Informácie

12.2: Rodiny syntéz aminokyselín - Biológia

12.2: Rodiny syntéz aminokyselín - Biológia


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

12.2: Rodiny syntézy aminokyselín

Biológia MCQ-06: Biochémia: Aminokyseliny: Časť 2 pre skúšku JRF/NET Life Science

(1). Ktorá aminokyselina z 20 štandardných aminokyselín kódujúcich proteíny sa najčastejšie vyskytuje v proteínoch?
a. Glycín
b. metionín
c. Serine
d. Leucín

(2). Ktorá z nasledujúcich aminokyselín má väčšiu polaritu?
a. lyzín
b. arginín
c. histidín
d. aspartát

(3). Väčšina aktívnych miest enzýmu zvyčajne obsahuje jeden alebo viac _____ zvyškov.
a. Glycín
b. tryptofán
c. histidín
d. arginín

(4). Nasleduje aminokyselinová sekvencia cudzieho polypeptidu: „AGQHIK X SKPWYVGLBUFF“. „X“ v danej sekvencii predstavuje ___________.
a. Asparagín
b. izoleucín
c. Nejednoznačná aminokyselina
d. Neznáma aminokyselina

(5). Aminokyseliny pôsobiace ako obranná molekula v rastlinách:
a. kanavanín
b. Con-canavalin
c. Prolín
d. Všetky tieto

(6). Ktorá aminokyselina pôsobí ako prekurzor pre syntézu neurotransmiteru serotonínu?
a. tyrozín
b. tryptofán
c. Glycín
d. arginín

(7). _____ je výlučne ketogénna aminokyselina u ľudí.
a. Valin
b. metionín
c. Leucín
d. Prolín

(8). pI ___________ je blízko fyziologickému pH.
a. lyzín
b. histidín
c. arginín
d. Kyselina glutámová

(9). Ktorá aminokyselina pôsobí ako prekurzor dopamínu?
a. Glycín
b. aspartát
c. Valin
d. tyrozín

(10). Aká je molekulová hmotnosť tryptofánu?
a. 202 g.mol -1
b. 204 g.mol -1
c. 206 g.mol -1
d. 208 g.mol -1

(11). Aminokyselina, ktorá pôsobí ako prekurzor biosyntézy IAA (kyselina indol-3-octová) v rastlinách je _____.

a. tyrozín
b. fenylalanín
c. tryptofán
d. metionín

(12). Aminokyselina zapojená do cyklu močoviny____.

a. Ornitín
b. citrulín
c. arginín
d. Aj (a) aj (b)
e. Všetky tieto

(13). Ktorá z nasledujúcich aminokyselín má pufrovaciu kapacitu pri fyziologickom pH?

a. lyzín
b. arginín
c. histidín
d. Kyselina asparágová

(14). Aminokyselina, ktorá pôsobí ako prekurzor syntézy epinefrínu, je _____.

a. Glycín
b. aspartát
c. tyrozín
d. Valin

(15). Ktorá aminokyselina pôsobí ako prekurzor biosyntézy oxidu dusnatého u zvierat?

a. Fenylalanín
b. arginín
c. aspartát
d. Ornitín

(16). Ktorá z nasledujúcich je esenciálna aminokyselina?

a. Kyselina asparágová
b. alanín
c. Leucín
d. Asparagín
e. Všetky tieto

(17). Ktorá z nasledujúcich aminokyselín je neesenciálna?

a. alanín
b. histidín
c. lyzín
d. metionín
e. Všetky tieto

(18). Ktorá z nasledujúcich aminokyselín je kódovaná jedným kodónom?

a. lyzín
b. arginín
c. tryptofán
d. fenylalanín

(19). Prvá objavená aminokyselina je ____.

a. Asparagín
b. aspartát
c. Glutamát
d. Glutamín

(20). Ktorá z 20 štandardných aminokyselín kódujúcich proteín bola posledná objavená aminokyselina?

a. Leucín
b. izoleucín
c. treonín
d. Serine

Odpovede s vysvetleniami

(1). Ans. (d). Leucín

(2). Ans. (b). arginín

(3). Ans. c). histidín

Histidín má svoje pí blízke fyziologickému pH. Najlepšia tlmivá aktivita aminokyseliny je pri pH, ktoré je rovné alebo blízke jej hodnote pI (= izoelektrické pH). Okrem toho bude aminokyselina na svojom pí v zwitter iónovej forme a tam môže pôsobiť ako donor protónov (kyselina) aj ako akceptor protónov. Keďže pí histidínu je blízko fyziologickému pH, môže pri tomto pH pôsobiť ako dobrý donor a akceptor protónov. To je dôvod, prečo aktívne miesto mnohých enzýmov obsahuje jeden alebo viac histidínových zvyškov, pretože väčšina enzymatických reakcií zahŕňa výmenu protónov a elektrónov medzi enzýmom a substrátmi.

dietylpyrokarbonát (DEPC) ktorý sa používa v laboratóriách na inaktiváciu enzýmu RNázy, inaktivuje histidínové zvyšky v aktívnom mieste a tým deaktivuje enzým.

(4). Ans. (d). Neznáma aminokyselina

(5). Ans. (a). kanavanín

Concanavalin A (ConA) je lektín izolovaný zo strukovín, jack bean (Canavalia ensiformis)

Lektíny sú bielkoviny, ktoré sa špecificky viažu na sacharidy.

(6). Ans. (b). tryptofán

(7). Ans. c). Leucín

Leucín a lyzín sú dve aminokyseliny u ľudí, ktoré sú výlučne ketogénne.

(8). Ans. (b). histidín

(9). Ans. (d). tyrozín

(10). Ans. (b). 204 g.mol-1

Tryptofán je najväčšia aminokyselina medzimagická 20'.

Pyrrolyzín je najväčšia proteinogénna aminokyselina s molekulovou hmotnosťou 255 g.mol -1

(11). Ans. c). tryptofán

Kyselina indol-3-octová je prirodzene sa vyskytujúci auxín v rastlinách. Je známych niekoľko ciest biosyntézy auxínu v rastlinách a vo väčšine z nich pôsobí tryptofán ako prekurzor. Biosyntéza auxínu nezávislá od tryptofánu je v súčasnosti známa aj vede. IAA sa syntetizuje z indolového kruhu tryptofánu v mladých listoch a výhonkoch.

(12). Ans. (e). Všetky tieto

Cyklus močoviny (tiež nazývaný ornitínový cyklus): biochemický cyklus u mnohých zvierat vrátane človeka na výrobu močoviny z amoniaku. Cyklus močoviny bol prvým objaveným metabolickým cyklom Hansom Krebsom a Kurtom Henseleitom v roku 1932.

(13). Ans. c). histidín

Aminokyseliny majú najlepšiu tlmiacu aktivitu pri pH rovnajúcom sa jeho pí. Pri tomto pH budú mať aminokyseliny zwitter iónovú povahu (s nulovým čistým nábojom) a môžu pôsobiť ako donor protónov (kyselina) aj ako akceptor protónov (zásada). PI histidínu je blízko fyziologickému pH, a preto môže histidín pôsobiť ako dobrý pufor pri fyziologickom pH (7,20 – 7,40).

(14). Ans. c). tyrozín

(15). Ans. (b). arginín

Oxid dusnatý (NO) je jednou z plynných bio-signalizačných molekúl v bunke. Nazýva sa aj ako Relaxačný faktor odvodený od endotelu (EDRF). NO je syntetizovaný z aminokyseliny arginínu enzýmom syntáza oxidu dusnatého v endotelových bunkách krvných ciev. NO je vazodilatačný prostriedok a uvoľňuje bunky hladkého svalstva a tým zvyšuje prietok krvi cez cievy.

(16). Ans. c). Leucín

(17). Ans. (a). alanín

(18). Ans. c). tryptofán

(19). Ans. (b). aspartát

Aspartát objavil z Asparagus racemosus Plisson v roku 1827.

(20). Ans. c). treonín

Treonín objavil v roku 1930 William Cumming Rose

Kľúč odpovede je pripravený podľa našich najlepších vedomostí.
Prosím, neváhajte a informujte o Admin ak nájdete nejaké chyby v kľúči odpovede..


Molekulárna biológia bunky. 4. vydanie.

Všetky eukaryotické bunky majú an endoplazmatické retikulum (ER). Jeho membrána typicky tvorí viac ako polovicu celkovej membrány priemernej živočíšnej bunky (pozri tabuľku 12-2). ER je organizovaná do sieťového labyrintu vetviacich sa tubulov a sploštených vakov, ktoré sa rozprestierajú cez cytozol (obrázok 12-35). Predpokladá sa, že tubuly a vaky sú navzájom prepojené, takže membrána ER tvorí súvislú vrstvu uzatvárajúcu jediný vnútorný priestor. Tento vysoko spletitý priestor sa nazýva ER lumen alebo ER Cisternový priestor ER, a často zaberá viac ako 10 % celkového objemu buniek (pozri tabuľku 12-1). Membrána ER oddeľuje lúmen ER od cytosolu a sprostredkúva selektívny prenos molekúl medzi týmito dvoma kompartmentmi.

Obrázok 12-35

Fluorescenčné mikrofotografie endoplazmatického retikula. (A) Časť siete ER v kultivovanej cicavčej bunke, zafarbená protilátkou, ktorá sa viaže na proteín zadržaný v ER. ER sa rozprestiera ako sieť v celom cytosóle, takže všetky (viac. )

ER má ústrednú úlohu v biosyntéze lipidov a proteínov. Jeho membrána je miestom produkcie všetkých transmembránových proteínov a lipidov pre väčšinu bunkových organel, vrátane samotného ER, Golgiho aparátu, lyzozómov, endozómov, sekrečných vezikúl a plazmatickej membrány. Membrána ER významne prispieva k mitochondriálnym a peroxizomálnym membránam tým, že produkuje väčšinu ich lipidov. Okrem toho takmer všetky proteíny, ktoré budú vylučované do vonkajšej časti bunky, plus tie, ktoré sú určené do lúmenu ER, Golgiho aparátu alebo lyzozómov, sa pôvodne dodávajú do lúmenu ER.


Záver

Fyziologicky významné zvýšenie rýchlosti syntézy svalových bielkovín vyžaduje adekvátnu dostupnosť všetkých prekurzorov aminokyselín. Zdrojom EAA pre syntézu svalových bielkovín v postabsorpčnom stave je voľný intracelulárny pool. Intracelulárne voľné EAA, ktoré sú dostupné na začlenenie do proteínu, pochádzajú z rozkladu svalových proteínov. Za normálnych podmienok sa asi 70 % EAA uvoľnených rozkladom svalových bielkovín znovu začlení do svalových bielkovín. Účinnosť reinkorporácie EAA z rozkladu bielkovín späť do svalových bielkovín možno zvýšiť len v obmedzenej miere. Z tohto základného dôvodu samotný doplnok stravy BCAA nemôže podporovať zvýšenú rýchlosť syntézy svalových bielkovín. Dostupnosť iných EAA sa rýchlo stane limitujúcim pre zrýchlenú syntézu proteínov. V súlade s touto perspektívou niekoľko štúdií na ľudských subjektoch zaznamenalo skôr zníženie než zvýšenie syntézy svalových bielkovín po príjme BCAA. Dospeli sme k záveru, že samotné doplnky BCAA nepodporujú svalový anabolizmus.


Aplikácie syntetických peptidov

Vynález syntézy peptidov v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch podnietil vývoj rôznych aplikačných oblastí, v ktorých sa teraz používajú syntetické peptidy, vrátane vývoja epitopovo špecifických protilátok proti patogénnym proteínom, štúdia funkcií proteínov a identifikácie a charakterizácie proteínov. Okrem toho sa syntetické peptidy používajú na štúdium interakcií enzým-substrát v rámci dôležitých tried enzýmov, ako sú kinázy a proteázy, ktoré hrajú kľúčovú úlohu v bunkovej signalizácii.

V bunkovej biológii možno často študovať receptorovú väzbu alebo špecifickosť rozpoznávania substrátu novoobjavených enzýmov pomocou súborov homológnych syntetických peptidov. Syntetické peptidy sa môžu podobať prirodzene sa vyskytujúcim peptidom a pôsobiť ako lieky proti rakovine a iným závažným ochoreniam. Nakoniec sa syntetické peptidy používajú ako štandardy a činidlá v aplikáciách založených na hmotnostnej spektrometrii (MS). Syntetické peptidy hrajú ústrednú úlohu pri objavovaní, charakterizácii a kvantifikácii proteínov na báze MS, najmä tých, ktoré slúžia ako včasné biomarkery chorôb.

Uč sa viac

Vyberte produkty


Abstraktné

Syntéza neprirodzenej aminokyseliny, 1-amino-3-[2-(1,7-dikarba-blízko-dodekaboran(12)-1-yl)etyl]cyklobutánkarboxylová kyselina. Toto nové potenciálne BNCT činidlo bolo pripravené monoalkyláciou m-karborán s 4-brómbuténom na výrobu 4-m-karboranyl-1-butén, ktorý sa potom podrobil 2 + 2 cykloadícii s použitím dichlórketénu. Výsledný bórovaný cyklobutanón sa redukčne dechloroval pred vytvorením zodpovedajúceho hydantoínu, ktorý sa hydrolyzoval na zlúčeninu uvedenú v názve vo výbornom výťažku.

V príspevkoch s viac ako jedným autorom hviezdička označuje meno autora, ktorému je potrebné adresovať otázky týkajúce sa príspevku.


Pozri si video: O užívání BCAA (Smieť 2022).


Komentáre:

  1. Yotaxe

    I think it's - your mistake.

  2. Dieter

    Zdržím sa komentárov.

  3. Willesone

    Ano, naozaj. All of the above is true. Let's discuss this issue. Here or at PM.Napíšte správu