania, sú nevyhnutné, najmä pre zapojenie študentov a študentov do asynchrónneho kurzu.
  • Študent-fakulta. Rovnako ako pri všetkom online, stojí za to zastaviť sa a zamyslieť sa nad tým, do akej miery sa zapojenie študentov a fakúlt považuje za samozrejmosť v prostredí fyzickej triedy. Veľká časť semestra môže byť ovplyvnená úvodnými hodinami a je dôležité uznať hodnotu nastavenia tónu pre zapojenie študentov a fakúlt už na začiatku online kurzu. Úvodné video a video (alebo slajdy) s navigáciou v kurze môžu výrazne preklenúť medzeru.
  • Študentský obsah. Aktívne učenie sa neobmedzuje len na možnosti fyzického priestoru. V digitálnom priestore je rovnako dôležité navrhnúť aktívne vzdelávacie skúsenosti, ktoré sú v súlade s vašimi vzdelávacími výsledkami pre vašich študentov. Zvážte zmiešanie rôznych spôsobov, ako prinútiť študentov, aby sa zapojili do učebných materiálov, od reflexných papierov cez prípadové štúdie až po koncepčné mapy (alebo iné spôsoby porovnávania a kontrastov medzi jednotlivými lekciami). Zistite, čo by mohlo najlepšie fungovať pre vaše vzdelávacie výsledky, a potom nechajte UTLC a ďalších, aby vám pomohli, aby to fungovalo!

  Existuje veľa možností, ako sa dozvedieť viac o online zapojení a dizajne kurzov. Online vzdelávacie úrovne jedna a dva sa vrátia v jarnom semestri. Môžete si tiež pozrieť odkaz a popis na našej stránke pre nadchádzajúcu reláciu o partnerských hodnoteniach online kurzov, ak máte záujem hlbšie sa ponoriť do dizajnu online kurzov s pomocou kolegov.

  15. týždeň: Dnešné tipy na vyučovanie k vám prichádzajú až z Portlandu v štáte Oregon, kde sa mnohí ľudia z UTLC zúčastnili na výročnej národnej konferencii o rozvoji fakulty. Možno je to blízkosť štátu Portland, ktorý má rozsiahly projekt elektronického portfólia pre svoj vysokoškolský študijný program, ale dnešné tipy zdieľajú niektoré výhody pre autentické učenie z používania elektronických portfólií ako praxe s vysokým dopadom.

  • Relevantnosť v reálnom svete. E-portfóliá uľahčujú dokumentáciu zážitkového učenia vo svete, takže študenti môžu svoje učenie aplikovať v realistickom a sociálnom kontexte. Keď sa študenti dostanú von a urobia niečo so svojím učením, elektronické portfólio je pre nich miesto, kde sa môžu vrátiť a ukázať vplyv tohto úsilia.
  • Trvalé vyšetrovanie. Okrem toho e-portfóliá umožňujú komplexné vzdelávacie skúsenosti, aby zaujali študentov v priebehu času a počas ich pôsobenia ako Spartan. E-portfólio kurzov môže byť pre študentov skvelým spôsobom, ako sa zamyslieť nad ich učením v priebehu semestra, ale e-portfóliá skutočne žiaria, keď nútia študentov orientovať svoje nové zručnosti na niečo ako hlavný projekt počas dlhšieho časového obdobia. .
  • Agentúra a reflexia. V rôznych kontextoch a v priebehu času si elektronické portfóliá vyžadujú, aby študenti boli aktívni a reflektívni študenti, keď zhromažďujú a spájajú svoje učenie v priebehu času. Elektronické portfólio slúži ako neustále sa rozvíjajúci záznam spôsobu, akým sa študenti zapájajú do učebných osnov a ich prežitých skúseností ako učiacich sa, ale tiež pomáha rozvíjať autonómiu.

  Ak máte záujem dozvedieť sa viac o e-portfóliách a podobných spôsoboch zachytávania zážitkového učenia a vrcholných skúseností, zvážte vstup do Výboru pre vysoko účinné postupy vo Fakultnom centre. Oveľa viac o e-portfóliách si môžete prečítať aj na stránke AAC&U.

  14. týždeň: Keďže sa tešíme na koniec semestra, tešíme sa aj dnešné tipy na vyučovanie, pretože zvažujeme silu predpovedí pre učenie sa študentov.

  • Predpovede, súvislosti a pozornosť. Naše rastúce chápanie mozgu naznačuje, že vytváranie predpovedí pomáha podporovať rastúcu hustotu nervových spojení medzi konceptmi, faktami a zručnosťami. Táto hustota spojení pomáha pri uchovávaní faktov a schopnosti aplikovať informácie do iných kontextov. Prediktívne aktivity sú tiež skvelým spôsobom, ako upútať pozornosť študentov, čo zvyšuje vplyv týchto stratégií na učenie sa študentov.
  • Predpovede prieskumu verejnej mienky. Nie, nie tie predpovede z prieskumov! Jedným jednoduchým spôsobom, ako zostaviť predpovede do triedy – najmä do veľkých tried – je prostredníctvom systémov hlasovania a odozvy. Triedne prieskumy môžu byť skvelým spôsobom, ako začať diskusie, a zároveň môžu pomôcť každému, aby sa kolektívne cítil pohodlnejšie pri práci, ktorá je súčasťou učenia. Aj tu platia bežné výhody anonymity pri odpovediach pri vzdelávacích aktivitách. Okrem toho, na rozdiel od týchto predpovedí prieskumu, výskum ukazuje, že nezáleží na tom, či sú tieto predpovede prieskumu nesprávne, pretože…
  • Hodnota v procese. Uchovávanie a získavanie naučeného materiálu zvyšuje, či sú predpovede študentov správne alebo nie. Zdá sa, že práve proces vytvárania predpovedí má pozitívny vplyv na pamäť, takže sa netreba obávať vytvárania rozdielu medzi študentmi v závislosti od toho, či budú predpovede správne. V skutočnosti môžu byť tieto predpovede skvelým spôsobom, ako študentom odovzdať hodnotu učenia sa z chýb. Je však nevyhnutné, aby tieto prediktívne aktivity mali okamžitú spätnú väzbu, aby sa nesprávne predpovede rýchlo nahradili.

  Tieto tipy pochádzajú z nedávnej práce Jamesa Langa Small Teaching: Everyday Lessons from the Science of Learning, ktorá je jednou z kníh pre naše jarné literárne krúžky. Ako uvidíte nižšie v bulletine, naše jesenné literárne krúžky sa práve skončili, ale už teraz sa môžete prihlásiť na odber tejto knihy a ďalších v jarnom semestri!

  Týždeň 13: V tipoch na vyučovanie na tento týždeň sme stiahli sériu tipov z jednej z kníh nášho fakultného literárneho krúžku, Jamesa Langa V kurze, ktorá obsahuje tipy na rôzne problémy, ktorým čelí nová fakulta. V minulosti sme dostali otázky o priemernom čase prípravy na vyučovanie vo vašom prvom ročníku, ale niektoré z tipov v Langovej knihe sa môžu týkať každého, kto uvažuje o stratégiách na riadenie času prípravy na triedu:

  • Aktívne čakanie a predbežné poznámky. Robert Boice používa termín aktívne čakanie na identifikáciu troch prvkov prípravy na každú individuálnu reláciu – predbežné poznámky, plánovanie pred zdokonaľovaním a využitie krátkeho, príležitostného času na plánovanie. Všetky tieto tri pripomenutia zdôrazňujú, že plánovanie neprebehne na jeden záťah, takže mať nastavený dokument, do ktorého si budete zaznamenávať malé, okamžité poznámky o konkrétnom kurze, je skvelý spôsob, ako plánovať v medziach medzi . Zdanlivo bezvýznamná myšlienka na konci vášho piatku môže rozkvitnúť, keď budete mať ďalšiu stredu ďalších 20 minút na to, aby ste si sadli, takže si vyberte spôsob pre tieto malé predbežné poznámky, ktorý vám vyhovuje.
  • Plánovanie pred zdokonaľovaním. Odolajte nutkaniu mať kompletný základ zdrojov k danej téme skôr, ako začnete plánovať, ako prezentovať kľúčové myšlienky triede. Toto pripomenutie sa stáva ešte relevantnejším, keď vám konkrétny obsah nevyhovuje. Pokušenie je čítať a čítať, ale môže byť nesmierne užitočné premýšľať o téme cez optiku obmedzení jednej alebo dvoch tried. Stretnete sa s oveľa väčšími obmedzeniami vo svojej schopnosti pomáhať študentom efektívne sa učiť, ako keď potrebujete vyčerpávajúce pochopenie literatúry.
  • Krátky, občasný čas na plánovanie. Nakoniec, a čo je možno najdôležitejšie, zanechajte hľadanie bájneho bloku času, v ktorom sa vám sadnutie si a vypracúvanie plánu na hodinu bude zdať ako ideálne riešenie na vyplnenie tohto času – málokedy príde! Začnite skoro, aby ste si dali viac času na úvod, ale robte to s vedomím, že plány prídu v malých dávkach, ktorých sa budete chcieť zúčastniť. Nielenže to pomôže vyhnúť sa zmätkom s prípravami na poslednú chvíľu, ale umožní to aj bohaté ilustrácie alebo praktické príklady, ktoré sa objavia v každodennom živote.

  Pre viac užitočných tipov pre novú fakultu (alebo nejaké nové nápady pre ktorúkoľvek fakultu) si pozrite sekciu On-demand Teaching Support na našej webovej stránke, ktorá obsahuje nové zdroje v novej sérii tipov poskytovaných inštruktormi z CST 105. ponúkne literárny krúžok pre Jamesa Langa V kurze na jar, ale medzitým si môžete pozrieť kópiu z našej knižnice SoTL na 1100 W Market St.

  12. týždeň: Tipy na vyučovanie na tento týždeň boli inšpirované zdrojom vytvoreným ako súčasť CST Communication in the Classroom Series pre našu online podporu výučby na požiadanie. Sme radi, že sa môžeme podeliť o niektoré poznatky z výskumu, ktorý vykonali títo rozvíjajúci sa inštruktori, takže si pozrite ďalšie zdroje na webovej stránke. Jeden zo zdrojov sa zameriava na úzkosť z rozprávania na verejnosti a ako pomôcť študentom rozvíjať rečnícke schopnosti v akomkoľvek kurze:

  • Nízke stávky a lešenie. Rovnako ako v prípade každého vzdelávacieho výsledku, pri ktorom sa študenti môžu obávať, že zlyhajú – to znamená, že všetky výsledky vzdelávania – nácvik hovorenia na verejnosti vo vzdelávacom prostredí je zastrašujúci. Našťastie tie isté nástroje, ktoré fungujú na zmiernenie úzkosti v iných kontextoch, môžu fungovať pri rozvoji rečových schopností, takže pracujte na budovaní formatívneho hodnotenia s nízkymi úrovňami a lešenia do procesu. Nechajte študentov, aby sa nahrali, ako hovoria o téme bez publika, alebo ich nechajte prezentovať informácie pred jedným kolegom alebo malou skupinou.
  • Začnite niečím známym. Začnite s aktivitou, ktorá prinúti študentov hovoriť o čomkoľvek – o najlepšom jedle, ktoré mali tento týždeň, o ich obľúbenom mieste na akademickej pôde atď. – predtým, ako začnete hovoriť o obsahu kurzu. Túto aktivitu je možné vykonávať aj vo dvojiciach alebo malých skupinách. Môže byť užitočné, ak sa študenti najprv podelia o odpovede a potom sa študenti podelia o príbeh iného študenta namiesto svojho vlastného vo väčšom, verejnom rečníckom kontexte. Tento zvrat môže podporiť aktívne počúvanie a pomôcť znížiť počiatočnú úzkosť z prezentovania témy.
  • Spojte pohyb s rozprávaním. Dostať študentov z ich vlastných hláv a rozhýbať sa. Môžete si myslieť, že to funguje len na zahriatie v dramatickej triede, ale energia, ktorá prichádza s pohybom, môže napraviť množstvo problémov vo vzdelávacom prostredí. Videl som, že táto práca má veľký efekt na stretnutiach celej triedy v hrách na hranie rolí, ale dá sa použiť aj v menších dávkach. Dajte ich hore a hýbte sa, potom možno zistíte, že sú lepšie pripravení pracovať na výsledkoch vzdelávania súvisiacich s rozprávaním.

  Ďakujem Sarah Britt za výskum a inšpiráciu pre dnešnú tému. Pozrite si ďalšie tipy v zdroji Sarah alebo iných podobných, v CST Communication in the Classroom Series v našej sekcii On-Demand Teaching Support na našej webovej stránke. Niektorí z prispievateľov do tejto série budú tiež na EDI Dialogue Panel v rôznych triedach tento piatok, 26., takže zvážte, či sa k nám tiež nepripojíte!

  Týždeň 11: V tipoch na vyučovanie na tento týždeň sme stiahli súbor tipov z jednej z kníh nášho fakultného literárneho krúžku, Jamesa Langa V kurze, ktorá obsahuje tipy na rôzne problémy, ktorým čelí nová fakulta. V minulosti sme dostali otázky o priemernom množstve prípravného času na vyučovanie vo vašom prvom ročníku, ale niektoré z tipov v Langovej knihe sa môžu týkať každého, kto uvažuje o stratégiách na riadenie času prípravy na triedu:

  • Aktívne čakanie a predbežné poznámky. Robert Boice používa termín aktívne čakanie na identifikáciu troch prvkov prípravy na každú individuálnu reláciu – predbežné poznámky, plánovanie pred zdokonaľovaním a využitie krátkeho, príležitostného času na plánovanie. Všetky tieto tri pripomenutia zdôrazňujú, že plánovanie neprebehne na jeden záťah, takže mať nastavený dokument, do ktorého si budete zaznamenávať malé, okamžité poznámky o konkrétnom kurze, je skvelý spôsob, ako plánovať v medziach medzi . Zdanlivo bezvýznamná myšlienka na konci vášho piatku môže rozkvitnúť, keď budete mať ďalšiu stredu ďalších 20 minút na to, aby ste si sadli, takže si vyberte spôsob pre tieto malé predbežné poznámky, ktorý vám vyhovuje.
  • Plánovanie pred zdokonaľovaním. Odolajte nutkaniu mať kompletný základ zdrojov k danej téme skôr, ako začnete plánovať, ako prezentovať kľúčové myšlienky triede. Toto pripomenutie sa stáva ešte relevantnejším, keď vám konkrétny obsah nevyhovuje. Pokušenie je čítať a čítať, ale môže byť nesmierne užitočné premýšľať o téme cez optiku obmedzení jednej alebo dvoch tried. Stretnete sa s oveľa väčšími obmedzeniami vo svojej schopnosti pomáhať študentom efektívne sa učiť, ako keď potrebujete vyčerpávajúce pochopenie literatúry.
  • Krátky, občasný čas na plánovanie. Nakoniec, a čo je možno najdôležitejšie, zanechajte hľadanie bájneho bloku času, v ktorom sa vám sadnutie si a vypracúvanie plánu na hodinu bude zdať ako ideálne riešenie na vyplnenie tohto času – málokedy príde! Začnite skoro, aby ste si dali viac času na úvod, ale robte to s vedomím, že plány prídu v malých dávkach, ktorých sa budete chcieť zúčastniť. Nielenže to pomôže vyhnúť sa zmätkom s prípravami na poslednú chvíľu, ale umožní to aj bohaté ilustrácie alebo praktické príklady, ktoré sa objavia v každodennom živote.

  Pre viac užitočných tipov pre novú fakultu (alebo nejaké nové nápady pre ktorúkoľvek fakultu) si pozrite sekciu On-demand Teaching Support na našej webovej stránke, ktorá obsahuje nové zdroje v novej sérii tipov poskytovaných inštruktormi z CST 105. ponúkne literárny krúžok pre Jamesa Langa V kurze na jar, ale medzitým si môžete pozrieť kópiu z našej knižnice SoTL na 1100 W Market St.

  10. týždeň: V dnešných tipoch na vyučovanie sa pozrieme na jeden z najbežnejších nástrojov techník hodnotenia v triede – systémy hlasovania a reakcie. Tento nástroj, ktorý sa často označuje len ako „klikače“, môže byť skvelým spôsobom, ako udržať študentov zapojených v triede, najmä pri veľkých kurzoch, a zároveň získať rýchly prehľad o tom, ako dobre rozumejú obsahu kurzu. Tu je niekoľko tipov na získanie väčšej rozmanitosti z klikačov:

  • Okrem odvolania pre myslenie vyššieho rádu. Rýchle prieskumy fungujú skvele na testovanie, takže niet divu, že ide o populárny spôsob využitia technológie. Prieskum však možno rovnako ľahko použiť na kladenie otázok, ktoré sa týkajú praktických aplikácií, kritického myslenia alebo podporujú metakognitívnu reflexiu učenia. Ak je to niečo, čo chcete posúdiť, potom pravdepodobne existuje spôsob, ako sa k tomuto cieľu priblížiť prostredníctvom systému odozvy a existuje veľa kreatívnych nápadov.
  • Skúste otázky bez jednej správnej odpovede. Opäť je niekedy dôležité skontrolovať pochopenie, ale systémy odpovedí môžu byť skvelým spôsobom, ako začať diskusiu o obsahu kurzu, v ktorom nemusí byť jedna správna odpoveď. Skúste otázku „vyberte najlepšiu odpoveď“ a potom prejdite na aktivitu, v ktorej študenti hovoria so susedom o rôznych argumentoch pre a proti rôznym odpovediam.
  • Nájdite si čas na rôzne ciele. Ak zistíte, že väčšinou používate klikače na kontrolu dochádzky alebo že systémy odpovedí používate len na kvízy v triede, skúste popremýšľať o iných spôsoboch, ako integrovať technológiu do plánov hodín. Navrhnite zahrievacie prieskumy, aby ste využili začiatok hodiny, alebo použite klikačky na vyžiadanie spätnej väzby od študentov v polovici semestra. Existuje veľa možností, takže zvážte použitie nižšie uvedeného zdroja – alebo mnohých ďalších podobných online – na získanie nápadov. Existuje dokonca nápad na triednu hru „Vyberte si svoje vlastné dobrodružstvo“.

  Pre viac informácií alebo pre dlhší zoznam nápadov môžete navštíviť tento zdroj z Vanderbilt University. Ak chcete získať viac informácií o maticách a skrutkách implementácie systému hlasovania v triede, zvážte, či sa k nám pridáte v pondelok 22. októbra o 11:00 na demo relácii s technológiou ITS Learning Technology on Polling & Response Systems.

  9. týždeň: V tipoch na vyučovanie na tento týždeň sme vybrali súbor tipov z jednej z našich kníh o literárnom krúžku od Jamesa Langa, ktorá obsahuje tipy na rôzne problémy, ktorým čelí nová fakulta. V minulosti sme dostali otázky o priemernom množstve prípravného času na vyučovanie vo vašom prvom ročníku, ale niektoré z tipov v Langovej knihe sa môžu týkať každého, kto uvažuje o stratégiách na riadenie času prípravy na triedu:

  • Aktívne čakanie a predbežné poznámky. Robert Boice používa termín aktívne čakanie na identifikáciu troch prvkov prípravy na každú individuálnu reláciu – predbežné poznámky, plánovanie pred zdokonaľovaním a využitie krátkeho, príležitostného času na plánovanie. Všetky tieto tri pripomenutia zdôrazňujú, že plánovanie neprebehne na jeden záťah, takže mať nastavený dokument, do ktorého si budete zaznamenávať malé, okamžité poznámky o konkrétnom kurze, je skvelý spôsob, ako plánovať v medziach medzi . Zdanlivo bezvýznamná myšlienka na konci vášho piatku môže rozkvitnúť, keď budete mať ďalšiu stredu ďalších 20 minút na to, aby ste si sadli, takže si vyberte spôsob pre tieto malé predbežné poznámky, ktorý vám vyhovuje.
  • Plánovanie pred zdokonaľovaním. Odolajte nutkaniu mať kompletný základ zdrojov k danej téme skôr, ako začnete plánovať, ako prezentovať kľúčové myšlienky triede. Toto pripomenutie sa stáva ešte relevantnejším, keď vám konkrétny obsah nevyhovuje. Pokušenie je čítať a čítať, ale môže byť nesmierne užitočné premýšľať o téme cez optiku obmedzení jednej alebo dvoch tried. Stretnete sa s oveľa väčšími obmedzeniami vo svojej schopnosti pomáhať študentom efektívne sa učiť, ako keď potrebujete vyčerpávajúce pochopenie literatúry.
  • Krátky, občasný čas na plánovanie. Nakoniec, a čo je možno najdôležitejšie, zanechajte hľadanie bájneho bloku času, v ktorom sa vám sadnutie si a vypracúvanie plánu na hodinu bude zdať ako ideálne riešenie na vyplnenie tohto času – málokedy príde! Začnite skoro, aby ste si dali viac času na úvod, ale robte to s vedomím, že plány prídu v malých dávkach, ktorých sa budete chcieť zúčastniť. Nielenže to pomôže vyhnúť sa zmätkom s prípravami na poslednú chvíľu, ale umožní to aj bohaté ilustrácie alebo praktické príklady, ktoré sa objavia v každodennom živote.

  Pre viac užitočných tipov pre novú fakultu (alebo nejaké nové nápady pre ktorúkoľvek fakultu) si pozrite sekciu On-demand Teaching Support na našej webovej stránke, ktorá obsahuje nové zdroje v novej sérii tipov poskytovaných inštruktormi z CST 105. ponúkne literárny krúžok pre Jamesa Langa V kurze na jar, ale medzitým si môžete pozrieť kópiu z našej knižnice SoTL na 1100 W Market St.

  8. týždeň: V dnešných tipoch na vyučovanie premýšľame o tom, ako môže byť rozprávanie príbehov dôležitou súčasťou povzbudzovania angažovanosti prostredníctvom aktívneho počúvania počas prednášania. Výskum pozorovaného spojenia medzi emocionálnou angažovanosťou v príbehoch a učením predkladá rôzne možné vysvetlenia výhod rozprávania príbehov v triede, vrátane myšlienky, že príbehy podporujú vysokú kognitívnu angažovanosť, aj keď je telo pasívne. Tu je niekoľko tipov na používanie rozprávania príbehov vo vašich kurzoch:

  • Plánujte čo najširší vplyv. Rozprávanie je dôležitou súčasťou efektívneho prednášania. Často sú to niektoré z najtrvalejšie nezabudnuteľných častí vzdelávacieho zážitku. Pri rozhodovaní o efektívnych príbehoch však musíme dávať pozor aj na rôznorodú skupinu študentov, s ktorými pracujeme. Môj obľúbený príklad univerzitného basketbalu môže pre niektorých študentov fungovať skvele, ale pre iných študentov môže byť nezmyselný alebo odcudzujúci. Nikdy nebudete mať dokonalý príbeh pre všetkých študentov, ale reflektívna stratégia používania príbehov v lekcii môže výrazne zvýšiť vplyv.
  • Na prezentácii záleží. Skvelé rozprávanie je o viac než len o detailoch príbehu. Pohyb, dramatické pauzy, vizuálne pomôcky, skloňovanie a hlasy postáv môžu prispieť k emocionálnemu – a tým aj pedagogickému – dopadu príbehu. To neznamená, že musíte ísť trénovať do komunitného divadla predtým, ako budete pripravení na veľký čas pred vašou triedou, ale je dôležité si uvedomiť, že efektívne rozprávanie príbehov je zručnosť, ktorú si môžete precvičiť a rozvíjať.
  • Skontrolujte pochopenie. Bez ohľadu na to, ako dobre sa vám darí s prezentáciou, vždy je dobré skontrolovať pochopenie pomocou malého formatívneho hodnotenia. Samozrejme, že tento postup bude prospešný bez ohľadu na to, ako prezentujete materiál kurzu, ale rýchla kontrolná otázka o dôležitosti vášho príbehu pre obsah kurzu, daná približne desať minút po vašom príbehu, môže byť skvelým testom toho, ako dobre rozprávanie príbehov zvyšuje zapojenie študentov do vašich prednášok.

  Ak sa chcete dozvedieť viac o tomto, môžete si pozrieť kópiu Dynamic Lecturing, ktorú môžete nájsť spolu s mnohými ďalšími skvelými možnosťami v našej knižnici SoTL na 1100 W Market St. najnovšia epizóda našej série videí „__ On College“ o riešení neočakávaných momentov v triede!

  7. týždeň: Teraz vychádza tretia epizóda podcastu T’n T s diskusiou o duševnom zdraví študentov vo vzťahu k rozmanitosti, učeniu študentov a úspechu študentov na UNCG. Minulý týždeň sme spomenuli silu zámen a to sa opäť objavuje v epizóde podcastu, ale tu je niekoľko ďalších tipov týkajúcich sa toho, ako sa študenti vidia v obsahu kurzu (a ako možno nie):

  • Zastúpenie v obsahu. Niekedy problémy so zapojením študentov súvisia s tým, ako dobre sa študenti dokážu zapájať do typu práce, ktorú disciplína vyžaduje. Okrem iných aspektov klímy triedy zvážte, ako obsah vášho kurzu – čítanie, príklady atď. – môže alebo nemusí zahŕňať skúsenosti študentov. Napríklad hodina biológie, v ktorej sa spomínajú len biológovia mužov, alebo hodina literatúry, ktorá zahŕňa iba literatúru kaukazských spisovateľov, možno interpretovať ako vyhlásenie o tom, kto patrí – a nepatrí – do odboru. Pre študentov, ktorí rozvíjajú svoj zmysel pre identitu, účel a kompetencie, môžu tieto jemné, nezamýšľané správy ovplyvniť ich motiváciu zapojiť sa do materiálu alebo pokračovať v tejto oblasti.
  • Uznajte stav disciplíny. Tento problém môžete vyriešiť nájdením iných textov a príkladov, ktoré podporujú inkluzívne prostredie, ale môžete tiež jednoducho uznať a kriticky preskúmať historický vývoj vášho odboru. Primárna a sekundárna literatúra pre kurz nemusí byť príliš rôznorodá, ale tento materiál môže stále umožniť diskusiu o tom, prečo tomu tak je. Nielenže to môže pomôcť podporiť inkluzívnosť, ale tiež to našim študentom dokazuje, že naše disciplíny sú životne dôležité a meniace sa podniky, ktoré môžu vzbudiť záujem a podporiť angažovanosť.

  Pozrite si najnovšiu epizódu podcastu Teach’n Tips, kde nájdete ďalšie úvahy o týchto problémoch, alebo si prečítajte o ďalších možných problémoch a riešeniach, ako sú tieto, na stránke Carnegie Mellon's Solve a Teaching Problem o tom, ako študenti reagujú na obsah kurzu.

  6. týždeň: Dnes sme hostili náš druhý panel VOISES (pozri nižšie). Tieto panely dávajú fakulte možnosť vypočuť si skúsenosti študentov, ktorí sa identifikujú s marginalizovanými skupinami. Dnešný panel zahŕňa skúsenosti študentov prvej generácie, ale tu je niekoľko všeobecných poznatkov, ktoré vyplynuli z nášho panelu o študentoch LGBTQ+.

  Keď budete dopredu premýšľať o sylaboch jesenného semestra, tu je rýchly tip pomocou učebných osnov na pomoc študentom precvičiť si vyhľadávanie kľúčových pojmov.

  • Na zámenách záleží. Dominantnou témou prvého panelu bolo práve to, ako veľmi sa venuje pozornosť študentom, keď vidia, že ich fakulta uznáva dôležitosť zámen v ich e-mailových podpisoch a na začiatku semestra. To, čo sa nám môže zdať ako malé gesto, môže oveľa viac komunikovať študentom, najmä tým, ktorí sa identifikujú ako transrodoví alebo rodovo nebinárni. Tu je odkaz na zdroj UNCG, ktorý môžete zahrnúť do svojho e-mailového podpisu o dôležitosti zámen. Študenti dali jasne najavo, že toto je najväčšie malé gesto, aké môžete urobiť.
  • Inkluzívne praktiky sa ozývajú. Študenti dôsledne identifikovali súčasných študentov a ich skúsenosti s rozmanitosťou a inkluzívnosťou na UNCG ako zásadné pre ich rozhodnutie pripojiť sa ku komunite UNCG. Pozitívne inkluzívne skúsenosti, ktoré sú prínosom pre jedného študenta, sa komunikujú s celým radom súčasných a budúcich študentov.

  5. týždeň: Dnes vítame Sarah Rose Cavanagh na UNCG na prednáške a workshope na základe jej knihy, Spark of Learning: Energizácia univerzitnej triedy pomocou vedy o emóciách. Aby ste zvýšili chuť do jedla, tu je jedna z mojich obľúbených pripomienok z implementačných postupov, ktoré odporúča na vyjadrenie záujmu a optimizmu smerom k študentom a učebným materiálom:

  Keď budete dopredu premýšľať o sylaboch jesenného semestra, tu je rýchly tip pomocou učebných osnov na pomoc študentom precvičiť si získavanie kľúčových pojmov.

  • Záujem a optimizmus z bezprostrednosti. Bezprostrednosť, ktorá súvisí s vedomím v danom okamihu a spojením so svojimi študentmi, sa týka správania, ktoré je hovorené aj nevyslovené a oznamuje študentom, že sa o nich, o materiál a proces učenia zaujímate. Hoci tieto veci môžeme často považovať za prirodzené, môže byť užitočné zamerať sa zámerne na to, ako naše verbálne a neverbálne správanie demonštruje bezprostrednosť.
  • Neverbálna bezprostrednosť. Očný kontakt, predklon, úsmev, uvoľnené držanie tela, používanie gest, rôzne hlasové tóny a pohyb po triede – to všetko prispieva k pocitu bezprostrednosti. Bolo by zdrvujúce pokúsiť sa preskúmať všetky tieto prejavy správania, ale pokúste sa izolovať jedno alebo dve naraz. Zamyslite sa nad tým, aké správanie si všimnete, keď niekto vystupuje napríklad na konferencii, ktoré vyjadruje záujem a optimizmus, a pokúste sa zámerne začleniť toto správanie do svojich tried.

  Pre viac informácií si určite pozrite jej knihu tu.

  4. týždeň: Tento týždeň uvažujeme o spôsobe, ako zamerať pozornosť študentov na ich vlastný proces učenia prostredníctvom jednoduchej stratégie metakognitívnej reflexie.

  Keď budete dopredu premýšľať o sylaboch jesenného semestra, tu je rýchly tip pomocou učebných osnov na pomoc študentom precvičiť si vyhľadávanie kľúčových pojmov.

  • Tabuľky viem/neviem/budem robiť. Pomocou troch jednoduchých stĺpcov študenti uvažujú o tom, čo o téme vedia, čo ešte o téme nevedia a čo urobia, aby zlepšili svoje porozumenie. Toto cvičenie je možné vykonať na konci vyučovacej hodiny, jednotky obsahu alebo iných míľnikov počas semestra. Tiež si všimnite, že to nemusí byť o pamäti a vybavovaní. Stĺpec „Neviem“ vašich študentov by mohol byť o vzdelávacích doménach vyššieho rádu, ako je aplikácia a tvorba.
  • Zásah do „Čo urobím“ Aj keď je toto cvičenie primárne o hodnote metakognitívnych praktík pre študentov, môže byť užitočným sprievodcom aj pre inštruktora. Ak zozbierate tieto tabuľky, môžete rýchlo posúdiť, kde sa študenti pri učení cítia, ale môžete sa tiež venovať tomu, čo študenti plánujú urobiť, aby sa naučili viac. Využite túto príležitosť a pomôžte nasmerovať študentov k osvedčeným postupom na preskúmanie a zlepšenie existujúcich vedomostí. Bonusové body, ak môžete (anonymne) vyzdvihnúť konkrétne stratégie študentov „Čo urobím“ ako silné príklady pre triedu!

  Pre viac informácií si môžete pozrieť túto podrobnú príručku od Vanderbilta, ktorá vám pomôže premýšľať o úlohe metakognície pri učení študentov. Obsahuje odkazy na viaceré zdroje a štúdie o hodnote metakognície.

  Týždeň 3: Zatiaľ čo sme v hustej psej letnej dobe, tu je pripomienka toho, na čo sa musíme tešiť, keď sa veci v auguste opäť rozbehnú.

  Keď budete dopredu premýšľať o sylaboch jesenného semestra, tu je rýchly tip pomocou učebných osnov na pomoc študentom precvičiť si získavanie kľúčových pojmov.

  • Sylabus ako nástroj na vyhľadávanie. Učebné osnovy môžu mať pre našich študentov rôzne významy, ale môžete pomôcť formovať dojem, že učebné osnovy môžu byť cenným nástrojom, ktorý študentom pomôže študovať a precvičiť si získavanie základných vedomostí pre vašu disciplínu. Ak zistíte, že váš sylabus sa objavuje iba v prvý deň vyučovania, zvážte jeho použitie na začiatku alebo na konci vyučovania na podporu reflektívnej rešeršnej praxe.
  • Podporujte pravidelné cvičenie aportovania. K učebným osnovám sa môžete vrátiť počas celého semestra pravidelným ukončením (alebo začatím) vyučovania krátkym cvičením, v ktorom ukážete na skorší dátum a požiadate študentov, aby si zapísali kľúčové pojmy alebo zručnosti, ktoré sa na danom stretnutí naučili. Tieto napísané myšlienky môžete zhromaždiť ako „výstupný list“, ktorý si môžete preštudovať, aby ste zhodnotili spokojnosť svojich študentov s materiálom, alebo ich môžete použiť ako súčasť neformálnej záverečnej diskusie dňa. Či tak alebo onak, toto malé cvičenie môže pomôcť so študijnými zručnosťami a uvedomením si učebných osnov.

  Ak si chcete prečítať ďalšie tipy na nácvik vyhľadávania, môžete si pozrieť Malé vyučovanie Jamesa Langa v našej knižnici SoTL v našej kancelárii 1100 W Market St.

  2. týždeň: Semester začíname niekoľkými myšlienkami o motivácii študentov, vnímaní hodnoty učenia a o tom, ako komunikujeme hodnoty počas semestra. Nasledujúca myšlienka cvičenia pochádza od kolegu z Centra pre rozvoj výučby na Temple University:

   • Komunikácia hodnoty vášho kurzu. Predstavte si, že študent si môže vybrať medzi vaším kurzom a iným kurzom, aby splnil požiadavku. Iba pomocou diskusie o hodnote kurzu presvedčte tohto študenta, aby sa zúčastnil vašej triedy. Skúste napísať svoj argument. Zamyslite sa nad tým, ako obsah kurzu súvisí so záujmami študentov, zručnosťami, ktoré sa študenti naučia, a návykmi mysle, ktoré si vyvinú. Potom začleňte túto imaginárnu diskusiu o hodnote do tohto prvého týždňa vyučovania.

   Komunikujte hodnotný deň prvý a ďalšie. Nenechajte výhody tohto reflexného cvičenia skončiť s prvým týždňom vyučovania. Môžete začať komunikovať o tejto hodnote v prvý deň prostredníctvom svojich učebných osnov, ale tiež nájsť spôsoby, ako sa k nej vrátiť počas semestra. Môžete vidieť, ako sa motivácia vašich študentov zvyšuje, keď si pri učení vytvoria jasné súvislosti.

   Viac informácií nájdete v tomto sprievodcovi od Carnegie Mellon, ktorý vám pomôže s niektorými kľúčovými stratégiami, ako pristupovať k motivácii a angažovanosti študentov.

   1. týždeň: Keď tento týždeň ukončíme sériu letných inštitútov UTLC s naším inkubátorom dizajnu kurzov, pozrieme sa na niekoľko kľúčových rozmerov dizajnu zameraného na študenta:

   • Úloha inštruktora. Označenie „sprievodca na boku“ je v tomto bode staré, ale treba zopakovať, že úlohou inštruktora je predstaviť študentom nástroje a smer, ktorý potrebujú, aby prevzali kontrolu nad vlastným učením. Primárnou úlohou inštruktora v dizajnovom modeli zameranom na študenta nie je prístup k znalostiam obsahu, ale inštruktor skôr pomáha študentovi pri vytváraní nevyhnutných základov na uplatnenie ich porozumenia nad rámec ktoréhokoľvek daného semestra. Táto rola inštruktora závisí od začiatku s jasným zmyslom pre výsledky vzdelávania, čo môže otvoriť možnosť pre radikálne odlišné (a zábavné!) formy výučby.
   • Zodpovednosť za učenie. Dôraz na zodpovednosť študenta za proces učenia ide ruka v ruke s meniacou sa úlohou inštruktora v dizajne zameranom na študenta. Tento posun v zodpovednosti za prácu učenia sa pravdepodobne stretne s odporom, najmä v porovnaní so známymi formami učenia sa naspamäť zo základných a stredných škôl. Časť tohto odporu je jednoducho výsledkom skutočnosti, že učenie je výzvou. Pokúste sa nájsť spôsoby, ako rozpoznať náročné kvality vzdelávacieho procesu vo svojich prípravách a dizajne kurzu – dokonca aj niečo také jednoduché, ako hovoriť o rastovom myslení, ako v práci Carol Dweck, s ohľadom na učenie.

   Viac o rozmeroch dizajnu zameraného na študenta si môžete prečítať v knihe Developing Learner-Centered Teaching od Phyllis Blumberg, ktorú nájdete v našej knižnici SoTL na 1100 W Market St. Veľa šťastia pre šťastné a produktívne leto!

   29. týždeň: Dr. Karen Vignare, výkonná riaditeľka konzorcia pre personalizované vzdelávanie pri Asociácii verejných a zemských grantových univerzít, predniesla otvorený prejav o adaptívnych vzdelávacích postupoch a softvéri. V tomto duchu tieto tipy predstavujú „3 E“ ako základné otázky na posúdenie, či je technologické riešenie vhodné pre váš kurz (zatiaľ ponechajúc stranou otázku nákladov).

   • Povolenie. Umožňuje táto technológia nové príležitosti na zlepšenie vzdelávania študentov, ktoré by inak bolo nemožné alebo veľmi ťažké? Ak by ste to nedokázali bez technológie a tá je dôležitá pre učenie sa študentov, potom vám technológia môže byť jasná.
   • Efektívne. Pomáha technológia efektívnejšie riešiť konkrétne výsledky vzdelávania? Či už šetrí čas alebo poskytuje nové cesty k lepším výsledkom vzdelávania, technológia by mala byť vždy jasne spojená so zlepšovaním výsledkov vzdelávania študentov.
   • Vytrvalý. Pomáha táto technológia rozvíjať zručnosti pre život v digitálnom svete? Nie každé technologické riešenie by malo byť v životopise študenta ďalším „Znalým práce s Excelom“, ale zvážte, či váš kurz môže mať trvalý vplyv na život študenta v čoraz viac virtuálne prepojenom svete.

   28. týždeň: Keď sa presunieme do apríla a pocit, že každý by bol radšej niekde inde, zdieľame mnemotechnickú pomôcku na zlepšenie pravdepodobnosti, že sa študenti pripravia na vyučovanie.

   Dôvod. – Majte pre nich dobrý dôvod na prípravu, čo znamená, že hodina nemôže len opakovať pripravený materiál. Ak si žiaci myslia, že im na hodine dáte to, čo potrebujú, tak sa nepripravia.

   Zodpovednosť. – Jedným zo spôsobov, ako zdôrazniť „dôvod“ je brať ich na zodpovednosť za prípravu, či už neklasifikovanú alebo známkovanú. Zodpovednosť by mohla znamenať neklasifikované predbežné testovanie, aby ste získali predstavu o tom, ako dobre študenti rozumejú látke, kvízy v triede na známku alebo špecifickejšie aktivity v triede, ktoré využívajú pripravený materiál.

   Interakcia. – Mnohé z najlepších aktivít v triede si vyžadujú prípravu študentov a povzbudzujú študentov, aby sa spoločne zaoberali materiálom počas vyučovania. Dobrým príkladom by bolo nechať študentov pripraviť sa na prácu prostredníctvom prípadových štúdií počas vašich tried.

   Tvárou v tvár študentom. – Môže byť užitočné občas si pripomenúť, že náš obľúbený materiál je často zameraný na odborníkov. Pokiaľ je to možné, mali by sme sa snažiť vybrať si čítanie a iný prípravný materiál, ktorý obmedzuje žargón (alebo venovať nejaký čas objasneniu žargónu vopred).

   Efektívne. – Vzhľadom na konkurenčné požiadavky na čas sa študenti s väčšou pravdepodobnosťou pripravia, ak majú pocit, že ich úsilie bude efektívne. Niekedy sú neefektívnosti nevyhnutné alebo žiaduce, ale potom sa musíte viac zamerať na zdôraznenie Dôvodu alebo Interakcie, aby ste zvýšili prípravu.

   Študenti s väčšou pravdepodobnosťou prídu pripravení, ak splníte týchto päť podmienok. Nie je to všeliek, ale RAISE môže byť dobrou heuristikou, ako sa postaviť do pozície učiacich sa, aby sme sa zamysleli nad ich motiváciou pripraviť sa na hodinu.

   27. týždeň: Koniec semestra sa nezadržateľne blíži, preto sa tento týždeň pozrieme na stratégie, ako sa vysporiadať s hrôzou, ktorá známkuje. Tieto tipy sa zameriavajú na úsporu času a efektívnu komunikáciu pri hodnotení.

   • Rubriky na plátne. Rubriky sú skvelým spôsobom, ako v rámci hodnotenia vopred oznámiť svoje očakávania. Rubrikové kategórie zdôrazňujú pre študentov, čomu sa budete pri známkovaní venovať. Ak ste ich ešte nevyskúšali, rubriky fungujú dobre s funkciou Canvas SpeedGrader. Tu je odkaz na nedávny webinár z UNCG Libraries a UTLC o vytváraní rubrik. Môžete si tiež pozrieť podporu výučby na požiadanie na našej webovej stránke alebo si s nami naplánovať konzultáciu, kde nájdete príklady osvedčených postupov pri používaní rubrík na hodnotenie.
   • Kopírovať/prilepiť makrá ako digitálne skratky. Ak zistíte, že opakovane poskytujete rovnakú spätnú väzbu – a ak hodnotíte digitálne kópie úloh – potom by ste mohli zvážiť použitie „makrá“ na opakovanie týchto bežných komentárov. Vo svojej najzákladnejšej forme môžete jednoducho vytvoriť dokument „spoločnej spätnej väzby“, z ktorého môžete skopírovať/prilepiť tieto bežné komentáre na plátno. Ak hľadáte pokročilú verziu tohto, Dokumenty Google majú nástroj s názvom „Automatické nahradzovanie, “, ktorý vám umožňuje nahradiť skratkové výrazy úplnými frázami. Môžete napríklad nastaviť makro tak, aby nahradilo „ref1“ výrazom „Pre takéto tvrdenie musíte uviesť svoj zdroj“ alebo také, ktoré nahradí „typ2“ výrazom „Tu si dávajte pozor na dôsledky chyby typu II.“ Tento nástroj nájdete v časti Nástroje > Preferences...Týmito novými spôsobmi opakovania si môžete ušetriť čas pri hodnotení!
   • Zvuková spätná väzba. Ak dokážete formulovať svoje komentáre rýchlejšie, ako dokážete písať alebo písať, zvážte pripojenie zvukovej spätnej väzby pre vaše hodnotenie. Táto stratégia nemusí fungovať pre všetky typy úloh, ale v prípadoch, pre ktoré je vhodná, môže ušetriť čas a dodať spätnej väzbe osobný prístup. Canvas vám umožňuje nahrávať súbory ako súčasť vašich komentárov v SpeedGraderi.

   26. týždeň: Či už sú to následky jarných prázdnin alebo sneženie v marci, možno sa všetci ocitneme v potrebe opätovného sústredenia a rozmrazovania našich mozgov. V dnešných tipoch sa pozrieme na niekoľko tipov na prístupy používanie recenzného materiálu v triede.

   • Metakognitívna reflexia stratégií hodnotenia. Vieme, aké študijné stratégie sa nám osvedčili najlepšie – a je užitočné naučiť ich študentov explicitne – ale môže byť užitočné aj povzbudiť študentov, aby uvažovali o svojich vlastných postupoch, pokiaľ ide o štúdium a kontrolu materiálu. Týždeň po prestávke môže byť vhodným časom na to, aby ste študentov požiadali, aby sa zapojili do metakognitívnych praktík súvisiacich s ich študijnými návykmi.
   • Stratégie preskúmania modelov ako bežná prax. Môže to znieť banálne, ale aj vaši najlepší študenti budú mať úžitok z nejakého času na zopakovanie predchádzajúceho materiálu. Samozrejme, toto je niečo, čo by mali robiť sami, ale dobré návyky môžete modelovať prostredníctvom malých, pravidelných kontrolných aktivít v triede.
   • Crowdsourcingové prehľady. Ak hľadáte konkrétnu stratégiu, skúste požiadať študentov, aby na papier vytvorili zoznam od jednej do desať (alebo si vybrali ľubovoľné číslo). Potom im dajte vedľa „1“ napísať niečo, čo si pamätajú z predchádzajúcej hodiny. Po primeranom čase požiadajte študentov, aby svoje zoznamy odovzdali jedným smerom a napísali niečo iné ako „1“. pod "2." Pokračujte, kým sa zoznam nenaplní. Študenti teraz budú mať zoznam kontrolných bodov (rôznej kvality), ktoré si môžu vziať so sebou, a je to dobrý spôsob, ako začať vyučovanie spätným pohľadom na dôležitý materiál.

   Viac o strategickom štúdiu prostredníctvom metakognície si môžete prečítať v tomto príbehu o štúdiu zo Stanfordu. V tomto článku je niekoľko špecifickejších stratégií zo zamerania na fakulty alebo zvážte naplánovanie konzultácie s niekým v UTLC, aby ste dosiahli prispôsobenejší prístup k vašim cieľom!

   25. týždeň: Keď sa presunieme do jarných prázdnin, včas sa vrátime k známej praxi. Rovnako ako je lepšie vyhnúť sa zameraniu hodnotenia vašich študentov na ťažkú ​​záverečnú úlohu, môže byť užitočné vyžiadať si od nich spätnú väzbu pred koncom semestra. Za týmto účelom sa pozrime na prax zhromažďovania spätnej väzby študentov v polovici semestra.

   • Cielené hodnotenie. Majte na pamäti cieľ, keď sa rozhodnete zbierať spätnú väzbu. Skúšate novú stratégiu zapojenia sa do triedy a chcete vedieť, či to študenti považujú za užitočné? Zreorganizovali ste materiál kurzu a chcete zistiť, či sú študenti schopní sledovať priebeh kurzu? Hoci spätná väzba študentov v polovici semestra by mohla užitočne odrážať proces hodnotenia kurzu, ak je to vhodné pre váš kontext, spätná väzba študentov nemusí byť kópiou hodnotení kurzu.
   • Zodpovednosť učiaceho sa. Strednodobá spätná väzba študentov je skvelým miestom, kde môžete povzbudiť svojich študentov k reflexívnemu sebahodnoteniu. Komunikujete, že vám na ich učení záleží, no zároveň zdôrazňujete, že učenie si vyžaduje prácu zo strany študenta. Ak sa pýtate Ktoré časti prednášok považujete za najužitočnejšie pri učení? potom to môžete spárovať Akú najefektívnejšiu stratégiu používate na to, aby ste boli pripravení aktívne sa zapájať do prednášky?
   • Známky pozornosti. Ak sa budete pýtať, mali by ste byť tiež pripravení premýšľať o spätnej väzbe študentov a komunikovať postrehy zo spätnej väzby. Pri prehodnocovaní spätnej väzby premýšľajte o jasne viditeľných spôsoboch, ako môžete prejaviť pozornosť spätnej väzbe na svojich nadchádzajúcich hodinách. Čím viac dokážete študentom ukázať, že zvažujete ich myšlienky, tým viac dobrého vytvoríte po zvyšok semestra.

   Existuje množstvo stratégií na zhromažďovanie spätnej väzby študentov v polovici semestra v závislosti od toho, aké sú vaše ciele. Ak chcete konkrétne stratégie, môžete vyskúšať niektoré z nápadov na tejto stránke z Northeastern University alebo zvážiť naplánovanie konzultácie s niekým z UTLC, aby ste dosiahli prispôsobenejší prístup k vašim cieľom!

   24. týždeň: Ak ste to zmeškali, svet je uprostred oslavy 20 rokov Harryho Pottera. Tento týždeň Teaching Tips reflektuje roztomilú vševedúcu, Hermionu Grangerovú, pohľadom na stratégie, keď sa zdá, že jeden študent má v triede všetky odpovede.

   • Povolenie na odovzdanie. Či už ide o penovú loptičku, hlúpy klobúk alebo starú dobrú módnu lastúru, môže byť pre vás užitočné použiť fyzické „povolenie“, ktoré musia mať študenti, aby mohli hovoriť. Možno sa vám to bude zdať infantilné, v závislosti od kontextu vášho kurzu a toho, ako prezentujete obmedzenie, ale môže to byť ľahký spôsob, ako zdôrazniť dôležitosť poskytnutia priestoru ostatným, aby hovorili vo vzdelávacom prostredí. Študentom tiež umožňuje prevziať kontrolu nad diskusiou, keď odovzdávajú predmet svojim rovesníkom.
   • Aktívne počúvanie. Aktívne počúvanie môžete podporiť v štruktúre niektorých aktivít v triede. Napríklad, ak používate aktivity Think-Pair-Share s, môžete zaviesť pravidlo, že študenti môžu namiesto toho, aby hlásili svoje vlastné myšlienky, zdieľať iba to, čo im poskytli ich kolegovia. Tento článok z BYU's Center for Teaching and Learning popisuje pravidlá pre diskusie v malých skupinách, ktoré podporujú tento typ počúvania.
   • Vonkajšie kanály. Niekedy môže byť najlepším liekom priama konverzácia, takže možno budete musieť hovoriť s nadšeným študentom po vyučovaní alebo v úradných hodinách. Mali by ste sa však snažiť začať každú takúto konverzáciu s ocenením prípravy a zapojenia študenta predtým, ako vysvetlíte, aké dôležité je dať ostatným študentom priestor na formulovanie vlastných odpovedí.

   Možno vôbec nemáte problém príliš zanieteného študenta, takže tipy na vyučovanie sa budú v budúcnosti zaoberať inými typmi problémov v triede. Medzitým sa môžete naučiť stratégie pre iný typ problému riadenia triedy tento piatok na UNCG Cares Training dňa študenti v núdzi. (Viac informácií nájdete nižšie.)

   23. týždeň: Príležitosť Valentína využívame na to, aby sme si oddýchli od premýšľania o pedagogike a namiesto toho ponúkli pauzu a zamyslenie sa nad niekoľkými tipmi, ktoré pomôžu vášmu vyučovaniu, ako aj zvyšku vašej pohody. Dnešné tipy sa zameriavajú na tému starostlivosti o seba na akademickej pôde:

   1. Zistite, čo potrebujete, a potom, ako túto potrebu uspokojiť. Neexistuje žiadny „univerzálny“ plán starostlivosti o seba, ale všetky plány starostlivosti o seba majú spoločnú niť: záväzok venovať sa všetkým oblastiam svojho života, vrátane fyzického a psychického zdravia, emocionálne a duchovné potreby a vzťahy. Je dôležité identifikovať postupy, ktoré prispievajú k vášmu blahu. Rovnako dôležité je identifikovať prekážky, ktoré vám môžu brániť v pravidelnom zapájaní sa do týchto praktík, a naplánovať stratégie na riešenie a prekonanie týchto prekážok.
   2. Spoľahnite sa na svoje základné návyky v oblasti produktivity. Ranná meditácia? Poobedné cvičenie? Večerné e-mailové embargo? Každodenné písanie? Týždenná spoločenská angažovanosť? Návyky môžu byť dôležitými liečebnými postupmi, katalyzátormi produktivity a zdrojmi sily na pomoc druhým. Keďže sa venujeme požiadavkám výučby, výskumu, služieb (a tlakom, ktoré nie sú vyznačené v akademickom životopise), je dôležité posilniť plány pre systémy zodpovednosti a podpory, ktoré sa starajú o veci, ktoré sa o nás najlepšie starajú.
   3. Čokoláda vykazuje významnú antioxidačnú aktivitu. Myslím, kto môže argumentovať článkom, ktorý bol citovaný viac ako 160-krát, však? Tento týždeň by sme všetci mohli využiť pomoc niektorých lahodných antioxidantov!

   Ak máte záujem o zdroje starostlivosti o seba, University of Buffalo má komplexnú stránku o stratégiách na hodnotenie, plánovanie a starostlivosť o potreby vlastnej starostlivosti. Možno sa vám bude páčiť aj tento článok od Inside Higher Ed o potrebe starostlivosti o seba v dnešnej politickej klíme, ktorý poskytol niektoré nápady pre dnešné tipy.

   22. týždeň: Dnes sa pozrieme na dôležité komponenty, ako čo najlepšie využiť výsledky vzdelávania študentov (SLO). Keď spresníme výsledky vzdelávania našich študentov, možno zistíme, že sa pre našich študentov stanú mnohonásobne užitočnejšími ako sprievodcovia ich vzdelávacích skúseností.

   1. Vráťte sa k akčným slovesám. Niekedy môže byť ľahké padnúť do pasce a povedať, že študent „predvedie“ každý vzdelávací výsledok v kurze – určite som to slovné spojenie použil viackrát. Namiesto toho sa snažte byť presnejší pri používaní akčných slovies, aby ste dali študentom jasnejšiu predstavu o tom, čo sa od nich bude očakávať, aby demonštrovali svoje učenie. Osvedčeným a overeným zdrojom je Bloomova taxonómia vzdelávacích cieľov, ak hľadáte nápady.
   2. Opatrenia. Je dôležité jasne uviesť prepojenie medzi metódami hodnotenia a pozorovanými dôkazmi o učení zo strany študentov. V ideálnom prípade budú SLO špecifikovať merateľné správanie, ktoré je výsledkom akčného slovesa. SLO zostavené týmto spôsobom môžu študentom pomôcť sledovať prepojenie medzi výsledkami vzdelávania a zadaniami, ktoré používate na hodnotenie ich učenia.
   3. Ešte lepšie, viaceré opatrenia! Pokúste sa identifikovať viac ako jednu metódu hodnotenia SLO vždy, keď je to možné. SLO, ktoré umožňuje viacero metód hodnotenia, môže pomôcť zhodnotiť mnohé spôsoby, ktorými sa študenti učia, a poskytnúť príležitosť preukázať učenie rôznymi spôsobmi.

   21. týždeň: Kladenie správnych otázok pre aktívnu diskusiu

   Nehovorím, že sa mi to nedávno stalo, ale niekedy sa zdá, že študentov jednoducho nedokážete zapojiť do diskusie tak, ako ste si mysleli. Vieme, že určitá forma diskusie môže mať významný vplyv na pomoc študentom pri spracovávaní nových informácií, ako to teda môžeme v našich triedach lepšie uľahčiť? Niekedy to môže byť problém s tým, ako dobre študenti čítajú a pripravujú sa na vyučovanie, ale niekedy je to o tom kladenie správnych otázok na aktívnu diskusiu.

   1. Prieskum, nie Spomínanie. Diskusie fungujú najlepšie, keď sa snažíte pomôcť študentom rozpoznať zložitosť témy. Kladenie otázok zameraných na správne alebo nesprávne odpovede založené na faktoch môže v triede vyvolať úzkosť, ktorá vedie k paralýze. Iné stratégie, ako napríklad anonymné systémy odozvy v triede („clickers“), sú lepšími metódami na sledovanie porozumenia. Skúste pristúpiť k diskusnému materiálu tak, že požiadate študentov, aby svoje porozumenie aplikovali na konkrétny kontext alebo aby porovnávali rôzne témy či kontexty.
   2. Rozober to. Niekedy sa môžu otázky, ktoré kladieme na podnietenie diskusie, zdať študentom oveľa skľučujúcejšie, než sme zamýšľali, čo môže opäť viesť k paralýze. Dobrou praxou môže byť rozdelenie diskusných otázok na menšie podotázky. Budú sa týkať konkrétnej disciplíny, ale vždy môžete začať so všeobecne použiteľnými otázkami, ako napríklad „v čom je problém? alebo "aké nástroje máme na pochopenie tohto problému?"
   3. Ticho. Už to bolo mnohokrát povedané – ale stojí za to to zopakovať – že ticho nie je v diskusiách zlá vec. Môže to naznačovať nežiaducu úzkosť, ale tiež to môže znamenať, že študenti si nájdu čas na premýšľanie o probléme. Možno budete chcieť svojim študentom dokonca naznačiť, aké cenné je mlčanie tým, že po prvom zdvihnutí tých najnadšenejších rúk poviete: „Dám vám trochu viac času na to, aby ste si to premysleli“.

   20. týždeň: Hoci UNCG slúži širokému spektru vekových skupín v našej študentskej populácii, mnohí z nás sa obávajú – alebo sú frustrovaní alebo akékoľvek iné problematické emócie – o tom, ako učiť v kontexte, ktorý sa zdá byť definovaný pojmom „tisícročné .“ Dnes do rozhovoru o „učení mileniálov“ pridáme niekoľko myšlienok.

   1. Mileniáli nie sú monolitické. Mnohé stratégie výučby v dnešnom prostredí zdôrazňujú potrebu komunikovať s mileniálmi podľa ich podmienok. Aj keď je absolútne dôležité pri navrhovaní a vedení vášho kurzu osvojiť si perspektívu študenta, je chybou predpokladať, že určitá skupina študentov bude na kurz reagovať rovnakým spôsobom. Je rovnako dôležité, ako kedykoľvek predtým, meniť príležitosti na učenie a predvádzanie učenia v triede.
   2. iAmDistracted. Mnohé z problémov, ktoré zastrešujú „vyučujúci mileniáli“, sa týkajú zariadení, ktoré otvárajú digitálny sociálny svet študentom, keď sú v triede. Úplný zákaz technológií môže byť neefektívny alebo škodlivý pre študentov, ktorí potrebujú pomocnú technológiu na učenie. Namiesto toho zvážte hľadanie spôsobov, ako priviesť študentov k osvojeniu si pozitívnych prístupov k učeniu s technológiou.
   3. Tech-ústav. Efektívne stratégie na podporu pozitívnych prístupov k učeniu pomocou technológie budú do istej miery závisieť od veľkosti triedy, ale jednou z populárnych stratégií je čo najskôr zapojiť študentov, aby napísali nejaké pokyny, ako vyzerá zapojenie triedy – „ústav triedy“. Nemusíte to obmedzovať na správanie súvisiace s technológiou, ale je to dobré miesto na začatie konverzácie v triede o tom, ako vyzerá pozitívny prístup k učeniu v tomto kurze. Samozrejme, možno budete musieť viesť konverzáciu viac, ak sa dôležitosť Netflix a ESPN stane témou konverzácie!

   Ak máte záujem prečítať si viac, najmä o literatúre o neurovede o týchto otázkach, nezabudnite si prečítať tento článok v The Chronicle of Higher Education.

   19. týždeň: Tento týždeň sa pozrieme na výhody písania s nízkymi vkladmi.

   1. Písanie úseky. Pred cvičením sa naťahujete – alebo, aspoň ste kedysi… možno sa teraz naťahujete uprostred? Nie som si istý, ale toto nie je Newsletter HealthyUNCG. Nízke písanie môže byť ako strečing. Nemala by to byť hlavná činnosť, ale pomáha vašim študentom podávať lepšie výkony, pokiaľ ide o zdvíhanie ťažkých bremien. Pokúste sa dať svojim študentom výzvu na písanie s nízkym podielom, aby ste mohli začať v nadchádzajúcej triede.
   2. Podľa STEM. Nenáročné písanie sa môže zdať ako prax zameraná na humanitné vedy, ale skúste požiadať svojich študentov STEM, aby napísali kroky (alebo ešte lepšie, vytvorili príbeh) cesty, po ktorej ich mozgy podnikli, aby vyriešili problém vo vašom kurze. . Tento typ aktivity ponúka zmenu tempa, aby sa študenti zapojili, no zároveň podporuje metakognitívnu reflexiu učenia.
   3. Známkovať? Prečítajte si to? Len to urob! Používanie písania s nízkymi vkladmi nemá byť záťažou pre študentov alebo vyučujúcich. Nemusíme hodnotiť písanie, aby bolo prospešné, pretože mnohé z výhod sú založené na udržaní študentov v zapojení a premýšľaní o ich učení. Môžete si pozrieť niekoľko príkladov ku každej aktivite alebo môžete nechať študentov, aby sa podelili medzi sebou v triede.

   Ak chcete získať ďalšie tipy, ako je tento, môžete si pozrieť tipy na učenie McKeachie v knižnici Štipendium pre výučbu a vzdelávanie v našich nových kancelárskych priestoroch na 1100 W Market St, Suite 100F! K dispozícii je veľa parkovacích miest v „A“, priestor na stretnutia alebo tichú prácu a všetko občerstvenie a káva, ktoré by ste mohli chcieť!

   18. týždeň: Tipy na vyučovanie z minulého týždňa zdôrazňovali výhody podpory rastu myslenia od začiatku kurzu a tento týždeň Newsletter zdôrazňuje príležitosť pre fakultu STEM zúčastniť sa na fakultnom inkubátore zameranom na rámec, ktorý presne toto robí. Pozrite si výzvu na účasť na konci dnešného Newslettera!

   Tento týždeň riešime náročnú úlohu naučiť sa mená študentov. Vieme, že to môže mať významný vplyv na klímu v triede a úspech študentov, pretože posilňuje kriticky dôležité interakcie medzi fakultou a študentom, ale zároveň môže byť ťažké dosiahnuť to popri iných požiadavkách na začiatku semestra. Tu je niekoľko stratégií, ktoré vám môžu pomôcť:

   1. Názov Stany dávajú zmysel. Niekedy jednoducho fungujú tie najjednoduchšie riešenia, a ak je vaša trieda dostatočne malá, nechať ich urobiť menné stany z kartičiek zložených na polovicu počas prvých pár týždňov, stačí, aby inštruktor zapísal mená. Má to ďalší bonus v tom, že pomáha študentom oslovovať sa navzájom ako ľudské bytosti, nie ako anonymní spoluväzni!
   2. Vezmite si malé sústa. „Ako zješ slona? Jedno sústo za druhým!" Niekedy všetko, čo môžete urobiť, je vynaložiť úsilie v dobrej viere, najmä vo veľkých triedach, takže sa zamerajte na to, aby ste pred každou hodinou určili niekoľko mien. Poskytne vám základ, na ktorom môžete stavať, a zároveň ukážete triede, že vám ako jednotlivcom na nich záleží.
   3. Zoznámte sa so zoznamom fotografií Canvas ID. Mnoho stratégií zahŕňa použitie fotografií vrátane dnes už starodávneho zdanlivého použitia fotoaparátu Polaroid na vytváranie fotografických flash kariet s menami na zadnej strane, ale Canvas (s pomocou Banner) poskytuje užitočný zoznam fotografií ID, ktorý výrazne rozdiel pri pokuse naučiť sa mená hrubou silou!

   Zvážte viac stratégií z týchto zdrojov od Carnegie Mellon, University of Nebraska a University of Virginia, aby ste našli niečo, čo najlepšie vyhovuje vašej triede.

   17. týždeň: Začneme semester niekoľkými tipmi zameranými na veci, ktoré môže inštruktor robiť od prvého dňa vyučovania, aby maximalizoval príležitosť na úspech pre všetkých študentov v triede. Naša počiatočná komunikácia so študentmi môže urobiť veľa pre podporu inklúzie od prvého dňa.

   1. Podporujte rastové myslenie. Príliš často sa naši študenti učia pristupovať k práci v kurze s myšlienkou, že všetky chyby sú zlé a zle sa na nich odrážajú ako na jednotlivcov. Začať semester uznaním, že učenie je proces, v ktorom všetci napredujeme, môže znamenať veľký rozdiel, a nie určenie vrodených schopností. Ešte lepšie je, ak si môžete navrhnúť príležitosti na demonštráciu lekcií získaných z chýb pri hodnotení kurzu.
   2. Dajte si pozor na skryté osnovy a predpoklady o „študentských“ zručnostiach. Ako inštruktori môže byť ľahké prehliadať veci o tom, že sme študentom, ktoré nám boli zdanlivo také prirodzené – zručnosti byť študentom – ale mnohí študenti prichádzajú bez skúseností v kontextoch, ktoré rozvíjali kľúčové zručnosti pre úspech vo vysokoškolskom vzdelávaní. Pokúste sa čo najviac zaznamenať normy a osvedčené postupy vo svojich osnovách a rozhovoroch v ranej triede. Ak to dáva zmysel pre váš kurz, snažte sa čo najskôr uznať a odmeniť demonštráciu úspešných stratégií.

   Na internete nie je nedostatok zdrojov o tom, ako môžeme podporiť inkluzívnu triedu, ako napríklad tento článok z Wash U alebo tento blogový príspevok z Univerzity Saint Louis. Nie všetky dobré rady pre inkluzívne triedy však pochádzajú zo St. Louis, takže nám dajte vedieť, ak máte nejaké obľúbené zdroje, o ktoré sa chcete podeliť so svojimi kolegami, alebo ak máte konkrétne stratégie, ktoré vo svojich triedach používate. UTLC prepracúva svoju webovú stránku, vrátane priestoru na uznanie niektorých výnimočných učenia, ktoré naša fakulta práve robí!

   16. týždeň: Všetky dobré veci sa musia raz skončiť. Pre nás na UTLC to bol dobrý semester a dúfame, že to isté platí aj pre vás. Napriek tomu je toto ročné obdobie dobrou príležitosťou zhodnotiť, čo sa darilo a v čom sa chceme zlepšiť, pokiaľ ide o našu výučbu, výskum, služby a ďalšie aspekty nášho akademického života. Tu je niekoľko tipov, ako čo najlepšie využiť reflexiu svojho semestra, najmä ak sa chystáte na kurz, ktorý plánujete v blízkej budúcnosti opäť vyučovať:

   1. Ak sa vám to najprv nepodarí... Nič nejde presne tak, ako ste plánovali – či už to bola prvá iterácia kurzu alebo stodvadsiate piate – a teraz je čas urobiť si poznámky, ktoré si treba zapamätať pre budúce verzie kurzu. Vyskytla sa úloha, ktorá celkom nezodpovedala vašim vzdelávacím výsledkom? Možno tam bola téma diskusie, ktorá nerezonovala tak, ako u študentov v minulosti. Návrh kurzu je iteratívny proces a tento proces bude plodnejší, ak budete mať včasné poznámky o tom, čo by ste mohli chcieť zmeniť. Keď sa konečne na chvíľu vzdialite od všetkých ostatných požiadaviek na váš čas na to, aby ste sa vrátili k premýšľaniu o dizajne, ľahšie budete vedieť, ako urobiť ďalšiu verziu kurzu ešte lepšou.
   2. Premýšľajte o svojom portfóliu. Vždy stojí za to premýšľať o tom, ako by vám portfólio výučby mohlo pomôcť pri postupe vo vašej kariére. Prinieslo niečo z toho, čo ste robili tento semester, výnimočné artefakty vašich vyučovacích postupov? Ako by ste mohli zdokumentovať úsilie, ktoré vynakladáte na vyučovanie, a vplyv tohto úsilia na učenie sa študentov? Či už ste postgraduálny študent, ktorý prvýkrát uvažuje o trhu práce, lektor, ktorý chce zdokumentovať skúsenosti s výučbou, alebo niekto, kto uvažuje o povýšení a držaní, možno budete mať úžitok z tohto času a vyberiete si niekoľko jasných príkladov svojho vyučovania z tohto semestra. a zapíšte si jednu alebo dve vety o tom, prečo je každý príklad pre vás dôležitý.

   Existuje veľa skvelých zdrojov online na rozvoj portfólia výučby, ako je tento z University of Texas. Ak máte otázky týkajúce sa iteratívneho dizajnu kurzov alebo portfólia výučby, ako vždy si môžete dohodnúť stretnutie s UTLC, aby ste prediskutovali, ktoré možnosti by pre vás a vašu situáciu mohli najlepšie vyhovovať.

   15. týždeň: Už je ten čas?! Keď sa semester chýli ku koncu, na konci každej hodiny si dáme chvíľku na zamyslenie sa nad časom. Dokonca aj v našich najlepších dňoch je nepravdepodobné, že budeme takí pútaví, aby študenti zabudli na svoje ďalšie záväzky a naši študenti majú veľa požiadaviek na svoj čas. To však neznamená rezignovať na to, že sa vzdáme konca vyučovania ako času na skoré balenie. Tu je niekoľko tipov na udržanie pozornosti na konci hodiny:

   1. Vyjadrite jasnú politiku rešpektovania času toho druhého. Vy ako inštruktor ich nebudete držať na konci vyučovacej hodiny. Ako študenti sa „neodhlásia“ skôr. Ak máte vo svojich učebných osnovách pravidlá dochádzky, môžete toto rešpektovanie času priamo prepojiť s podmienkami prítomnosti v triede, ale je dôležité mať jasné očakávania bez ohľadu na to, ako ich komunikujete.
   2. Vyjadrite sa jasne, že sa budete držať tejto politiky. Pravdepodobne to bude znamenať, že budete dostatočne flexibilný na to, aby ste sa vzdali nejakého materiálu, o ktorom ste dúfali, že ho preberiete, ale zdôraznite svoj záväzok využiť čas na hodine naplno a zároveň rešpektovať čas každého. Váš transparentný buy-in pomôže podporiť ich buy-in.
   3. Dajte im niečo robiť. Nutkanie posunúť sa v duchu k ďalšej veci v rozvrhu sa môže objaviť ľahšie, ak študent pasívne dostáva súhrn denných tém, takže sa snažte vybudovať interaktivitu a zapojenie aj do posledných minút hodiny. Táto aktivita môže mať formu celkovej reflexie učenia alebo metakognície, alebo môže byť zameraná na konkrétny vzdelávací výsledok. Čím pravidelnejšie sa vaši študenti zapájajú do posledných minút vyučovania, tým je menšia pravdepodobnosť, že podľahnú túžbe zbaliť sa skoro.

   Články ako tento z The Chronicle of Higher Education obsahujú vzorové aktivity na podporu reflexnej aktivity na konci hodiny. Ako vždy, môžete si dohodnúť stretnutie s UTLC, aby ste prediskutovali, ktoré možnosti by mohli najlepšie vyhovovať vám a vašim triedam.

   14. týždeň: Tu je niekoľko myšlienok o tom, ako môžu online diskusné fóra zapadnúť do dizajnu vášho kurzu v dnešných tipoch.

   1. Buďte vždy otvorení. Alec Baldwin by to neschválil, ale je to lepší spôsob, ako vytvoriť svoju účasť v diskusnom fóre pre váš kurz. Je skvelé byť pravidelnou prítomnosťou na vašich diskusných fórach, ale chcete, aby vaše príspevky podnecovali viac diskusie, nie ju zatvárali. Pokúste sa vyhnúť priamym odpovediam na otázky. Namiesto toho zarámujte svoje odpovede spôsobom, ktorý vyzve študentov, aby prispeli.
   2. Bude to v teste? Môže byť prospešné, ak študentom naznačíte, že testovacie otázky vytiahnete z premyslených príspevkov na diskusných fórach. Aj keď je nepravdepodobné, že táto metóda podnieti vnútornú motiváciu pre diskusiu o materiáli kurzu, je to spoľahlivý spôsob, ako zvýšiť pozornosť venovanú vašim diskusným fóram. Samozrejme, budete musieť dodržať toto tvrdenie, keď príde čas na posúdenie!

   Ak uvažujete o výučbe online po prvýkrát, alebo ak chcete prepracovať existujúci online kurz, zvážte nižšie uvedenú možnosť vzdelávania, prvá úroveň online vzdelávania. Ak chcete získať ďalšie nápady, môžete zvážiť tento zdroj od Elona.

   13. týždeň: Po halloweenskej cukrovej zhone prichádza krach, a keďže nemôžeme zaviesť politiku rozdávania energetických nápojov našim študentom, tu je niekoľko nápadov, ako vniesť do vašej triedy trochu aktívnejšie učenie, aby ste bojovali s krachom na konci semestra. zlepšiť výsledky vzdelávania. Aktívne vzdelávacie aktivity môžu byť skvelým spôsobom, ako preskúmať nový obsah alebo recenziu z predchádzajúcich relácií.

   1. Trik alebo Tweet. V tejto aktivite – variácii aktívnej vzdelávacej aktivity „speed dating“ – študenti skladajú zhrnutia tém, konceptov, nápadov na papiere/projekty atď. v dĺžke „tweetu“, o ktorých chcete, aby premýšľali. Potom sa otáčajú cez krátke (

   Tu je riadený zoznam podobných aktivít od spoločnosti DePaul. Ak sa chcete dozvedieť viac o vzťahu medzi naším mozgom, angažovanosťou a učením, zvážte možnosť pripojiť sa k nám na dnešnom workshope s hosťujúcim facilitátorom Toddom Zakrajsekom. Pre nedávny výskum o pozitívnych účinkoch aktívneho učenia v kurzoch STEM odporúčame túto metaanalýzu v zborníku Národnej akadémie vied.

   12. týždeň: Na našom predchádzajúcom obede v hnedej taške s vysokým dopadom na prax prebehla živá výmena nápadov s členmi pracovnej skupiny pre všeobecné vzdelávanie a výboru pre vysoko účinné postupy zamerané na to, ako pokračovať v zlepšovaní všeobecného vzdelávania na UNCG ako fakultnej úlohy Force prehodnocuje všeobecný vzdelávací program. Tu je niekoľko pripomienok, ktorých cieľom je pomôcť zmierniť potenciálnu frustráciu, ktorú môžu študenti mať z požadovaných kurzov, a to zameraním sa na transparentnú komunikáciu.

   1. Prečo musím ísť na tento kurz? Vyučovanie základného kurzu všeobecného vzdelávania môže byť obohacujúce a náročné z viacerých dôvodov. Kurz GEC je často skvelou príležitosťou na zoznámenie sa s vašou disciplínou študentov, ktorí sú mimo vášho zamerania. Toto je však často výzva – študenti sa radi pýtajú, prečo musia absolvovať tento kurz? Vždy je užitočné začať každý semester tým, že svojim študentom vysvetlíte, ako *tento* kurz zapadá do učebných osnov GEC, prečo sú kurzy GEC dôležité a čo v skutočnosti znamenajú výsledky vzdelávania študentov. Študenti nie vždy vidia, ako jednotlivé časti do seba zapadajú – preto je kľúčové jasne im povedať, prečo je GEC dôležité pre váš kurz a prečo je dôležité pre UNCG.
   2. Obsah *a* Zručnosti. Ďalším spôsobom, ako pomôcť študentom cítiť sa, že ich kurzy GEC sú pre nich relevantné, je zamerať časť aktivít a hodnotenia kurzu výslovne na rozvoj zručností, ktoré presahujú disciplíny – kritické myslenie, efektívna komunikácia, zapojenie rôznych perspektív atď. získať študentov na palubu, ak konkrétne odmeňujete dôkazy o pestovaní zručností vo vašom kurze. Pomôcť študentom vidieť, ako učenie sa obsahu kurzu ide ruka v ruke s rozvojom zručností, môže mať významný vplyv na študentov a opätovne zdôrazňuje trvalý význam týchto kurzov, keďže študenti pokračujú ako celoživotní študenti.

   Zvážte, či sa k nám nepripojíte ako v dnešnej rannej kaviarni, ak chcete hovoriť o Prehľade všeobecného vzdelávania alebo o všeobecnom vzdelávaní širšie. Zvážte tiež prihlásenie sa na reláciu alebo tri v Deň čítania so Stephenom Brookfieldom ako spôsob, ako premýšľať o tom, ako urobiť malé doplnky do vašich kurzov, aby ste dosiahli vyššie uvedené ciele a ďalšie!

   11. týždeň: Inštruktori sa niekedy môžu báť chvíľ v triede, ale tieto strašidlá sú v našich hlavách. Takže, v rámci prípravy na Halloween, tu je niekoľko tipov, ako sa vysporiadať s duchmi a duchmi, ktorí majú niekedy pocit, že strašia v triede.

   1. "Je ticho... príliš ticho." Niekedy môžeme byť príliš rýchli na to, aby sme vyplnili ticho vo vlastných triedach. Ticho nemusí nevyhnutne znamenať nedostatok porozumenia a môže byť dôležité pre študentov, keď zápasia s komplikovanými myšlienkami a konceptmi. Ak zistíte, že chcete vyplniť ticho, skúste si v hlave napočítať do desať, než budete pokračovať.
   2. "Aký je tvoj obľúbený strašidelný film?" Týka sa to najmä nových inštruktorov fakúlt a postgraduálnych študentov. Odbornosť neznamená vševedúcnosť a náročné otázky môžu byť dobrým spôsobom, ako naučiť študentov skúmať odpovede samostatne. Skúste sa cítiť pohodlne a povedzte: „To je skvelá otázka. Mohli by ste sa pozrieť, či by ste o tom mohli nájsť dobrý zdroj v službe Študovňa Google alebo vedeckej databáze?“ alebo „Mal ešte niekto podobnú otázku s čítaním? Našli ste odpoveď?" Tento prístup nebude vždy vyhovovať, ale podobné prístupy môžu zmeniť náročné otázky, na ktoré nemáte po ruke odpoveď, na príležitosti na povzbudzujúce skúmanie.

   Ak sú v triede iní strašidelní ľudia, ktorí pre vás v noci narážajú, UTLC vám s radosťou pomôže nájsť striebornú guľku alebo strúčik cesnaku, ktorý vám pomôže udržať tieto príšery preč. Dajte nám vedieť, s čím vám môžeme pomôcť!

   10. týždeň: Dnes sa pozrieme na techniky hodnotenia v triede ako na stratégiu na meranie učenia za behu.

   1. Hodnotenie počas učenia sa. Techniky hodnotenia v triede (CAT) sú jednoduché, nenáročné (zvyčajne nehodnotené a anonymné) aktivity v triede, ktoré sú navrhnuté tak, aby vám a vašim študentom poskytli okamžitú spätnú väzbu o procese učenia. Môžu pomôcť inštruktorovi byť flexibilný v triede tým, že indikujú, keď študenti majú problémy a potrebujú viac času na danú tému a kedy sú študenti pripravení pokročiť.
   2. Pasenie mačiek. Pár bežných CAT je: 1) Najbahnitejší bod, v ktorom majú študenti pár minút na stručné vyjadrenie bodu zmätku v prednáške/čítaní/domácej úlohe a 2) Riadené parafrázovanie, v ktorej sa študenti pokúšajú zhrnúť dôležitý koncept alebo argument vlastnými slovami tak, aby niekto, kto nie je v kurze, mohol pochopiť podstatu.

   Existuje mnoho zdrojov pre CATs online, ako je tento od Carnegie Mellona a tento od Georgea Washingtona, ktoré majú oveľa viac stratégií a podrobných popisov. Môžete si tiež naplánovať konzultáciu s UTLC, aby ste získali cielenú spätnú väzbu o nápadoch, ktoré máte pre svoje konkrétne kurzy.

   9. týždeň: Keď sa vrátime z prestávky, chceme sa zamyslieť nad tým, ako zvýšiť – alebo, ak sa vám už mimoriadne darí, udržať – dochádzku a motiváciu na zvyšok semestra.

   1. Prvých päť, posledných päť. Ak zistíte, že prvých päť minút vašej hodiny znamená „zatúlať sa“ a posledných päť znamená „agresívne si zbaľte veci“, potom sa zamyslite nad tým, ako do tejto časti vyučovacieho času zakomponovať pútavý materiál. Tu by vám mohli byť užitočné prístupy s mrkvou a / alebo tyčinkou. Ak to funguje pre vás, skúste začať a ukončiť svoje hodiny zaujímavými anekdotami a/alebo pútavými aktivitami, ale možno zistíte, že užitočným nástrojom sú aj popové kvízy, ktoré sa niekedy objavia na začiatku a niekedy na konci.
   2. Vyhnite sa kĺzavej motivácii. Nechceme našim študentom odopierať zdroje, ktoré im môžu pomôcť uspieť v našich kurzoch, ale zverejňovanie snímok po vyučovaní môže byť neistá prax. Ak je poskytovanie snímok na plátne pre vás pedagogicky dôležité, navrhnite svoje snímky tak, aby podporovali účasť. Ak vaše snímky poskytujú rovnaký obsah ako vaša trieda, študenti sú silne odrádzaní od toho, aby sa snažili byť prítomní. Neúplné alebo záhadné snímky, ktoré podporujú vstup študentov, reflexiu a anotácie, môžu byť dobrým spôsobom, ako urobiť snímky užitočné v triede a po triede.

   Ďalšie informácie o malých zmenách, ktoré môžu mať veľký vplyv na dochádzku, motiváciu a angažovanosť, nájdete v sérii „Malé zmeny vo vyučovaní“ z The Chronicle of Higher Education.

   8. týždeň: Ako sa dostávame do jesenných prázdnin, tu je niekoľko úvah o praxi spätnej väzby študentov v polovici semestra, aby ste mohli nabrať pulz vášho kurzu. Spätná väzba študentov v polovici semestra môže pomôcť študentom aj inštruktorom pochopiť, ako kurz prebieha s relatívne malým úsilím.

   1. Nechajte svoj prieskum krátky. Zhromažďovanie spätnej väzby by nemalo byť záťažou ani pre vás, ani pre vašich študentov. Hľadáte všeobecné trendy, nie podrobné odpovede. Jednou zo stratégií cielenej spätnej väzby je prieskum „Pokračujte v práci, prestaňte robiť, začnite robiť“, ktorý povzbudzuje študentov, aby identifikovali iba tie veci, ktoré vynikajú najviac.
   2. Čo môžem urobiť? Čo môže vy robiť? Skúste zaviesť nejakú formu reflektívneho sebahodnotenia do vašej spätnej väzby študentov v polovici semestra. Tieto prieskumy môžu byť pekným spôsobom, ako povedať: „Záleží mi na vašom úspechu v tejto triede, ale mali by ste sa zamyslieť aj nad svojím vlastným prístupom k tomuto kurzu.“ Sebahodnotenie je dobrý spôsob, ako jemne pripomenúť študentom ich vlastnú úlohu v ich úspechu.
   3. Odmeňte spätnú väzbu pri zachovaní anonymity. Spätná väzba funguje najlepšie, keď je anonymná, takže študenti môžu slobodne povedať, čo si myslia, ale najlepšie je, ak môžete spätnú väzbu stimulovať aj vy. Jednou stratégiou je dať celej triede nejaký malý kredit navyše, keď určité percento – povedzme 80 % triedy – dokončí svoju spätnú väzbu.
   4. "Počúvam…" Potom, čo ste si prezreli spätnú väzbu, skúste čo najskôr zaviesť nejaké malé, ale jasne viditeľné zmeny. Dokonca aj najmenšie úsilie môže dať študentom vedieť, že počúvate ich myšlienky a obavy. Môže to mať veľký vplyv na to, ako vaši študenti pristupujú k druhej polovici semestra.

   Ak sa chcete dozvedieť viac o strednodobej spätnej väzbe študentov, Michigan State University zostavila rozsiahly zoznam zdrojov na implementáciu. Samozrejme, ak máte záujem o podrobnejšie stratégie implementácie, odporúčame vám tiež osloviť UTLC, ak máte záujem preskúmať tieto alebo podobné stratégie.

   7. týždeň: Niekoľko nadchádzajúcich a nedávnych podujatí UTLC sa zameriava na tímové a kooperatívne učenie. Dnešné tipy na vyučovanie skúmajú skupinové kvízy ako stratégiu na posilnenie kolaboratívneho charakteru učenia prostredníctvom vášho hodnotenia.

   1. Dvojstupňové kvízy. Skupinové kvízy sú trochu nesprávne pomenovanie, pretože stratégia sa často opiera o to, že najprv sa študenti pýtajú jednotlivo a potom sa študenti stretávajú v skupinách, aby spoločne odpovedali na rovnaké otázky. Študenti v každej skupine musia zdôvodniť a presvedčiť celú skupinu, aby sa dohodli na skupinovej odpovedi na otázku, na ktorú práve odpovedali sami. Inštruktori môžu meniť štruktúru a stimuly, ako je váha každej verzie kvízu, aby dosiahli požadované ciele, ale táto stratégia transformuje štandardnú formu hodnotenia na nástroj, ktorý kladie dôraz na spoločné učenie.
   2. Používanie skupinových kvízov na doplnenie inej skupinovej práce. Táto hodnotiaca stratégia funguje najlepšie, keď stavia na efektívnych stratégiách skupinového učenia, ktoré ste zaviedli vo zvyšku vášho kurzu. Študenti vyťažia zo svojich skupín maximum, keď váš kurz kladie dôraz na zručnosti skupinovej práce. Skupinové kvízy zase pomáhajú posilniť inú skupinovú prácu tým, že študentom poskytujú konkrétne dôkazy o individuálnom a skupinovom zlepšení, ku ktorému dochádza pri spoločnej práci v priebehu času.
   3. Pedagogická hodnota ospravedlnenia a hľadania konsenzu. Okrem dôrazu na kolaboratívnu povahu učenia môžu skupinové kvízy tiež zvýšiť uchovávanie učebných materiálov tým, že vyžadujú od študentov, aby zdôvodnili logiku svojich odpovedí ostatným študentom. Študenti si tak v rámci pravidelného hodnotenia precvičia reflexiu svojho učenia a efektívnu komunikáciu s rovesníkmi.

   Ak sa chcete dozvedieť viac o skupinových kvízoch, pozrite si túto stránku so zdrojmi z University of Iowa a štúdie, ako je táto v časti Pokroky vo fyziologickom vzdelávaní. Ak máte záujem o podrobnejšie stratégie implementácie, odporúčame vám tiež kontaktovať UTLC, ak máte záujem preskúmať tieto alebo podobné stratégie, alebo sa k nám pripojiť na nadchádzajúcom workshope.

   6. týždeň: Dnešný vstup vám (znovu) predstaví stratégiu „prekladania“, techniku ​​založenú na dôkazoch na zlepšenie získavania konceptov a zvládnutia učebných materiálov študentmi.

   1. Prekladanie skôr ako blokovanie. Zatiaľ čo blokovanie zahŕňa precvičovanie jednej zručnosti v čase pred ďalšou (napríklad „zručnosť A“ pred „zručnosťou B“ atď., čím sa vytvorí vzor „AAABBBCCC“), pri prelínaní jedna sa mieša alebo prekladá, precvičuje sa niekoľko súvisiacich zručností. spolu (tvoria napríklad vzor „ABCABCABC“). Jedným z významných vysvetlení výhod prekladania je, že zlepšuje schopnosť mozgu rozlišovať medzi konceptmi. Keď budete s blokovaním vedieť, aké riešenie použiť, ťažká časť je u konca. Pri prekladaní sa každý cvičný pokus líši od posledného, ​​takže rutinné odpovede nefungujú. Namiesto toho sa váš mozog musí neustále sústrediť na hľadanie rôznych riešení. Tento proces môže zlepšiť vašu schopnosť naučiť sa kritické vlastnosti zručností a konceptov, čo vám potom lepšie umožní vybrať a vykonať správnu reakciu.
   2. Zmiešajte starý materiál s novým materiálom. Aj keď je prekladanie do značnej miery stratégiou prezerania materiálu, určité prekladanie môžeme zabudovať aj do našich tried. Čím viac dokážeme zabudovať prehľad predtým diskutovaného materiálu do neskorších prednášok alebo diskusií, tým viac budú naši študenti ťažiť z účinkov prekladania na majstrovstvo. Skúste pridať krátku kvízovú otázku o starom materiáli, aby ste študentom ukázali, akú hodnotu má recenzovanie materiálu týmto spôsobom.

   5. týždeň: Tu je niekoľko pripomienok, ako maximalizovať vplyv skupinovej práce v našich triedach:

   1. Vyhraďte si dostatok času na skupinovú prácu. Uvedomte si, že ak by ste prednášali počas celej hodiny, nezvládnete toľko učiva, koľko by ste dokázali. Obmedzte obsah, ktorý chcete prezentovať, aby ste mali skupinám čas na prácu. Odhadnite, koľko času potrebujú podskupiny na dokončenie aktivity. Naplánujte si aj plenárne zasadnutie, na ktorom sa môžu prezentovať výsledky skupín alebo prediskutovať všeobecné problémy a otázky.
   2. Sledujte skupiny, ale neumiestňujte sa. Keď študenti robia svoju prácu, pohybujte sa medzi skupinami a odpovedajte na všetky položené otázky. Vypočujte si aj trendy, ktoré vychádzajú z diskusií, aby ste sa na ne mohli odvolať počas následnej diskusie v pléne. Buďte však nenápadní a vyhnite sa zasahovaniu do fungovania skupiny, poskytnite študentom čas na vyriešenie vlastných problémov, kým sa zapoja.

   Tento zdroj z University of Waterloo sme už predtým zdieľali v Newsletteri, ale je tam toľko skvelých vecí na premýšľanie o tom, ako efektívnejšie využívať skupinovú prácu!

   4. týždeň: Tu je niekoľko tipov na prezentáciu obsahu online, či už vediete online kurz alebo experimentujete s poskytovaním obsahu pre prevrátenú triedu:

   1. Napíšte scenár pre každý koncept. Rozhovory môžu fungovať v triede, ale nie online. Skriptovanie vás núti organizovať prezentáciu vášho materiálu, aby ste sa uistili, že nič nevynecháte ani nevložíte nič navyše. Poskytuje vám tiež čas na zamyslenie sa nad najefektívnejším prístupom k sprostredkovaniu materiálu vo vysoko vizuálnom online prostredí.
   2. Prepracujte svoje PowerPointové snímky tak, aby fungovali ako storyboard pre váš skript. Vaše PowerPointové snímky by mali obsahovať väčšinou vizuály, ktoré budete musieť zredukovať maximálne na niekoľko slov na obrazovke. Animácie (ako vaše nahrané PowerPointy) sú dobré na poskytovanie vizuálnych informácií, nie sú dobré na poskytovanie textových informácií. Akýkoľvek text, ktorý sa objaví na obrazovke, by mal byť „odbornými“ alebo kritickými poznámkami, ktoré by ste od študentov očakávali, nie vysvetleniami alebo peknými podrobnosťami.

   Ďalšie tipy si môžete prečítať v tomto článku z Focus Focus.

   3. týždeň: Keď sa dostávame do rytmu semestra, môže byť nepríjemné dostať otázku o niečom, o čom ste si mysleli, že je jasné už niekoľko týždňov. Tu je niekoľko užitočných spôsobov, ako si pripomenúť jasnosť našich vysvetlení pre našich študentov:

   1. Tempo rýchlosťou učiaceho sa. Vysvetlenia trpia, keď nás chytí príliš veľa obsahu a príliš málo času. Nie všetci študenti sa učia rovnakým tempom. Niektorí to dostanú, keď to prvýkrát počujú, iní to potrebujú počuť, počuť to v inej forme, premýšľať o tom a potom to počuť znova. To si vyžaduje cieľavedomé rozhodovanie o dôležitosti toho, čo sa vysvetľuje. Ak ide o základný koncept alebo myšlienku, ktorá integruje celý obsah, potom by sa mala prezentovať tempom, ktoré umožní porozumieť čo najväčšiemu počtu študentov.
   2. Rekonštituujte alebo opakujte bez náznakov frustrácie alebo pochybností o študentovi. Počuť vysvetlenie a nerozumieť mu je frustrujúce. Je zahanbujúce požiadať o to, aby som si to vypočul znova, a stále som to nedostal. V tom momente to väčšina študentov (a mnohí z nás ostatných) len predstierajú. Prikyvujeme, usmievame sa a ďakujeme, zatiaľ čo sa naše mysle preháňajú a stále sa snažíme na to prísť. Vysvetlenie sa oprávnene nazýva „jasné“ len vtedy, keď vedie k pochopeniu.

   Ďalšie tipy si môžete prečítať v tomto blogovom príspevku od učiteľa na fakulte Focus.

   2. týždeň: Tu sú dve stratégie, ako vyťažiť maximum zo začiatku hodiny:

   1. Otvorte otázkou. Pokúste sa položiť významnú otázku dňa na doske alebo úvodnú snímku. Študentom poskytuje niečo na zváženie – okrem telefónov –, kým čakáte na začiatok vyučovania, a môže im pomôcť zorientovať sa v priebehu dňa. Môžete dokonca nechať študentov, aby na chvíľu dávali predbežné odpovede a potom znova v záverečných minútach, aby ste im pomohli rozpoznať, ako sa ich porozumenie počas vyučovania prehĺbilo.
   2. Znovu aktivujte predchádzajúce znalosti. Opýtajte sa, čo by vaši študenti mohli vedieť o dennom materiáli z predchádzajúcich kurzov alebo skúseností. Požiadať študentov, aby vám povedali, čo už vedia (alebo si myslia, že vedia), má dve dôležité výhody. Najprv rozsvieti časti ich mozgu, ktoré sa pripájajú k vášmu materiálu kurzu, takže keď sa stretnú s novým materiálom, spracujú ho v bohatšom vedomostnom kontexte. Po druhé, dá vám vedieť, aké predsudky majú študenti o materiáloch vášho kurzu. Týmto spôsobom sa vaša prednáška, diskusia alebo čokoľvek, čo si v daný deň naplánujete na vyučovaciu hodinu, môže konkrétne venovať a vylepšiť znalosti skutočne v miestnosti, a nie znalosti, ktoré si predstavujete v miestnosti.

   Viac si môžete prečítať v tomto článku z Kroniky vysokého školstva.

   1. týždeň: Tu sú dve stratégie na písanie kvalitných otázok s možnosťou výberu z viacerých odpovedí:

   1. Odráža, odráža… Tento semester končí a začína nový semester. Niekedy môže byť ťažké vtesnať sa do chvíľky a premýšľať o minulom semestri a o tom, čo išlo dobre a čo nie. V skutočnosti sa často dostávame do cyklu neustáleho dokončovania s malým priestorom na zmenu. Nájdite si čas nielen na premýšľanie, ale aj na dobitie energie po semestri. Niekedy je rýchly víkend mimo počítača a e-mailu to, čo potrebujete, aby ste sa vrátili pripravení pozrieť si poznámky, popremýšľať o svojich úlohách a vyskúšať nové stratégie.
   2. Zamyslite sa nad dizajnom. Dizajn kurzov je len zriedka niečo, čo sa učíme – niektorí šťastlivci mali kurzy alebo mentorov, ktorí im pomohli premyslieť návrh kurzu od základov. Dizajn kurzu je nevyhnutný pre kvalitnú výučbu – skvelý učiteľ so zle navrhnutým kurzom môže byť vo svojej práci znehybnený. Existuje množstvo prístupov k navrhnutiu vášho kurzu, avšak prerobenie kurzu môže byť niekedy ťažšie. Čo si ponechať? Čo zmeniť? všetko sa črtá v diaľke. Najlepšie stratégie začínajú vašimi vzdelávacími výsledkami. Pohľad na vzdelávacie výstupy pre kurz a premýšľanie o tom, ako budete tieto výsledky merať, vám môže pomôcť vytvoriť plán aktivít vo vašom kurze.

   Pre viac stratégií si pozrite Vanderbiltovo centrum pre vyučovanie a ich zoznam vyučovacích stratégií (kliknite sem). A pridajte sa k nám na jeden deň s Dr. Toddom Zakrajsekom, ktorý predstavuje pokrokové a dostupné prístupy k návrhu a hodnoteniu kurzov (3. mája, pozri popis nižšie).

   22. týždeň: Tu sú dve stratégie na prerobenie kurzu na jeseň:

   1. Zamyslite sa nad tým, kedy by ste mali použiť viacnásobný výber. V skutočnosti je niekedy výber z viacerých možností najlepšou testovacou metódou, niekedy nie. Existuje mnoho dôvodov, prečo používať otázky s možnosťou výberu z viacerých odpovedí – od veľkosti triedy až po úroveň ovládania. Nájdite si čas na premyslenie, prečo používate otázky s možnosťou výberu z viacerých odpovedí, pomôže vám to napísať otázky, aby ste dosiahli svoj konečný cieľ.
   2. Najprv napíšte stonku. Dve najťažšie časti písania otázky s možnosťou výberu z viacerých odpovedí sú otázka a odpoveď. Vytvorenie dobrej otázky s vhodným výberom odpovedí môže byť skľučujúce. Začnite premýšľaním o tom, kto sú vaši študenti, a prispôsobte sa ich učeniu. Zloženie kurzov sa môže v jednotlivých semestroch líšiť, takže chvíľka na premýšľanie nad súčasnou skupinou študentov vám môže pomôcť vytvoriť testové otázky, ktoré im umožnia demonštrovať svoje učenie. Ďalej vytvorte kmeň – to vám umožní zamerať otázku na jeden konkrétny problém. Napísanie otázky so všetkými potrebnými podpornými informáciami vám môže pomôcť štruktúrovať otázku a odpoveď. Potom napíšte správnu odpoveď na kmeň. Po ich dokončení bude jednoduchšie napísať nesprávne odpovede.

   Pre viac stratégií si pozrite IDEA Paper #16 od IDEA (kliknite sem)

   21. týždeň: Tu sú dve stratégie na ukončenie semestra:

   1. Uprednostňovanie, keď je prioritou všetko... Zdá sa, že počas posledných týždňov semestra nám všetko klope na dvere (doslova aj obrazne). Ako určujete priority, keď je prioritou všetko – každý deň začínate s plánom. Ak si každé ráno vyhradíte pár minút na zhodnotenie a naplánovanie toho, čo je skutočne potrebné urobiť dnes, zajtra a tento týždeň, pomôže vám to, aby ste sa cítili menej preťažení a aby ste sa mohli sústrediť na dnešnú prioritu. To zahŕňa tento tip od Inside HigherED (2010) – Bezohľadne zhodnoťte, aké známkovanie V SKUTOČNOSTI treba urobiť“.
   2. Zálohovať, zálohovať, zálohovať. Keď sa semester chýli ku koncu, mnohí z nás sa sústreďujú na to, aby zvládli každý deň. Je čas krízy. Preto je dôležité pripomenúť si, aby sme si naše učebné materiály zálohovali – myslím to doslova. Vytvárajte kópie svojich materiálov Canvas, zoberte si staré materiály z prednášok a tried a uistite sa, že máte všetko, čo potrebujete na uzamknutie kurzu na semester.

   Viac stratégií nájdete v tomto blogu z Chronicle of Higher Education (kliknite sem) alebo v článku Inside HigherEd o Crunch Time! (Kliknite tu)

   20. týždeň: Tu sú dve stratégie na vytváranie inštruktážnych videí:

   1. Svetlá, kamera, akcia. Vytváranie inštruktážnych videí môže byť pre vašich študentov skvelým spôsobom, ako vás uvidia na online kurzoch, hybridných kurzoch a dokonca aj na osobných kurzoch. Poskytujú rýchle a ľahko dostupné úvody k obsahu kurzu. Pri vytváraní inštruktážneho videa premýšľajte o tom, ako môžete obsah „rozkúskovať“ na malé zvládnuteľné sústa pre vašich študentov. Dobré inštruktážne videá majú tendenciu byť na krátkej strane a zvýrazňujú najrelevantnejšie informácie.
   2. Pozrite sa na fotoaparát. Prvýkrát, keď nahráte video, ako učíte, môže byť ťažké nepozerať sa všade okrem kamery. Premýšľajte o tom, čo vaši študenti uvidia, a sústreďte sa na to, kde je kamera umiestnená. Dva tipy, ktoré ponúka minulotýždňové Focus Focus: umiestnite fotoaparát trochu nad líniu očí tak, aby ste sa pozerali hore smerom k fotoaparátu (vtedy vám nikto nemusí čumieť do nosa) a zvážte umiestnenie niečoho nad fotoaparát (fotku, objekt), na ktorý sa môžete sústrediť.

   Pre viac stratégií si pozrite Focus Focus. (Kliknite tu)

   19. týždeň: Tu sú dve stratégie používania rubrík v triede:

   1. Šetria čas! Času, zdá sa, že ho nemáme nikdy dosť – a známkovanie... Rubriky sú užitočné na to, aby vám pomohli hodnotiť a hodnotiť práce študentov. Vytvorením rubriky budete mať jasnejšiu predstavu o tom, čo od úlohy očakávate. To zrýchľuje veci dvoma spôsobmi – po prvé, môžete lepšie vysvetliť svoje očakávania študentom a získať pracovný produkt, ktorý skutočne chcete, dva, pri hodnotení úloh môžete ľahko identifikovať svoje očakávania.
   2. Pomáha študentom zhodnotiť svoje vlastné učenie. Koľkým z nás sa pýtali – je to v teste? Prečo musím robiť túto úlohu?... Vytvorením rubriky a jej zdieľaním so svojimi študentmi pomáhate objasniť proces učenia. Ak študenti môžu konkrétnym spôsobom vidieť, ako sa pojmy vzťahujú na širšiu úlohu, potom je pravdepodobnejšie, že pochopia svoj vlastný proces učenia a pokrok.

   Ďalšie stratégie nájdete v Centre excelentnosti výučby Cornell University. (Kliknite tu)

   18. týždeň: Tu sú dve stratégie využitia spätnej väzby od kolegov v triede:

   1. Povedzte im, čo majú hľadať. V skutočnosti mnohí študenti jednoducho nevedia poskytnúť spätnú väzbu alebo spätnú väzbu prijímať. Proces vzájomného hodnotenia a spätnej väzby však môže byť pre našich študentov jednou z najsilnejších vzdelávacích skúseností. Takže im musíme ukázať, ako poskytovať kvalitné partnerské recenzie. Najprv musíme študentom poskytnúť pokyny, príklady a rubriky. Preveďte ich, ako poskytujete spätnú väzbu. Carleton College – Centrum vedeckých vzdelávacích zdrojov poskytuje študentom rýchly sprievodca poskytovaním a prijímaním spätnej väzby.
   2. Pomôžte im vidieť hodnotu. Mnoho študentov vníma spätnú väzbu od kolegov ako niečo svojvoľné. Ich kolegovia nie sú odborníci, tak ako môže byť ich spätná väzba „dobrá“? V skutočnosti musíme študentov prejsť. Hovorte o hodnote procesu vzájomného hodnotenia vo vašom vlastnom štipendiu. Pripomeňte im, že kolegovia môžu vidieť a vysvetliť veci spôsobom, ktorý vy nemôžete. A čo je dôležitejšie, pripomeňte im, že proces učenia je oveľa viac ako len klasifikovaná úloha. Čím väčšiu hodnotu vidia v recenziách a spätnej väzbe, tým lepšia bude ich vlastná spätná väzba pre svojich kolegov.

   Ďalšie stratégie nájdete na stránke Carleton College na stránke Študentská spätná väzba. (Kliknite sem)

   17. týždeň: Tu sú dve stratégie, ako sa do toho po jarných prázdninách vrátiť:

   1. Ako ich udržím zapojených. Tie týždne po jarných prázdninách sa môžu zdať ako balans medzi zábavou a vyučovaním. Znovu získať dynamiku tak blízko leta (a pri súčasnom počasí) môže byť pre nás a našich študentov náročné. Základom je vrátiť študentov do swingu a pripomenúť im, že máme pred sebou ešte pol semestra. Najprv sa zamyslite nad poslednou hlavnou témou, ktorú ste uviedli pred jarnými prázdninami. Existuje spôsob, ako prehodnotiť túto tému? Video, hru alebo dokonca hosťujúceho rečníka? Ktorýkoľvek z nich môže narušiť prístup hukotu a bubna, ale tiež vráti triedu späť na správnu cestu.
   2. Nájdite si chvíľku pre seba. Viem, že to môže znieť ako klišé, ale jarné prázdniny sú rovnako o vás, ako aj o vašich študentoch. Aj fakulta potrebuje prestávku – preto si cez jarné prázdniny doprajte nejaký čas na načerpanie nových síl a preskupenie. Energia, ktorú prinášate do triedy, je nevyhnutná pre úspech študentov a môže vám umožniť znovu sa zapojiť do učiva novými spôsobmi. Nájdite si chvíľku na prečítanie knihy, ktorá vám leží na konferenčnom stolíku, a vráťte sa pripravení na poslednú polovicu semestra.

   Ďalšie stratégie nájdete v Centre pre excelentnosť výučby na Duquesne University. (Kliknite tu)

   16. týždeň: Tu sú dve stratégie na podporu efektívnej diskusie vo vašej triede, najmä o náročných témach:

   1. Vy ste určili základné pravidlá. Mnohí z nás, ktorí používajú učenie založené na diskusii, to robia inštinktom. Avšak mnohí naši študenti, ktorí môžu dokonca vynikať v diskusii založenom na učení, si nevypestovali zručnosti diskusie na tejto vedeckej úrovni. Majte na pamäti, že nastavenie základných pravidiel je nevyhnutné – nielen pre riadenie triedy, ale aj preto, aby boli inkluzívni všetci študenti. S rastúcou veľkosťou triedy sa pravidlá stávajú čoraz potrebnejšími. Zamyslite sa nad svojimi očakávaniami od odpovedí študentov... ako by ste definovali dobrú kritickú, vedeckú odpoveď? Podeľte sa o to so študentmi, napodobňujte úroveň angažovanosti a vyjadrite jasno v otázke, ktorú sa pýtate.
   2. Som rozhodca? Skrátka – nie. Dobrá akademická diskusia však pravdepodobne prinesie množstvo odpovedí. Musíte byť pripravení na riešenie konfliktných názorov – ich a vašich. Musíte tiež pomôcť študentom pochopiť, ako sa v akadémii oceňujú rôzne názory. Pre študentov – na všetkých úrovniach možno budete musieť vysvetliť, ako sa kriticky pozrieť na osobné predsudky, ktoré môžu mať vplyv na konverzáciu.

   Ďalšie stratégie nájdete v Centre IDEA – IDEA Paper #49 (kliknite sem).

   15. týždeň: Tu sú dve stratégie na začlenenie samoregulovaného učenia do vašej triedy:

   1. Toto už nevedia? Jedna z prvých otázok, ktoré máme všetci – nenaučili sa, ako to urobiť predtým, ako sa objavili v mojej triede? Realita je taká, že väčšina študentov nemala príležitosť naučiť sa, ako prevziať zodpovednosť za svoje vlastné učenie. V skutočnosti veľa študentov prichádza do triedy s malým alebo žiadnym porozumením, schopnosťami alebo skúsenosťami v procese učenia. Existuje teda určitá výhoda pre člena fakulty, ktorý sa na chvíľu porozpráva o stratégiách, ktoré pomáhajú študentom byť úspešní – od toho, ako čítať vysokoškolskú učebnicu až po „kedy si mám naozaj robiť poznámky“ – to všetko môže byť užitočné.
   2. Aké sú kroky samoregulovaného učenia? Práve teraz si mnohí študenti začínajú uvedomovať, že ich spôsob prípravy na hodinu nefunguje. Pomôcť študentom premýšľať o svojom učení v troch krokoch môže byť užitočné: stanovenie cieľov, vypracovanie stratégií a uvažovanie o výsledku. Môžeme pomôcť študentom stanoviť ciele a rozvíjať stratégie – často, ak práve prišli z pracovného času. Začlenenie tohto do vášho kurzu však prospeje oveľa širšej skupine študentov (ktorí možno ešte nevedia, že potrebujú pomoc). Druhá časť pomáha študentom reflektovať výsledky – mnohí z nich (a my) zabúdame na to, že reflexia je kľúčovou súčasťou vzdelávacieho procesu.

   Ďalšie stratégie nájdete v programe SAGE 2YC Carleton College (kliknite sem)

   14. týždeň: Tu sú dve stratégie, ako prinútiť študentov čítať zadané úlohy:

   1. Dostaňte sa ku koreňu problému. Je to otázka súladu alebo kapacity? Keď čítate tak dlho ako my, môže byť pre vás výzvou pripomenúť si, že mnohí študenti sú so štipendiom na čítanie noví. Porozprávajte sa so svojou triedou o náročnosti čítaní, podeľte sa o niekoľko tipov, ako čítať vysokoškolský text alebo učebnicu, a pripomeňte študentom, že čítanie vedeckej práce môže byť náročné na prvý raz. Povzbudzujte svojich študentov, aby hľadali zdroje, ako napríklad Študentské úspešné centrum, priamo tu na akademickej pôde.
   2. Uistite sa, že ho používate. Všetci si pamätáme jednu alebo dve triedy, keď sme si kúpili učebnicu a nikdy sme ju neotvorili... nebuďte takouto triedou. Zvážte, ako sa bude čítanie používať v triede, pri úlohách a pri hodnoteniach. Pokúste sa priradiť čítanie čo najbližšie k času, kedy sa používa v triede. A strávte nejaký čas spájaním bodov pre študentov v prvých niekoľkých týždňoch – čím viac vidia súvislosti medzi čítaním a obsahom kurzu, tým je pravdepodobnejšie, že prečítajú.

   Ďalšie stratégie nájdete v dokumente nápadov IDEA č. 40 – Ako naučiť študentov čítať: štrnásť tipov (kliknite sem)

   13. týždeň: Tu sú dve stratégie, ktoré môžete použiť pri výučbe veľkých kurzov:

   1. Vytvorte príležitosti pre individualitu. Veľká trieda uľahčuje niektorým študentom zmiznúť v dave – vytváranie príležitostí pre študentov, aby predviedli svoju individualitu, môže ísť ďaleko. Napríklad zbieranie indexových lístkov s informáciami o tom, kto sú, kam chcú ísť, pozdravenie študentov pri príchode alebo strávenie pár minút pred vyučovaním rozhovorom s rôznymi skupinami študentov. Toto sú príležitosti pre študentov, aby sa s vami spojili v menších skupinách a môžu zlepšiť účasť na kurze a dochádzku.
   2. Nastavte tón. Vieme, že to platí pre každú triedu, ale je to dôležité najmä vo veľkých triedach. Môžete nastaviť tón konverzácie a zvedavosti otázkami, ktoré kladiete, alebo doručením. Ak študentom vopred dáte vedieť, ako očakávate priebeh jednotlivých triednych stretnutí, akú veľkú účasť od nich potrebujete a prečo zariaďujete triedu týmto spôsobom, môže to študentom pomôcť, aby sa s vami a s kurzom aj napriek jeho veľkosti stotožnili.

   Ďalšie stratégie nájdete v príručke prežitia UNC-C pre výučbu veľkých tried (kliknite sem)

   12. týždeň: Tu sú dve stratégie, ktoré môžete použiť v ktorejkoľvek triede, keď skončíte tento semester a pripravíte sa na ďalší:

   1. Kedy to niekedy použijem? Študenti môžu byť niekedy frustrovaní z ťažkých konceptov, že nevidia rýchle spojenie so „skutočným svetom“ mimo univerzity. Nevadí, že už sú v skutočnom svete, ale niekedy majú problém zistiť, ako sa koncept uplatňuje mimo triedy. Pomoc študentom aplikovať koncepty na svet okolo nich poskytuje potrebný kontext, ako aj trvalú investíciu študenta. Rýchly príklad aplikácie na Academic Service Learning môže študentom pomôcť nadviazať spojenie medzi náročnými konceptmi.
   2. Už ste to ohodnotili... Študenti odovzdajú papier, projekt, test – a očakávajú okamžitú spätnú väzbu. To však nie je realita pri poskytovaní kvalitnej spätnej väzby – alebo pri iných hroziacich požiadavkách. Ak študentom vopred oznámite očakávaný časový harmonogram hodnotenia, môže vám to ušetriť otázky typu „Kedy za to dostaneme známku?“ a pomôcť svojim študentom mnohými spôsobmi. Od pomoci im naučiť sa, že čakanie je súčasťou života až po upokojenie ich strachu, poskytnutie časovej osi vás môže zachrániť oboch. Zvážte začlenenie časovej osi do učebných osnov a ak meškáte so známkovaním (čo niekedy aj my), podeľte sa o to so študentmi.

   Ďalšie tipy na vyučovanie nájdete vo Walkerovom centre pre vyučovanie a učenie na Univerzite v Tennessee-Chattanooga (kliknite sem).

   11. týždeň: Tu sú dve stratégie, ktoré môžete použiť v každej triede na začlenenie bežného čítania:

   1. Nechajte študentov urobiť prieskum. To, že študenti identifikujú témy a nápady z čítania, ktoré môžu vrátiť späť do kurzu, je skvelý spôsob, ako pomôcť študentom pochopiť, že kurzy a disciplíny sa nevyskytujú vo vzduchoprázdne. Požiadajte študentov, aby vytvorili prezentáciu, viedli diskusiu alebo uvažovali o týchto aplikáciách v triede. Kľúčom je, aby si študenti vytvorili spojenie medzi udalosťami knihy a témami, ktoré študujú.
   2. Môžem to oponovať… Diskusia sa môže rýchlo opakovať, ak študenti diskutovali o knihe a témach v iných kurzoch. Skvelý spôsob, ako začať novú konverzáciu, je rozdeliť študentov do skupín a požiadať ich, aby argumentovali na tému z knihy z rôznych uhlov pohľadu. Konkrétnejšie, prideľte tieto body a kontrapunkty skupinám (nenechajte to na študentov). To ich často núti premýšľať o téme rôznymi spôsobmi.

   Viac informácií o tom, ako začleniť bežné čítanie do vášho kurzu, nájdete na stránke University of North Carolina na stránke Wilmington (kliknite sem).

   10. týždeň: Tu sú dve stratégie, ktoré môžete použiť v ktorejkoľvek triede pri vyučovaní v rámci všeobecného vzdelávania:

   1. Prečo musím ísť na túto hodinu. Vyučovanie kurzu všeobecného vzdelávania môže byť obohacujúce a náročné z viacerých dôvodov. Kurz GEC je často skvelou príležitosťou predstaviť študentom mimo vášho zamerania vašu disciplínu. Toto je však často výzva – študenti sa radi pýtajú, prečo musia absolvovať tento kurz? Vždy je užitočné začať každý semester tým, že svojim študentom vysvetlíte, ako *tento* kurz zapadá do učebných osnov GEC, prečo sú kurzy GEC dôležité a čo v skutočnosti znamenajú SLO. Študenti nie vždy vidia, ako jednotlivé časti do seba zapadajú – preto je kľúčové jasne im povedať, prečo je GEC dôležitý a prečo je dôležitý pre UNCG.
   2. Čo hovoria zamestnávatelia. Každých pár rokov AAC&U (Asociácia amerických vysokých škôl a univerzít) uskutočňuje zamestnávateľský prieskum s Hart Research Associates. Robia prieskum zamestnávateľov v celej krajine o tom, čo vidia alebo hľadajú u absolventov vysokých škôl. Posolstvo bolo konzistentné – zamestnávatelia chcú študentov, ktorí dokážu komunikovať, pracovať ako tím, prevziať iniciatívu, robiť etické rozhodnutia a riešiť problémy. Pripomínať študentom a nám samým, že vysokoškolské vzdelanie je viac ako len súčet absolvovaných kurzov, je dôležité a kľúčové pre ich úspech.

   Viac informácií o tom, prečo je všeobecné vzdelanie dôležité, nájdete na stránke projektu AAC&U LEAP (Liberal Education & America’s Promise). Kliknutím sem nájdete literatúru, prieskumy zamestnávateľov a informácie o praxi s vysokým dopadom.

   9. týždeň: Tu sú dve stratégie, ktoré môžete použiť v každej triede na inkluzívnejšie vyučovanie:

   1. Vždy je kľúčové začať pri dizajne... Veľkí učitelia mnohokrát bojujú skôr s tým, ako je kurz navrhnutý, než s tým, ako sa kurz poskytuje. Dizajn kurzu je nevyhnutný na to, aby študenti a inštruktori boli úspešní, a to stanovením základov, ktoré sú špecifické, zámerné a reflektujúce. To platí aj o inkluzívnom vyučovaní. Venujte nejaký čas úvahám o tom, ako je zostavený váš kurz, materiály a obsah. Vybrali ste si čítanie, pretože to je zvyčajne to, čo sa číta v teréne? Mohli by ste ponúknuť alternatívny pohľad? Máte študentov, ktorí pracujú v skupinách? Začali ste ich žiadať, aby sa navzájom podelili o svoje skúsenosti? Existujú miesta, kde by ste mohli zmeniť úlohy, upraviť čítanie alebo posunúť konverzáciu na inkluzívnejšiu? Malé zmeny môžu viesť k veľkým zmenám.
   2. Posun konverzácie. Pred niekoľkými týždňami sme sa pozreli na prácu Tary Yosso o kultúrnom bohatstve. Existujú aj iné spôsoby, ako vniesť do vašej triedy viaceré perspektívy? Ak svojim študentom často prezentujete rôzne filozofie, viaceré pravdy, alebo dokonca posúvate svoj vlastný jazyk k neutrálnejším opisom pohlavia, rasy, etnickej príslušnosti atď., pomôže to študentom začať premýšľať o svete rôznymi spôsobmi.

   Ďalšie tipy na inkluzívne vyučovanie nájdete v Centre pre inováciu a hodnotenie výučby na University of Western Washington. Stiahnite si ich Inclusive Teaching Toolkit (kliknite sem).

   8. týždeň: Tu sú dve stratégie, ktoré môžete použiť po skúške:

   1. Prečo kontrolujeme test? Je dôležité pomôcť študentom zamyslieť sa nad tým, prečo skúšku kontrolujeme. Opakovanie skúšky je pre študenta často príležitosťou zamyslieť sa nad tým, ako sa na skúšku pripravil (alebo nie) – a urobiť zmeny včas pred záverečnou.
   2. Myslíš na to, čo nevieš, vieš... Existuje niekoľko stratégií na preskúmanie skúšky. Jednou stratégiou je pomôcť študentom premýšľať o otázkach, ktoré považovali za náročné alebo vynechané – potom premýšľať o tom, čo majú spoločné. Existuje obsah, nad ktorým musí študent premýšľať inak? Je nejaký štýl otázok, ktorý si potrebujú precvičiť? Pomôcť študentom premýšľať o svojom učení je kľúčové.

   Ďalšie tipy na tému „po skúške“ nájdete tento týždeň na blogu zameranom na fakultu od učiteľa (kliknite sem).

   7. týždeň: Tu sú dve stratégie, ktoré môžete použiť v každej triede pri uľahčovaní diskusie:

   1. Toto nie je len voľný čas? Jednou z najviac zabudnutých stratégií používania diskusie je povedať študentom, prečo používate diskusiu ako vyučovaciu metódu pre tento kurz. Veľa študentov si myslí, že „triedna diskusia“ znamená, že sa neučia – keďže neprednášate. Zdieľať s nimi hodnotu diskusie o konceptoch s ich rovesníkmi, získavať nové perspektívy a rozvíjať hlbšie porozumenie, to všetko im pomôže uspieť vo vašom kurze.
   2. Neskáčte zo zbrane. Niekedy nám ako inštruktorom taká téma vyhovuje, že je ťažké zapamätať si, že študenti potrebujú chvíľu na sformulovanie svojej odpovede. Aj keď sa na vás študenti pozerajú zmätene alebo s apatiou – nevzdávajte sa a odpovedzte na svoju otázku. Bežnou stratégiou je nechať študentov premýšľať o otázke samostatne, zapísať si svoju odpoveď alebo napísať niekoľko poznámok. Iní preformulujú otázku, keď sa zdá, že študenti majú problém prísť s odpoveďou. Nemôžete sa báť trochu trápneho ticha.

   Ďalšie tipy na efektívnu skupinovú prácu nájdete na Washingtonskej univerzite v St. Louis’ The Teaching Center (kliknite sem).

   6. týždeň: Tu sú dve stratégie, ktoré môžete použiť v každej triede pri využívaní skupín:

   1. Prečo používame skupiny? Mnohí študenti (a pedagógovia) majú výhrady k využívaniu skupinovej práce v triede – niekedy ťažké zdvíhanie robí jedna osoba. Je dôležité, aby ste sa so svojimi študentmi podelili o to, prečo je skupinová práca dôležitá, prečo ju v tomto kurze používate ako stratégiu a aké máte očakávania týkajúce sa deľby práce.
   2. Päťka je magické číslo. Súčasťou výzvy môže byť rozhodnutie o tom, aká veľká alebo malá skupina musí byť. Snažte sa vyhnúť párnym číslam, pretože to umožňuje študentom párovať sa. Triády môžu často nájsť niekoho zvonku, ktorý sa pozerá dovnútra. Skupiny piatich ľudí majú tendenciu byť magickým číslom pre skupinovú prácu v triede. Pre online skupinovú prácu sú najlepšie väčšie skupiny – sedem až deväť.

   Viac tipov na efektívnu skupinovú prácu nájdete v Centre pre excelentnosť výučby na University of Waterloo (kliknite sem).

   5. týždeň: Tu sú dve stratégie, ktoré môžete použiť v každej triede pri rozvíjaní aktívneho učenia:

   1. Vyriešiť problém. Nezávislé, kritické a kreatívne myslenie sa rozvíja, keď sú študenti požiadaní, aby analyzovali a aplikovali materiál. Prípadové štúdie, hranie rolí a príležitosti pre študentov „aplikovať“ obsah kurzu na väčšie problémy sú vynikajúcim spôsobom, ako sa študenti aktívne zapájať do materiálu.
   2. Porozprávajte sa so svojím rovesníkom. Požiadať študentov, aby spolu hovorili o témach a obsahu kurzu, je kľúčovým krokom v učení a úspechu študentov (Tinto, 2012). Kľúčom k aktívnemu učeniu je hľadanie spôsobov, ako viesť študentov k dialógu s materiálom a medzi sebou navzájom. Malá skupina, peer-to-peer atď. sú skvelé spôsoby, ako prinútiť študentov premýšľať.

   Ďalšie tipy na aktívne učenie nájdete na Teaching Commons Standfordskej univerzity (kliknite sem).

   4. týždeň: Tu sú dve stratégie, ktoré môžete použiť v každej triede pri premýšľaní o motivácii študentov:

   1. Učte objavovaním. Vyvíjanie aktivít pre študentov, aby sa zapojili do procesu objavovania vedomostí, je kľúčovým spôsobom, ako urobiť svoju triedu a nemôže premeškať príležitosť. Aktivity, ktoré od študentov vyžadujú objavovanie, rozvíjanie a uplatňovanie konceptov, sú skvelým spôsobom, ako študentov zaujať, ale zároveň im poskytnúť obsah, ktorý nikde inde nezískajú. Zamyslite sa nad tímovými aktivitami, prípadovými štúdiami, hraním rolí, problémovými aktivitami ako možnými spôsobmi, ako posunúť triedu do režimu objavovania.
   2. Robiť voľby. Všetci sa viac zapájame do aktivít, pri ktorých máme pocit, že máme na výber. Skúsenosti z triedy nie sú iné. Nemusí to byť vždy možné, ale keď sa objavia príležitosti na flexibilitu, ponúknite študentom kontrolu nad tým, ako preukážu svoje chápanie učebného materiálu. Mohlo by to spočívať v tom, že študenti si môžu vybrať témy projektu v rámci kurzu alebo sa môžu rozhodnúť, ako sa projekt alebo hodnotenie učenia uskutoční (napr. papier, prezentácia alebo video). Čím väčšiu kontrolu majú študenti pri demonštrácii svojho učenia, tým viac sa zapoja.

   Ďalšie tipy na motiváciu nájdete na Vanderbilt University, Centre for Teaching’s Guide on Motivating Students (kliknite sem).

   3. týždeň: Tu sú dve stratégie, ktoré môžete použiť v každej triede pri aktívnom učení:

   1. Zdieľajte ťažké zdvíhanie. Študenti sa na nás často pozerajú ako na studnicu všetkých vedomostí, ale v skutočnosti chceme, aby sa zapojili do procesu učenia. Tým, že sa podelíte o ťažkú ​​váhu učenia sa od vás ako člena fakulty, so študentmi v triede – posúvate sa od „učenia k učeniu“ (Barr & Tagg).Dá sa to dosiahnuť viacerými prístupmi – ale kľúčom je, aby boli študenti aktívni v procese učenia. (pre viac – pozrite si prácu Roberta Barra a Johna Tagga)
   2. Zapojenie študentov. Existuje mnoho spôsobov, ako zapojiť študentov do triedy – pozitívne aj negatívne. Najjednoduchšie však môže byť začať s jasnými očakávaniami, ako definovať angažovanosť. Poskytnúť študentom jasné očakávania týkajúce sa účasti na procese učenia je rýchly spôsob, ako im pomôcť skutočne sa zapojiť. Okrem toho premýšľajte o diverzifikácii toho, ako sa študenti zapájajú – pridajte príležitosti pre študentov, aby zažiarili spôsobom, ktorý dáva zmysel ich štýlu učenia (verbálne, písomne, v malých skupinách atď.). (viac – pozrite si blog Maryellen Weimerovej pre Focus Focus).

   2. týždeň: Tu sú dve stratégie, ktoré môžete použiť v každej triede, keď uvažujete o vyučovaní reagujúcim na kultúru:

   1. Stanovenie inklúzie. Pomôcť svojim študentom vytvoriť skupiny a spoločné projekty je často rýchly spôsob, ako zapojiť študentov do triedy. Začnite tým, že pomôžete skupinám nastaviť základné pravidlá pre pozitívne zdieľané vzdelávacie skúsenosti. To je tiež skvelé pre kurzy, ktoré využívajú veľa diskusií. (pre viac – pozrite si prácu Wldowoski & Ginsberg)
   2. Používanie kultúrneho bohatstva. Naši študenti prichádzajú do triedy s rôznymi osobnými skúsenosťami a talentami – mnohé z nich sa len tak ľahko nezmestia do testu. Prechod na spôsob myslenia, ktorý zahŕňa to, čo študenti prinesú do triedy, môže zmeniť zážitok z triedy. Majte na pamäti všetok potenciálny kapitál, ktorý študenti prinášajú – rodina, ašpirácie, sociálna a odolnosť. (viac – pozrite si prácu Tary Yosso).

   1. týždeň: Tu sú tri rýchle tipy na použitie v každej triede:

   1. Využite ticho: Dobrý novinársky trik – ak budete čakať dosť dlho, niekto nakoniec vyplní ticho a zvyčajne niečím, čo považuje za veľmi užitočné.
   2. Získajte spätnú väzbu od svojich študentov v polovici semestra: Pýtať sa študentov, čo funguje, čo nie a aké ďalšie techniky by im mohli pomôcť lepšie sa učiť, je rýchly spôsob, ako získať okamžitú spätnú väzbu o svojom vyučovaní. Je to tiež skvelý spôsob, ako pomôcť vašim študentom zamyslieť sa nad procesom učenia.
   3. Modelové učenie: Posunúť sa od vševediaceho mudrca na pódiu môže byť ťažké, ale našim študentom je to dobrá pripomienka, že učenie je celoživotný proces. Pri rozhodovaní o tom, ako sprostredkovať materiál, nechajte študentov vstúpiť do vašich myšlienok. Dôležitou súčasťou vzdelávacieho procesu je podeliť sa so študentmi o to, ako nájsť rovnováhu medzi tým, čo potrebujú vedieť, so všetkým, čo viete.

   Hľadáte viac? Walker Center for Teaching and Learning at the University of Tennessee: Chattanooga má 25 ďalších tipov na výučbu. Čítajte kliknutím sem.


   KLASIFIKÁCIA INFEKCIÍ POPÁLENIN

   Infekcia popálenín je vážny problém, pretože spôsobuje oneskorenie epidermálneho dozrievania a vedie k ďalšej tvorbe jazvového tkaniva (118, 398). Invázia mikroorganizmov do vrstiev tkaniva pod dermis môže tiež viesť k bakteriémii, sepse a syndrómu dysfunkcie viacerých orgánov (20, 272, 346, 365). Klinická diagnostika infekcie popáleninovej rany spočíva v pravidelnom sledovaní vitálnych funkcií a kontrole celého povrchu popálenej rany, najlepšie pri každej výmene obväzu. Lokálne príznaky infekcie popáleninovej rany s inváziou zahŕňajú konverziu poranenia s čiastočnou hrúbkou na ranu plnej hrúbky, rýchlo sa rozširujúcu celulitídu zdravého tkaniva obklopujúceho poranenie, rýchlu separáciu escharov a nekrózu tkaniva.

   Infekcie popálenín boli predtým klasifikované na základe zmien vo vzhľade popálenej rany a/alebo škridly, času výskytu a súvisiacej úmrtnosti na odlišné stavy, vrátane impetiga, celulitídy a invazívnej infekcie. V dôsledku nástupu včasnej excíznej terapie podvýbor Výboru pre organizáciu a poskytovanie starostlivosti o popáleniny Americkej asociácie popálenín vyvinul nové klasifikácie infekcií popálenín, ktoré súvisia s infekciou operačnej rany v mieste (miestach) excízie ( 273, 331, 369). Každý z týchto odlišných klinických stavov, ktoré tvoria spektrum infekcií popálenín, je stručne opísaný nižšie. Impetigo popálenej rany môže alebo nemusí byť spojené so systémovými príznakmi infekcie, ale s horúčkou (teplota 㸸.4ଌ) alebo leukocytózou (počet bielych krviniek 㸐 000 buniek/mm 3 ) a/alebo trombocytopéniou je prítomný vo všetkých ostatných typoch opísaných infekcií popálenín. Rozvoj celulitídy popálenín alebo invazívnej infekcie popálenín môže byť tiež ohlasovaný bakteriémiou alebo septikémiou.

   Okrem kultivácie povrchu popálenej rany a/alebo tkanivových kultúr by pacienti s príznakmi systémových infekcií mali absolvovať kompletné septické vyšetrenie, ktoré zahŕňa kultiváciu krvi a moču, ako aj kultúry vzoriek popálenín. Efektívna liečba infekcií popálenín kombinuje zvýšenú frekvenciu výmeny obväzov na popáleniny s optimalizáciou režimu antimikrobiálnej terapie pacienta podľa mikrobiologickej kultúry a výsledkov citlivosti z kultúr popálenín.

   Typy infekcie popálenín

   Impetigo na popáleniny.

   Impetigo zahŕňa stratu epitelu z predtým reepitelizovaného povrchu, ako sú vrúbľované popáleniny, popáleniny s čiastočnou hrúbkou, ktoré sa môžu uzavrieť sekundárnym zámerom, alebo zahojené darcovské miesta. Impetigo popáleninovej rany nesúvisí s neadekvátnou excíziou popáleniny, mechanickým narušením štepu alebo tvorbou hematómu.

   Infekcia operačnej rany súvisiaca s popáleninami.

   Infekcie chirurgických rán u pacientov s popáleninami zahŕňajú vyrezané popáleniny a darcovské miesta, ktoré ešte neboli epitelizované. Rana má hnisavý exsudát, ktorý je kultivačne pozitívny. Infekcie operačnej rany v otvorených oblastiach popálenia vykazujú stratu syntetického alebo biologického pokrytia rany, zmeny vzhľadu rany (ako je hyperémia) a erytém na neporanenej koži obklopujúcej ranu.

   Celulitída popálenej rany.

   Celulitída popálenej rany je výsledkom rozšírenia infekcie do zdravej, neporanenej kože a mäkkých tkanív obklopujúcich popáleninu alebo miesto darcu. Tento stav sa rozpozná podľa rozšírenia erytému v neporanenej koži obklopujúcej popáleninu nad rámec toho, čo sa očakáva od samotného zranenia. Celulitída popálenej rany nie je spojená s inými príznakmi infekcie rany, ale je prítomný aspoň jeden z nasledujúcich prejavov: lokalizovaná bolesť alebo citlivosť, opuch alebo teplo na postihnutom mieste, progresia erytému a opuchu a príznaky lymfangitídy a/alebo lymfadenitída siahajúca z postihnutej oblasti kože pozdĺž ciest lymfatickej drenáže do oblasti.

   Invazívna infekcia v nevyrezaných popáleninách.

   Pacienti s oblasťami nevyrezanej hlbokej čiastočnej alebo úplnej popáleniny majú zvýšené riziko vzniku invazívnej infekcie (10, 11, 27, 29, 253). Táto komplikácia môže byť oznámená rýchlou súvisiacou zmenou vzhľadu alebo charakteru popáleniny, ako je oddelenie priškvaru alebo tmavohnedé, čierne alebo fialové sfarbenie priškvaru. Medzi prejavy invazívnej infekcie nevyrezaných popálenín patrí zápal okolitej neporanenej kože, ako je edém, erytém, teplo alebo citlivosť, dôkaz mikrobiálnej invázie do susedného životaschopného tkaniva pri histologickom vyšetrení a pozitívne hemokultúry s izoláciou patogénu v neprítomnosti iného identifikovateľného zdroja infekcie a systémových príznakov sepsy, tj tachypnoe, hypotenzie, oligúrie, nevysvetliteľnej hyperglykémie (napr. zvýšená hladina glukózy v sére, ktorá sa vyvíja pri predtým tolerovanej hladine sacharidov v strave) a/alebo duševný zmätok. Účinná liečba si okrem lekárskych opatrení uvedených vyššie vyžaduje chirurgickú excíziu popáleniny.


   Plány a ceny

   Generation Genius môže byť financovaná prostredníctvom mnohých štátnych a federálnych programov (Hlava I, II, IV, V atď.), prostredníctvom PTA/PTO alebo špecialistu na knižničné médiá. Najbežnejší spôsob financovania Generation Genius je, keď ho objaví jeden učiteľ a podelí sa oň so svojím tímom. Po spoločnom vyskúšaní môže byť vašej administratíve poskytnuté skupinové odporúčanie.

   Program odmeňovania učiteľov

   Tisíce učiteľov si kúpili Generation Genius z vlastného vrecka. Sme pokorní a poctení, ale nemalo by to tak byť.

   Budeme preplatiť ktorémukoľvek učiteľovi 100 % jeho individuálneho nákupu ak sa ich škola alebo obvod v budúcnosti prihlási. Stačí nás kontaktovať a po pripojení vašej školy alebo okresu vám pošleme šek na plnú úhradu.

   Týmto spôsobom učitelia získajú peniaze späť do svojich vreciek, školy získajú prístup pre všetkých študentov a Generation Genius môže použiť prostriedky na ďalšie hodiny. Dúfam, že výhra pre všetkých.

   Garancia vrátenia peňazí

   Ak z akéhokoľvek dôvodu nie ste spokojní s Generation Genius, jednoducho nás kontaktujte do 30 dní a my vám obratom pošleme náhradu, bez problémov!

   Používa sa vo viac ako 20 000 školách

   Pridajte sa k učiteľom vo viac ako 20 000 školách vo všetkých 50 štátoch, ktorí milujú Generation Genius, pretože je to komplexný zdroj, ktorý šetrí čas a inšpiruje študentov.


   Pozri si video: Ako vyplniť a podať daňové priznanie za rok 2018 elektronicky online (Jún 2022).